Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nabór do programu „Doktorat Wdrożeniowy” na rok akademicki 2024/2025

25.04.2024 - 12:57 aktualizacja 26.04.2024 - 12:46
Redakcja: dianapasek
Tagi: doktorat wdrożeniowy, nabór, rekrutacja

Warunki udziału w programie „Doktorat wdrożeniowy”

 1. Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo na dzień rozpoczęcia kształcenia zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, w którym będzie realizowane wdrożenie. Ten podmiot wyraża zgodę na kształcenie swojego pracownika w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewnia jej opiekuna pomocniczego.
 2. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej oznacza, że osoba realizująca pracę doktorską w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” jest jednocześnie doktorantem w Szkole Doktorskiej w pełnym znaczeniu tego słowa, tzn. jest zobowiązana do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych (część grup jest organizowana dla doktorantów wdrożeniowych oddzielnie) oraz realizuje Indywidualny Plan Badawczy.
 3. Pracodawca musi być więc świadomy, że udział pracownika w programie „Doktorat wdroże­niowy” oznacza, że obciążenie pracownika związane z pracą zawodową musi uwzględniać fakt jego kształcenia w Szkole Doktorskiej.
 4. Warunkiem udziału w programie jest wyznaczenie opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu. Opiekunem pomocniczym może być osoba, która posiada:
  • stopień doktora lub
  • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub
  • znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.
 5. Kwalifikacje, o których mowa powyżej, powinny być potwierdzone dokumentami lub oświadczeniem kandydata na opiekuna pomocniczego.
 6. Zadaniem opiekuna pomocniczego jest monitorowanie postępów doktoranta w prowadzeniu działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej. Opiekun współpracuje z promotorem.
 7. Środki finansowe przyznane w ramach programu są przeznaczone na:
  • stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”;
  • koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;
  • dofinansowanie ponoszonych przez wnioskodawcę (uczelnię) kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.
 8. Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Rekrutacja do programu „Doktorat wdrożeniowy”

Rekrutacja składa się z dwóch oddzielnych części:

 1. Przygotowanie we współpracy z przyszłym promotorem i złożenie wniosku projektowego do Ministerstwa Nauki za pośrednictwem Uniwersytetu Śląskiego.
  • ta część decyduje o finansowaniu, decyzję podejmuje Ministerstwo Nauki
 2. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej – rozmowa kwalifikacyjna.
  • to formalna weryfikacja wymogów i merytoryczna ocena zdolności kandydata to pracy naukowej

 

Wstępny terminarz (może ulec zmianie po ogłoszeniu naboru przez Ministerstwo):

 • II połowa kwietnia 2024 — pojawienie się Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o Ustanowieniu Programu Doktorat Wdrożeniowy 2024
 • Maj 2024 r. — złożenie wniosku w systemie OSF
 • 10 czerwca 2024 r. godz. 12.00 — otwarcie rejestracji w systemie teleinformatycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 21 czerwca 2024 r. 15.00— zamknięcie naboru w systemie teleinformatycznym i złożenie w systemie wszystkich dokumentów
 • 9-12 lipca 2024 r. — rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (dokładny termin będzie ustalony oddzielnie dla każdego kandydata)
 • 15 lipca 2024 r. — ostateczny termin złożenia w systemie teleinformatycznym dyplomu ukończenia studiów lub złożenia oświadczenia o dostarczeniu dyplomu ukończenia studiów (uwzględniającego datę dostarczenia, nie późniejszą niż 10 września 2024)
 • II połowa sierpnia 2024 r. — ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do finansowania
 • do 20 września 2024 r. — złożenie II części wniosku w systemie OSF

Niezależnie od daty opublikowania tegorocznego Komunikatu Ministra, pracę nad wnioskiem warto zacząć już teraz, w oparciu o zeszłoroczny Komunikat. Wniosek przygotowywany jest przez kandydata we współpracy z potencjalnym promotorem oraz ze wsparciem pracowników Szkoły Doktorskiej.

Wniosek w systemie OSF umieszcza pracownik biura Szkoły Doktorskiej, dlatego dokument należy przekazać do Szkoły Doktorskiej najpóźniej 10 dni roboczych przed datą zamknięcia systemu OSF ogłoszoną w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rekrutacja do programu Doktorat Wdrożeniowy odbywa się niezależnie od głównej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. Kandydat, który zdecyduje się wystartować w obu rekrutacjach, nie może tego samego projektu badawczego zgłosić do obu.

Pierwsze kroki – czego należy dopilnować

 1. Znalezienie promotora – pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i wspólne ustalenie zakresu i tematu przyszłej pracy doktorskiej (w znalezieniu promotora może pośredniczyć Szkoła Doktorska).
 2. Uzyskanie wstępnego zgody pracodawcy na udział w programie.
 3. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie do biura Szkoły Doktorskiej (szkola.doktorska@us.edu.pl) i koordynatora ds. doktoratów wdrożeniowych (marcelina.kondas@us.edu.pl) już na etapie wstępnych przygotowań.
 4. Terminowe przygotowanie treści do wniosku we współpracy z promotorem – wniosek do systemu OSF wprowadza pracownik biura Szkoły Doktorskiej.

return to top