Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pedagogika (filia w Cieszynie), studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia

Zdecydowane „TAK” dla decyzji o podjęciu studiów na kierunku Pedagogika, których ranga, aktualność wciąż wzrasta. Spowodowane jest to:

 • pojawianiem się na rynku pracy coraz to większej liczby ofert na stanowisku nauczyciela-wychowawcy,
 • wzmożonym zapotrzebowaniem na pedagogów, specjalistów w zakresie odpowiedniej specjalności pedagogicznej, którzy będą wspierali rodziców w procesach wychowawczych,
 • koniecznością nabycia uprawnień w ramach przygotowania pedagogicznego nie tylko przez nauczycieli, pedagogów zatrudnionych w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach), ale przez wszystkie osoby, które zamierzają prowadzić zajęcia edukacyjne w instytucjach kultury, klubach sportowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach młodzieżowych, w ramach szkoleń, kursów, warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych itp.

W centrum zainteresowania pedagogiki jest wiele aspektów życia jednostki ludzkiej, będącej na różnym etapie rozwoju (w okresie dzieciństwa, dorastania, dorosłości i starości):

 • są to różnego rodzaju skuteczne zabiegi edukacyjne (wiążące się z wychowaniem, nauczaniem-uczeniem się),
 • samowychowanie i samokształcenie młodzieży, dorosłych,
 • prowadzenie działalności opiekuńczej, pomocowej, wspierającej na rzecz wychowanka-podopiecznego i jego rodziny, zapobiegawczej (profilaktycznej) i polegającej na zahamowaniu zachowań ryzykownych, aspołecznych, patologicznych poprzez identyfikowanie i monitorowanie czynników ryzyka, zastosowanie środków naprawczych.

Po ukończonych studiach na kierunku Pedagogika przekonasz się, że może podejmować te zwyczajne, codzienne, działania nadzwyczajnie dobrze i skutecznie.

Dodatkowo zdobyte umiejętności społeczne, organizacyjne,  komunikatywność i kultura osobista – z założenia będące atrybutem każdego dobrego pedagoga – w połączeniu z przedsiębiorczością pomogą w byciu twórcą lub wytwórcą zabawek, pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych i dziecięcych, sprzętu rehabilitacyjnego, poradników, czasopism itp. Możliwości po kierunku Pedagogika jest dużo – trzeba tylko podjąć studia, przemyśleć i wybrać miejsce pracy, stanowisko przynoszące satysfakcję i pozwalające się dalej rozwijać.

Na studiach pedagogicznych istotne znaczenie ma dobór specjalności.

O kierunku O kierunku

Kierunek Pedagogika podejmowany jest zgodnie z wprowadzonym do polskiego szkolnictwa wyższego systemem bolońskim – czyli zarówno studia stacjonarne i niestacjonarne mają charakter dwustopniowy.

Trzyletnie studia pierwszego stopnia, obejmujące 6 semestrów, kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Kolejne, uzupełniające, dwuletnie studia drugiego stopnia (magisterskie) wyposażają studenta w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie pedagogiki i kończą się po 4 semestrach otrzymaniem dyplomu magistra.

Absolwentowi studiów pierwszego stopnia, mającemu dyplom licencjata, stwarza się już okazję do podjęcia pracy zawodowej, czy też do ubiegania się o przyjęcie na pedagogiczne studia drugiego stopnia na naszym cieszyńskim wydziale lub też na innym kierunku, a nawet rozpoczęcia studiów podyplomowych w celu podniesienia kwalifikacji (możne to zrobić równocześnie, aby móc szybciej zdobyć pożądane uprawnienia).

Specjalności Specjalności

Kierunek Pedagogika na cieszyńskim wydziale UŚ wyróżnia się przede wszystkim realizowanymi w jego obrębie specjalnościami – każda gwarantuje absolwentowi dwojakiego rodzaju przygotowanie i kwalifikacje zawodowe, tym samym zyskuje on szersze uprawnienia i kompetencje zawodowe, a ponadto oferuje studia dostosowane do rzeczywistości, czyli uwzględniające dynamikę społeczną i wymagający rynek pracy.

W związku z tym, że program studiów I i II stopnia na kierunku Pedagogika w ramach poszczególnych specjalności jest zgodny z aktualnie obowiązującymi wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2019r., poz. 1450), zwraca się szczególną uwagę kandydata na to, że w ramach studiów I stopnia na każdej proponowanej do wyboru specjalności realizowane jest pełne wymagane przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, pełne wymagane przygotowanie dydaktyczne oraz odpowiednie do danego typu specjalności częściowe (na pierwszym etapie kształcenia) przygotowanie merytoryczne i metodyczne konieczne do wykonywania zawodu nauczyciela. Tym samym w celu uzyskania pełnych uprawień, kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela (przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”; zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej lub w zakresie terapii pedagogicznej)                                                         niezbędne jest podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika – w zakresie specjalności zgodnej ze studiowaną wcześniej – które są kompatybilne ze studiami pierwszego stopnia pod względem wymagań określonych w ministerialnym standardzie.

WAŻNE – wyspecjalizowanie się w określonym obszarze pedagogicznym przekłada się na określone możliwości zawodowe.

Zgodnie z programem studiów I i II stopnia na kierunku Pedagogika (filia w Cieszynie) już od 1 semestru realizuje się zajęcia przypisane do wybranej specjalności.

Szeroka oferta dydaktyczna w ramach kierunku pedagogika zawarta została w ramach poszczególnych specjalności.

 

Specjalności na studiach I stopnia:

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie

pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia

pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

 

Specjalności na studiach II stopnia:

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie

pedagogika resocjalizacyjna i edukacja międzykulturowa

pedagogika korekcyjna i opiekuńczo-wychowawcza

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – studiach I i II stopnia – niepowtarzalna, unikatowa oferta edukacyjna. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – tylko na cieszyńskim wydziale  jest realizowana ta specjalność i student podejmuje jednorazowe studia pozwalające uzyskać dwojakiego rodzaju przygotowanie zawodowe.

Z jednej strony te studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas organizacji i podejmowania opieki, wychowania, pomocy względem dzieci i młodzieży wychowującej się w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i osób starszych oraz stawiania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej, będącej punktem wyjścia do zaplanowania programu naprawczego, optymalnej strategii wychowawczej, projektowania programów korekcyjnych i profilaktycznych oraz ścieżki wsparcia rozwoju wychowanków z rodzin dysfunkcyjnych. Tym samym absolwent jest przygotowany do pracy jako pedagog szkolny, wychowawca w świetlicy szkolnej, wychowawca w placówkach wsparcia dziennego (świetlicach środowiskowych, świetlicach opiekuńczo-wychowawczych), wychowawca w domu dziecka, wychowawca w żłobku, wychowawca w internatach i bursach, doradca w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, opiekun dzienny, pedagog specjalista (w domu opieki społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej), pracownik na stanowisku asystenta rodziny, koordynator pieczy zastępczej, czy pracownik instytucji społecznych samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Z drugiej strony studia na I stopniu stanowią pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, gdyż program studiów obejmuje efekty uczenia się odpowiadające wymaganiom podstawy programowej tego przedmiotu nauczania w szkole podstawowej. Zatem w celu uzyskania pełnych kwalifikacji nauczycielskich istnieje konieczność podjęcia kształcenia na studiach II stopnia, które stanowią drugi etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności, które odpowiadają wymaganiom podstawy programowej tego przedmiotu nauczania w szkole średniej.

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I SOCJOTERAPIA – studiach I stopnia Specjalność przeznaczona jest dla osób nastawionych na pracę z osobami w różnym wieku, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – niedostosowanie społeczne, konflikty z prawem, wykluczenie społeczne – w celu poprawy ich społecznego funkcjonowania. Ta specjalność stwarza nie tylko okazję do studiowania klasycznych i nowatorskich podejść pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i socjologicznych w resocjalizacji oraz do nabycia umiejętności prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych jako wychowawca w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, ognisku wychowawczym, jako kurator sądowy, street-worker, ale jednocześnie pozwala zdobyć uprawnienia do prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć socjoterapeutycznych, które mają na celu pomóc dzieciom, nastolatkom, dorosłym prawidłowo nazwać swoje problemy, samodzielnie je zdiagnozować, określić ich przyczynę, zmieniać swoje nastawienie, naukę odreagowywania trudnych emocji, rozładowywanie agresji i stresu bez sięgania po przemoc czy używki. Dodatkowo w ramach studiów licencjackich na tej specjalności student jest stopniowo przygotowywany do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i w funkcjonujących w ich obrębie różnego typu szkołach specjalnych dla uczniów niedostosowanych społecznie. Jednakże pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej może on uzyskać po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna.

Na cieszyńskim wydziale w ofercie jest   PEDAGOGIKA REOSOCJALIZACYJNA I EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA – studia II stopnia. Program studiów wdraża nowoczesny model oddziaływań psychopedagogicznych, animacyjnych, terapeutycznych i twórczych wobec osób niedostosowanych społecznie i jest ponadto wzbogacony o zajęcia z zakresu edukacji międzykulturowej, które pozwalają na zdobycie wiedzy dotyczącej mechanizmów społecznych wobec mniejszości i imigrantów, wykształcenie kompetencji animowania i integracji oraz przygotowują do wdrożenia działań antydyskryminacyjnych.

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) – studia I stopnia stanowi początkowy i jednocześnie kluczowy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania pracy na stanowisku terapeuty pedagogicznego, który zatrudniany jest w celu prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, w placówkach realizujących działalność terapeutyczno-edukacyjną. Zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowują studentów do organizowania i prowadzenia działań polegających na pomaganiu uczniom w niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, eliminowaniu ujemnych konsekwencji specyficznych trudności w uczeniu się, czyli dysleksji rozwojowej oraz podwyższaniu samooceny i motywacji dziecka do nauki i aktywnego podejmowania obowiązków szkolnych, a także dążenia do wszechstronnego rozwoju jego zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Zakres tych umiejętności zostaje dalej rozwijany na studiach II stopnia w ramach kierunku Pedagogika o specjalności PEDAGOGIKA KOREKCYJNA I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA bowiem ich ukończenie gwarantuje uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej). Oprócz tego studiując tą specjalność student ma okazję zwiększyć swe kompetencje w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, czyli jest przygotowywany do sprawowania opieki, wychowania, udzielania pomocy i wsparcia osobom w różnym wieku (w tym niepełnosprawnym) w specjalistycznych placówkach wparcia rodziny i instytucjach pieczy zastępczej oraz w placówkach wsparcia dziennego (różnego rodzaju świetlicach, ognisku wychowawczym) i w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, internaty).

Karta kierunku – program studiów Karta kierunku – program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do:

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Decyzja o podjęciu studiów pedagogicznych na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji to decyzja o studiowaniu w miejscu z tradycjami oświatowymi – przy ulicy Bielskiej 62 w Cieszynie – w którym od ponad 50 lat regularnie kontynuuje się kształcenie pedagogów na renomowanej uczelni, jaką jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Na kierunku Pedagogika prowadzone są zajęcia z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej i szczegółowej. Student nabywa szereg konkretnych kompetencji przydatnych w relacjach międzyludzkich (kompetencje komunikacyjne, współdziałania, moralne) oraz niezbędnych do wykonywania zadań edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych (kompetencje pomocne podczas opracowywania programu, organizowania przestrzeni, warunków w ramach procesu edukacyjnego, kompetencje kreatywne odznaczające się niestandardowością działań, m. in. podczas rozpoznawania problemów i twórczego ich rozwiązywania, doboru metod, technik, form organizacji zajęć). Temu oczywiście sprzyja wachlarz przedmiotów kierunkowych, obejmujący dodatkowo historię wychowania, teoretyczne podstawy wychowania, doktryny i kierunki pedagogiczne, socjologię wychowania, filozofię, etykę zawodu nauczyciela/pedagoga, biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, a przede wszystkim różnorodność przedmiotów związanych z konkretną specjalnością pedagogiczną o charakterze metodycznym, warsztatowym, praktycznym, które są bardzo często realizowane we współpracy z wykfalifikowaną kadrą specjalistów z instytucji na terenie Śląska Cieszyńskiego (w Polsce i w Czechach).

Absolwent przekonuje się, że ukończone studia pedagogiczne w Cieszynie:

 • stanowią znakomitą podbudowę merytoryczną do dalszego kształcenia się, np. w kierunku specjalisty od uzależnień, psychoterapeuty,
 • zwiększają efektywność pracy pedagogicznej, łącząc teorię z praktyką i wdrażanymi zmianami w oświacie (lansowany model edukacji włączającej potęgować będzie zapotrzebowanie na terapeutów pedagogicznych, socjoterapeutów,
 • stawiają na rozwój potrzebnych w globalnym świecie umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych w pracy z uczniem, wychowankiem odmiennym kulturowo (uchodźcą, imigrantem, reemigrantem, repatriantem, przedstawicielem mniejszości narodowej), czemu w naturalny sposób sprzyja usytuowanie uczelni na pograniczu państw,
 • to szansa na doznawanie satysfakcji w przyszłej pracy zawodowej – niejednokrotnie zauważa, że sytuacja wielu osób zależy od jego działań, wysiłku, że zaspokaja ich potrzeby opiekuńcze i edukacyjne.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Atutem studiów pedagogicznych w Cieszynie jest wykwalifikowana kadra dydaktyczna, prezentująca wysoki potencjał naukowy i doświadczenie praktyczne, metodyczne, a która ustawicznie podejmuje doskonalenie zawodowe (większość nauczycieli akademickich uczestniczyło w wielogodzinnych szkoleniach z zakresu dydaktyki szkoły wyższej, tutoringu, wzmacniania kompetencji społecznych, pracy ze studentami o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
 • Nauczyciele akademiccy – zrzeszeni w Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Międzykulturowej oraz w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym Oddział w Cieszynie (funkcjonującym przy Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji – link: https://www.facebook.com/ptpcieszyn/) podejmują wraz ze studentami kierunku Pedagogika działania na rzecz popularyzowania i rozwoju osiągnięć nauk pedagogicznych.
 • Dodatkowo niektóre przedmioty mogą być prowadzone (w kontakcie i w trybie zdalnym) przez nauczycieli akademickich z zagranicy – zatrudnionych na umowę o pracę oraz jako „visiting profesor” – i z wykorzystaniem najczęściej języka angielskiego.
 • Realizacja zajęć dydaktycznych odbywa się głównie w małych grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu każdy może się dobrze poznać, a wykładowcom udaje się stworzyć atmosferę przyjacielskiej współpracy.
 • Przygotowanie w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych, interwencyjnych studenci uzyskują nie tylko podczas zajęć przewidzianych w planie studiów danej specjalności (np. warsztatu umiejętności interpersonalnych, projektowania działań w środowisku, metod twórczej resocjalizacji, terapii pedagogicznej), ale uczestnicząc w akcjach, przedsięwzięciach w ramach edukacji nieformalnej, podejmowanej w kołach naukowych (Studenckie Koło Naukowe Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej, Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej, Koło Naukowe Pedagogów). Przede wszystkim były/są to wydarzenia, imprezy podejmowane we współpracy z instytucjami, organizacjami funkcjonującymi w Cieszynie, czy powiecie cieszyńskim (Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt” oraz Dom Matki i Dziecka „Słonecznik” – dwóch wewnętrznych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „BYĆ RAZEM”; Zakład Karny w Cieszynie, Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Tęczowa Przystań”; Ośrodek Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Można Inaczej” w Ustroniu).
 • Studia na cieszyńskim wydziale należą do bardzo atrakcyjnych, biorąc pod uwagę przede wszystkim jego specyfikę. Przejawia się ona w tym, że jest widoczna interdyscyplinarność – w jednym miejscu działają i podejmują współpracę naukową przedstawiciele nauk społecznych (pedagogika, psychologia, socjologia) i humanistycznych (nauki o kulturze, etnologia, filozofia) oraz środowisk artystycznych – muzycznych i plastycznych. W efekcie tej współpracy dochodzi do podejmowania projektów badawczych, organizacji spotkań naukowych, urządzania sesji artystycznych, wydarzeń kulturalnych – studenci nie tylko mogą uczestniczyć w cyklicznie odbywających się konferencjach pedagogicznych (Edukacja małego dziecka, Edukacja międzykulturowa, Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym), ale brać udział w interdyscyplinarnych wykładach w ramach corocznej Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych, a także uczestniczyć w koncertach (w Sali Kameralnej), w wystawach prac organizowanych w Galerii 36.6 oraz w Galerii Uniwersyteckiej, w której też odbywają się wernisaże, heppeningi, warsztaty, konkursy artystyczne. Tym imprezom towarzyszy szczególna atmosfera, również wzbogacająca życie kulturalne cieszyńskiej uczelni.
 • Studenci mogą również włączyć się w wiele dodatkowych aktywności, które zaprocentują w późniejszej pracy zawodowej i pod względem rozwoju wielu umiejętności interpersonalnych: 1) mogą uczestniczyć w powszechnych, corocznych wyborach do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego – działając w samorządzie studenckim reprezentują społeczność akademicką, dbają o jej sprawy, wykazują się inicjatywą i pomysłowością w organizacji imprez; 2) już studenci I roku studiów stacjonarnych mają możliwość zgłoszenia się do wzięcia udziału w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki” – celem jest wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej oraz podniesienie kompetencji studentów/ek i nauczycieli akademickich; 3) mogą zgłosić się do Akademickiego Związku Sportowego UŚ Cieszyn, który daje uprawnienia do uczestnictwa w licznych sekcjach sportowych.
 • Kandydaci na studia, studenci i absolwenci mogą na bieżąco śledzić aktualności na temat wydarzeń naukowych, dydaktycznych na pedagogicznych kierunkach studiów, odwiedzając fanpage na Facebooku: Pedagogika Cieszyn-UŚmiechnięta Pedagogika https://www.facebook.com/USmiechnietaPedagogika
Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Na kierunku Pedagogika student w zakresie efektów uczenia się z wiedzy poznaje pedagogikę jako naukę, jej związki z innymi subdyscyplinami naukowymi (terminologię pedagogiczną, teorie wychowania, uczenia się i nauczania, teorie rozwoju człowieka w toku życia). Zdobywa wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji i jego uczestnikach oraz na temat zasad i norm etycznych. W zakresie efektów uczenia się w obszarze umiejętności absolwent potrafi obserwować, badać i wyciągać wnioski z różnych obszarów działalności pedagogicznej. Potrafi badać środowisko szkolne i społeczne ucznia oraz ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji. W obszarze efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych jest świadomy etycznego wymiaru badań naukowych, realizacji praktyki pedagogicznej. Oferowane zajęcia z nauki języka obcego to: język angielski, język francuski. Przedmioty pedagogiczne prowadzone są w pracowniach dydaktycznych na terenie Kampusu UŚ w Cieszynie oraz na terenie placówek edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych w przypadku zajęć w terenie (w ramach praktyk lub przedmiotów metodycznych). Dzięki temu, że nauczyciele akademiccy cyklicznie pozyskują dodatkowe finansowanie w ramach realizowanych projektów dydaktycznych, to w ubiegłych latach każdy student miał możliwość udziału w bezpłatnych, certyfikowanych szkoleniach, kursach rozwijających kompetencje zawodowe, np. szkolenie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, szkolenie animatorów, szkolenie z Pedagogiki Marii Montessori. Ponadto stwarza się okazje do podniesienia kompetencji językowych, informatycznych, analitycznych, komunikacyjnych, w tym umiejętności rozwiązywania problemów oraz w zakresie przedsiębiorczości poprzez realizację kursów zamieszczonych na platformie NAVOICA (ostatnio w ramach projektu „MOOC dla nauk o edukacji” realizowanego na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Student ma też możliwość udziału w uczelnianym programie Student Buddy Support – w jego ramach przechodzi serię szkoleń z zakresu psychologii i prawa, aby następnie w trakcie wolontariatu wspierać innych studentów Uniwersytetu Śląskiego w formie poradnictwa i informacji dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz zdrowia psychicznego, tym sam mogą zostać Ambasadorami Dostępności.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Na wszystkich pedagogicznych specjalnościach istotną rolę w przygotowaniu do pracy zawodowej odgrywają praktyki, które student ma okazję realizować w obrębie Kampusu (Przedszkole Terapeutyczne Słoneczna Kraina w Cieszynie pod patronatem UŚ) oraz na terenie Śląska Cieszyńskiego, gdyż zyskuje wsparcie ze strony wielu instytucji i osób fizycznych zajmujących się działalnością związaną z edukacją, terapią, rehabilitacją, resocjalizacją (m. in. od  Przedszkolna nr 16 w Cieszynie, Niepublicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Cieszynie, Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, Alternatywnej Szkoły Podstawowej w Cieszynie, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie – Republika Czeska). Rodzaj i czas trwania praktyk określa plan studiów. Wymiar  godzin  praktyk  zróżnicowany  jest w zależności od specjalności. Studenta obowiązują praktyki zawodowe w formie: 1) śródrocznej – o charakterze hospitacyjno-uczestniczącym, odbywające się podczas roku akademickiego równolegle z zajęciami dydaktycznymi, a ich szczegółową organizację określa opis modułu ujęty w planie i programie studiów; 2) ciągłej – jedna lub dwie praktyki indywidualne w zależności  stopnia kształcenia, odbywające się podczas roku akademickiego lub wakacji – student we własnym zakresie poszukuje instytucji, w której zrealizuje praktykę. Student może też studiować we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Słowacji, Czech, czy Bułgarii, dzięki wyjazdom dydaktycznym i na praktyki w ramach Programu Erasmus+. Biuro Wymiany Międzynarodowej co roku organizuje rekrutację na takie wyjazdy stypendialne.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia dydaktyczne są realizowane na terenie Kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie – ulica Bielska 62 (mapa – link do Google Maps: https://www.google.pl/maps/place/Wydzia%C5%82+Sztuki+i+Nauk+o+Edukacji+Uniwersytetu+%C5%9Al%C4%85skiego/@49.7484393,18.6461691,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471403f51416f613:0x623e85484a71a4b6!8m2!3d49.7484393!4d18.6483578).

Jest on unikatowy w skali całej uczelni i stanowi mocny akcent architektoniczny, urbanistyczny okolicznej zabudowy, wkomponowany w duży kompleks zieleni, sprzyjający nauce i relaksowi. W bliskim sąsiedztwie na jednej wspólnej przestrzeni zlokalizowane są sale wykładowe, stołówka, kawiarnia, strefa studenta, zmodernizowany basen, odnowiona hala gimnastyczna, akademiki (mapa Kampusu UŚ w Cieszynie: https://us.edu.pl/wydzial/wsne/wp-content/uploads/sites/20/Nieprzypisane/Mapa-kampusu-w-Cieszynie.pdf)

Na miejscu jest dostęp do biblioteki uniwersyteckiej (wypożyczalni, czytelni), w której znajdują się publikacje (książki, czasopisma) oraz elektroniczne bazy publikacji potrzebne na przygotowanie się do zajęć, a ponadto istnieje możliwość, aby Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie zamówiła niezbędną publikację z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach (w skrócie CINiBA, która udostępnia zbiory gromadzone przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) oraz jest możliwość skorzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej (biblioteka umożliwia korzystanie w celach naukowych i dydaktycznych ze zbiorów innych bibliotek krajowych i zagranicznych).

Infrastruktura uczelni przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.                                               Kampus w Cieszynie – filmy: https://us.edu.pl/wydzial/wsne/kampus-cieszyn/     https://www.facebook.com/ptpcieszyn/posts/352119706900272?__cft__[0]=AZVDqPzw8xTm18I0l39HsKdcjTVbmaySQ0lTs6M8g6aBPxFwu3k2sScBo5jS8RGElOSkb5gkSLYBceWZtOs68SxMa7S41iN0uNFuE7ebVWUnzX_0NClRHqdede6VfnLAOwWEqIpP5F7Or-PDzJGBTMUHSQqMkRDeoKt3QZZhDp0f0A&__tn__=%2CO%2CP-R

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Dzięki stale podtrzymywanym kontaktom z absolwentami – podczas ich wizyt  na uczelni (np. udział w konferencjach naukowych, szkoleniowych, wydarzeniach dla podopiecznych, którym towarzyszą), czy z wykorzystaniem mediów społecznościowych – jest bieżący przepływ informacji na temat ich pracy zawodowej.

Niejednokrotnie nasi absolwenci jednocześnie pracują jako wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej (np. w domu dziecka, ognisku wychowawczym, czy świetlicy środowiskowej, czy socjoterapeutycznej) oraz w resorcie oświaty na stanowisku pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego, wychowawcy w świetlicy szkolnej. Takie możliwości stwarza im zróżnicowany i zmianowy system pracy oraz przychylność ze strony pracodawców.

Grono naszych absolwentów stanowią osoby, które są zatrudnione w charakterze wychowawcy w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, a także z powodzeniem odnajdują się w roli asystenta rodziny, podejmującego z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej pracę na rzecz rodziny z problemami i pracę z członkami rodziny, czyli oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze, doradcze, diagnostyczno-monitorujące, mediacyjne oraz motywująco-aktywizujące. Niektórzy zawodowo pomagają rodzinom zastępczym w realizacji ich zadań, zapewniają im dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci i młodzieży, udzielają wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej, czyli są koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej.

Dużym zainteresowaniem wśród absolwentów cieszy się przestrzeń zawodowa, którą tworzą stanowiska związane z rozwojem zawodowym osób dorosłych, diagnozowaniem ich potencjału, określaniem mocnych i słabych stron, wytyczaniem ścieżek zawodowych, motywowaniem do podejmowania inicjatyw (zakładają prywatne firmy szkoleniowe, prowadzą coaching, są zatrudnieni w działach HR). Pracę podejmują na terenie całego kraju, ale też poza jego granicami: w Czechach, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii.

Wielu absolwentów zdecydowało się na podjęcie pracy naukowej, otwarcie przewodu doktorskiego oraz postępowania habilitacyjnego, a nawet uzyskało profesurę. Stanowią znaczną część obecnej kadry pedagogicznej na cieszyńskim wydziale UŚ. W tej ostatniej grupie są pracownicy badawczo-naukowi prowadzący zajęcia na naszym kierunku Pedagogika – prof. Ewa Ogrodzka-Mazur, prof. Zenon Gajdzica, prof. Alina Szczurek-Boruta. Do grona absolwentów o znaczących osiągnięciach zalicza się: mgr Karolina Czech  – absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, obecnie dyrektorka Alternatywnej Szkoły Podstawowej w Cieszynie; mgr Sebastian Mrózek – absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej z edukacją międzykulturową – najlepszy w 2017 roku, więc otrzymał od JM Rektora dyplom oraz rektorski list rekomendacyjny, obecnie doktorant, nauczyciel akademicki; mgr Łukasz Matusiak – absolwent studiów magisterskich z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2017/2018 oraz JM Rektora UŚ dla najlepszych studentów oraz organizator kilku edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inny w moich oczach, ja w oczach innego” jako członek Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej, a obecnie doktorant pedagogiki na naszym wydziale, stypendysta Ceepus na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pałeckiego w Ołomuńcu (Republika Czeska), kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Helsinkach (wypowiedzi absolwentów: https://us.edu.pl/wydzial/wsne/wp-content/uploads/sites/20/Bez-kategorii/Wypowiedzi-absolwentow-kierunku-pedagogika-1.pdf)

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

KIERUNEK PEDAGOGIKA – studia I i II stopnia

 1. Bielska 62

43-450 Cieszyn

agnieszka.kmiotek@us.edu.pl  (33 85 46 112), justyna.staron@us.edu.pl (33 85 46 113)

return to top