Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Cudzoziemcy - opłaty za studia

Cudzoziemcy ponoszą opłatę za studia (płacą czesne). W określonych przypadkach mogą być zwolnieni z takiej opłaty (dotyczy to w szczególności stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – NAWA). Przypadki te opisano w dalszej części tekstu.

Wysokość opłaty za studia w roku akademickim 2024/2025 znajduje się w tabeli wysokości opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025.

Informacje o opłatach za studia zawarte są w Zarządzeniu nr 82 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025.

Zwolnienie z opłat Zwolnienie z opłat

Za kształcenie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na studiach stacjonarnych w języku polskim lub angielskim opłat nie ponosi cudzoziemiec, który spełnia co najmniej jedno z kryteriów:

 1. posiada Kartę Polaka;
 2. posiada decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 3. posiada zezwolenie na pobyt stały;
 4. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 5. jest członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mieszkającym w Polsce;
 6. posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650);
 7. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 8. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. korzysta z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. korzysta z ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 11. jest cudzoziemcem będącym małżonkiem, wstępnym (rodzicem) lub zstępnym (dzieckiem) obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 12. posiada certyfikat wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego, poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie C1.
 13. jest absolwentem studiów I stopnia na UŚ podejmującym studia II stopnia na UŚ;
 14. jest absolwentem rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów prowadzonych w języku polskim w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego – pod warunkiem, że podejmuje studia prowadzone w języku polskim;
 15. jest laureatem konkursu dla najlepszych kandydatów zagranicznych.
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE(...) Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, EOG lub EFTA

Cudzoziemiec, by potwierdzić uprawnienie do podejmowania i odbywania studiów bez ponoszenia opłat, powinien okazać:

 • dowód osobisty lub paszport, zawierający informację o obywatelstwie jednego z krajów:
  • Unii Europejskiej,
  • Konfederacji Szwajcarskiej,
  • Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu,
  • Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej:

 1. Austria
 2. Belgia
 3. Bułgaria
 4. Chorwacja
 5. Cypr
 6. Czechy
 7. Dania
 8. Estonia
 9. Finlandia
 10. Francja
 11. Grecja
 12. Hiszpania
 13. Holandia
 14. Irlandia
 15. Litwa
 16. Luksemburg
 17. Łotwa
 18. Malta
 19. Niemcy
 20. Polska
 21. Portugalia
 22. Rumunia
 23. Słowacja
 24. Słowenia
 25. Szwecja
 26. Węgry
 27. Włochy

Państwa członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

 1. Austria
 2. Belgia
 3. Bułgaria
 4. Chorwacja
 5. Cypr
 6. Czechy
 7. Dania
 8. Estonia
 9. Finlandia
 10. Francja
 11. Grecja
 12. Hiszpania
 13. Holandia
 14. Irlandia
 15. Islandia
 16. Liechtenstein
 17. Litwa
 18. Luksemburg
 19. Łotwa
 20. Malta
 21. Niemcy
 22. Norwegia
 23. Polska
 24. Portugalia
 25. Rumunia
 26. Słowacja
 27. Słowenia
 28. Szwecja
 29. Węgry
 30. Włochy

Państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu:

 1. Islandia
 2. Liechtenstein
 3. Norwegia
 4. Szwajcaria
Cudzoziemiec będący członkiem rodziny cudzoziemca będąc(...) Cudzoziemiec będący członkiem rodziny cudzoziemca będącego obywatelem UE

Członkiem rodziny cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej (UE) jest:

 1. małżonek obywatela UE;

 2. zstępny (dziecko) obywatela UE lub zstępny (dziecko) jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;

 3. wstępny (rodzic) obywatela UE lub wstępny (rodzic) jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. 2017 poz. 900).

Cudzoziemiec, by potwierdzić uprawnienie do podejmowania i odbywania studiów bez ponoszenia opłat, powinien okazać:

 • dokument potwierdzający fakt pokrewieństwa z obywatelem UE – może to być:

 • akt zawarcia związku małżeńskiego (w przypadku małżeństwa zawartego w Polsce będzie to odpis skrócony aktu małżeństwa);

 • świadectwo urodzenia (w przypadku rejestracji urodzenia dziecka w Polsce będzie to odpis zupełny aktu urodzenia);

 • dokument potwierdzający zamieszkanie w Polsce – może to być potwierdzenie zameldowania w Polsce.

Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt czasowy Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, to:

Art. 159 ust. 1: zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu połączenia się z rodziną.

Art. 186 ust. 1: zezwolenie na pobyt czasowy udzielone ze względu na inne okoliczności, jeśli cudzoziemiec:

pkt 3: posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej

oraz:

– zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski

lub

– zamierza podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe w Polsce

lub

– wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie w Polsce

lub

pkt 4: jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej (w art. 186 ust. 1 pkt 3), z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć.

Cudzoziemiec, by potwierdzić uprawnienie do podejmowania i odbywania studiów bez ponoszenia opłat, powinien okazać:

  • kartę pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy;

  • decyzję Wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (...) Cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczpospolitej Polskiej

Cudzoziemiec, czyli osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, będąca małżonkiem, wstępnym (rodzicem) lub zstępnym (dzieckiem) obywatela Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie mieszka w Polsce.

Cudzoziemiec, by potwierdzić uprawnienie do podejmowania i odbywania studiów bez ponoszenia opłat, powinien okazać:

 • dokument potwierdzający pokrewieństwo z obywatelem polskim – może to być:

  • akt zawarcia związku małżeńskiego (w przypadku małżeństwa zawartego w Polsce będzie to odpis skrócony aktu małżeństwa);

  • świadectwo urodzenia (w przypadku rejestracji urodzenia dziecka w Polsce będzie to odpis zupełny aktu urodzenia);

 • dokument potwierdzający zamieszkanie w Polsce – może to być potwierdzenie zameldowania w Polsce.

Cudzoziemiec posiadający certyfikat znajomości języka pol(...) Cudzoziemiec posiadający certyfikat znajomości języka polskiego na co najmniej poziomie C1

Certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego musi być wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego, na podstawie Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. 2018 poz. 931).

Certyfikat musi potwierdzać znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej C1.

Tylko certyfikat zgodny ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego uprawnia kandydata do podejmowania studiów stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat.

Szczegółowe informacje w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego, zakończonych uzyskaniem certyfikatu, można znaleźć na stronie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Cudzoziemiec, by potwierdzić uprawnienie do podejmowania i odbywania studiów bez ponoszenia opłat, powinien okazać:

 • certyfikat wydany przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego, potwierdzający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej C1.

 

Cudzoziemiec będący laureatem konkursu dla najlepszych kan(...) Cudzoziemiec będący laureatem konkursu dla najlepszych kandydatów zagranicznych

W roku akademickim 2024/2025 wszyscy cudzoziemcy aplikujący na studia na Uniwersytecie Śląskim, którzy nie posiadają uprawnień do podejmowania studiów bez ponoszenia opłat, mogą wziąć udział w konkursie na najlepszych kandydatów zagranicznych. Cudzoziemcy z najlepszymi wynikami kwalifikacyjnymi nie będą ponosić opłaty za studia. Oferta obejmuje studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite magisterskie.

Kwalifikacja na studia ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia decydować będą wyniki kandydata (oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub dyplomie studiów), a także stopień znajomości języka polskiego (lub angielskiego).

Każdy kandydat, który zarejestruje się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), legitymuje się dobrymi ocenami z poprzedniego etapu edukacji oraz posługuje się językiem polskim lub angielskim na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów, może otrzymać szansę na podjęcie studiów bez ponoszenia opłat.

Jeśli kandydat zostanie przyjęty na studia na wyżej wymienionych zasadach, nie będzie płacił czesnego za studia, jednak nie otrzyma stypendium z uczelni pokrywającego koszty utrzymania w Polsce. Koszty zakwaterowania i wyżywienia w Polsce będzie musiał pokryć sam.

return to top