Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Przedłużenie III naboru wniosków na prace przedwdrożeniowe w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

11.01.2022 - 15:47 aktualizacja 12.01.2022 - 10:24
Redakcja: RJ

Uniwersytet Śląski w Katowicach jako lider konsorcjum projektu realizowanego w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” przedłuża III nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych.

Cel projektu

W skład konsorcjum wchodzi Uniwersytet Śląski w Katowicach, SPIN-US Sp. z o.o. – spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego, a także Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem projektu jest przeprowadzenie szeregu działań, które przyczynią się do wzmocnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, przygotowania projektów komercjalizacji dla prowadzonych badań naukowych, zintensyfikowania możliwości zarządzania portfelem technologii oraz przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych w celu ich komercjalizacji.

Kto może wziąć udział?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie pracownicy UŚ lub UJK (zatrudnieni w ramach stosunku pracy) oraz zespoły naukowo-badawcze, jeśli są twórcami wyników badań naukowych i prac rozwojowych mogących podlegać komercjalizacji wykonywanej przez UŚ, SPIN-US lub UJK. Przynajmniej jedna osoba z zespołu musi być pracownikiem wcześniej wspomnianych uczelni.

W projekcie mogą wziąć udział również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UŚ lub UJK oraz studenci kształcący się na studiach: stacjonarnych lub niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich prowadzonych na UŚ lub UJK. Do projektu aplikują jako twórcy wyników badań naukowych i prac rozwojowych mogących podlegać komercjalizacji wykonywanej przez UŚ, SPIN-US lub UJK.

Wsparcie realizacji prac przedwdrożeniowych

Przedmiotem wniosków zgłaszanych w ramach naboru mogą być wyłącznie wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, które w całości lub częściowo należą do UŚ lub UJK.

Wsparcie realizacji prac przedwdrożeniowych w ramach projektu ma na celu podniesienie gotowości technologicznej zgłoszonych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, tak aby w ich wyniku powstał produkt przygotowany do komercjalizacji i wdrożenia.

Uczestnicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości nie wyższej niż 100 000 zł na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku wraz z kosztorysem zgodnie z regulaminem naboru wniosków i przyznawania wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych.

Wnioski można składać do 18 lutego 2022 roku.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacja projektową dostępne są na stronie projektu.

Wszelkie pytania można kierować do Biura Współpracy z Gospodarką – transfer@us.edu.pl.

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest z programu Ministra Edukacji i Nauki w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Żarówka Fot. Unsplash

 

return to top