Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

V Międzynarodowa konferencja pt. Sense and Sexuality. Erotic Discourses in/of History

Termin: 22 września 2023 r. – 23 września 2023 r.

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa, H/Story Research Group, Centre for Old Norse and Old English Studies

Opis:

Międzynarodowa konferencja pt. Sense and Sexuality. Erotic Discourses in/of History jest już piątym tego typu wydarzeniem organizowanym przez zespół H/Story, którego zainteresowania badawcze umiejscowione są na przecięciu historii, literaturoznawstwa oraz innych dziedzin humanistyki.

Celem tegorocznej konferencji jest przedstawienie i przedyskutowanie wyników badań nad zagadnieniami związanymi z erotyką w ujęciu historycznym, nad rolą erotyki w narracjach historii i w narracjach około-historycznych oraz nad sposobami, w jakie erotyka i seksualność były wykorzystywane w historycznych kontekstach kulturowych i politycznych.

Głównymi tematami konferencji będą m.in. takie zagadnienia jak historia erotyki i seksualności, sposoby konceptualizacji i regulowania erotyki, historia piśmiennictwa erotycznego, role erotyki w historii politycznej i w jej narracjach, historyczne przypadki wykorzystywania erotyki w propagandzie, skandal i skandalizacja w ujęciu historycznym, role erotyki w ujęciu historii emocjonalności, historyczne koncepcje płciowości i koncepcje genderowe, a także kwestie etyczne i estetyczne dotyczące erotyki i seksualności w ujęciu historycznym.

Obrady konferencyjne będą prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

Międzynarodowa konferencja „Spoiwa sploty konfrontacje | Spojivá prieniky konfrontácie”

Termin: 19–20 października 2023

Miejsce: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Organizatorzy: Instytut Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny (Pracownicy IL w składzie Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, dr hab. Leszek Małczak, prof. UŚ), Uniwersytet Śląski w Katowicach

Opis: Podobnie jak w ubiegłych latach organizowana przez nas konferencja „Przestrzenie przekładu” będzie okazją do spotkania traduktologów reprezentujących ośrodki krajowe i zagraniczne. Szerokie rozumienie tematu, zawarte w nazwie konferencji, pozwala na prezentację wyników badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedmiotem refleksji będą zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, jak też szczegółowe zjawiska analizowane na podstawie przekładów tekstów literackich i specjalistycznych. Wyrażamy przekonanie, że nasze propozycje tematyczne pozwolą na uchwycenie różnorodności kontekstów i rejestrów, w obrębie których poruszają się współcześni badacze przekładu.

Stefan George und sein Kreis in Polen / Stefan George i jego Krąg w Polsce – konferencja naukowa

Termin: 19 października 2023 r. – 20 października 2023 r.

Miejsce: Wydział Humanistyczny UŚ

Organizatorzy: Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Universität Bielefeld

Opis:

Konferencja dotyczy rezonansu, jakiego poeta modernistyczny Stefan George doczekał się w Polsce. W zakres tematyczny referatów wchodzą historia polskiej recepcji postaci i twórczości Georgego, czynniki społeczne i historyczne kształtujące recepcję, przyjaźń Georgego z Wacławem Roliczem-Liederem oraz polski odbiór przedstawicieli Kręgu Georgego.

Międzynarodowa konferencja „Byzantine Animals Between Materiality and Fantasy”

Termin: 22 czerwca 2023 r. – 23 czerwca 2023 r.

Miejsce: Wydział Humanistyczny UŚ

Finansowanie konferencji: Ministerstwo Nauki i Edukacji (program Doskonała Nauka), Alexander von Humboldt Stiftung, Inicjatywa Doskonałości Badawczej UŚ

Opis:

Cultural animal studies are recently gaining in popularity, particularly in the field of literary studies and in the wide area of cultural history. Even though the so-called “animal turn” did not omit Byzantine studies, the rich material in textual, iconographic and archeological sources from the Byzantine world has only partially been analysed with regard to human- fauna relations. As a hub of cultural traditions from the Euromediterranean regions, the Late Antique and Medieval Byzantine Empire is essential to the development of human knowledge and interpretations of the natural world, including its fauna. The different geographic and climatic zones that characterized the Eastern Roman Empire and its spheres of influence abounded with flora and fauna that left significant traces in human literature, art, the archeology of everyday life, and world knowledge.

Human-animal relations can be studied with a wide variety of different methods and aims: the study of individual species and their material presence and semiotic value; ecocritical and environmentally oriented approaches to the entanglement between individual humans and their animals, as well as between humanity and the kosmos; archeological and paleoclimatic research on the distribution and use of animals within the Byzantine world; the presence of literary animals in text and image.

XI Macedońsko-Polska Konferencja Naukowa: Język-Literatura-Kultura

Termin: 01 czerwca 2023 r. – 02 czerwca 2023 r.

Miejsce: Wydział Humanistyczny UŚ

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa UŚ, Instytut Językoznawstwa UŚ

Opis:

Z okazji przypadającego jubileuszu 35-lecia kształcenia macedonistycznego na Uniwersytecie Śląskim, 1–2 czerwca 2023 rokuna Wydziale Humanistycznym UŚ w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4) odbędzie się XI Macedońsko-Polska Konferencja Naukowa (Język-Literatura-Kultura).

Konferencja poświęcona będzie problematyce języka, literatury oraz kultury macedońskiej, wzajemnych kontaktów macedońsko-polskich i polsko-macedońskich (międzyjęzykowych, międzyliterackich, międzykulturowych).

W konferencji wezmą udział macedoniści i slawiści, specjaliści zajmujący się macedońską kulturą, literaturą i językiem, językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ambasador Republiki Macedonii Północnej dr Ilija Psaltirov oraz Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa.

Józef Wybicki: literat – obywatel – polityk. W dwusetną rocznicę śmierci pisarza (1822–2022)

Termin: 22 maja 2023 r. – 25 maja 2023 r.

Miejsce: Gdańsk

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Société Historique et Littéraire Polonaise

Opis:

W dniach 22–25 maja 2023 roku na ziemi pomorskiej odbędzie się ogólnopolska konferencja: Józef Wybicki: literat – obywatel – polityk. W dwusetną rocznicę śmierci pisarza (1822–2022), w której referaty wygłoszą literaturoznawcy i historycy z kilkunastu ośrodków akademickich i badawczych. To ważne wydarzenie naukowe organizowa­ne jest w ramach finansowanego przez Ministerstwa Edukacji i Nauki w programie pod nazwą „Doskonała Nauka” (2022–2024) międzynarodowego projektu, realizowanego w partnerskiej współpracy Towarzystwa Historyczno-Literac­kiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kilkudniowe obrady przewidziane są w Szymbarku, zaledwie dwadzieścia jeden kilometrów od Będomina – miejsca urodzenia pisarza, a obecnie siedziby Muzeum Hymnu Narodowego. Planowane wydarzenie naukowe wpisuje się w uroczyste obchody ustano­wionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku 2022 jako Roku Józefa Wybickiego, a także ważnych rocznic związanych z tym twórcą: 275. rocznicy urodzin i 200. rocznicy śmierci pisarza; 225. rocznicy napisania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech i 95. rocznicy ustanowienia jej hymnem narodowym.

Niezależnie od zamierzeń stricte naukowych celem majowych obrad jest uświetnienie pamięci o Józefie Wybickim jako jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, któ­rego aktywność publiczna i osobiste doświadczenia w kraju i na emigracji ściśle splotły się z losami narodowej wspólnoty w epo­ce o szczególnym, przełomowym znaczeniu w dziejach Polski. Odegrał on bowiem doniosłą rolę w kształtowaniu politycznej świadomości narodu, którego nowoczesne pojęcie formowało się w dramatycznym okresie upadku pierwszej Rzeczypospolitej. Obrady rocznicowej konferencji poświęconej Józefowi Wybic­kiemu zostały objęte honorowym patronatem przez: Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydenta Miasta Gdańska, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Polskie To­warzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

return to top