Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

System weryfikacji efektów uczenia się

    1. Monitorowanie wyników weryfikacji efektów uczenia się
     1. RDKS w oparciu o dane z systemu USOS dokonuje analizy wyników weryfikacji efektów uczenia się (zaliczeń, egzaminów i ocen końcowych modułów), sprawdzając w szczególności czy występują sytuacje, gdy średnia ocen z danej weryfikacji efektów uczenia się dąży do wartości skrajnej (2,0 lub 5,0).
     2. Wyniki analizy RDKS przekazuje właściwemu DKS.
     3. DKS:
      • odbywa rozmowę wyjaśniającą z pracownikiem przeprowadzającym weryfikację efektów uczenia się;
      • w razie potrzeby dokonuje lub zleca przeprowadzenie analizy wykorzystywanych narzędzi weryfikacji efektów uczenia się w szczególności w zakresie ich poprawności, adekwatności i zgodności z właściwym opisem modułu i sylabusem;
      • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości poleca pracownikowi podjęcie działań na rzecz poprawy sytuacji, w szczególności udoskonalenie narzędzi weryfikacji efektów uczenia się, udoskonalenie sylabusa zajęć lub przedstawienie propozycji stosownych modyfikacji programu studiów.
    2. Monitorowanie procesu dyplomowania (wybór seminariów, przebieg procesu dyplomowania, praca dyplomowa i jej recenzje)
    3. W ramach monitorowania procesu dyplomowania prowadzi się następujące działania:
    1. RDKS podczas dorocznych spotkań ze studentami porusza kwestie sposobu wyboru seminariów/pracowni dyplomowych. Informacje o możliwych nieprawidłowościach, zgłaszanych przez studentów problemach lub sposobach udoskonalenia tego procesu przekazywane są właściwemu DKS.
    2. Weryfikacja efektów uczenia się zakładanych do realizacji w ramach seminarium dyplomowego odbywa się poprzez analizę prac dyplomowych, dotyczącą w szczególności:
     • osiągania przez studentów zakładanych efektów uczenia się,
     • jakości weryfikacji tychże efektów poprzez oceny i ewentualne recenzje, w tym w zakresie występowania związku między jakością pracy dyplomowej, a średnią ocen ze studiów uzyskanych przez studenta, a także porównania istotności różnic między pracami, które uzyskały skrajne oceny,
     • adekwatności zastosowanych w ramach procedury dyplomowania metod weryfikacji efektów uczenia się.
    3. Corocznie do weryfikacji wybiera się co najmniej 5% , nie mniej niż 2 prace dyplomowe powstałych w danym roku na danym kierunku. Wyboru prac dokonuje RDKS, przy zapewnieniu reprezentacji prac z wszystkich realizowanych seminariów dyplomowych.
    4. Analizy prac dyplomowych dokonują nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i duże doświadczenie w zakresie prowadzenia seminariów dyplomowych i recenzowania prac dyplomowych wskazani przez Dziekana na wniosek DKS.
    5. Osoba przeprowadzająca analizę sporządza protokół z wykorzystaniem formularza określonego w załączniku nr 1 do niniejszego wzoru.
    6. RDKS dokonuje zbiorczej analizy protokołów i jej wyniki przekazuje właściwemu DKS.
    7. Wyniki analizy prac dyplomowych dyskutowane są na posiedzeniu WKKS.

return to top