Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt Kreatywny eksperymentator

Projekt pt. „Kreatywny eksperymentator”

realizowany w partnerstwie z miastami Katowice, Bielsko-Biała i gminą Pszczyna

 

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczął 1 kwietnia 2017 roku, realizację nowego projektu pt. Kreatywny eksperymentator w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu została zaplanowana do 30 czerwca 2018 roku.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji z zakresu komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów
i działania innowacyjnego uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych poprzez opracowanie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć warsztatowych (w ramach realizacji trzeciej misji uczelni) w partnerstwie z miastami Katowice i Bielsko-Biała oraz gminą Pszczyna i z wykorzystaniem zasobów uczelni w postaci kadry dydaktycznej oraz zaplecza laboratoryjnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ.

Wsparciem zostanie objętych 120 uczniów i uczennic klas I i II czterech szkół:

  •    1. Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie,
  •    2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  im. M. Kopernika w Katowicach,
    1.    3. X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach,
    2.    4. III LO z oddziałami dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej.

 

Wśród zaplanowanych form wsparcia znalazły się zatem warsztaty treningowe z zakresu komunikacji oraz myślenia kreatywnego i krytycznego jak również warsztaty z różnych dziedzin chemii  w formie zająć problemowych które będą kształtować kreatywność, aktywność intelektualną, umiejętność pracy zespołowej. Dodatkowo uczniowie zrealizują projekt uczniowski na wybrany przez siebie temat, a rezultaty swojej pracy przedstawią szerszemu gronu w szkole w ramach wystawy uczniowskiej.

Wszystkie formy wsparcia zostały pomyślane w sposób zapewniający ich wzajemne uzupełnianie się oraz zapewniający równy dostęp wszystkim zainteresowanym uczniom i uczennicom uprawnionym do udziału w projekcie.

Biuro Projektu mieści się w Katowicach, w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki
i Chemii, przy ul. Bankowej 14, pok. 159.

Koordynatorem projektu jest Katarzyna Kowalska-Szojda (e-mail: katarzyna.kowalska-szojda@us.edu.pl)

Najważniejsze informacje dotyczące projektu:

Okres realizacji: 01.04.2017 – 30.06.2018

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów i uczennic klas I i II szkół ponadgimnazjalnych, z zakresu komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego.

Planowane efekty: w wyniku realizacji projektu planowane jest podniesienie kompetencji 108 uczniów i uczennic w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego poprzez działania dydaktyczne wykorzystujące zasoby uczelni (kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, których efektem

będzie stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy

Wartość projektu:                             249 990,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:       242 489,00 zł

return to top