Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Studenci socjologii dla urzędu pracy w Tychach

22.11.2019 - 13:25 aktualizacja 25.11.2019 - 04:29
Redakcja: MK
Tagi: współpraca

Przetestowanie nowych form organizacji staży i praktyk studenckich to cel projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach w partnerstwie z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki współpracy studenci wzięli udział w stażu, w ramach którego przeprowadzili badania społeczne, a otrzymane w ten sposób wyniki stały się inspiracją do wprowadzenia pewnych innowacji w urzędzie.

Udział w projekcie pn. „WORK for JOB – przez praktykę do pracy” umożliwił studentom socjologii zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach nowej formy stażu. Ich zadaniem było zaprojektowanie badań społecznych, których problematyka została uzgodniona ze specjalistami z urzędu pracy. Pracując w trzech trzyosobowych zespołach pod kierunkiem pracownika naukowego z Instytutu Socjologii, studenci analizowali sytuację młodzieży oraz cudzoziemców na lokalnym rynku pracy, a także dokonywali ewaluacji efektywności udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

– Taką formę stażu poleciłabym każdemu studentowi socjologii. Mogłam włączyć się w realizację badań społecznych, ucząc się metodologii w praktyce, poznałam zasady funkcjonowania urzędu pracy, spotkałam także wiele ciekawych osób, chociażby podczas prowadzonych wywiadów. Co więcej, udział w projekcie zainspirował mnie do podjęcia tematu problematyki bezrobocia w pracy licencjackiej – komentuje Aleksandra Świerc, jedna z uczestniczek projektu.

Zrealizowane badania – zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym – miały wymiar praktycznie użyteczny. Pozwoliły sprawdzić efektywność działań podejmowanych przez tyski urząd pracy, służących aktywizacji zawodowej zarówno bezrobotnych, jak i poszukujących pracy. Dostarczyły także wiedzy na temat nowych rozwiązań, które można i warto testować w instytucjach wspierających rynek pracy.

Nad realizacją badań czuwał dr hab. Rafał Muster z Zakładu Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Pełniąc funkcję koordynatora merytorycznego projektu, służył pomocą metodologiczną, podpowiadał studentom, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, jak ustalić dobór próby, konstruować narzędzia badawcze, czy opracować raport z badań. Warto też podkreślić, że studenci mieli wpływ na wybór realizowanych tematów badawczych, a także sposobów gromadzenia materiału empirycznego. Opracowane przez nich raporty, sygnowane ich nazwiskami, udostępnione zostały między innymi publicznym służbom zatrudnienia.

– Publikacja zamykająca naszą półroczną pracę wynagradzała podjęty trud. Jest ona dla mnie potwierdzeniem zdobytego doświadczenia. Wiem też, że wyniki w niej zawarte zostaną wykorzystane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach – mówi uczestniczka projektu Patrycja. Studentka podkreśla również zaletę elastycznej formy stażu umożliwiającej wykonanie części prac w domu, bez konieczności spędzania określonej liczby godzin na uczelni czy w urzędzie. Liczył się bowiem efekt podjętych działań, nie sztywna, z góry ustalona norma czasu pracy dla stażysty.

– Współpraca z uczelnią przyniosła wiele korzyści. Mogliśmy przetestować elastyczny model organizacji pracy w ramach stażu, nawiązaliśmy bezpośrednią współpracę z sektorem nauki, poznaliśmy też młode, ambitne osoby – mówi Anna Szczęsny-Michalak, zastępca dyrektora PUP Tychy. Jak dodaje, wyniki badań stanowić będą podstawę ewaluacji i monitoringu realizowanych działań, stały się także inspiracją do sprawdzenia efektywności nowego sposobu zbierania opinii respondentów przy wykorzystaniu ankiety internetowej.

– Powiatowy Urząd Pracy w Tychach jest członkiem Rady Programowo-Biznesowej funkcjonującej przy Instytucie Socjologii. Nasze zbudowane już wcześniej relacje stanowiły świetną podstawę do sprawdzenia tej interesującej formy współpracy. Myślę, że zyskała każda ze stron. Pracownicy tyskiego urzędu już testują nowe narzędzia, studenci uczą się w praktyce prowadzenia badań społecznych, mając poczucie, że wyniki ich pracy mogą zmienić rzeczywistość, a Instytut Socjologii staje się żywą platformą wymiany wiedzy teoretycznej i praktycznej, co ma szczególne znaczenie w kontekście nauczania metodologii badań empirycznych – podsumowuje dr hab. Rafał Muster.


Innowacja społeczna pn. „WORK for JOB – przez praktykę do pracy”, realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach w partnerstwie z Instytutem Socjologii UŚ w pierwszej połowie 2018 roku, była testowana w ramach projektu Inkubatora Innowacyjności pt. „CZAS na STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. W inicjatywie udział wzięło dziewięcioro studentów z Uniwersytetu Śląskiego, którzy pod okiem dr. hab. Rafała Mustera i we współpracy ze specjalistami z PUP Tychy w oparciu o przeprowadzone badania społeczne opublikowali następujące raporty:

„Efektywność udzielanych dotacji osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez urząd pracy”,
„Sytuacja cudzoziemców na lokalnym rynku pracy”,
„Sytuacja i opinie osób uczestniczących w stażach organizowanych przez urząd pracy”.

Inicjatywa nowej formy staży otrzymała wyróżnienie i uzyskała rekomendację do upowszechnienia i wdrożenia na terenie Polski jako jedno z czterech tzw. TOP rozwiązań spośród 32 innowacji testowanych w projekcie – nominację przyznała kapituła innowacji Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr.

return to top