Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kierunki studiów 1

Biologia Biologia

Rodzaj i system studiów:

 • studia I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie)
 • stacjonarne (dzienne)

Specjalności:

 • biologia ogólna i eksperymentalna (studia II stopnia)
 • ekologia i ochrona przyrody (studia II stopnia)
 • waloryzacja zasobów przyrody (studia II stopnia)

Opis kierunku

Celem studiów pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku Biologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczną, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy, jej publicznego prezentowania oraz stosowania w działalności zawodowej.
Student zdobywa wiedzę i umiejętności właściwe dla poszczególnych dyscyplin biologii, a w szczególności w zakresie: budowy, funkcji i rozwoju organizmów; różnorodności i ewolucji organizmów; biologii molekularnej i podstaw biotechnologii, biologii środowiskowej w aspekcie idei zrównoważonego rozwoju oraz etyki ochrony przyrody. Oprócz modułów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są także liczne zajęcia fakultatywne. W efekcie absolwent jest przygotowany do wykonywania podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych jak również samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych . Ważnym elementem studiów jest nabycie umiejętności korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, programów komputerowych i innych narzędzi, będących postawą pracy współczesnego . Proponowane formy kształcenia obejmują wykłady, seminaria, pracownie licencjackie, laboratoria, ćwiczenia audytoryjne, a także zajęcia terenowe.
Program studiów, zgodny z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji. Studentom szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia, pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w pracach kół naukowych.
W czasie studiów przewidziana jest praktyka zawodowa w wybranych indywidualnie zakładach pracy.
Na trzecim roku studiów I stopnia studenci mają możliwość wyboru katedry, w której wykonują pracę licencjacką. Licencjat jest pierwszym etapem uzyskiwania kwalifikacji do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, instytucjach opieki zdrowotnej, w przemyśle, administracji oraz instytucjach ochrony przyrody. W ramach studiów drugiego stopnia (magisterskich), zakończonych obroną pracy magisterskiej, student uczy się pod kierunkiem promotora samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów biologicznych w ramach wybranych specjalności, biologii ogólnej i eksperymentalnej, ekologii i ochrony przyrody lub waloryzacji zasobów przyrody. Praca dyplomowa ma charakter badawczy i jest ściśle powiązana z kierunkiem badań wybranej przez studenta jednostki, katedry. Praca dyplomowa realizowana jest w ramach pracowni specjalizacyjnej (1 rok) oraz magisterskiej (2 rok), prowadzonych w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach oraz w terenie. Seminarium specjalizacyjne (1 rok) oraz magisterskie (2 rok) dostarczają niezbędnego dla właściwej realizacji projektu magisterskiego wsparcia teoretycznego. Ponadto każdy student zdobywa wiedzę z zakresu dyscyplin związanych z daną specjalnością, jak np.: filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt, wybrane działy ekologii, botanika i zoologia konserwatorska czy bioetyka. Ważnym, obowiązkowym elementem studiów jest także zapoznanie studenta z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi oraz metodami statystycznymi w naukach przyrodniczych. W czasie studiów absolwent uczy się korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, zaawansowanych programów komputerowych i innych narzędzi, umożliwiających podjęcie pracy, która wymaga uniwersalnej wiedzy i zdolności do publicznego prezentowania zagadnień przyrodniczych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z zastosowaniem biologii w gospodarce i zarządzaniu.
Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są liczne przedmioty fakultatywne. Powyższa oferta jest uzupełniona szeroką paletą przedmiotów spoza kierunku

Biotechnologia Biotechnologia

Rodzaj i tryb studiów:

 • studia I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie)
 • stacjonarne (dzienne)

Specjalność:

 • biotechnologia roślin (studia II stopnia)
 • biotechnologia środowiska (studia II stopnia)

Opis kierunku

Celem studiów pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej i życiu publicznym, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy i publicznego jej prezentowania w sytuacjach zawodowych. Na trzecim roku studiów I stopnia studenci kierowani są do poszczególnych jednostek, katedr lub zakładów, w których wykonują pracę licencjacką. Licencjat jest pierwszym etapem uzyskiwania kwalifikacji do pracy w laboratoriach i zakładach związanych z przemysłem spożywczym, farmaceutycznym, lecznictwem i ochroną zdrowia, hodowlą roślin, zwalczaniem szkodników, ochroną środowiska, ochroną przyrody i pokrewnymi działami gospodarki i nauki.

W trakcie studiów drugiego stopnia (magisterskich), zakończonych obroną pracy magisterskiej, student dokonuje wyboru katedry/zakładu, przypisanej do określonej specjalności, gdzie uczy się pod kierunkiem promotora samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów badawczych oraz współtworzenia nauki. Uzyskane na tym etapie kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w zawodach związanych z wymienionymi wcześniej działami gospodarki.

W trakcie studiów na kierunku biotechnologia student zdobywa wiedzę z szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: nauk opisujących bioróżnorodność świata żywego, mikrobiologii, biologii komórki, anatomii roślin, histologii, embriologii i biologii rozwoju, biofizyki, biochemii, biologii molekularnej, genetyki z inżynierią genetyczną, cytogenetyki, hodowli tkankowych, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, ochrony środowiska, podstaw inżynierii bioprocesowej, analityki chemicznej, prawa, ekonomiki produkcji, zasad organizacji produkcji oraz zasad bezpieczeństwa pracy w biotechnologii. Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są także liczne przedmioty fakultatywne. Ważnym elementem studiów jest także korzystanie z baz danych, środków audiowizualnych, programów komputerowych i innych narzędzi, będących postawą pracy współczesnego biotechnologa oraz dalszego samokształcenia i komunikacji społecznej.

Znacząca część studiów i prac dyplomowych, z uwagi na potencjał naukowy wydziału, jest realizowana w zakresie biotechnologii roślin oraz środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytkowych oraz mikroorganizmów.

Program studiów, zgodny ze standardami nauczania, realizowany jest w systemie punktowym ECTS, co umożliwia studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, studiach za granicą, a także poszukiwania pracy za granicą. Studentom szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez prace w kole naukowym. W trakcie studiów przewidziana jest praktyka zawodowa w zakładach pracy.

Ochrona środowiska Ochrona środowiska

Rodzaj i system studiów:

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)
 • stacjonarne (dzienne)

Specjalności (studia II stopnia):

 • monitoring i zarządzanie środowiskiem
 • fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska
 • geoekologia
 • nowoczesne metody instrumentalne

Opis kierunku

Celem studiów pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku ochrona środowiska jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą z dziedziny biologii, chemii, fizyki i geografii oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej i życiu publicznym, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy i publicznego jej prezentowania w sytuacjach zawodowych. W czasie pierwszych dwóch lat studiów studenci odbywają zajęcia wspólne dla wszystkich słuchaczy tego kierunku. Są to wykłady i ćwiczenia z zakresu przedmioty z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii i geologii, niezbędnych w dalszym toku kształcenia. W programie studiów zwraca się szczególną uwagę na przygotowanie praktyczne absolwenta, poprzez odbycie praktyk zawodowych. Na trzecim roku studiów I stopnia studenci dokonują wyboru katedr/zakładów jednego z Wydziałów tworzących kierunek, w których realizują pracę licencjacką pod opieką promotora. Licencjat jest pierwszym etapem uzyskiwania kwalifikacji do pracy w działach ochrony środowiska, funkcjonujących przy zakładach przemysłowych, laboratoriach analiz środowiskowych, ochronie przyrody, jednostkach administracji państwowej oraz pokrewnych działach gospodarki i nauki.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) prowadzące do uzyskania tytułu magistra odbywają się w ramach wybranej przez studenta specjalności:
– monitoring i zarządzanie środowiskiem
– fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska
– geoekologia
– nowoczesne metody instrumentalne
Praca dyplomowa ma charakter badawczy i jest ściśle powiązana z wybraną przez studenta specjalnością oraz zainteresowaniami naukowymi wybranej katedry/zakładu. Praca dyplomowa realizowana jest w ramach pracowni specjalizacyjnej (1 rok) oraz magisterskiej (2 rok), prowadzonych w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach oraz w terenie. Seminarium specjalizacyjne (1 rok) oraz magisterskie (2 rok) dostarczają niezbędnego dla właściwej realizacji projektu magisterskiego wsparcia teoretycznego. Ich celem jest nauczenie studenta planowania eksperymentów badawczych, a także przygotowania, dyskutowania i prezentowania tez pracy magisterskiej.
Student uczy się, pod kierunkiem promotora, samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów dotyczących ochrony środowiska i współtworzenia nauki. Uzyskane tu kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i projektowych, urzędach, organizacjach pozarządowych i instytucjach naukowych. Absolwenci kierunku ochrona środowiska to specjaliści, łączący wiedzę specjalistyczną z szeroką znajomością problematyki zrównoważonego rozwoju.

W trakcie studiów na kierunku ochrona środowiska student zdobywa wiedzę z poszczególnych dyscyplin użytecznych w ochronie środowiska, w szczególności: nauk opisujących bioróżnorodność świat żywego, podstaw botaniki i zoologii, mikrobiologii, biochemii, podstaw genetyki, chemii, ekologii, hydrobiologii, fizyki, geologii, geomorfologii, gleboznawstwa, informatyki, klimatologii i meteorologii, ochrony przyrody, sozologii, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, technologii ochrony środowiska, technologii rekultywacji, analityki chemicznej, prawa, ekonomii oraz zasad bezpieczeństwa. Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są także liczne przedmioty fakultatywne. Ważnym elementem studiów jest także korzystanie z laboratoriów, baz danych, środków audiowizualnych, programów komputerowych i innych narzędzi, będących postawą pracy w ochronie środowiska oraz dalszego samokształcenia i komunikacji społecznej. W trakcie studiów, aby uzyskać doświadczenie zawodowe, realizowana jest praktyka zawodowa w zakładach pracy, instytutach naukowych i urzędach administracji państwowej.

Program studiów, zgodny z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji, realizowany jest w systemie punktowym ECTS, co umożliwia studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, studiach za granicą, a w konsekwencji otwarcie na europejski rynek pracy. Studentom szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia, pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana.

Biotechnology Biotechnology

Second-cycle studies in English for foreign and Polish students.

 • Full-time studies

Specialization:

 • Plant biotechnology
 • Environmental biotechnology

Genertal description

During the second cycle-studies in biotechnology, completed by the defense of master thesis, students learn, under the supervision of the promoter, how to pose and solve problems concerning plant and environmental biotechnology and conduct scientific research. Within the frame of chosen department students take part in Specialization laboratories and MSc laboratories as well as Specialization and MSc seminars. The master project is the first one that students conduct, to great extent, by themselves and it is closely related to the research profile of the department. Specialization and MSc laboratories which are crucial in this process take place in modern, fully equipped departmental laboratories. Specialization and MSc seminars provide theoretical support, necessary for a proper realization of the master project. The aim of these seminars is to teach students how to plan the scientific experiments as well as how to prepare, discuss and present the results of research. Additionally, each student acquires advanced knowledge taking part in the obligatory modules: bioinformatics, bioethics, statistical methods in natural sciences, plant and microbial biotechnology. Apart from the obligatory modules, number of facultative modules . Qualifications acquired at this field of study are the basis for applying for mid-level managerial posts in laboratories and institutions connected with food and pharmaceutical industry, as well as in the area of health care, environmental protection, plant breeding, pest control and in similar branches of science and economy. The second-cycle studies also prepare the graduates to continue their education at the next level of education i.e. PhD studies in the same or similar area.

Geografia Geografia

Rodzaj i system studiów:

 • studia I stopnia stacjonarne
 • studia II stopnia stacjonarne

Opis kierunku

Studenci geografii uczą się rozumienia i interpretowania prawidłowości funkcjonowania środowiska geograficznego oraz zjawisk społeczno-ekonomicznych i kulturowych w przestrzeni i czasie. Odkrywają współzależności między elementami środowiska przyrodniczego a działalnością człowieka, analizują zachodzące zjawiska i procesy od skali lokalnej do globalnej. Uczą się korzystać z baz danych, poznają nowoczesne metody kartograficznego obrazowania zjawisk przyrodniczych i społeczno-gospodarczych oraz (GIS). Nabywają umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka. Ze względu na to, że Śląsk jest obszarem wysoko zurbanizowanym i uprzemysłowionym, istotne miejsce zajmują studia nad regionem. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe geograficzne, przedmioty społeczne i humanistyczne, bogatą ofertę przedmiotów fakultatywnych (do wyboru). Integralną częścią studiów są ćwiczenia laboratoryjne oraz zajęcia terenowe, odbywające się w miesiącach wakacyjnych w Polsce i za granicą. Na studiach licencjackich można uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w ramach tzw. specjalności nauczycielskiej.

Specjalności (studia II stopnia):

 • gis, teledetekcja, zastosowania geodezji
 • klimatologia
 • hydrologia i gospodarka wodna
 • rekonstrukcja środowiska geograficznego
 • zintegrowane gospodarowanie środowiskiem
 • zagospodarowanie przestrzenne
 • gospodarka turystyczna
 • turystyka międzynarodowa
 • eksploracja obszarów polarnych i górskich
 • geographic information systems
 • nauczycielska
Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych

Rodzaj i system studiów:

 • studia I stopnia stacjonarne

Opis kierunku

Studia na kierunku inżynieria zagrożeń środowiskowych określa nowoczesny program, w którym istotny kierunek wyznaczają najaktualniejsze osiągnięcia techniczne w naukach o Ziemi. Studia w dużej mierze mają wymiar praktyczny – ponad połowę stanowią zajęcia ćwiczeniowe, laboratoryjne i praktyki terenowe. Studenci szkolą się w zakresie obsługi i projektowania systemów przeciwdziałania geozagrożeniom, zdobywają wiedzę o zagrożeniach w naukach przyrodniczych, a także zapoznają się z problematyką ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, geomorfologicznych, hydrologicznych i sejsmicznych. Atutem kierunku jest prowadzenie części zajęć przez praktyków oraz nabór w języku polskim i angielskim. Program kierunku uzupełniają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i staże dla absolwentów, możliwości wyjazdu na studia za granicą w ramach różnych programów wymiany międzynarodowej (na przykład CEEPUS, Erasmus+). Studenci mają do wyboru sześć specjalności: planowanie przestrzenne w obszarach zagrożonych, GIS w analizie geozagrożeń i zarządzeniu kryzysowym, geochemiczne metody oceny i rekonstrukcji geozagrożeń, systemy monitoringu, modelowania i prognozowania geozagrożeń, techniczne metody przeciwdziałania geozagrożeniom i wpływ geozagrożeń na biosferę, społeczeństwo i gospodarkę.

 

Turystyka Turystyka

Rodzaj i system studiów:

 • studia II stopnia stacjonarne
 • studia II stopnia niestacjonarne

Opis kierunku

Turystykę studiują pasjonaci podróżowania, otwarci na przygody, poznawanie kraju i świata, przyszli specjaliści w zakresie indywidualnych i grupowych organizacji wyjazdów, zarządzania ruchem turystycznym. Program studiów na kierunku turystyka gwarantuje poznanie teoretycznych podstaw turyzmu, nowoczesnego warsztatu badań ruchu turystycznego, kierunków i trendów współczesnego zróżnicowania rynku turystycznego (różne rodzaje i formy turystyki, w tym ekstremalne) w kontekście przyrodniczych i kulturowych uwarunkowań (potencjał środowiskowy, globalizacja, rozwój zrównoważony, transformacje krajobrazów). Obejmuje także zagadnienia z zakresu umiejętności i strategii obsługi klienta (ICT), zasad marketingu, rynku pracy, socjologicznych i ekonomicznych podstawy turystyki oraz aspektów prawnych. Ponadto student ma możliwość doskonalenia warsztatu technicznego i praktycznego w zakresie: opracowywania tematycznych inwentaryzacji i waloryzacji turystycznych, kartowania i obrazowania (wizualizacji) atrakcji i walorów turystycznych, tworzenia map (z użyciem technik GIS). Program kształcenia uzupełniają kursy, których celem jest poznanie potencjału turystycznego regionów świata, stopnia i jakości zagospodarowania turystycznego. Studia mają wymiar praktyczny, obfitują w praktyki zawodowe w firmach turystycznych oraz wyjazdy terenowe, sprawdzające umiejętność pilotażu wycieczek i przygotowywania ofert turystycznych. Na kierunku prowadzi się współpracę z licznymi podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami administracji regionalnej. Oferowane ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe są ważną formą współpracy z gospodarką i stanowią poziom pośredni w przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy. Kształcenie odbywa się w systemie dwuletnich studiów II stopnia.

Specjalności (studia II stopnia):

 • gospodarka turystyczna
 • dziedzictwo kulturowe
Geologia Geologia

Rodzaj i system studiów:

 • studia I stopnia stacjonarne
 • studia II stopnia stacjonarne

Specjalności (studia II stopnia):

 • Geochemia i mineralogia
 • Paleontologia i stratygrafia
 • Dynamika litosfery i kartografia geologiczna
 • Ochrona litosfery i zasobów złóż
 • Hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego

Opis kierunku

Studia geologiczne prowadzone są systemem dwustopniowym. Studia pierwszego stopnia  trzy lata, w trakcie których student zdobywa podstawową wiedzę geologiczną. Program tych studiów obejmuje przedmioty stanowiące podstawę geologii (matematyka, fizyka i chemia w naukach o Ziemi), kilkanaście geologicznych przedmiotów kierunkowych, przedmioty ogólne (ochrona i kształtowanie środowiska), języki obce (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) oraz szereg zajęć terenowych. Zajęcia kameralne obejmują wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz seminaria. Natomiast zajęcia terenowe odbywają się w okresach przed- i wakacyjnych, i trwają około 30 dni rocznie. Realizowane są one w przyrodniczo atrakcyjnych regionach Polski w formie ćwiczeń polowych i wycieczek, podczas których studenci poznają budowę geologiczną, dokonują obserwacji i rejestracji zjawisk geologicznych, zapoznają się z metodami specjalistycznych pomiarów, technik robót geologicznych i geofizycznych oraz sporządzają mapy i szkice geologiczne. Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują dyplom licencjata, który upoważnia ich do ubiegania się o przyjęcie na dwuletnie studia magisterskie uzupełniające (drugiego stopnia).

Geologia Stosowana Geologia Stosowana

Rodzaj i system studiów:

 • stacjonarne I stopnia – inżynierskie
 • stacjonarne II stopnia

Opis kierunku

Studia na kierunku geologia stosowana są pierwszym etapem studiów wyższych, trwającym 7 semestrów. Mają charakter akademicki i kończą się obroną pracy inżynierskiej, i nadaniem tytułu inżyniera. Założeniem studiów jest stworzenie studentowi możliwości wyboru przedmiotów specjalistycznych z szerokiego zakresu nauk o Ziemi, dobrze dopasowanych do indywidualnych zainteresowań. Dyplom inżynierski uprawnia do kontynuacji  nauki na studiach II stopnia na kierunkach geologia stosowana, geologia, geofizyka, umożliwia także podejmowanie zatrudnienia na stanowiskach inżynierskich.

Studenci poznają budowę i historię rozwoju geologicznego Ziemi. Nabywają umiejętności rozpoznawania skał, tworzenia map, profili oraz prowadzenia geologicznych prac badawczych i dokumentacyjnych. W programie studiów dużą rolę odgrywają przedmioty z zakresu stosowanych nauk geologicznych oraz metod, technik i narzędzi używanych np. w pracy geologa kopalnianego, hydrogeologa, oraz poszukiwaniach złóż surowców.

Geofizyka Geofizyka

Rodzaj i system studiów:

 • studia I stopnia stacjonarne
 • studia II stopnia stacjonarne

Opis kierunku

Studia geofizyczne są prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego wspólnie z Instytutem Fizyki UŚ. Ich celem jest przygotowanie specjalistów z zakresu geofizyki, fizyki litosfery, atmosfery i hydrosfery. Studia te prowadzone są systemem dwustopniowym. Na studiach pierwszego stopnia, które trwają trzy lata, studenci realizują zajęcia z zakresu matematyki, fizyki, geofizyki, geologii (i języka obcego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski), a także uczestniczą w zajęciach terenowych. Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują dyplom licencjata, który upoważnia ich do ubiegania się o przyjęcie na dwuletnie studia magisterskie uzupełniające (drugiego stopnia).

Na studiach II stopnia (magisterskich-uzupełniających), studenci realizują szereg zajęć zawodowych, wykładów specjalistycznych i seminariów. Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu magistra, po uprzednim przedłożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego.

W toku studiów, studenci geofizyki zapoznają się z nowoczesną aparaturą geofizyczną, w ramach zajęć prowadzą laboratoryjne prace doświadczalne oraz pomiary terenowe. Dzięki specjalistycznym programom komputerowym studenci poznają metody interpretacji wyników badań geofizycznych, pomiarów geodezyjnych oraz prac eksperymentalnych. Podczas zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń studenci nabywają umiejętności, które są niezbędne dla projektowania badań geofizycznych i geologicznych oraz dokumentowania prac geofizycznych. Praktyki zawodowe odbywają się w stacjach sejsmicznych na kopalniach węgla lub miedzi, przedsiębiorstwach geofizycznych oraz wiertniczych.

return to top