Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Bożena Czwojdrak

17.01.2020 - 20:12, aktualizacja 13.07.2021 - 14:14
Redakcja: am

dr hab. Bożena Czwojdrak, prof. UŚ

Mediewistka. Laureatka nagrody im. S. Herbsta (1999) oraz konkursu im. A. Heymowskiego (2004). Współredaktorka czasopisma “Średniowiecze Polskie i Powszechne”. Zajmuje się genealogią szlachecką i możnowładczą oraz badaniami nad dworami monarchów w Polsce późnego średniowiecza. Należy do  Komisji Historycznej PAN, Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oddział w Krakowie, przewodniczącą Zespołu Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Komitetu Nauk Historycznych PAN, kierownikiem Zespołu Badań nad Dworami i Elitami Władzy przy Instytucie Historii PAN w Warszawie, a także członkiem Zespołu Badań nad Dworami i Rezydencjami (Výzkumné centrum dvory a rezidence ve středovèku przy Instytucie Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Uczestniczy w projekcie Vivarium.

Wybrane publikacje:

 1. Rogowscy herbu Działosza podskarbiowie królewscy. Studium z dziejów możnowładztwa w drugiej połowie XIV i w XV wieku, Katowice 2007.
 2. Jastrzębce w ziemi krakowskiej i sandomierskiej do połowy XV wieku, Kraków 2007.
 3. Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012.
 4. Liczebność dworów późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych władców polskich, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 76, 2016.
 5. Fraucymer na dworach królowych w późnośredniowiecznej Polsce, „Studia z dziejów średniowiecza”, t. 20, Warszawa 2016.
 6. Univerzitni wzdělanci ve službách manželek Vladislava Jagiełły, [w:] Dvůr a církev v český zemích středověku, red. D. Dvořáčková-Malá a kol. Praha 2017.
 7. Skład narodowościowy dworów polskich królowych w późnym średniowieczu, [w:] „Średniowieczny władcy i ich otoczenie”, t. V, red. J. Sperka, K. Kollinger, Rzeszów 2018.
 8. Under the Rule of Queen Zofia Holszańska. Land, Town and in curia reginalis Courts of Sanok in 1434-1461, [w:] Právní kultura středovĕku. „Colloquia mediaevalia Pragensia”, t. 17, ed. M. Nodl, P. Węcowski, Praha 2016.
 9. Die Methodologie und der Stand der Erforschung des Lebens an den Höfen der polnischen Herrscherinnen und Herrscher im Spätmittelalter in: Mediaevalia Historica Bohemica, t. 21/1, 2018.
 10. Pamięć czy konfabulacja? O rzekomym wspólnym pochodzeniu niektórych rodów rycerskich w późnym średniowieczu, [w:] Memoria et damnatio memoriae ve středovĕku. Colloquia mediaevalia Pragensia, t. 15, ed. M. Nodl, P. Węcowski, Praha 2014.

Bożena Czwojdrak, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

bozena.czwojdrak@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-3664-492X

Google Scholar

ResearchGate

Academia.edu

Head of the Court and Power Elite Research Team in the Institute of History PAN in Warsaw: the organization of historical-medical seminars on the causes of Polish rulers’ deaths. I was the editor of the popular science series Życie codzienne na dworach władców polskich [The everyday life in the Polish rulers’ courts], prepared by the team.

I am member of the Historical Studies Committee, the Academic Society Societas Vistulana. I am Vice-President of the Polish Heraldic Society, the Kraków branch, President of the Slavic and East-European Studies Commission of the Historical Studies Committee  of the Polish Academy of Sciences (http://www.knh.pan.pl/index.php/lista-komisji-knh/komisja-studiow-sowiaskich), Head of the Court and Power Elite Research Team in the Institute of History PAN in Warsaw (https://ihpan.edu.pl/struktura/zespol-do-badan-nad-dworami-i-elitami-wladzy), and member of the Court and Residence Research Team (Výzkumné centrum dvory a rezidence ve středovèku http://www.hiu.cas.cz/cs/organizacni-struktura/vyzkumne-centrum-dvory-a-rezidence-ve-stredoveku.ep/) at the Institute of History of the Czech Republic Academy of Sciences.

Research interests:

 • The genealogy of noble families.
 • Royal courts in the late Middle Ages.
 • Female rulers in the 19th and 15th centuries.

Selected publications:

 1. Rogowscy herbu Działosza podskarbiowie królewscy. Studium z dziejów możnowładztwa w drugiej połowie XIV i w XV wieku [The Rogowskis belonging to the noble clan of Działosza the royal treasurers. A study of the magnates in the second half of the 14th century and the 15th century], Katowice 2007.
 2. Jastrzębce w ziemi krakowskiej i sandomierskiej do połowy XV wieku [Jastrzębce in Terra Cracoviensis and Terra Sandomiriensis till the the mid-15th century], Kraków 2007.
 3. Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce [Zofia Holszańska. A study of the court and the queen’s role in late medieval Poland], Warszawa 2012.
 1. Liczebność dworów późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych władców polskich [The number of late medieval courts and early modern Polish rulers], “Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, Vol. 76, 2016
 2. Die Methodologie und der Stand der Erforschung des Lebens an den Höfen der polnischen Herrscherinnen und Herrscher im Spätmittelalter in: Mediaevalia Historica Bohemica, 21/1, 2018

Fellowships and grants:

 • Dworzanin polski na dworze Jagiellonów i królów elekcyjnych. Pozycja, system wartości, wzorzec osobowy [NCN, no. 2018/29/B/HS3/00907, project manager].
 • Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1975 r. – historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu w XIV-XVI w. [NPRH, no. 0471/NPRH5/H30/84/2017, project participant].

 

Bożena Czwojdrak

return to top