Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela – trwa nabór na studia podyplomowe

27.07.2023 - 13:30 aktualizacja 27.07.2023 - 13:31
Redakcja: mb

Uniwersytet  Śląski w Katowicach uruchamia w roku akademickim 2023/2024 nowy program studiów podyplomowych – Kwalifikacyjne studia podyplomowe: Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy w charakterze nauczyciela oraz wyposażenie uczestników studiów podyplomowych w wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki.

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie, którzy chcą uzupełnić przygotowanie pedagogiczne (psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne).

Studia są kierowane także do osób, które mają przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu – uzyskane poza granicami Polski i uznane w naszym kraju, ale nie mają odpowiedniego przygotowania pedagogicznego (wpisanego w rozp. MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r., Dz.U. z dn. 2 sierpnia 2019 r., poz. 1450).

Podczas studiów uczestnicy zdobędą niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, nauczyciela prowadzącego zajęcia (np. bibliotekarza), ale również uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie modułów wskazanych w standardzie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela z zakresu pedagogiki, psychologii (moduł B), podstaw dydaktyki i emisji głosu (moduł C) oraz dydaktyk szczegółowych (moduł D). Ponadto zdobytą wiedzę zweryfikują w praktyce podczas praktyk psychologiczno-pedagogicznych (w module B) oraz dydaktycznych w szkole (w module D).

img
Uczestnicy studiów podyplomowych zdobędą kompetencje w zakresie:

 • Psychologicznych podstaw nauczania i wychowania z uwzględnieniem procesów rozwojowych,
 • Koncepcji i praktyk wychowania z uwzględnieniem specyfiki rozwojowej ucznia,
 • Najnowszej koncepcji i praktyk nauczania,
 • Komunikacji interpersonalnej,
 • Emisji głosu i kultury żywego słowa, a także podstaw kultury języka,
 • Kompetencji w zakresie stosowania nowoczesnych technologii w procesie edukacji,
 • Przekładu wiedzy na proces dydaktyczny (w czasie dydaktyk przedmiotowych),
 • Pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym także z uczniem migrującym), a także z profilaktyki i pierwszej pomocy,
 • Pracy nad projektami edukacyjnymi łączącymi wiedzę teoretyczną ze szkolną praktyką.

– „Organizacja studiów zakłada wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu psychologii, w tym psychologii rozwojowej, psychologii kształcenia, pedagogiki – zwłaszcza w zakresie rozpoznawania potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów, a co za tym idzie – indywidualizacji procesu kształcenia, czy dydaktyki ogólnej. Na tej uniwersalnej podstawie będą doskonalone umiejętności w zakresie dydaktyki poszczególnych przedmiotów” – mówi dr Karolina Skop, kierownik studiów podyplomowych.

Czas trwania: 3 semestry (560 godzin)
Terminy: Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele – średnio 10 zjazdów w semestrze.
Rozpoczęcie zajęć: październik 2023

 

Studia podyplomowe to dobry wybór dla osób, które chcą pogłębić specjalistyczną wiedzę, zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Są także gwarancją rozwinięcia potencjału zawodowego, który pozwoli zwiększyć atrakcyjność na rynku pracy.

Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się on-line w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: (https://irk2.us.edu.pl/pl/offer/POD-2023/programme/52-NPKN23/)

Więcej informacji na temat proponowanego programu studiów znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://www.studiapodyplomowe.us.edu.pl/kwalifikacyjne-studia-podyplomowe-przygotowanie-do-wykonywania-zawodu-nauczyciela/

Centrum Studiów Podyplomowych
Bankowa 14, 40-007 Katowice
e-mail: studiapodyplomowe@us.edu.pl
tel. 32 359 23 47

Zobacz nasze miasta akademickie!

Katowice

Cieszyn

Chorzów

Sosnowiec

return to top