Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

równe traktowanie

Uniwersytet równych szans

Deklaracja Uniwersytetu Śląskiego – Wspólnoty Równych i Różnorodnych

Dłonie kilku osób

Cenimy różnorodność i zdajemy sobie sprawę z tego, że wspólnotę akademicką tworzą ludzie reprezentujący różne perspektywy i idee; różną wiedzę i kulturę, a różnice te uznajemy za dodatkową wartość Uniwersytetu, świadczącą o jego sile i mądrości.

Uważamy, że w Uniwersytecie dyskryminacja lub wykluczenie ze względu na indywidualne cechy i okoliczności, takie jak: wiek, niepełnosprawność, płeć lub tożsamość płciowa, orientacja seksualna, status rodzinny, ciąża czy rodzicielstwo, obowiązki opiekuńcze, pochodzenie społeczne, rasa, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, religia, status ekonomiczny, opinia polityczna czy członkostwo w związkach zawodowych lub jakakolwiek inna odrębność – są nieakceptowalne, a ponadto ograniczają lub marnotrawią talent, pracowitość i zaangażowanie osób stanowiących naszą wspólnotę.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nadal nie wszystkie grupy naszej społeczności są właściwie reprezentowane w procesach decyzyjnych i ciałach kolegialnych Uniwersytetu. Będziemy podejmować działania na rzecz stworzenia jak najlepszego modelu takiego uczestnictwa i odpowiedniej reprezentatywności.

Szanujemy prawa każdej członkini i każdego członka naszej wspólnoty do posiadania własnych poglądów i przekonań. Nie zgadzamy się jednak, aby przejawiały się one w sposób wrogi lub poniżający wobec innych.

Oczekujemy zaangażowania całej naszej wspólnoty akademickiej w dążeniu do realizacji idei uniwersytetu równego i różnorodnego.

W celu realizacji niniejszej deklaracji, a także wartości wyrażonych w § 4 Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przyjmujemy Zasady Równości i Różnorodności, zgodnie z którymi opracowane i rozwijane będą szczegółowe programy działań.

1

Uniwersytet promuje wśród osób stanowiących wspólnotę postawy poszanowania równości i różnorodności poprzez dobre praktyki, działania edukacyjne oraz regulacje prawne.

2

Uniwersytet dąży do eliminowania wszelkich przejawów dyskryminacji dotykających jakiekolwiek osoby stanowiące wspólnotę, jak również nadużywania przez kogokolwiek spośród społeczności Uniwersytetu swojej pozycji, w szczególności poprzez poniżające lub upokarzające traktowanie innych. Różnice formalne pomiędzy osobami mogą powstawać wyłącznie z powodów merytorycznych.

3

Uniwersytet stosuje właściwe procedury ochrony osób pokrzywdzonych i zgłaszających przejawy dyskryminacji, nierównego traktowania, które nie jest uzasadnione przesłankami merytorycznymi, oraz nadużywania swej pozycji przez osoby spośród wspólnoty Uniwersytetu.

4

Uniwersytet zapewni, by osoby pełniące funkcje kierownicze były uwrażliwione na zagrożenia i problemy związane z dyskryminacją, nierównym traktowaniem czy nadużywaniem swojej pozycji przez osoby spośród wspólnoty Uniwersytetu, oraz by właściwie reagowały na przedmiotowe sytuacje.

5

Uniwersytet podejmuje kroki zmierzające do doskonalenia procedur awansu, nagradzania i oceniania osób pracujących oraz oceniania i nagradzania osób uczących się w Uniwersytecie tak, by eliminować z nich wpływ jakichkolwiek kryteriów pozamerytorycznych.

6

Uniwersytet doskonali system przydzielania obowiązków i wynagradzania osób pracujących, eliminując wpływ kryteriów pozamerytorycznych.

7

Uniwersytet dąży do zapewnienia właściwych proporcji obsady gremiów przez osoby reprezentujące różne grupy stanowiące wspólnotę, przy jednoczesnym zachowaniu stosownych kryteriów merytorycznych

8

Uniwersytet aprobuje posługiwanie się feminatywami w komunikacji pomiędzy osobami należącymi do wspólnoty oraz w języku formalnym uczelni.

9

Uniwersytet określi i wdroży Plan Równości Płci jako plan działań wyrównywania szans zawodowych i edukacyjnych osób wchodzących w skład wspólnoty Uniwersytetu.

10

Uniwersytet określi i wdroży inne szczegółowe programy na rzecz równego traktowania i poszanowania różnorodności, umożliwiając włączenie się w ich tworzenie i realizację wszystkim zainteresowanym osobom należącym do wspólnoty.

Sygnatariusze:

  • Rektor UŚ
  • Przewodniczący Rady Uczelni
  • Rzecznik Praw i Wartości Akademickich
  • Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta
  • Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

Inicjatywy równościowe

Kobieta i mężczyzna przeglądają dokumenty

PLAN RÓWNOŚCI PŁCI

Program strategiczny, w którym określone zostały cele oraz działania, jakie podejmowane będą na rzecz wyrównywania szans rozwoju osób stanowiących wspólnotę, bez względu na płeć

Logo projektu GEPARD

Projekt GEPARD

Program równości płci w środowisku akademickim – zwiększenie różnorodności

Praca zespołowa, zbliżenie na biurko, notatki, wykresy, dłonie

UNIWERSYTET ŚLĄSKI UCZELNIĄ DOSTĘPNĄ, UNIWERSALNĄ I OTWARTĄ

Zwiększenie zakresu dostępności, poziomu otwartości i uniwersalności Uniwersytetu Śląskiego to główny cel projektu DUO

Naukowcy (mężczyzna i kobieta) w białych fartuchach

EUROPEJSKA KARTA NAUKOWCA

Od 2017 roku Uniwersytet Śląski znajduje się w gronie instytucji, które zapewniają badaczom najlepsze warunki pracy i rozwoju

Text: Community of Diversity, Equity and Inclusion: Towards Supporting Well-being and Sustainability; 21-22 of March 2024

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

„Community of Diversity, Equity and Inclusion: Towards Supporting Well-being and Sustainability” / „Różnorodność, równość i inkluzja w społeczności – wspieranie dobrostanu i zrównoważonego rozwoju”

Laptopy, dokumenty i dłonie dwóch osób

KOMISJA DS. RÓWNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI

Komisja jest ciałem monitorującym przestrzeganie zasad równego traktowania i poszanowania różnorodności w Uniwersytecie Śląskim

Ekspertki(-ci) na temat równego traktowania

r. pr. Karolina Kędziora
„Uczelnia wolna od dyskryminacji”

Maciej Sopyło
„Czy każdy hejt jest mową nienawiści?”

Maciej Sopyło
„Jak reagować na mowę nienawiści?”

Zuzanna Piechowicz
„Dziennikarka, nie dziennikarz. O feminatywach w języku polskim”

Zuzanna Piechowicz
„Dyskryminacja językowa osób w kryzysie zdrowia psychicznego”

Materiały filmowe

return to top