Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Przyrodniczych
Biologia eksperymentalna, filogeneza i procesy rozwojowe u z(...) Biologia eksperymentalna, filogeneza i procesy rozwojowe u zwierząt
 • Strategie rozwoju zwierząt w stresie środowiskowym (Insecta, Aranea; Oligochaeta, Gastropoda).
 • Ustalenia pokrewieństw filogenetycznych w obrębie Hemiptera na poziomie podrzędów: Sternorrhyncha, Fulgoromorpha et Cicadomorpha oraz Heteroptera.
 • Układy rozrodcze i gametogeneza wybranych bezkręgowców (Clitellata, Tardigrada, Insecta).
 • Rozwój, struktura i funkcjonowanie jelita środkowego bezkręgowców (Hexapoda, Crustacea, Myriapoda, Tardigrada).
 • Różnicowanie narządowe w rozwoju zarodkowym kręgowców.
Biotechnologia i biologia eksperymentalna roślin Biotechnologia i biologia eksperymentalna roślin
 • Analiza struktury i ewolucji genomu roślinnego na poziomie cytomolekularnym.
 • Genomika funkcjonalna roślin uprawnych i modelowych.
 • Analizy morfogenetyczne i matematyczne modelowanie wzrostu i rozwoju organów roślinnych.
 • Geneza i funkcja potencjałów elektrycznych u roślin.
 • Analizy komunikacji symplastowej oraz udziału fizyko-chemicznych zmian ściany komórkowej w różnicowaniu komórek.
Biotechnologia środowiskowa Biotechnologia środowiskowa
 • Mikrobiologiczny rozkład wybranych związków aromatycznych w warunkach kometabolicznych.
 • Pozyskiwanie i udoskonalanie kluczowych enzymów uczestniczących w degradacji związków o strukturze aromatycznej.
 • Badania wpływu odcieków na funkcjonalną różnorodność i mikrobiologiczną aktywność osadu czynnego.
 • Badania interakcji pomiędzy ryzosferowymi i endofitycznymi szczepami bakterii a roślinami.
 • Funkcjonowanie mikroorganizmów w glebach zanieczyszczonych pestycydami.
 • Ocena ryzyka rozprzestrzeniania się genów kodujących antybiotykooporność na ampicylinę i tetracyklinę.
 • Rozkład tworzyw polimerowych.
 • Mikrobiologiczny rozkład niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) przez wyselekcjonowane wolne i immobilizowane szczepy bakterii.
 • Wykorzystanie immobilizowanych konsorcjów bakterii nitryfikacyjnych do konstrukcji bioindykatora zanieczyszczeń środowiska wodnego.
 • Zarządzanie gospodarką wodną.
 • Wykorzystanie biomarkerów w procesach remediacji zanieczyszczonych środowisk.
 • Aspekty neutralizacji ksenobiotyków na poziomie układu pokarmowego zwierząt.
 • Wykorzystanie biopestycydów i innych możliwości kontroli liczebności gatunków szkodliwych.
Ekologia i ochrona środowiska Ekologia i ochrona środowiska
 • Różnorodność biologiczna w ocenie i prognozowaniu stanu środowiska.
 • Procesy ekologiczne w środowiskach naturalnych i antropogenicznych.
 • Reakcje ekofizjologiczne roślin i zwierząt.
Geochemia, mineralogia i petrografia Geochemia, mineralogia i petrografia
 • Nowe i rzadko występujące minerały ze skał pirometamorficznych.
 • Geneza, przeobrażenia i interakcje kopalnej materii organicznej.
 • Petrologia węgli.
 • Mineralogia pyłów atmosferycznych i przemysłowych.
 • Mineralogia meteorytów.
 • Spektroskopia minerałów zawierających pierwiastki z grup przejściowych.
 • Wiek, petrogeneza i mineralogia skał magmowych, pomagmowych i skał ich osłony wraz z interpretacją geodynamiczną.
 • petroarcheologia (badania ceramiki łużyckiej)
 • Badania, monitoring i określenie wpływu na środowisko procesów samozagrzewania pokładów węgla oraz składowisk węgli i odpadów powęglowych.
 • Mineralogia środowiska.
 • Badania antropogenicznych związków organicznych w aerozolach atmosferycznych, wodach i glebach.
 • Badania źródeł naturalnej promieniotwórczości i zmian zachodzących w środowisku w kontekście składowania odpadów promieniotwórczych.
 • Badania wpływu na środowisko produktów rozkładu termicznego organicznej substancji węgla w różnych procesach naturalnych i przemysłowych.
 • Jakościowa i półilościowa analiza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbkach środowiskowych oraz w żywności.
 • Badania wpływu atmosferycznych pyłów mineralnych na zdrowie ludzi.
 • Kompleksowe badania geochemiczno-mineralogiczne rud pierwiastków rzadkich (krytycznych).
 • Badania wpływu procesów utleniania i samozagrzewania na własności węgli.
 • Kompleksowe badania geochemiczne, mineralogiczne i petrograficzne odpadów energetycznych.
 • Kompleksowe badania możliwości przeróbki dawnych i współczesnych odpadów pogórniczych i pohutniczych.
 • Ocena własności luminescencyjnych nieorganicznych i organicznych materiałów naturalnych i syntetycznych.
 • Ocena właściwości użytkowych skał krzemionkowych.
 • Kompleksowe badania przewidywania jakości koksu.
 • Kompleksowe badania efektywnej utylizacji węgla.
 • Kompleksowe badania uzyskiwania gazów pochodzenia organicznego
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • badania miejskie i regionalne,
 • zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka przestrzenna,
 • przemiany społeczne i demograficzne,
 • rynek pracy i transformacja gospodarcza,
 • urbanizacja i metropolizacja,
 • turystyka i dziedzictwo kulturowe,
 • geografia polityczna,
 • geografia historyczna,
 • GIS i wielokryterialne analizy przestrzenne
Geografia fizyczna Geografia fizyczna
 • Tendencje przeobrażeń geosystemów w różnym stopniu antropopresji.
 • Ocena powierzchniowych zasobów wodnych i gospodarki wodnej.
 • Przeobrażenia procesów fizycznogeograficznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji.
 • Koncepcja nauczania geografii w nawiązaniu do nowych kierunków myślenia w naukach o Ziemi i pedagogice.
 • Kształtowanie się układów biocenotycznych w antropogenicznych siedliskach zastępczych na obrzeżach wschodniej części GOP.
Geografia regionalna i turyzm Geografia regionalna i turyzm
 • Ogólna klasyfikacja turystyki i klasyfikacja walorów turystycznych.
 • Oddziaływania i ocena wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy.
 • Ocena antropopresji w wybranych obszarach turystycznych oraz teoretyczne aspekty rozwoju zrównoważonego w turystyce.
 • Koncepcja krajobrazu w turystyce oraz koncepcja interakcji krajobrazu i turystyki.
 • Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów świata.
 • Potencjał turystyczny regionów Polski i świata (walory przyrodnicze, walory kulturowe).
 • Koncepcja i strategia rozwoju produktów oraz obiektów turystycznych i ich silnej marki.
 • Zarządzanie i marketing wykorzystywany w usługach turystycznych.
 • Turystyka senioralna i czynniki wpływające na jej atrakcyjność turystyczną w Polsce.
 • Przemiany demograficzne i ich wpływ na turystykę.
 • Planowanie i zagospodarowanie turystyczne.
 • Ewolucja krajobrazu kulturowego.
 • Geneza i typologia krajobrazów kulturowych.
 • Zarządzenie krajobrazem – audyt krajobrazowy.
 • Ochrona i zagrożenia krajobrazu.
 • Polityka krajobrazowa Polski.
 • Ocena antropogenicznego stopnia przekształcenia krajobrazu.
 • Identyfikacja krajobrazu kulturowego.
 • Ocena wartości krajobrazu na potrzeby turystyki.
 • Zmiany krajobrazu pod wpływem turystyki (westernizacja, hybrydyzacja krajobrazu).
Geologia Podstawowa Geologia Podstawowa
 • Tektonika i geologia strukturalna.
 • Geologia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, Sudetów i Karpat.
 • Geologia regionalna świata.
 • Geotermia.
 • Analiza rdzeni wiertniczych.
 • Badanie procesów i osadów środowisk morskich i lądowych.
 • Analiza facjalna.
 • Analiza basenów sedymentacji.
 • Tworzenie powierzchniowych i wgłębnych map geologicznych.
 • Rozpoznawanie i dokumentowanie obszarów złożowych.
 • SIP – Systemy Informacji Przestrzennej w geologii.
 • Zastosowanie telegeoinformatyki w geologii.
 • Modelowanie przestrzenne w geologii.
 • Palinologia i stratygrafia czwartorzędu.
 • Paleogeograficzna rekonstrukcja środowisk czwartorzędowych.
 • Badania osuwisk i obszarów zagrożonych ruchami masowymi.
 • Deformacje powierzchni terenu w obszarach eksploatacji górniczej.
 • Rekonstrukcja obszarów poeksploatacyjnych.
 • Geomorfologia strukturalna w strefach aktywnych tektonicznie.
Geologia Stosowana Geologia Stosowana
 • Geologia i ekonomika złóż.
 • Geologia górnicza.
 • Poszukiwanie rozpoznawanie i dokumentowanie zasobów kopalin.
 • Ochrona zasobów.
 • Tektonofizyka i badanie procesów zniszczenia skał.
 • Geofizyka stosowana i górnicza.
 • Geofizyka inżynierska (badania szczelinowatości skał, wykrywanie pustek, ocena stabilności zboczy).
 • Sejsmologia górnicza.
 • Sejsmoakustyka (emisja akustyczna).
 • Mikrosejsmologia.
 • Pomiary geofizyczne migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych.
Geomorfologia Geomorfologia
 • Badanie zjawisk i procesów krasowych w różnych strefach klimatycznych z uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska.
 • Badanie środowiska polarnego w związku ze zmianami klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem glacjokrasu i procesów dynamicznych w glacjologii.
 • Badanie środowiska wysokogórskiego ze szczególnym uwzględnieniem kriosfery Tatr.
Hydrogeologia i geologia inżynierska Hydrogeologia i geologia inżynierska
 • Ustalenie zasobów i zagospodarowanie wód podziemnych m.in. na obszarach znajdujących się pod wpływem górnictwa.
 • Zestawianie bilansów wodnogospodarczych wód podziemnych oraz warunków korzystania z tych wód.
 • Określenie strategii ochrony i monitoring jakości wód podziemnych na obszarze Górnego Śląska i jego obrzeżenia, ze szczególnym uwzględnieniem szczelinowo-krasowych poziomów wodonośnych.
 • Rozpoznanie kształtowania się strefowości hydrochemicznej GZW w warunkach intensywnego drenażu górniczego.
 • Regionalna charakterystyka hydrogeologiczna masywu górnośląskiego.
Klimatologia Klimatologia
 • Klimat obszarów miejskich i przemysłowych.
 • Klimat obszarów górskich i polarnych.
 • Klimatologia synoptyczna z uwzględnieniem wieloletniej zmienności klimatu.
 • Klimatologia satelitarna.
Paleontologia i stratygrafia Paleontologia i stratygrafia
 • Badania palynologiczne w miospor i akritarch paleozoiku Polski.
 • Taksonomia wybranych grup fauny kopalnej (koralowce, mięczaki, ramienionogi, szkarłupnie, konodonty) z zastosowaniem metod statystycznych.
 • Analiza sukcesji faunistycznych w młodszym paleozoiku (dewon, karbon) i mezozoiku południowej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Gór Świętokrzyskich i regionu śląsko-krakowskiego.
 • Badania biostratygraficzne, paleoekologiczne i paleobiogeograficzne zespołów flory i fauny kopalnej paleozoiku i mezozoiku.
 • Kompleksowa analiza ekosystemowa zdarzeń biologicznych i geologicznych, przede wszystkim wymierania późnodewońskiego, z wykorzystaniem analizy facjalnych uwarunkowań rozwoju kopalnych biocenoz oraz badań geochemicznych.
 • Badania rozprzestrzeniania się współczesnego aeroplanktonu w atmosferze oraz jego monitoring.
Rekonstrukcja środowiska geograficznego Rekonstrukcja środowiska geograficznego
 • Rola czynników klimatycznych i antropogenicznych w transformacji środowiska przyrodniczego, w szczególności: antropogeniczne przekształcenia rzeźby terenu, geoarcheologia, zapis zmian środowiska przyrodniczego w późnym glacjale i holocenie, relacje człowiek-środowisko w pradziejach, malakologia czwartorzędu (Wysoki Jesionik, Równina Opolska, doliny Bierawki i Kłodnicy).
 • Dendrochronologia, dendrogeomorfologia i dendroklimatologia, w szczególności: rekonstrukcja klimatu z wykorzystaniem nowoczesnych metod dendrochronologicznych (Skandynawia, Europa Środkowa, Bałkany, Islandia), analizy czasowej i przestrzennej zmienności zdarzeń ekstremalnych takich jak spływy gruzowe, lawiny śnieżne, powodzie, osuwiska, obrywy skalne i odpadanie, rozwój narzędzi dendrochronologicznych do badań środowiskowych i datowań dendroarcheologicznych (Tatry, Babia Góra, Karkonosze, Góry Kamienne, Czechy i Kanada).
 • Środowisko formowania utworów czwartorzędowych, w szczególności osadów stokowych i rzecznych, sedymentologiczna interpretacja osadów stokowych na podstawie analizy makro- oraz mikromorfologicznej, stratygrafia pokryw stokowych na obszarze gór i wyżyn południowej Polski, środowiska depozycyjne i litologia osadów biogenicznych w dolinach rzecznych (Góry Świętokrzyskie, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, doliny Bierawki i Kłodnicy).
 • Geomorfologia fluwialna i osady dolin rzecznych, w szczególności: wielonurtowe systemy rzeczne, rzeki żwirodenne w obszarach górskich i na ich przedpolach, morfodynamika koryt rzecznych, skutki regulacji rzek (doliny Odry, Wisły, Soły i Liswarty), zagospodarowanie dolin rzecznych, historyczna działalność przemysłowa w dolinach rzecznych i terenach przyległych (Beskid Śląski, Równina Opolska, Góry Świętokrzyskie).
 • Geozagrożenia, w szczególności analiza zagrożenia osuwaniem, spływami gruzowymi, lawinami, metody wczesnego ostrzegania o katastrofach naturalnych (Beskid Żywiecki, Góry Kamienne, Beskid Niski, Podhale, Tatry, Chiny).
 • Rozwój rzeźby terenu obszarów górskich (Góry Kamienne, Wysoki Jesionik, Beskid Śląski).
 • Wpływ zanieczyszczeń powietrza na przyrosty roczne drzew i wykorzystanie wskaźników roślinnych w epidemiologii środowiskowej (Wyżyna Śląska, Podhale, Kotlina Żywiecka).
 • Formowanie orogenów, ewolucja pasma orogenicznego waryscydów Europy Środkowej, rekonstrukcja procesów wielofazowych deformacji i metamorfizmu oraz datowanie U-Pb (Karpaty Zachodnie).
 • Środowisko formowania utworów czwartorzędowych.
 • Rola czynników klimatycznych i antropogenicznych w transformacji środowiska przyrodniczego.
return to top