Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Literaturoznawstwa

Dofinansowanie dla Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami

15.09.2020 - 14:50 aktualizacja 15.09.2020 - 15:30
Redakcja: annaszumiec

Konsorcjum badawcze, w skład którego wchodzi Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami kierowane przez dra hab. Michała Krzykawskiego, prof. UŚ, otrzymało dofinansowanie na projekt Networking Ecologically Smart Territories (NesT) w ramach programu Komisji Europejskiej Marie-Curie Action Research Innovation and Staff Exchange (RISE). Koordynatorem projektu jest prof. Noel Fitzpatrick (Technological Unversity Dublin). Podstawy teoretyczne do wniosku projektowego w dużej mierze przygotował zmarły niedawno francuski filozof Bernard Stiegler.

Zasadniczym celem projektu NesT (Ekologicznie inteligentne terytoria połączone w sieć) jest zbadanie następującej hipotezy: tym, co warunkuje możliwość rezyliencji społeczeństw ludzkich, a także stanowi klucz do wymyślenia na nowo współczesnej gospodarki przemysłowej, która w obecnym modelu technoekonomicznym prowadzi do masowej utraty umiejętności (proletaryzacji) całych grup społecznych, jest dywersyfikacja cyfrowa, tutaj rozumiana jako noodywersyfikacja i technodywersyfikacja. Projekt przewiduje szeroko zakrojone i transdyscyplinarne prace badawcze, które pozwolą na połączenie konkretnych i wynikających ze specyfiki określonych terytoriów problemów lokalnych z międzynarodowymi obawami epoki antropocenu. Cele badawcze projektu zostaną zrealizowane poprzez międzynarodową i międzysektorową wymianę badaczy i pracowników zatrudnionych w zaangażowanych w projekt instytucjach akademickich i nieakademickich.

W skład konsorcjum NesT wchodzi jedenastu partnerów: cztery europejskie instytucje badawcze: Technological University Dublin (lider projektu), Institut de recherche et d’innovation Centre Pompidou, Université Paris Lumières i Uniwersytet Śląski w Katowicach (Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami), dwie pozaeuropejskie uczelnie partnerskie: Universidad de las Artes de Ecuador i University of California, Berkeley, a także pięciu partnerów nieakademickich: Dublin City Council, Département de la Seine-Saint-Denis, Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, Phosphène_Disnovation i Consejo de Gobierno de Galápagos.

dr hab. M. Krzykawski, prof. UŚ

Projekt będzie realizowany w trzech obszarach: 1) opracowanie nowych fundamentów pod informatykę teoretyczną z uwzględnieniem pojęć lokalności, negentropii, antyentropii oraz w odniesieniu do data economy i sztucznej inteligencji. W tym zakresie projekt będzie kontynuacją prac poświęconych krytyce technologii cyfrowych, podjętych w ramach Digital Studies Network, a także będzie rozwijał pojęcia technoróżnorodności i kosmotechniki; 2) prowadzenie eksperymentów zmierzających do wyłonienia się nowych terytorialnych form współodpowiedzialności i nowych form obywatelskiego uczestnictwa. W tym zakresie celem projektu będzie promowanie lokalnych praktyk uczestnictwa w ramach badań współtwórczych; 3) rozwijanie sieci terytorialnych laboratoriów badawczych, których rola polega na badaniu wymogów, jakim podlegają lokalne formy życia i nisze ekologiczne na danym terytorium. W tym zakresie celem projektu jest wypracowanie nowych sposobów rozumienia lokalnych wyjątkowości form życia i funkcjonalnej współpracy między terytoriami a badaczami i badaczkami w obliczu planetarnego zagrożenia, jakie niesie za sobą szeroko rozumiana zmiana klimatu.

Realizacja projektu potrwa trzy lata. W projekcie weźmie udział dziesięcioro badaczy i badaczek z UŚ, w tym studentek i studentów Szkoły Doktorskiej.

Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami (CCTS) to nowa transdyscyplinarna jednostka badawcza powstała w 2019 roku z inicjatywy dr. hab. Michała Krzykawskiego, prof. UŚ (Instytut Literaturoznawstwa, Instytut Filozofii) i dr Anny Malinowskiej (Instytut Nauk o Kulturze). Celem CCTS jest prowadzenie badań związanych z wyzwaniami społecznymi, politycznymi, antropologicznymi, ekonomicznymi, środowiskowymi, kulturowymi, etycznymi, urbanistycznymi i epistemologicznymi, jakie niesie za sobą rozwój szeroko pojętych technologii. Badania CCTS prowadzone w następujących obszarach: francuskiej tradycji filozoficznego namysłu nad techniką, filozofii nauki i ekonomii politycznej, a także filozofii kontynentalnej (Michał Krzykawski) oraz studiów kulturowych i medioznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu posthumanistycznego i humanistyki cyfrowej (Anna Malinowska).

return to top