Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki

Pamiętamy o...

Profesor Jan Konior (1935-2007)

Prof. dr hab. Jan Konior był wybitnym specjalistą w zakresie dydaktyki matematyki, jednym z prekursorów badań nad budową i percepcją tekstów matematycznych przez uczniów i studentów oraz twórcą metod badawczych w zakresie tej problematyki.

Jan Konior urodził się 25 grudnia 1935 roku w Lipowej (koło Żywca). Studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach odbywał w latach 1959 – 1964 (magisterium z matematyki obronił 25.07.1964r.). Po uzyskaniu dyplomu został zatrudniony w Katedrze Matematyki WSP w Katowicach, a od momentu powstania Uniwersytetu Śląskiego (14.06.1968r.) pracował w Instytucie Matematyki UŚ.

Wraz z podjęciem pracy w szkolnictwie wyższym został stałym uczestnikiem seminarium z dydaktyki matematyki prowadzonego w Krakowie przez prof. dr A. Z. Krygowską. Brał w nim aktywny udział blisko 25 lat, przystępując – niezależnie od prac seminaryjnych – do innych programów badawczych i organizacyjnych, realizowanych pod kierunkiem prof. dr A. Z. Krygowskiej.

Stopnie naukowe Profesor Jan Konior uzyskał na następujących wydziałach (prowadzących kierunek matematyka):

  • stopień doktora nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki 21.11.1973r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (tytuł dysertacji doktorskiej: Organizacja nauczania matematyki oparta na lokalnych dedukcjach, promotor prof. dr A. Z. Krygowska),
  • stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie dydaktyki matematyki 21.05.1985r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (tytuł rozprawy habilitacyjnej: Analiza tekstu dowodu jako środka przekazu w matematyce).

Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2005 roku przez ówczesnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego nadany został mu tytuł profesora nauk matematycznych.

Wieloletni udział w różnych formach nauczycielskiego kształcenia pozwolił Mu wypracować w Instytucie Matematyki UŚ standardy wykładu i ćwiczeń z dydaktyki matematyki, a także – równolegle – model studenckich praktyk pedagogicznych, śródrocznych i ciągłych, dostosowany do profilu studiów matematycznych i lokalnych warunków.

Od momentu powstania Zakładu Dydaktyki Matematyki (1969/70), z wyjątkiem lat siedemdziesiątych, pełnił funkcję kierownika tego Zakładu. Zreorganizował skład zespołu, przygotowując kwalifikowaną kadrę do pracy naukowej i zadań związanych z kształceniem nauczycieli. Za osiągnięcia w pracy naukowej otrzymał nagrodę ministra (indywidualna III stopnia, 1987r.) oraz kilkakrotnie nagrodę Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyż Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Jan Konior zmarł 2 czerwca 2007 r.

OPRACOWAŁY: Joanna Samsel Opalla i Natalia Cieślar

img
return to top