Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Patrycja Przełucka

08.10.2023 - 20:28, aktualizacja 08.10.2023 - 20:28
Redakcja: annaszumiec

mgr Patrycja Przełucka

Asystent w Instytucie Literaturoznawstwa

filolog angielski i włoski, literaturoznawca, tłumacz literatury, wykładowca akademicki

patrycja.przelucka@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-4157-2868

W swoich badaniach Patrycja Przełucka koncentruje się na formach wyrażania zaangażowania we włoskiej powieści fantastycznej XXI wieku. Postawiła sobie tym samym za cel wypełnienie luki w badaniach nad współczesną włoską literaturą. W ramach rozprawy doktorskiej pt. Forme dell’impegno nel romanzo fantastico italiano alle soglie del terzo millennio (pol. „Formy wyrażania zaangażowania we włoskiej powieści fantastycznej w pierwszych dziesięcioleciach XXI wieku”) analizowała następujące powieści: 2038: La rivolta (2000) Francesca Grasso, Sirene (2007) Laury Pugno, Cinacittà (2008) i Panorama (2015) Tommasa Pincia, I dannati di Malva (2008) Lici Troisi, La seconda mezzanotte (2011) Antonia Scuratiego oraz Qualcosa, là fuori (2016) Brunona Arpaii. W ramach badań nad zaangażowaną literaturą fantastyczną Patrycja Przełucka zajmuje się m.in. narracjami apokaliptycznymi i dystopijnymi, a także mechanizmami wyobcowania poznawczego (cognitive estrangement).

Patrycja Przełucka jest także tłumaczką literatury, zrzeszoną w Stowarzyszeniu Tłumaczy Literackich. Współpracowała w roli asystenta badawczego, weryfikatora faktów oraz korektora z dziennikarzem Jamesem Nestorem nad reportażem medycznym Oddech. Naukowe poszukiwania utraconej sztuki, a następnie przetłumaczyła pozycję na język polski.

PUBLIKACJE

 Rozdziały w monografiach wydanych we Włoszech:

 1. Patrycja Przełucka, Sirene come speranza del mondo: la visione di una realtà postumana nel romanzo “Sirene” di Laura Pugno, red. Ramona Onnis, Anna Chiara Palladino, Manuela Spinelli, Fantascienza femminista. Immaginare il genere nella cultura italiana contemporanea, Franco Cesati Editore, 2022, ss. 145-155, ISBN 978-88-7667-970-4.
 2. Patrycja Przełucka, Lo strano caso di otto scienziati, due postumani e un demiurgo: “Il castello di Eymerich” di Valerio Evangelisti come continuazione della tradizione fantascientifica di Primo Levi, red. Silvia Zangrandi, Daniela Bombara, Ellen Patat, Scienza e follia: stravaganza ed eccezione. Alchimisti, maghi, scienziati eslegi nella letteratura e nella cultura contemporanea, Pàtron Editore, 2022, ss. 303-324, ISBN 9788855535496, ISSN 2421 2296.

Artykuły naukowe:

 1. Patrycja Przełucka, La post-fantasy: il ciclo letterario “Inquisitore Eymerich” di Valerio Evangelisti come una realizzazione dell’elemento fantastico tramite la narrazione postmoderna, “Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Romanica Silesiana”, 2020, 17 (1), specjalne wydanie monograficzne „Narrazioni”, ss. 69-80.
 2. Patrycja Przełucka, Sul fantastico italiano: tra la lessicografia e la storia di letteratura, “Toruńskie studia polsko-włoskie (Studi polacco-italiani di Toruń)”, 2020, nr XVI, ss. 227-238.

Rozprawy naukowe

 • rozprawa doktorska, 2023 (literaturoznawstwo: literatura fantastyczna, zaangażowanie literatury)
  Forme dell’impegno nel romanzo fantastico italiano alle soglie del terzo millennio
  [pol. Formy wyrażania zaangażowania we włoskiej powieści fantastycznej w pierwszych dziesięcioleciach XXI wieku]
 • praca licencjacka, 2017 (literaturoznawstwo: toposy ekspresjonistyczne)
  “Vi sono tutte l’occurenze nostre”. La luna ariostesca come realizzazione di un topos espressionistico.
  [pol. „Co do żywota zwłaszcza należy naszego”: Księżyc według Ariosta jako przykład toposu ekspresjonistycznego]
 • praca magisterska, 2016 (filmoznawstwo, studia nad traumą)
  Ghosts Which Refuse to Be Buried: Collective Guilt and Atonement in Trauma Cinema Dedicated to the Rwandan Genocide of 1994
  [pol. Duchy, które nie chcą odejść: zbiorowe poczucie winy oraz odkupienie w kinie traumy poświeconym ludobójstwu w Rwandzie w 1994 roku]
 • praca licencjacka, 2014 (językoznawstwo kognitywne)
  How It Burnt Throughout the Ages: the Metaphor ‘Love is Fire’ as Defying Cognitive Linguistics
  [pol. Jak płonęła przez wieki: metafora „miłość to ogień” podważeniem językoznawstwa kognitywnego]

WYBRANE TŁUMACZENIA LITERACKIE

 • James Nestor, Głębia. Freediving, zbuntowani badacze i co ocean mówi o nas samych [Deep: Freediving, Renegade Science, and What the Ocean Tells Us about Ourselves], Wydawnictwo SQN, Kraków, 2017.
 • James Nestor, Naukowe poszukiwania utraconej sztuki [Breath: The New Science of a Lost Art], Wydawnictwo Galaktyka, Łódź, 2021.

Patrycja Przełucka, M.A.

Assistant in the Institute of Literary Studies

English and Italian philologist, literature researcher, literary translator, academic teacher

patrycja.przelucka@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-4157-2868

In her research, Patrycja Przełucka focuses on the forms of expressing commitment in the Italian fantastic novel of the 21st century, aiming thus to fill a critical gap in the studies of the contemporary Italian literature. In her doctoral dissertation, entitled Forme dell’impegno nel romanzo fantastico italiano alle soglie del terzo millennio (English: “Forms of expressing commitment in the Italian fantastic novel in the first two decades of the third millennium”), she analyzed the novels 2038: La rivolta (2000) by Francesco Grasso, Sirene (2007) by Laura Pugno, Cinacittà (2008) and Panorama (2015) by Tommas Pincio, I dannati di Malva (2008) by Licia Troisi, La seconda mezzanotte (2011) by Antonio Scurati, and Qualcosa, là fuori (2016) by Bruno Arpaia. Among other things, Patrycja Przełucka conducts research into the genres of apocalypse and dystopia as well as into the mechanisms of cognitive estrangement.

Patrycja Przełucka is also a literary translator, associated with the Polish Association of Literary Translators. She collaborated as a research assistant, fact-checker, and proofreader for Breath: The New Science of a Lost Art (2020) by science journalist James Nestor, and subsequently translated the book into Polish.

PUBLICATIONS

 Chapters in monographs published in Italy:

 1. Patrycja Przełucka, Sirene come speranza del mondo: la visione di una realtà postumana nel romanzo “Sirene” di Laura Pugno, ed. Ramona Onnis, Anna Chiara Palladino, Manuela Spinelli, Fantascienza femminista. Immaginare il genere nella cultura italiana contemporanea, Franco Cesati Editore, 2022, pp. 145-155, ISBN 978-88-7667-970-4.
 2. Patrycja Przełucka, Lo strano caso di otto scienziati, due postumani e un demiurgo: “Il castello di Eymerich” di Valerio Evangelisti come continuazione della tradizione fantascientifica di Primo Levi, ed. Silvia Zangrandi, Daniela Bombara, Ellen Patat, Scienza e follia: stravaganza ed eccezione. Alchimisti, maghi, scienziati eslegi nella letteratura e nella cultura contemporanea, Pàtron Editore, 2022, pp. 303-324, ISBN 9788855535496, ISSN 2421 2296.

Journal articles

 1. Patrycja Przełucka, La post-fantasy: il ciclo letterario “Inquisitore Eymerich” di Valerio Evangelisti come una realizzazione dell’elemento fantastico tramite la narrazione postmoderna, “Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Romanica Silesiana”, 2020, 17 (1), special monograph edition „Narrazioni”, pp. 69-80.
 2. Patrycja Przełucka, Sul fantastico italiano: tra la lessicografia e la storia di letteratura, “Toruńskie studia polsko-włoskie (Studi polacco-italiani di Toruń)”, 2020, nr XVI, pp. 227-238.

DISSERTATIONS

 • PhD dissertation, 2023 (literary studies: fantastic literature, committed literature)
  Forme dell’impegno nel romanzo fantastico italiano alle soglie del terzo millennio
  [En. Forms of expressing commitment in the Italian fantastic novel in the first two decades of the third millennium]
 • BA thesis, 2017 (literary studies: expressionist topoi)
  “Vi sono tutte l’occurenze nostre”. La luna ariostesca come realizzazione di un topos espressionistico
  [En. “‘Tis here that all infirmities are stored”: Ariosto’s Moon as an Example of an Expressionist Topos]
 • MA thesis, 2016 (film studies, trauma studies)
  Ghosts Which Refuse to Be Buried: Collective Guilt and Atonement in Trauma Cinema Dedicated to the Rwandan Genocide of 1994
 • BA thesis, 2014 (cognitive linguistics)
  How It Burnt Throughout the Ages: the Metaphor ‘Love is Fire’ as Defying Cognitive Linguistics

SELECTED LITERARY TRANSLATIONS

 • James Nestor, Głębia. Freediving, zbuntowani badacze i co ocean mówi o nas samych [Deep: Freediving, Renegade Science, and What the Ocean Tells Us about Ourselves], Wydawnictwo SQN, Kraków, 2017.
 • James Nestor, Naukowe poszukiwania utraconej sztuki [Breath: The New Science of a Lost Art], Wydawnictwo Galaktyka, Łódź, 2021.

 

patrycja przełucka zdjęcie profilowe

 

 

return to top