Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Prof. Janusz Janeczek przewodniczącym Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

23.08.2016 - 14:27 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

19 sierpnia 2016 roku Prezes Państwowej Agencji Atomistyki powołał prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka – geologa, specjalistę w dziedzinie geologicznych aspektów składowania odpadów promieniotwórczych, kierownika Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii UŚ, rektora Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002−2008 na przewodniczącego Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Prof. Janusz Janeczek w skład Rady został powołany po raz drugi.

Rada ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy prezesie Państwowej Agencji Atomistyki. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez prezesa PAA. Ponadto Rada może samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego.

return to top