Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt CHiP

Rozpoczęcie realizacji projektu „CHiP – Chemia i Praca – Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna

projekt dla studentów

 

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczął 1 kwietnia 2016 roku, realizację nowego projektu pt. „CHiP – Chemia i Praca – Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia
i Technologia Chemiczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Realizacja projektu została zaplanowana do 30 września 2018 roku, a jego głównym celem jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Aby osiągnąć ten cel, w projekcie przewidziano szereg aktywności kierowanych do studentów i studentek ostatnich dwóch semestrów studiów I i II stopnia na kierunkach Chemia i Technologia Chemiczna, które mają ułatwić wejście na rynek pracy i swobodne poruszanie się po nim. Wśród zaplanowanych form wsparcia znalazły się zatem:

 

• Podnoszące kompetencje zawodowe szkolenia certyfikowane z zakresu:
o System REACH – system rejestracji substancji chemicznych;
o Pełnomocnik ds. SZŚ ISO 1400:2004;
o Audytor wewnętrzny SZŚ ISO 1400:2004;
o Dokumentowanie systemu zarządzania środowiskowego;
o System zarządzania jakością w laboratorium ISO 17025:2005;
o Dobre praktyki w branży farmaceutycznej.

• Szkolenia i warsztaty wspierające podniesienie kompetencji językowych, komunikacyjnych, zawodowych
i informatycznych z zakresu:
o Elements of scientific English for chemistry students;
o Chemistry in English;
o Bezpieczeństwo danych elektronicznych i systemów komputerowych;
o Praktyczna chemia obliczeniowa;
o Analiza i prezentacja danych;
o Szkolenia kształtujące uniwersalne kompetencje zawodowo – społeczne, tj. komunikacja, praca zespołowa, planowanie i zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem.

• Zajęcia praktyczne, realizowane w formie projektowej, podnoszące kompetencje zawodowe, kognitywne
i samoorganizacyjne, a także wspierające rozwój kompetencji społecznych związanych z pracą w grupie oraz ponoszeniem odpowiedzialności za wynik grupy:
o Laboratoria problemowe z chemii;

• Zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, wspierające wejście na rynek pracy oraz umiejętność samodiagnozowania własnych kompetencji w odniesieniu do potrzeb rynku:
o Praktyczna szkoła przedsiębiorczości;
o Zarządzanie zasobami ludzkimi;
o Praktyczne zajęcia u potencjalnych pracodawców;
o Wizyty studyjne u przedsiębiorców;
o Spotkania panelowe
• Zajęcia realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi, wspierające kompetencje językowe, komunikacyjne oraz społeczne, a także kompetencje związane z mobilnością:
o Zagraniczne wizyty studyjne w ośrodkach naukowo – badawczych.

 

Wszystkie formy wsparcia zostały pomyślane w sposób zapewniający ich wzajemne uzupełnianie się oraz zapewniający równy dostęp wszystkim zainteresowanym studentom i studentkom, uprawnionym do udziału
w projekcie. Dodatkowo, uczestnicy poszczególnych form aktywności podlegać będą osobnemu badaniu bilansu kompetencji przed oraz po otrzymaniu wsparcia, tak, aby na bieżąco monitorować ich poziom i umożliwić świadome uczestnictwo i maksymalizację korzyści.

Pierwsze działania zaplanowane zostały już na maj i czerwiec 2016 roku, a dokładny harmonogram będzie pojawiał się na bieżąco. Zachęcamy do polubienia fanpage na Facebooku, poświęconego projektowi https://www.facebook.com/ProjektCHiP Na nim na bieżąco pojawiać się będą informacje związane z realizacją projektu i zaplanowanymi formami wsparcia.

 

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy również do kontaktu z Biurem Projektu, które mieści się w budynku przy ul. Bankowej 14, pok. 144 mail: aleksandra.bialik@us.edu.pl

 

 

Najważniejsze informacje dotyczące projektu:

 

Okres realizacji: 01.04.2016 – 30.09.2018

Cel projektu: głównym celem jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Planowane efekty: w wyniku realizacji projektu planowane jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych, analitycznych, samoorganizacynych oraz z zakresu przedsiębiorczości 140 studentów i studentek studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku Chemia i Technologia Chemiczna.

 

Wartość projektu: 1 252 044,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 214 482,66 zł

return to top