Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych od kandydatów aplikujących na studia zamieszczona jest w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Aby kandydat mógł zostać oceniony przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR), zobowiązany jest wgrać skany wszystkich wymaganych dokumentów na swoje indywidualne konto w systemie IRK.

Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia, jest zobowiązany do dokonania wpisu na studia oraz złożenia wymaganych dokumentów w dziekanacie odpowiedniego wydziału, w wyznaczonym, nieprzekraczalnym terminie, pod rygorem utraty miejsca na liście kwalifikacyjnej. Informacja o terminach, w których trzeba złożyć dokumenty, jest zamieszczana w systemie IRK, w katalogu kierunków (Informacje o kierunku → Harmonogram rekrutacji → Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych) oraz na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Cudzoziemcy, którzy nie mieszkają w Polsce i nie mogą przyjechać, by złożyć dokumenty w wyznaczonym terminie, muszą poinformować o tym Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (najlepiej wysyłając e‑mail). W takim przypadku WKR może zgodzić się na złożenie dokumentów w późniejszym terminie – najpóźniej do 30 września danego roku.

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia lub je(...) Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia lub jednolite magisterskie
 1. Ankieta osobowa ze zdjęciem (formularz wydrukowany z systemu IRK i podpisany).

 2. Kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie wykształcenia średniego, czyli np.:

 • świadectwa dojrzałości (i aneksu lub zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego – jeśli dotyczy),

 • dyplomu IB (International Baccalaureate),

 • dyplomu EB (European Baccalaureate),

 • świadectwa ukończenia szkoły średniej,

 • innego dokumentu uzyskanego poza Polską, uprawniającego do podjęcia studiów w kraju, w którym został wydany.

 • Uwaga: dokument wydany poza Polską musi być zalegalizowany lub posiadać pieczęć apostille oraz musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Potwierdzenie, że posiadane świadectwo zagraniczne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania – jeśli dokument został wydany przez kraj nienależący do UE, EFTA, OECD lub taki, z którym Polska nie zawarła odpowiednich umów o uznawaniu wykształcenia. Dokument wydany w języku innym niż polski musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

 2. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – w przypadku studiów podejmowanych w języku polskim lub znajomość języka angielskiego – w przypadku studiów podejmowanych w języku angielskim.

 3. Zaświadczenie lekarskie z informacją o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku – dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy za pośrednictwem systemu IRK otrzymali skierowanie na badania lekarskie. Skierowanie otrzymują wyłącznie kandydaci, którzy w trakcie studiów mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Dotyczy to wybranych kierunków (wykaz kierunków).

 4. Dokument potwierdzający uprawnienie do studiowania bez wnoszenia opłat – dotyczy kandydatów, którzy są uprawnieni do studiowania bezpłatnie (bez płacenia czesnego za studia stacjonarne).

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia
 1. Ankieta osobowa ze zdjęciem (formularz wydrukowany z systemu IRK i podpisany).

 2. Dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wraz z suplementem z ocenami. Dyplom wydany poza Polską musi być zalegalizowany lub posiadać pieczęć apostille oraz musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

 3. Potwierdzenie, że posiadany dyplom zagraniczny uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania – jeśli dokument został wydany przez kraj nienależący do UE, EFTA, OECD lub taki, z którym Polska nie zawarła odpowiednich umów o uznawaniu wykształcenia. Dokument wydany w języku innym niż polski musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

 4. Zaświadczenie o średniej ocen z ukończonych studiów wyższych – w przypadku gdy średnia ocen stanowi kryterium kwalifikacji na kierunek i nie jest wpisana do suplementu do dyplomu.

 5. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – w przypadku studiów podejmowanych w języku polskim lub znajomość języka angielskiego – w przypadku studiów podejmowanych w języku angielskim.

 6. Zaświadczenie lekarskie z informacją o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku – dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy za pośrednictwem systemu IRK uzyskali skierowanie na badania lekarskie. Skierowanie otrzymują wyłącznie kandydaci, którzy w trakcie studiów mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Dotyczy to wybranych kierunków – wykaz dostępny tutaj.

 7. Dokument potwierdzający uprawnienie do studiowania bez wnoszenia opłat – dotyczy kandydatów, którzy są uprawnieni do studiowania bezpłatnie (bez płacenia czesnego za studia stacjonarne).

Dodatkowe informacje na temat dokumentów wymaganych od kand(...) Dodatkowe informacje na temat dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

Apostille i legalizacja

Apostille to pieczęć poświadczająca, że dokument sporządzony w jednym państwie może zostać legalnie użyty w innym państwie. Zasady używania apostille reguluje Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. 2005 nr 112 poz. 938). Apostille można uzyskać jedynie w państwie, na którego terytorium dany dokument został wydany. Lista państw, w których można uzyskać apostille (sygnatariusze konwencji haskiej z 1961 r.).

Jeśli dokument został wydany w kraju, który nie podpisał ww. konwencji haskiej, to wymaga legalizacji.

Legalizacja to proces mający na celu ustalenie, czy dokument wydany za granicą jest autentyczny i posiada taką samą moc prawną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zagraniczne świadectwa dojrzałości oraz dyplomy ukończenia studiów mogą zostać zalegalizowane w polskich placówkach dyplomatycznych w kraju wydania tych dokumentów.

Tłumaczenie na język polski

Tłumaczenie dokumentów na język polski powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli tłumaczenie na język polski nie jest dokonane przez tłumacza przysięgłego, tłumaczenie możne zostać poświadczone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Uprawnienie do dalszego kształcenia

Kandydat zobowiązany jest sprawdzić, czy na dokumencie, na którego podstawie ubiega się o przyjęcie na studia, znajduje się informacja, że uprawnia on do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych w uczelniach każdego typu w państwie, w którym został wydany.

Jeżeli na świadectwie lub dyplomie nie ma takiej adnotacji, należy uzyskać dodatkowy dokument, potwierdzający, że posiadane świadectwo lub dyplom uprawnia posiadacza do kontynuowania kształcenia w kraju jego wydania. Takie potwierdzenie można otrzymać od:

 • władz oświatowych państwa, w którego systemie edukacji wydano dokument;

 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji wydano dokument;

 • akredytowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego państwa, w którego systemie edukacji wydano dokument.

return to top