Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Prawie milion złotych na projekt „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”

21.12.2018 - 16:11 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Projekt „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej” otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ministra nauki i szkolnictwa wyższego pn. „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza”. Celem projektu realizowanego na Uniwersytecie Śląskim będzie wykonanie badań oraz analiz, których wyniki zostaną uwzględnione przy opracowywaniu celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni.

Podjęte działania służyć będą m.in.: zwiększeniu międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej uniwersytetu, dalszemu rozwijaniu współpracy badawczej UŚ z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów, a także zarządzania uczelnią, jak również zwiększeniu liczby uzyskanych grantów na prowadzone przez naukowców badania.

Głównym celem badań i analiz będzie rozpoznanie tych obszarów, które umocnią status Uniwersytetu Śląskiego jako uczelni badawczej. Na tej podstawie sformułowana zostanie koncepcja rozwojowa uwzględniająca nie tylko pogłębienie współpracy z gospodarczym i społecznym otoczeniem uniwersytetu czy wzmocnienie potencjału uczelni, lecz również zachodzące zmiany chociażby w odniesieniu do wymogu spełniania założeń nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Koncepcja umocnienia przez Uniwersytet Śląski statusu uczelni badawczej w oparciu o strategię doskonałości stanie się zatem czynnikiem decydującym o kierunku rozwoju śląskiej Alma Mater. W ramach podejmowanych działań wykonana zostanie:

  • analiza otoczenia obejmująca m.in. badanie znaczenia tendencji zmian cywilizacyjnych, stylów i sposobów życia społeczeństwa czy uwarunkowań politycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym
  • oraz analiza stanu uczelni, w tym działalności naukowej kadry w obszarze poszczególnych dyscyplin naukowych, poziomu współpracy badawczej oraz jakości kształcenia.
     

Na tej podstawie opracowywane będą założenia koncepcji i strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, a także wskazane zostaną najkorzystniejsze rozwiązania.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 910 800 zł, a funkcję kierownika pełni prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na koniec maja 2019 roku.


Logo MNiSWProjekt „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej” finansowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019

return to top