Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

Biomorfodynamika stoków zalesionych – otwarty konkurs na stypendium PRELUDIUM BIS

02.09.2020 - 16:08 aktualizacja 15.09.2020 - 15:16
Redakcja: Ryszard Knapek

Ogłoszenie konkursowe – doktorant w Szkole Doktorskiej

 

Jednostka realizująca projekt: Wydział Nauk Przyrodniczych – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka kształcenia doktoranta: Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Stanowisko: doktorant w dyscyplinie nauki o Ziemi

Wysokość stypendium: 5000 zł brutto do oceny śródokresowej, 6000 zł brutto po ocenie śródokresowej

 

Doktorant-stypendysta będzie aktywnie wspierał działania Zespołu Badawczego Biomorfodynamiki Geoekosystemów Górskich poprzez realizację projektu doktorskiego. Doktorant-stypendysta będzie odpowiedzialny za systematyczne prowadzenie badań, opracowanie wysokiej jakości wyników studiów własnych, ich publikację i prezentację na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Opis projektu

Zniszczenia powodowane przez huraganowy wiatr w lasach naturalnych i gospodarczych mają swoje konsekwencje geomorfologiczne. Następuje to przede wszystkim wtedy, gdy drzewa zostają wyrwane z korzeniami, a część materiału glebowego zostaje przemieszczona wraz z ich systemami korzeniowymi. Czynnik ten w wielu przypadkach badań geomorfologicznych i glebowych był niedoceniany, a przez to brakuje jego dokładnej charakterystyki w wielu chronionych ekosystemach leśnych Polski. Dotyczy to zarówno współczesnej aktywności tak rozumianego procesu, jak i jego dynamiki mierzonej w skali ostatnich kilkuset lat.

Jednym z naturalnych archiwów rejestrujących proces zniszczeń w drzewostanach są przyrosty roczne drzew (słoje). Wyraźny wzrost szerokości w przyrostach rocznych przez kilka następujących po sobie lat może być interpretowany jako wzrost dostępności światła dla drzew rozwijających się pod okapem drzewostanu. Sytuacja taka ma miejsce, gdy powstaje luka w okapie drzewostanu w konsekwencji wiatrowału lub wiatrołomu. Jednym z celów projektu będzie zidentyfikowanie takich okresów w historii drzewostanów w badanych obszarach, które będą sugerować intensyfikację zniszczeń w lasach pod wpływem huraganowego wiatru. Kolejnym celem będzie kwantyfikacja i charakterystyka współczesnego reżimu wiatrowego badanych parków narodowych (Gorczańskiego, Magurskiego i Babiogórskiego) oraz określenie intensywności i efektywności biotransportu materiału glebowego w wyniku procesu saltacji wykrotowej (wiatrowałów). Stworzona baza danych pozwoli również odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki w największym stopniu wpływają na zakres tak rozumianego biotransportu? Informacja ta posłuży do modelowania biotransportu w zależności od cech drzewostanu, topografii terenu i reżimu wiatrowego.

Doktorant-stypendysta będzie odpowiedzialny za wszystkie aspekty badań, zarówno terenowych, jak i kameralnych. Dotyczy to m.in. 1) opracowania bazy danych na temat zniszczeń w drzewostanach na podstawie materiałów archiwalnych, 2) pobór rdzeni z przyrostami rocznymi drzew, pomiar przyrostów i ich analiza statystyczna, 3) analiza szeregów czasowych charakteryzujących reżim wiatrowy obszarów badawczych. Doktorant-stypendysta będzie zobowiązany do publikacji wyników badań w języku angielskim w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych.

 

Wymagania:

 1. Dyplom magisterski w zakresie geomorfologii, geografii fizycznej, meteorologii i klimatologii, GIS i kartografii, geologii, geofizyki lub nauk pokrewnych.
 2. Dobra znajomość języków programowania i pakietów statystycznych (R lub Python) lub chęć i umiejętność szybkiego zdobycia praktycznej wiedzy w tym zakresie.
 3. Dobra znajomość programów gisowych (SAGA GIS, QGIS, lub ArcGIS) lub chęć i umiejętność szybkiego zdobycia praktycznej wiedzy w tym zakresie.
 4. Dobra znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie.
 5. Wiedza z zakresu dendrochronologii będzie dodatkowym atutem.
 6. Wysoka motywacja oraz brak formalnych przeciwwskazań do odbycia sześciomiesięcznego stażu badawczego na Uniwersytecie Kolorado w Denver, Stany Zjednoczone.
 7. Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole.
 8. Dorobek naukowo-badawczy, w szczególności prace opublikowane w czasopismach przyrodniczych oraz wystąpienia konferencyjne, będzie dodatkowym atutem.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
 2. CV
 3. listę dotychczasowych publikacji z opisem wkładu autorskiego kandydata
 4. kopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia magistra
 5. dwa kontakty referencyjne.

Kandydaci powinni ponadto zarejestrować się w systemie IRK i wybrać kierunek „Szkoła Doktorska – rekrutacja na miejsce stypendialne finansowane z grantu” (https://irk.us.edu.pl/).

 

Dokumenty należy złożyć do 25.09.2020 na adres e-mail: lukasz.pawlik@us.edu.pl.

 

W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu na powyższy adres e-mail.

 

Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję, której przewodniczył będzie kierownik projektu. Rekrutacja zostanie przeprowadzone zgodnie z odpowiednim regulaminem NCN. Rekrutacja może odbyć się w języku polskim lub języku angielskim. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 28.09.2020 w siedzibie Szkoły Doktorskiej UŚ (lub on-line). Decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej. Ogłoszenie wyników rekrutacji zostanie przesłane 29.09.2020.

Pobierz ogłoszenie w postaci pliku

szczegóły_ogłoszenia

Project_details

return to top