Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Podpisanie porozumienia w sprawie wynagrodzeń dla pracowników UŚ

22.03.2024 - 11:10 aktualizacja 27.03.2024 - 10:18
Redakcja: K.S
Tagi: współpraca

22 marca 2024 podpisano porozumienie ws. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pomiędzy rektorem UŚ prof. dr. hab. Ryszardem Koziołkiem a związkami zawodowymi reprezentowanymi przez: mgr Anetę Trojanowską – prezesę Rady Uczelnianej Związku Nauczycielstwa Polskiego i mgr. Krzysztofa Pszczółkę – przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego.

Porozumienie

 

Zawarte dnia 22 marca 2024 roku pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a działającymi w Uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim i NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Śląskim w sprawie podwyżki wynagrodzeń oraz dodatków funkcyjnych nauczycieli i nauczycielek akademickich oraz pracowników i pracowniczek niebędących nauczycielami akademickimi od dnia 1 stycznia 2024 r.

 1. Na zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych pracowników przeznacza się  środki w kwocie 93 960 000,00 zł:
  1. dla nauczycieli i nauczycielek akademickich 5 583 300,00 zł (w skali miesiąca)
  2. dla pracowników i pracowniczek niebędących nauczycielami i nauczycielkami akademickimi 2 246 700,00 zł (w skali miesiąca).
 2. Po odliczeniu pochodnych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS oraz po odliczeniu wzrostu wydatków związanych z dodatkiem za staż pracy, funduszem nagród, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego pozostaje kwota:
  1. dla nauczycieli i nauczycielek akademickich 3 491 500,00 zł (w skali miesiąca)
  2. dla pracowników i pracowniczek niebędących nauczycielami i nauczycielkami akademickimi 1 420 000,00 zł (w skali miesiąca).
 3. Naliczenie na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego dla pełnego wymiaru czasu pracy w grupie nauczycieli i nauczycielek akademickich wynosi 32% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego na dzień 31.12.2023 r.
 4. Naliczenie na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego dla pełnego wymiaru czasu pracy w grupie pracowników i pracowniczek niebędących nauczycielami i nauczycielkami akademickimi wynosi 22% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego na dzień 31.12.2023 r. Przy założeniu, że po zastosowaniu regulacji, wynagrodzenie zasadnicze pracownika niebędącego nauczycielem akademickim, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy nie będzie mniejsze niż 4600,00 zł brutto.
 5. Pracownicy i pracowniczki zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymają podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia, zaokrągloną w „górę” do 1 zł.
 6. Pracownicy, którym od 1 stycznia 2024 r. lub po tej dacie podwyższono wynagrodzenie do minimalnej wysokości wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz.U. z 2024 poz. 235) lub Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1893) otrzymają podwyżkę będącą uzupełnieniem do kwoty określonej w niniejszym porozumieniu.
 7. Podwyżką wynagrodzenia objęci zostaną pracownicy i pracowniczki zatrudnieni w ramach stosunku pracy w dniu zawarcia niniejszego porozumienia, z wyłączeniem pracowników:
  1. zatrudnionych od 1 stycznia 2024 r. i później,
  2. znajdujących się w dniu zawarcia porozumienia w okresie wypowiedzenia (z wyłączeniem osób przechodzących na emeryturę lub rentę),
  3. których wynagrodzenie opłacane jest z innych źródeł niż subwencja MNiSW,
  4. przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych oraz świadczeniu rehabilitacyjnym, którzy otrzymają podwyżkę po powrocie do pracy.
 8. Postanowienia 7 pkt a. nie dotyczy pracowników i pracowniczek sezonowych ponownie zatrudnionych oraz pracowników i pracowniczek, którzy rozwiązali stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę i nawiązali go ponownie.
 9. Pracownicy i pracowniczki, których wynagrodzenie opłacane jest z innych źródeł niż subwencja MNiSW, mogą otrzymać podwyżkę wynagrodzenia na pisemny wniosek dysponentów środków potwierdzonych przez DBiK, jeżeli pozwalają na to obowiązujące umowy o finansowanie.
 10. Naliczenie na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników i pracowniczek (ust. 3 i 4), którzy na dzień 31 grudnia 2023 roku mieli zwiększone wynagrodzenie zasadnicze ze środków zewnętrznych, będzie obejmowało część wynagrodzenia zasadniczego finansowaną z subwencji.
 11. Podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. wypłacone zostaną nie później niż do 10 kwietnia 2024 r.
 12. JM Rektor przedstawi związkom zawodowym rozliczenie podwyżki do 30 września 2024 roku.

JM Rektor
prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego
mgr Aneta Trojanowska

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
mgr Krzysztof Pszczółka

Na zdjęciu od lewej: mgr Aneta Trojanowska, prof. dr hab. Ryszard Koziołek i mgr Krzysztof Pszczółka | mat. Uniwersytetu Śląskiego

return to top