Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

plan równości płci

Równość osób i poszanowanie różnorodności to wartości pozwalające na rozwój nauki i edukacji zgodnych z ideami universitas. Zasada równości i zakaz dyskryminacji są normami prawnymi o charakterze ogólnym, zapewniając każdemu, bez względu na płeć lub inne indywidualne cechy, udział w różnych obszarach życia, w tym akademickiego, na równi z innymi.

Przekonanie o konieczności równych warunków rozwoju zawodowego, naukowego, edukacyjnego i osobistego wynika nie tylko z przepisów prawa, ale również ze społecznej odpowiedzialności wspólnoty uniwersytetu, która w swej różnorodności buduje rzeczywistość akademicką pozbawioną uprzedzeń, ograniczeń i niepotrzebnych waśni. Oznacza to, że w polityce uniwersytetu są uwzględniane zainteresowania oraz potrzeby każdej osoby.

Wspólnota Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczęła wdrażanie programów polityki równości przyjmując jako pierwszy Plan Równości Płci. Dokument wszedł w życie zarządzeniem nr 212/2021 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 7 grudnia 2021 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wyrażonej w uchwale nr 222 z dnia 30 listopada 2021 roku.

Plan Równości Płci w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (PRP) stanowi propozycję realizacji założeń wyrażonych w Deklaracji Uniwersytetu Śląskiego – wspólnoty równych i różnorodnych oraz w Statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał jako efekt wielomiesięcznej pracy zespołu powołanego przez rektora oraz szerokich działań konsultacyjnych z różnymi grupach referencyjnymi.

Prezentacja nt. Planu Równości Płci

Plan Równości Płci to program strategiczny na lata 2022–2024, który określa cele oraz działania, jakie podejmowane będą na rzecz wyrównywania szans rozwoju osób stanowiących wspólnotę, bez względu na płeć. Proponowane działania dotyczą sfery zawodowej, uczenia się oraz dobrostanu wszystkich osób pracujących i uczących się w uniwersytecie, a także częściowo otoczenia.

Program ma charakter ewolucyjny i partycypacyjny – jego rozwój będzie oparty na diagnozach, ewaluacji oraz na uczestnictwie wszystkich chętnych osób.

Cele strategiczne

  1. Podniesienie świadomości i zmiana postaw w obszarze równości płci i poszanowania różnorodności w kontekście edukacji i prowadzonych badań.
  2. Rekrutacja oraz wspieranie rozwoju kadry sprzyjające jej różnorodności a także zapewniające równe szanse bez względu na płeć.
  3. Budowanie równowagi między obowiązkami zawodowymi i prywatnymi pracujących rodziców i opiekunów oraz osób uczących się w Uniwersytecie, bez względu na płeć.
  4. Zapewnienie równowagi płci i różnorodności w procesach i podmiotach decyzyjnych.
  5. Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy seksualnej.

Plan Równości Płci w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Pobierz dokument pdf

„Inkluzywny narzędziownik stanowisk, funkcji i zawodów…”

Publikacja Inkluzywny narzędziownik stanowisk, funkcji i zawodów… ma pomóc tym, którzy chcą posługiwać się feminatywami i osobatywami (czyli formami niewskazującymi na płeć), a nie zawsze wiedzą, które wybrać lub jak je tworzyć, i tym, którzy są takim formom przeciwni, ale może zechcą się z nimi zapoznać. Opracowanie jest jednym z elementów przygotowanego Planu Równości Płci.

Narzędziownik w wersji pdf jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej Wydawnictwa UŚ.

inkluzywny narzedziownik_okładka publikacji_www2
return to top