Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wspomnienie o Profesorze Marianie Gieruli…

Pracę na Uniwersytecie Śląskim rozpoczął w roku 1980, od początku włączając się w badania nad mediami, szczególnie w ich lokalnym i regionalnym wymiarze, szybko stając się jednym z głównych inicjatorów i koordynatorów badań medioznawczych na Śląsku. Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń dziennikarzy i badaczy komunikowania. Jako Kierownik Zakładu Dziennikarstwa doprowadził, wraz z zespołem, do uruchomienia studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, od lat zabiegał o utworzenie Instytutu Dziennikarstwa, co ostatecznie zrealizowało się już w czasie Jego choroby.

Szczególne miejsce w Jego sercu i pracy zawodowej zajmowała Rosja. Współpracował z największymi uniwersytetami Federacji Rosyjskiej, był zapraszany na konferencje, prelekcje, opublikował liczne prace w języku rosyjskim. W Polsce znany jako badacz komunikowania lokalnego, transformacji polskiego systemu medialnego i systemów państw byłego Związku Radzieckiego, ale przede wszystkim jako Kierownik Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, koordynator jego prac, inicjator ważnych badań, redaktor ważnych publikacji.

Przez wiele lat był Kierownikiem Zakładu Dziennikarstwa. Pod Jego kierownictwem wykształciło się wielu badaczy mediów, sam Zakład rozwinął się i wyspecjalizował, ostatecznie dzieląc się na mniejsze, ukierunkowane na badanie poszczególnych aspektów komunikowania, zespoły. Mimo utworzenia odrębnych Zakładów: Komunikacji Społecznej oraz Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych, Profesor Marian Gierula pozostał osobą, która nadzorowała i koordynowała prace badawcze podejmowane we wszystkich kierunkach a przede wszystkim Mentorem, osobą, z którą konsultowano niemal wszystkie podejmowane kierunki badań.

Przez studentów, absolwentów i współpracowników zostanie zapamiętamy jako osoba niezwykle energiczna, pełna pasji. Interesował się nie tylko własnymi badaniami, ale również aktywnie włączał się w poszukiwania naukowe innych badaczy, dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz posiadaną literaturą. Był uważny i pomocny, nie przechodził obojętnie obok potrzeb swoich pracowników, z których każdy mógł liczyć na wsparcie, dobre słowo i realną pomoc w podejmowanych działaniach. Kochał i rozumiał ludzi, był stanowczym i dobrze zorganizowanym przełożonym, ale także empatycznym i dobrym człowiekiem, wrażliwym na potrzeby i problemy innych. Jak nikt inny potrafił się cieszyć sukcesami swoich współpracowników i wychowanków, wspierając ich w rozwoju i pozwalając na dużą samodzielność. Dzielił się chętnie nie tylko wiedzą, ale również możliwościami rozwoju, promując dorobek swoich współpracowników na zewnątrz, zapraszając wiele osób do wspólnych projektów, również wyjazdów zagranicznych i konferencji.

Profesor kochał i szanował ludzi. Mimo licznych obowiązków, każdy mógł liczyć na rozmowę, uwagę i dobre słowo. Znajdował czas nie tylko na konsultowanie ważnych projektów, ale również na zwykłe rozmowy przy kawie – o nauce, o życiu, o wszystkim, co w danym momencie zajmowało Jego współpracowników. Był realnie obecny w ich życiu, znając ich radości i problemy, wspierając również w osobistych wydarzeniach. Nawet w czasie swojej choroby troszczył się o pracowników i sprawy organizacyjne Zakładu a później nowo powstałego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej.

Profesor Marian Gierula był, jest i pozostanie dla nas Szefem, Mentorem i Przyjacielem.

DOROBEK NAUKOWY PROFESORA MARIANA GIERULI

Książki i katalogi:

 • Katalog Prasy-Radia-Telewizji ’91 województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego, opolskiego. Rocznik 1991. Katowice 1991, ss. 128. (wraz M. Jachimowskim)
 • Katalog Prasy-Radia-Telewizji ’93 województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego, opolskiego. Rocznik 1992/93. Katowice 1993, ss. 188. (wraz M. Jachimowskim i B. Grzonką)
 • Katalog Prasy-Radia-Telewizji ’94 województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego, polskiego. Rocznik 1994. Katowice 1994, ss. 258.( wraz M. Jachimowskim i B. Grzonką)
 • Śląski Przegląd Medioznawczy. Katalog Prasy-Radia-Telewizji ’96 województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego, opolskiego. Rocznik 1995/96. Katowice 1996, ss.284. (wraz M. Jachimowskim i B. Grzonką)
 • Местная периодическая печать Польши 1990-х гг.: типология, современное состояние и перспективы развити. Ростов-на-Дону2001.CC. 160.
 • Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie. Katowice 2005, ss. 264.

Artykuły:

 • Obraz życia społeczności lokalnej na łamach pisma lokalnego(na przykładzie „Kroniki Beskidzkiej”), [w:] Mikrosystemy społeczno-polityczne, Pod redakcją P. Dobrowolskiego i J.P. Gieorgicy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Katowicach nr 534, Katowice 1982, s. 83-90.
 • Struktura tematyczno-przestrzenna tygodników lokalnych PZPR, [w:] Tygodniki lokalne. Red. E. Kurzawa. Kraków-Katowice 1984, s. 118-130.
 • Przestrzenne rozmieszczenie zawartości wybranych tygodników lokalnych, [w:] Społeczne funkcje tygodników lokalnych Śląskiego Wydawnictwa Prasowego. Red. J. Mądry. Katowice 1985, s. 137-147.
 • Polska prasa lokalna po II wojnie światowej, [w:] Prasa lokalna jako czynnik kształtowania się więzi lokalnych. Red. J. Mikułowski Pomorski. Rzeszów 1990, s. 39-68. (razem z M .Jachimowskim)
 • Zawartość tygodników lokalnych PZPR, [w:] Prasa lokalna jako czynnik kształtowania się więzi lokalnych. Red. J. Mikułowski Pomorski. Rzeszów 1990, s. 115-167.
 • Modieliriealizacii miestnych jeżieniedielnikow, [w:] Tipołogiamiestnoj priessy. Ot. red. J. A. Korniłow. Rostow na Donu. 1991. s.73-82.
 • Prasa lokalna w latach 1989-1991 (na przykładzie województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego). „Zeszyty Prasoznawcze” 1992, nr 1-2, s. 121127. (razem z B. Grzonką)
 • Transformacja prasy na Śląsku (1989-1992), [w:] Transformacja prasy polskiej (19891992). Red. A. Słomkowska. Warszawa 1992, s. 158-169. (razem z M. Jachimowskim)
 • Kontrowersje wokół rynku prasowego, [w:] Dylematy transformacji prasy polskiej (19891993). Red. A. Słomkowska. Warszawa 1994, s. 224-232. (razem z M. Jachimowskim)
 • Media na Śląsku Górnym i Opolskim w latach 1989-1993. „Zeszyty Prasoznawcze” 1994, nr 1-2, s. 93-109. (razem z M. Jachimowskim)
 • Społeczny odbiór mediów w województwach śląskich w okresie transformacji, [w:] Pięciolecie transformacji mediów (1989-1994). Red. A. Słomkowska przy współpracy E. Ciborskiej. Warszawa 1995, s. 316-326.
 • Kształtowanie się lokalno-regionalnego rynku radiowego w województwach śląskich w okresie transformacji na tle zjawisk ogólnopolskich, [w:] Transformacja radia w Polsce i na świecie (1990-1995). Red. J. Kantyka, M. Jachimowski. Katowice 1996, s. 250-257.
 • Telewizja w województwach śląskich w okresie transformacji, [w:] Transformacja telewizji w Polsce. Red. W. Dudek. Katowice 1996, s. 82-94. (razem z M. Jachimowskim)
 • Zmiany mediów i dziennikarstwa lokalnego w Polsce (prasa, radio, telewizja), [w:] Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995. Red. G.G. Kopper, I. Rutkiewicz, K. Schliep. Kraków 1996, s. 89-100. (razem z M. Jachimowskim)
 • Etyka mediów w Polsce w okresie transformacji, [w:] Rady Prasowe i etyka dziennikarska, Bratysława 1997, s. 41-47.
 • Możliwości i ograniczenia w kształtowaniu się mediów lokalnych w okresie transformacji. Wybrane aspekty problemu, [w:] Media regionalne i lokalne a demokracja na szczeblu lokalnym. Red. W. Furman, K. Wolny. Rzeszów 1998, s. 17-39. (razem z M. Jachimowskim)
 • Stosunek społeczeństwa do kapitału zagranicznego w mediach. Przykład Śląska. „Zeszyty Prasoznawcze” 1998, nr 1-2, s. 78-92. (razem z M. Jachimowskim)
 • Medientransformation und Journalismus in Polen 1989-1996, [w:] Verwänderungen in den lokalen Medien und Lokaljournalismus nach 1989. Hrsg. G.G. Kopper, I. Rutkiewicz, K. Schliep. Berlin 1999, s. 199-212. (razem z M. Jachimowskim)
 • „Kurier Miejski” i Radio Rezonans na tle rozwoju mediów lokalnych. „Rocznik Sosnowiecki”. Tom VII. Red. K. Gołosz. Sosnowiec 1999, s.128-141.
 • Transformacja prasy lokalnej na Śląsku w latach 1989-1996, [w:] Regionalna prasa polska na Górnym Śląsku w latach 1845-1996. Red. J. Gołębiowska, M. Kaganiec. Katowice 1999, s. 178-191.
 • Społeczny odbiór i funkcjonowanie mediów na Śląsku w okresie transformacji społecznoustrojowej 1989-1999, [w:] Polityka: przedmiot badań i formy jej przejawiania się. Red. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk. Katowice 2000, s. 295-311. (razem z M. Jachimowskim)
 • Radio na Śląsku – wolny rynek czy monopol, [w:] Radio i telewizja. Informacja, kultura, polityka. Red. W. Dudek. Katowice 2000, s. 99-107.
 • Społeczny odbiór mediów na Śląsku w okresie transformacji – wybrane zagadnienia, [w:] Środki masowej informacji w Polsce po likwidacji instytucji cenzury (1990-2000). Red. J. Adamowski. Warszawa 2000, s. 269-280.
 • Tendencji razwitia polskich sriedstw massowoj informacii 90- ch.gg. u progatrietiewotysjaczielietia. „Fiłołogiczieskij Wiestnik RGU” 2000, nr 3, s. 52-56.
 • Local press and society organization at the local level, [w:] The role of local and regional media in the democratization of the Eastern and Central European societies. Edited by Janusz Adamowski, Marek Jabłonowski. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Warszawa 2001, s. 191200.
 • Perspektywy rozwoju prasy lokalnej w Polsce w kontekście funkcjonowania dzienników regionalnych, [w:] Polskie media u progu XXI wieku. Pod red. naukową J. Adamowskiego, M. Jabłonowskiego. Warszawa 2001, s. 109-121.
 • Społeczny odbiór i funkcjonowanie mediów w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie transformacji (1989-1999), [w:] Zagłębie Dąbrowskie. W poszukiwaniu tożsamości regionalnej. Red. Marek Barański. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1977. Katowice 2001, s. 387- 402.
 • Typologiczny rozwój prasy lokalnej w Polsce w nowych warunkach społeczno-politycznych i ekonomicznych. „Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza”. Nr 3. Kielce 2003, s. 9-24.
 • Sosnowiec jako przestrzeń komunikacyjna mediów periodycznych, „Rocznik Sosnowiecki 2003”. Tom XII. Kulturowy obraz miasta, pod red. Jacka Wodza. Sosnowiec 2004, s. 61-70.
 • Этическое регулирование в польских СМИ, [w:] Средствамассовой информации в современноммире. Санкт-Петербург 2006. С. 23-30.
 • Обучение журналистов в Польше, [w:] Преподаем журналистику: взгляды и опыт. Санкт-Петербург 2006. С. 90-100.
 • Антимонопольное регулирование в системе СМИ в Польше, [w:] Средствамассовой коммуникации в изменяющемся мире. Ростов-на-Дону 2007. С. 36-47.
 • Периодика местново самоуправления в Польше, [w:] Журналистика и медиаобразование – 2007. Белгород 2007. С. 198-208.
 • Monopolizacja lokalno-regionalnej przestrzeni komunikacyjnej w Polsce, [w:] Prasa lokalna Dolnego Śląska. Teoria, tradycja, współczesność. Pod redakcją naukową Jerzego Jarowieckiego i Grzegorza Niecia, Wrocław 2007, s. 47-59.
 • Пространство как парадигма Катовицкой школы исследований периодической медиакомм уникации, [w:] Медийные стратегии современного мира: Материалы Международной научно-практической конференции (Сочи, 31 октября – 2 ноября 2007). – Краснодар, КубГУ; Институт медиаисследований, 2007. С.27-36. (wspólnie z M. Jachimowskim)
 • Обучениежурналистов – польскийпример „Вестник Гуманитарного института ТГУ”, Тольятти 2007, №2. С. 220-227. – Современная система местной прессы Польши „Известия Уральского ГУ” Екатеринбург 2007, № 52. Серия 1 Проблемы обрвзования, науки и культуры. Выпуск 22. С.150-164.
 • Prasa lokalna w Rosji, [w:] regionalne i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy. Red. Naukowa Janusz W. Adamowski, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Warszawa 2007, s. 193-210.
 • Проблемы журналистсково образования в Польше, „Ростовская электронная газета”. № 16 (161) 15.11.2007. WWW. relga. Ru .
 • Местните и регионалните СМИ в Полша и процес и тена демократизация, [w:] Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС. 2008, № 1. Available from: [www.mediajournal.info] – Bułgaria.
 • Возможности и опасностиразвитя информации в современномо бшестве, [w:] Журналистика и медиаобразование – 2008. Белгород 2008. С. 22-31.
 • Местно-региональные коммуникационное пространство и демократизационное процессе, [w:] Актуальные проблемы в условиях глобализации информационного пространства. Челябинск 2008. С.58-67.
 • Польские дилеммы информационного общества „Известия ЮФУ. Филологические науки”, Ростов-на-Дону 2008. № 4. С.118 – 128.
 • Интернет в политической коммуникации в польских предвыборных кампаниях, [w:] Коммуникация в современноммире. Часть 2. Под общей редакцей В.В. Тулупова. Воронеж 2009. С. 47-49.
 • Современная система местной прессы Польши. „Известия Уральского ГУ” Екатеринбург 2009, № 3(67). Серия 1 Проблемыобрвзования, науки и культуры.С.87-92.
 • Основные тенденции развитясистемы СМИ Польши в контексте глобвлизвции. „Акценты” 2009. Воронеж. Выпуск 3-4 (82-83). С. 7-13.
 • Политическая коммуникация в Интернете. Польскийпример, [w:] Европейские массмедиа: глобальные и региональеые аспекты, отв.ред. Ю.В.Лучинский. Краснодар- Катовице, 2009. С.22-33.
 • PR в средствах массовой информации – угрозадляпотрибителя, [w:] Журналистика: история и современность / Под. Ред. А.В. Кузнецовой. – Ростов н/Д. 2009.С. 79-89.
 • Коммуникационные стратегии президентских выборов в Польше после 1989 года, [w:] Медийные стратегии современного мира. Краснодар 2009. С. 19 -26.
 • Marketing polityczny w wyborach prezydenckich w Rosji, [w:] red. M. Kolczyński, M. Mazur, St. Michalczyk, Mediatyzacja kampanii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 413-423.
 • Media lokalno-regionalne w Polsce – 20 lat zmian, [w:] M. Gierula (red.) Przemiany systemu medialnego. Polsko-rosyjskie spojrzenie, Sosnowiec-Krasnodar-Sankt-Petersburg 2011, Wydawnictwo „Humanitas”, s. 106-119.
 • Обучение журналистов в Польше: специфика и проблемы, [w:] Профессоинальная культура журналиста: актуальные проблемы образования, ред. В.Ф. Олешко, Екатеринбург. Издательство Уральского университета. 2011. C. 212-219.
 • Медиа-система Польши на современном этапе, [w:] Современные зарубежные СМИ в условиях глобализации, науч.ред. А.Ю. Быков, Санкт-Петербург. Арт-Экспресс. 2011. C. 96-109.
 • Трансформация масс-медиа в Польше и на Украине: компаративный подход, [w:] Сборниктрудов Международной научнапрактической конференции Журналистика постсоветских республик: 20 летспустя». Под. Ред. А.П. Короченского и М.Ю. Казак. Белгород Константа. 2012. C. 12-24.
 • Odbiorca w perspektywie konwergujących się mediów masowych, [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa. Tom 1. Red. Zbigniew Oniszczuk, Mirosława Wielopolska-Szymura. Katowice. Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach 2012, s. 29-46.
 • Telewizja Katowice – zarys historyczny, [w:] Pod redakcją Antoniego Barciaka, Ewy Chojeckiej, Sylwestra Fertacza, Katowice. Środowiska, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Tom 2. Katowice, Muzeum Historii Katowic 2012, s.272- 279.
 • Radio Katowice- historia i współczesność, [w:] Pod redakcją Antoniego Barciaka, Ewy Chojeckiej, Sylwestra Fertacza, Katowice. Środowiska, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Tom 2. Katowice, Muzeum Historii Katowic 2012, s. 260-271.
 • Политическая система и систeма СМИ в Польше: взаимозависимост, „Гуманитарный Вектор” Чита. 2012/2[30]. C. 247-254.
 • Массмедиа и государственные органы: опытвзаи модействия (напримере Польшы, „Научные труды северно-западного Института РАНХ и ГС”. Санкт-Петербург 2012. Том 3. Выпуск 1. C. 384-392.
 • Медийная политика в Польше, [w:] Медийные стратегии современного мира. Том 1.Редакционная коллегия. Краснодар. Кубанский государственный университет. Факультет журналистики. Институт медиаисследований.2013.C. 34-52.
 • Региональные ежедневные газеты в период трансформации. Силезский пример, [w:] Подред. Галины. С. Белолипской, Развитерегиональной журналистики: отпервой газеты до Интернета. Астрахань. АГУ, Издательскийдом «Астраханский университет» 2013. C. 103-115.
 • Współczesna prasa religijna w Rosji. Próba typologii, „Rocznik Prasoznawczy” 2012. Tom VI, s. 59-74.
 • Коммуникционные стратегии медийных учреждений и ихобщественные наследствия, [w:] Медийные стратегии современного мира. Том 1.Редакционная коллегия. Краснодар. Кубанский государственный университет. Факультет журналистики. Институт медиаисследований 2013.C. 36-49.
 • Влияниесистемной трансформации на состояние журналистской среды в Польше, [w:] Редакционная коллегия, Ученыезаписки. Том 23. Современные социальные коммуникации в системе цивилизации и культуры, Санкт Петербург. ИВЭСЭП,Знание, 2014. C. 351-363.
 • Новые СМИ в деятельности польских политических партий, [w:] Отв. Редакторы: О.ИЛепилкина,С.В. Серебрякова, Медия – и межкультурная коммуникация в европейском контексте. Ставрополь. Изд-во СКФУ, 2014. C. 15-21.
 • Prasa mniejszości narodowych w Rosji. Próba zarysowania problemu, [w:] Pod red. Małgorzaty Adamik-Szysiak i Ewy Godlewskiej, Media mniejszości. Mniejszości w mediach. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2014, s. 271-287.
 • Początki dziennikarstwa internetowego w Rosji, [w:] Pod red. naukową Mariana Gieruli i Marka Jachimowskiego, Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”. Sosnowiec 2014, s. 39-50.
 • Przekształcenia regionalno-lokalnej prasy współczesnej Rosji, [w:] Redakcja naukowa Wojciech Furman i Paweł Kuca, Przemiany mediów regionalnych i lokalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2015, s. 187-200.
 • Общественные последствия трансформации локально-региональных СМИ: между традиционной и виртуальной моделями, [w:] Журналистика сообществ: опыт и научные исследовантя в России, США, Северной Европе. Отв. редактор С.Г. Корконосенко, Санкт-Петербургсктй Государственный Университет. Санкт-Петербург 2015. С. 13-27.
 • Środki masowego komunikowania w internetowej przestrzeni Kazachstanu, [w:] Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian. Pod red. Z. Oniszczuka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 85-99.
 • Кому нужен образованный журналист? Об оьучении журналистов в Польше, „Век Информации” Санкт-Петербург2016, nr 3, s. 33-41.
 • Skutki społeczne zmiany przestrzeni lokalno-regionalnych mediów periodycznych. Między tradycyjnym a wirtualnym modelem. Przypadek Śląska, [w:] Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych, pod redakcją Alicji Jaskierni, Katarzyny Gajlewicz-Korab, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2016, s. 111- 122.
 • Historia i współczesność kazachskiego radia i telewizji, „Rocznik Prasoznawczy” 2017, nr 11, s. 99-116. (z J. Gierulą)
 • Zawartość rosyjskiej prasy lokalnej w świetle badań empirycznych, „Rocznik Prasoznawczy” 2017, nr 11, s. 223-224.
 • Wpływ Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie na kształtowanie się środowiska medioznawczego w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 1, s. 57-69. (z M. Jachimowskim)
 • Media masowe jako narzędzie kreowania obrazu otaczającej rzeczywistości, [w:] Między ideą, pasją a działaniem : księga jubileuszowa dedykowana dr. hab. Marianowi Mitrędze, pod red. P. Grzywny, J. Lustig, N. Stępień-Lampy, B. Zasępy, Katowice 2017, s. 747-757.
 • Совет национальных СМИ как инструмент отменения публичных СМИ в Польше [w:] Медийные Стратегии Современного Мира : Материалы Одиннасатой Международной научно-практической конференции (Сочи, 1-4 ноября 2017 г.), Кубанский государственный университет, Краснодар 2017, s. 16-23.
 • Силезская метрополия как коммуникационное пространство массмедиа, „Век информации”, 2017, nr 3, s. 103-111.
 • Społeczne aspekty funkcjonowania prasy lokalnej w Rosji, [w:] Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Markowi Barańskiemu, pod red. A. Czyż, S. Kubasa, Katowice 2018, s. 690-700.
 • Koncentracja mediów w Rosji. Próba zarysowania problemu, „Rocznik Prasoznawczy” 2018, nr 12, s. 81-94.
 • Prasa regionalna w Rosji – wybrane problemy, [w:] Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 1, Problemy teoretyczno-praktyczne, pod red. S. Michalczyka i K. Brzozy, Katowice 2018, s. 225-236.
 • Состояние и перспективы местной прессы в Польше, „Век информации”, 2018, nr 3, s. 42-49 (z J. Gierulą).
 • Publiczna radiofonia i telewizja w Polsce na rozdrożu, [w:] Granice wyobraźni politologicznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Sylwestrowi Wróblowi, Katowice 2019.
 • Телевидение в Польше, [w:] Современные СМИ и медиарынок : Сборник научных трудов в честь профессора Е.Е. Корниловой Современные СМИ и медиарынок: Сборник научных трудов в честь профессора Е.Е. Корниловой (Sovremennye SMI i mediarynok : sbornik naucnyh trydov v cest’ profesora E.E. Kornilovoj), Под. Ред. A. Krivonosov, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург 2019, s. 40-51. (z P. Szostok-Nowacką)

Redakcja druków zwartych:

 • Współczesny dziennikarz i nadawca. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Sosnowiec 2006, ss. 198
 • Władza. Media. Polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2006, ss. 350. (przy współpracy M. Wielopolskiej- Szymury)
 • Środki masowego komunikowania a społeczeństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2006, ss.340 ( przy współpracy M. Wielopolskiej-Szymury).
 • Mało znane systemy medialne, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”. Sosnowiec 2007, ss. 202. (wspólnie z Z. Oniszczukiem)
 • Systemy medialne krajów bałkańskich, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”. Sosnowiec 2009, ss. 192. (wspólnie z Z. Oniszczukiem)
 • Przemiany systemu medialnego. Polsko-rosyjskie spojrzenie, Sosnowiec-Krasnodar-Sankt Petersburg 2011, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, ss. 212.
 • Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa. Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ss. 440. (wspólnie z P. Szostok)
 • Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”. Sosnowiec 2014, ss. ss.138. (wspólnie z M. Jachimowskim).

Członkostwo we władzach organizacji, towarzystwach i instytucjach oraz działalność ekspercka:

 • Działalność ekspercka w latach 1989-2002 dla następujących instytucji i firm: Polskie Radio Katowice; Polskie Radio Opole; Telewizja Katowice; „Dziennik Zachodni”; „Trybuna Śląska”, „Nowa Trybuna Opolska”; „Gość Niedzielny”; Radio Flash; Radio Delta; Radio Bielsko; Radio TOP, Radio Rezonans; Radio Park, Radio ProKolor; Radio Ole; Radio Fama; Furnell International; Vedeograf ; Spedpol; Bank Handlowy-oddział Opole; Bank Handlowy-oddział Katowice; Urząd Miejski – Siemianowice Śląskie; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 • Ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie polityki medialnej dotyczącej prasy lokalnej i kulturalnej w Polsce, 1997.
 • Ekspert do opracowania standardu nauczania dla kierunku studiów: „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”. Powołany przez Ministra Edukacji i Sportu, 2005.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, 2007.
 • Członek Komisji Prasoznawczej PAN, Oddział w Krakowie, 2008.
 • Członek Rady Redakcyjnej „Naukowych Wiadomości Bełgoradzkiego Państwowego Uniwersytetu – Humanistyczne Nauki”; Bełgorad, Rosja, 2010.
 • Członek Rady Redakcyjnej „Rocznika Historii Prasy Polskiej”, Kraków, 2010.
 • Redaktor naczelny „Rocznika Prasoznawczego” Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec, 2011.
 • Członek Rady Naukowej „Zeszytów Prasoznawczych”, Kraków, 2012.
 • Członek Rady Redakcyjnej „Вестник ВГУ. Филология. Журналистика”, Wydział Dziennikarstwa Państwowego Uniwersytetu w Woroneżu, Woroneż, Rosja, 2013.
 • Recenzent czasopisma, „Rocznik Bibliograficzno-Prasoznawczy”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 2011.
 • Recenzent czasopisma, „Век Информации”, Wydział Dziennikarstwa, Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet, Rosja, 2014.
 • Recenzent czasopisma, „Вестник СПбГУ. Серия 9: Филология. Журналистика”, Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet, Sankt-Petersburg, Rosja, 2015.

Nagradzany nagrodą Rektora Uniwersytety Śląskiego za osiągnięcia naukowe oraz nagrodą Dyrektora Śląskiego Wydawnictwa Prasowego w Katowicach.

Dorobek w zakresie kształcenie kadr naukowych:

Pełnienie funkcji promotora osób, które uzyskały stopień doktora: 7.

Pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich: 10.

Zagraniczne recenzje wspomagające w przewodach doktorskich: 4.

Pełnienie funkcji recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego: 2.

Udział w kształceniu kadr w ramach studiów doktoranckich, ze wskazaniem nazwy jednostki, tematu wykładu lub seminarium oraz roku akademickiego: Seminarium doktorskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego od 2004.

return to top