Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

UŚ ponownie w czołówce pod względem ochrony własności intelektualnej

14.05.2019 - 10:11 update 31.12.2019 - 09:52
Editors: admin

Urząd Patentowy RP (UPRP) opublikował raport roczny podsumowujący działania ukierunkowane na ochronę własności intelektualnej w Polsce i poza jej granicami, a także służące budowaniu świadomości społecznej w zakresie znaczenia praw wyłącznych dla rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

Przedmiotami własności przemysłowej, na które Urząd Patentowy RP udziela prawo wyłączne, mogą być m.in.: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych. Jak wynika z opublikowanego raportu, w 2018 roku udzielonych zostało 16148 patentów, praw ochronnych oraz praw z rejestracji na przedmioty własności przemysłowej, przy czym zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych dokonywane są najczęściej przez podmioty sektora gospodarki i szkoły wyższe.

W jednym z rankingów uwzględnione zostały osiągnięcia naukowców związanych z Uniwersytetem Śląskim. Uczelnia znalazła się na liście rankingowej przygotowanej na podstawie liczby patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe przyznanych w 2018 roku. Śląska Alma Mater uplasowała się na 12. miejscu spośród wszystkich podmiotów branych pod uwagę w klasyfikacji, a zatem przedsiębiorstw, ośrodków naukowych i badawczych, instytucji czy osób fizycznych. Jednocześnie Uniwersytet Śląski zajął 2. miejsce wśród uniwersytetów tzw. bezprzymiotnikowych, poprawiając tym samym swoją pozycję sprzed roku.

W 2018 roku obchodzony był jubileusz 100-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, ustanowienia Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego. W związku z tym część opublikowanego raportu poświęcona jest także ubiegłorocznym wydarzeniom, które wpisały się w program jubileuszowy.

W publikacji można przeczytać na temat inicjatyw służących wsparciu i promocji wyników pracy młodych twórców. Jedną z nich jest ogólnopolski konkurs „Student-Wynalazca” organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską i wspierany m.in. przez Urząd Patentowy RP. W ósmej edycji konkursu wyróżnienie otrzymał mgr inż. Michał Pielka, doktorant z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach za projekt dwóch układów pozwalających monitorować: czynności oddechowe oraz częstotliwość i siłę oddechu. Współtwórcami wynalazku są pracownicy Instytutu Informatyki UŚ: dr Paweł Janik, dr Małgorzata Janik oraz prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel.

W raporcie UPRP uwzględniono ponadto działania podjęte na rzecz upowszechniania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej w Polsce. Należą do nich konkursy organizowane przez UPRP na prace dyplomowe oraz na plakat, a także na krótki film i informację medialną – poświęcone problematyce własności przemysłowej. W 2018 roku w kategorii informacja medialna wyróżniony został cykl artykułów pn. „Patenty Uniwersytetu Śląskiego” dr Małgorzaty Kłoskowicz z Sekcji Prasowej UŚ, wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała również mgr Agnieszka Warmuzińska za pracę magisterską pt. „Prawo mody w świetle prawa własności intelektualnej”.

Raport UPRP został opublikowany na stronie: www.uprp.pl.

Cykl pn. „Patenty Uniwersytetu Śląskiego” dostępny jest pod adresem: www.us.edu.pl.

return to top