Go to main content

University of Silesia in Katowice

University of Silesia for Belarussians. Easier admission and offer of studies

01.09.2020 - 14:56 update 03.09.2020 - 15:23
Editors: AJS

PL

University of Silesia for Belarussians. Easier admission and offer of studies

 

Dear Friends,
Teachers,
present and future Students
of the University of Silesia,

uniting with you in this difficult time, we offer help for you, your children and friends who are planning their education in Poland. We are opening the possibility of additional, special, intentional and extended admission process for the citizens of Belarus. We will also help our present Belarussian students, providing them with support in learning Polish, psychological support and professional development opportunities.

Our offer for Belarussian candidates for studies:

 • additional 40 places available from this academic year,
 • extended admission date – until 30 October 2020,
 • possibility to provide additional study-related documents until 31 November,
 • flexible conditions for the date of beginning studies and physical participation in classes,
 • possibility of free-of-charge accommodation in student residence halls (dorms) of the University of Silesia for the first month, and in the case of very difficult financial situation of a student – for 4-8 months upon a written request,
 • help of the so-called buddies, i.e. Polish and foreign students, in beginning studies and life in Poland,
 • information support from International Admissions Office before and during studies.

Our offer for Belarussian candidates for studies:

 • free-of-charge classes in Polish at the School of Polish Language and Culture
 • possibility of free-of-charge accommodation in academies of the University of Silesia for the students who finish the 1st semester with the best results,
 • psychological support, professional and legal counselling provided by Student Service Centre, Student Ombudsperson and Student Legal Advice Bureau,
 • assistance in individual development through Career Office as well as student involvement in university initiatives and work for the University (based on vounteering, contracts of mandate and other forms of cooperation).

All matters will be considered individually. You can rely on us!

Contact Us:
solidarni.bialorus@us.edu.pl
+48 32 359 2071

BE

 

Сілезскі ўніверсітэт для беларусаў. Спрашчаем працэдуру падачы заяў на навучанне і пачатак навучання ў Сілезскім універсітэце

 

Шаноўныя сябры,
выкладчыкі, цяперашнія і будучыя студэнты Сілезскага ўніверсітэта,

яднаючыся з Вамі ў гэты няпросты час, мы прапануем дапамогу Вам, Вашым дзецям і сябрам, якія плануюць вучыцца ў Польшчы. Мы адкрываем дадатковы, спецыяльны мэтавы набор для грамадзян Беларусі з падоўжаным тэрмінам прыёму заяў. Мы будзем падтрымліваць таксама нашых цяперашніх беларускіх студэнтаў, прапануючы ім дапамогу ў вывучэнні польскай мовы, псіхалагічную падтрымку, а таксама магчымасць прафесійнага ўдасканалення.

 

Кандыдатам на навучанне з Беларусі Сілезскі ўніверсітэт  прапануе:

 • дадатковыя 40 месцаў на навучанне з гэтага навучальнага года,
 • уступная кампанія падоўжана да 30 кастрычніка 2020 г.,
 • магчымасць даўкамплектоўкі дакументаў, патрэбных для паступлення, да 31 лістапада,
 • мяккія ўмовы, якія тычацца даты пачатку навучання і асабістай прысутнасці на занятках,
 • магчымасць атрымання бясплатнага месца ў інтэрнаце Сілезскага ўніверсітэта на працягу першага месяца, а ў выпадку цяжкага матэрыяльнага становішча студэнта – на працягу першых 4-8 месяцаў пры падачы студэнтам пісьмовай заявы,
 • дапамога т.зв. buddies (апекуноў), г. зн. дапамога польскіх і замежных студэнтаў на пачатку навучання і жыцця ў Польшчы,
 • Інфармацыйная падтрымка з боку аддзелу рэкрутынгу замежнікаў, звязаная з запісам на навучанне, а таксама падтрымка падчас навучання.

Студэнтам з Беларусі мы прапануем:

 • Бясплатныя заняткі польскай мовай, якія праводзіць Школа польскай мовы і культуры Сілезскага ўніверсітэта,
 • магчымасць бесплатна пражываць у інтэрнаце Сілезскага ўніверсітэта для студэнтаў, якія скончаць 1 семестр з найлепшымі вынікамі,
 • псіхалагічная падтрымка, прафесійная і прававая дапамога з боку Цэнтра падтрымкі студэнтаў, а таксама прадстаўніка праў студэнтаў і  студэнцкай юрыдычнай кансультацыі,
 • дапамога ў асабістым развіцці з боку Бюро кар’ер, а таксама прыцягненне студэнтаў да ўдзелу ва ўніверсітэцкіх ініцыятывах і ў працы на карысць універсітэта (у форме валанцёрства, умоў падраду, а таксама іншых форм супрацоўніцтва).

Усе справы будуць разгледжаны iндывiдуальна. Вы можаце на нас разлічваць!

Кантакт:

solidarni.bialorus@us.edu.pl
+48 32 359 2071

 

RU

 

Силезский университет для белорусов. Упрощаем процесс подачи заявок на обучение и начало обучения в Силезском университете

 

Дорогие друзья,
преподаватели,
нынешние и будущие студенты Силезского университета,

поддерживая  Вас в это непростое время, мы предлагаем помощь Вам, Вашим детям и  знакомым, планирующим получать образование в Польше. Мы открываем дополнительную, специальную целевую запись на обучение для граждан Белоруссии, продлевая время приема заявок. Также мы будем поддерживать наших нынешних белорусских студентов, предлагая им занятия по польскому языку, психологическую помощь, а также возможность карьерного роста.

 

Кандидатам из Беларуси Силезский университет предлагает:

 • дополнительные 40 мест в университете с этого академического года,
 • вступительная кампания продлена до 30 октября 2020 года,
 • возможность доукомплектовать необходимые документы, связанные с поступлением, до 31 ноября,
 • гибкие условия, касающиеся даты начала обучения и личного присутствия на занятиях,
 • возможность получить бесплатное жилье в общежитиях Силезского университета в течении первого месяца, а в случаи тяжелого материального положения студента, в течении 4-8 месяцев при наличии его письменной просьбы,
 • помощь т.наз. buddies, то есть помощь польских и иностранных студентов в начале обучения и жизни в Польше,
 • информационная поддержка со стороны отдела рекрутации иностранцев, связанная с записью на обучение, а также во время обучения.

 

Студентам из Беларуси Силезской университет предлагает:

 • бесплатные уроки польского языка, которые проводит Школа польского языка и культуры Силезского университета,
 • возможность бесплатно проживать в общежитии Силезского университета для тех, кто закончит 1 семестр с наилучшими результатами,
 • психологическая поддержка, а также карьерное и правовое консультирование, которое оказывают Центр обслуживания студентов, а также представитель прав студентов и студенческое правовое сообщество,
 • помощь в личностном росте со стороны Бюро карьер, а также вовлечение студентов в университетские инициативы и работу на благо университета (в форме волонтерства, договоров подряда, а также других форм сотрудничества).

Все вопросы будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Вы можете на нас рассчитывать!

Контакт:
solidarni.bialorus@us.edu.pl
+48 32 359 20 71

Grafika z tekstem: Uniwersytet Śląski dla Białorusinów. Ułatwiamy rekrutację i oferujemy studia

return to top