Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Biologia eksperymentalna, filogeneza i procesy rozwojowe u z(...) Biologia eksperymentalna, filogeneza i procesy rozwojowe u zwierząt
 • Strategie rozwoju zwierząt w stresie środowiskowym (Insecta, Aranea; Oligochaeta, Gastropoda)
 • Ustalenia pokrewieństw filogenetycznych w obrębie Hemiptera na poziomie podrzędów: Sternorrhyncha, Fulgoromorpha et Cicadomorpha oraz Heteroptera
 • Układy rozrodcze i gametogeneza wybranych bezkręgowców (Clitellata, Tardigrada, Insecta)
 • Rozwój, struktura i funkcjonowanie jelita środkowego bezkręgowców (Hexapoda, Crustacea, Myriapoda, Tardigrada)
 • Różnicowanie narządowe w rozwoju zarodkowym kręgowców
Biotechnologia i biologia eksperymentalna roślin Biotechnologia i biologia eksperymentalna roślin
 • Analiza struktury i ewolucji genomu roślinnego na poziomie cytomolekularnym
 • Genomika funkcjonalna roślin uprawnych i modelowych
 • Analizy morfogenetyczne i matematyczne modelowanie wzrostu i rozwoju organów roślinnych
 • Geneza i funkcja potencjałów elektrycznych u roślin
 • Analizy komunikacji symplastowej oraz udziału fizyko-chemicznych zmian ściany komórkowej w różnicowaniu komórek
Biotechnologia środowiskowa Biotechnologia środowiskowa
 • Mikrobiologiczny rozkład wybranych związków aromatycznych w warunkach kometabolicznych
 • Pozyskiwanie i udoskonalanie kluczowych enzymów uczestniczących w degradacji związków o strukturze aromatycznej
 • Badania wpływu odcieków na funkcjonalną różnorodność i mikrobiologiczną aktywność osadu czynnego
 • Badania interakcji pomiędzy ryzosferowymi i endofitycznymi szczepami bakterii a roślinami
 • Funkcjonowanie mikroorganizmów w glebach zanieczyszczonych pestycydami
 • Ocena ryzyka rozprzestrzeniania się genów kodujących antybiotykooporność na ampicylinę i tetracyklinę
 • Rozkład tworzyw polimerowych
 • Mikrobiologiczny rozkład niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) przez wyselekcjonowane wolne i immobilizowane szczepy bakterii
 • Wykorzystanie immobilizowanych konsorcjów bakterii nitryfikacyjnych do konstrukcji bioindykatora zanieczyszczeń środowiska wodnego
 • Zarządzanie gospodarką wodną
 • Wykorzystanie biomarkerów w procesach remediacji zanieczyszczonych środowisk
 • Aspekty neutralizacji ksenobiotyków na poziomie układu pokarmowego zwierząt
 • Wykorzystanie biopestycydów i innych możliwości kontroli liczebności gatunków szkodliwych
Ekologia i ochrona środowiska Ekologia i ochrona środowiska
 • Różnorodność biologiczna w ocenie i prognozowaniu stanu środowiska
 • Procesy ekologiczne w środowiskach naturalnych i antropogenicznych
 • Reakcje ekofizjologiczne roślin i zwierząt
Geochemia, mineralogia i petrografia Geochemia, mineralogia i petrografia
 • Nowe i rzadko występujące minerały ze skał pirometamorficznych
 • Geneza, przeobrażenia i interakcje kopalnej materii organicznej
 • Petrologia węgli
 • Mineralogia pyłów atmosferycznych i przemysłowych
 • Mineralogia meteorytów
 • Spektroskopia minerałów zawierających pierwiastki z grup przejściowych
 • Wiek, petrogeneza i mineralogia skał magmowych, pomagmowych i skał ich osłony wraz z interpretacją geodynamiczną
 • petroarcheologia (badania ceramiki łużyckiej)
 • Badania, monitoring i określenie wpływu na środowisko procesów samozagrzewania pokładów węgla oraz składowisk węgli i odpadów powęglowych
 • Mineralogia środowiska
 • Badania antropogenicznych związków organicznych w aerozolach atmosferycznych, wodach i glebach
 • Badania źródeł naturalnej promieniotwórczości i zmian zachodzących w środowisku w kontekście składowania odpadów promieniotwórczych
 • Badania wpływu na środowisko produktów rozkładu termicznego organicznej substancji węgla w różnych procesach naturalnych i przemysłowych
 • Jakościowa i półilościowa analiza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbkach środowiskowych oraz w żywności
 • Badania wpływu atmosferycznych pyłów mineralnych na zdrowie ludzi
 • Kompleksowe badania geochemiczno-mineralogiczne rud pierwiastków rzadkich (krytycznych)
 • Badania wpływu procesów utleniania i samozagrzewania na własności węgli
 • Kompleksowe badania geochemiczne, mineralogiczne i petrograficzne odpadów energetycznych
 • Kompleksowe badania możliwości przeróbki dawnych i współczesnych odpadów pogórniczych i pohutniczych
 • Ocena własności luminescencyjnych nieorganicznych i organicznych materiałów naturalnych i syntetycznych
 • Ocena właściwości użytkowych skał krzemionkowych
 • Kompleksowe badania przewidywania jakości koksu
 • Kompleksowe badania efektywnej utylizacji węgla
 • Kompleksowe badania uzyskiwania gazów pochodzenia organicznego
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • badania miejskie i regionalne
 • zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka przestrzenna
 • przemiany społeczne i demograficzne
 • rynek pracy i transformacja gospodarcza
 • urbanizacja i metropolizacja
 • turystyka i dziedzictwo kulturowe
 • geografia polityczna
 • geografia historyczna
 • GIS i wielokryterialne analizy przestrzenne
Geografia fizyczna Geografia fizyczna
 • Tendencje przeobrażeń geosystemów w różnym stopniu antropopresji
 • Ocena powierzchniowych zasobów wodnych i gospodarki wodnej
 • Przeobrażenia procesów fizycznogeograficznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji
 • Koncepcja nauczania geografii w nawiązaniu do nowych kierunków myślenia w naukach o Ziemi i pedagogice
 • Kształtowanie się układów biocenotycznych w antropogenicznych siedliskach zastępczych na obrzeżach wschodniej części GOP
Geografia regionalna i turyzm Geografia regionalna i turyzm
 • Ogólna klasyfikacja turystyki i klasyfikacja walorów turystycznych
 • Oddziaływania i ocena wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy
 • Ocena antropopresji w wybranych obszarach turystycznych oraz teoretyczne aspekty rozwoju zrównoważonego w turystyce
 • Koncepcja krajobrazu w turystyce oraz koncepcja interakcji krajobrazu i turystyki
 • Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów świata
 • Potencjał turystyczny regionów Polski i świata (walory przyrodnicze, walory kulturowe)
 • Koncepcja i strategia rozwoju produktów oraz obiektów turystycznych i ich silnej marki
 • Zarządzanie i marketing wykorzystywany w usługach turystycznych
 • Turystyka senioralna i czynniki wpływające na jej atrakcyjność turystyczną w Polsce
 • Przemiany demograficzne i ich wpływ na turystykę
 • Planowanie i zagospodarowanie turystyczne
 • Ewolucja krajobrazu kulturowego
 • Geneza i typologia krajobrazów kulturowych
 • Zarządzenie krajobrazem – audyt krajobrazowy
 • Ochrona i zagrożenia krajobrazu
 • Polityka krajobrazowa Polski
 • Ocena antropogenicznego stopnia przekształcenia krajobrazu
 • Identyfikacja krajobrazu kulturowego
 • Ocena wartości krajobrazu na potrzeby turystyki
 • Zmiany krajobrazu pod wpływem turystyki (westernizacja, hybrydyzacja krajobrazu)
Geologia Podstawowa Geologia Podstawowa
 • Tektonika i geologia strukturalna
 • Geologia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, Sudetów i Karpat
 • Geologia regionalna świata
 • Geotermia
 • Analiza rdzeni wiertniczych
 • Badanie procesów i osadów środowisk morskich i lądowych
 • Analiza facjalna
 • Analiza basenów sedymentacji
 • Tworzenie powierzchniowych i wgłębnych map geologicznych
 • Rozpoznawanie i dokumentowanie obszarów złożowych
 • SIP – Systemy Informacji Przestrzennej w geologii
 • Zastosowanie telegeoinformatyki w geologii
 • Modelowanie przestrzenne w geologii
 • Palinologia i stratygrafia czwartorzędu
 • Paleogeograficzna rekonstrukcja środowisk czwartorzędowych
 • Badania osuwisk i obszarów zagrożonych ruchami masowymi
 • Deformacje powierzchni terenu w obszarach eksploatacji górniczej
 • Rekonstrukcja obszarów poeksploatacyjnych
 • Geomorfologia strukturalna w strefach aktywnych tektonicznie
Geologia Stosowana Geologia Stosowana
 • Geologia i ekonomika złóż
 • Geologia górnicza
 • Poszukiwanie rozpoznawanie i dokumentowanie zasobów kopalin
 • Ochrona zasobów
 • Tektonofizyka i badanie procesów zniszczenia skał
 • Geofizyka stosowana i górnicza
 • Geofizyka inżynierska (badania szczelinowatości skał, wykrywanie pustek, ocena stabilności zboczy)
 • Sejsmologia górnicza
 • Sejsmoakustyka (emisja akustyczna)
 • Mikrosejsmologia
 • Pomiary geofizyczne migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych
Geomorfologia Geomorfologia
 • Badanie zjawisk i procesów krasowych w różnych strefach klimatycznych z uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska
 • Badanie środowiska polarnego w związku ze zmianami klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem glacjokrasu i procesów dynamicznych w glacjologii
 • Badanie środowiska wysokogórskiego ze szczególnym uwzględnieniem kriosfery Tatr
Hydrogeologia i geologia inżynierska Hydrogeologia i geologia inżynierska
 • Ustalenie zasobów i zagospodarowanie wód podziemnych m.in. na obszarach znajdujących się pod wpływem górnictwa
 • Zestawianie bilansów wodnogospodarczych wód podziemnych oraz warunków korzystania z tych wód
 • Określenie strategii ochrony i monitoring jakości wód podziemnych na obszarze Górnego Śląska i jego obrzeżenia, ze szczególnym uwzględnieniem szczelinowo-krasowych poziomów wodonośnych
 • Rozpoznanie kształtowania się strefowości hydrochemicznej GZW w warunkach intensywnego drenażu górniczego
 • Regionalna charakterystyka hydrogeologiczna masywu górnośląskiego
Klimatologia Klimatologia
 • Klimat obszarów miejskich i przemysłowych
 • Klimat obszarów górskich i polarnych
 • Klimatologia synoptyczna z uwzględnieniem wieloletniej zmienności klimatu
 • Klimatologia satelitarna
Paleontologia i stratygrafia Paleontologia i stratygrafia
 • Badania palynologiczne w miospor i akritarch paleozoiku Polski
 • Taksonomia wybranych grup fauny kopalnej (koralowce, mięczaki, ramienionogi, szkarłupnie, konodonty) z zastosowaniem metod statystycznych
 • Analiza sukcesji faunistycznych w młodszym paleozoiku (dewon, karbon) i mezozoiku południowej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Gór Świętokrzyskich i regionu śląsko-krakowskiego
 • Badania biostratygraficzne, paleoekologiczne i paleobiogeograficzne zespołów flory i fauny kopalnej paleozoiku i mezozoiku
 • Kompleksowa analiza ekosystemowa zdarzeń biologicznych i geologicznych, przede wszystkim wymierania późnodewońskiego, z wykorzystaniem analizy facjalnych uwarunkowań rozwoju kopalnych biocenoz oraz badań geochemicznych
 • Badania rozprzestrzeniania się współczesnego aeroplanktonu w atmosferze oraz jego monitoring
Rekonstrukcja środowiska geograficznego Rekonstrukcja środowiska geograficznego
 • Rola czynników klimatycznych i antropogenicznych w transformacji środowiska przyrodniczego, w szczególności: antropogeniczne przekształcenia rzeźby terenu, geoarcheologia, zapis zmian środowiska przyrodniczego w późnym glacjale i holocenie, relacje człowiek-środowisko w pradziejach, malakologia czwartorzędu (Wysoki Jesionik, Równina Opolska, doliny Bierawki i Kłodnicy)
 • Dendrochronologia, dendrogeomorfologia i dendroklimatologia, w szczególności: rekonstrukcja klimatu z wykorzystaniem nowoczesnych metod dendrochronologicznych (Skandynawia, Europa Środkowa, Bałkany, Islandia), analizy czasowej i przestrzennej zmienności zdarzeń ekstremalnych takich jak spływy gruzowe, lawiny śnieżne, powodzie, osuwiska, obrywy skalne i odpadanie, rozwój narzędzi dendrochronologicznych do badań środowiskowych i datowań dendroarcheologicznych (Tatry, Babia Góra, Karkonosze, Góry Kamienne, Czechy i Kanada)
 • Środowisko formowania utworów czwartorzędowych, w szczególności osadów stokowych i rzecznych, sedymentologiczna interpretacja osadów stokowych na podstawie analizy makro- oraz mikromorfologicznej, stratygrafia pokryw stokowych na obszarze gór i wyżyn południowej Polski, środowiska depozycyjne i litologia osadów biogenicznych w dolinach rzecznych (Góry Świętokrzyskie, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, doliny Bierawki i Kłodnicy)
 • Geomorfologia fluwialna i osady dolin rzecznych, w szczególności: wielonurtowe systemy rzeczne, rzeki żwirodenne w obszarach górskich i na ich przedpolach, morfodynamika koryt rzecznych, skutki regulacji rzek (doliny Odry, Wisły, Soły i Liswarty), zagospodarowanie dolin rzecznych, historyczna działalność przemysłowa w dolinach rzecznych i terenach przyległych (Beskid Śląski, Równina Opolska, Góry Świętokrzyskie)
 • Geozagrożenia, w szczególności analiza zagrożenia osuwaniem, spływami gruzowymi, lawinami, metody wczesnego ostrzegania o katastrofach naturalnych (Beskid Żywiecki, Góry Kamienne, Beskid Niski, Podhale, Tatry, Chiny)
 • Rozwój rzeźby terenu obszarów górskich (Góry Kamienne, Wysoki Jesionik, Beskid Śląski)
 • Wpływ zanieczyszczeń powietrza na przyrosty roczne drzew i wykorzystanie wskaźników roślinnych w epidemiologii środowiskowej (Wyżyna Śląska, Podhale, Kotlina Żywiecka)
 • Formowanie orogenów, ewolucja pasma orogenicznego waryscydów Europy Środkowej, rekonstrukcja procesów wielofazowych deformacji i metamorfizmu oraz datowanie U-Pb (Karpaty Zachodnie)
 • Środowisko formowania utworów czwartorzędowych
 • Rola czynników klimatycznych i antropogenicznych w transformacji środowiska przyrodniczego
return to top