Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki realizuje Rada Naukowa Instytutu Sztuk Plastycznych.

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o kulturze realizuje Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze.

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika realizuje Rada Naukowa Instytutu Pedagogiki.

  1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030650595&type=3
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111961165
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001586
  4. Zarządzenie 40/2016 z dnia 2016-05-05 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, postępowania konkursowego poprzedzającego zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego oraz postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego posiadającego stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz za czynności o nadanie tytułu profesora http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-402016
  5. Wzory dokumentacji Wniosku habilitacyjnego http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html
  6. Informacja o postępowaniach awansowych i postępowaniach w sprawach uprawnień do nadawania stopni w tzw. okresie przejściowym (w załączniku)

 

Załącznik

Postępowanie habilitacyjne w dyscyplinie pedagogika - dr Ur(...) Postępowanie habilitacyjne w dyscyplinie pedagogika - dr Urszula Klajmon-Lech

uchwla_nadanie_stopnia_dr_hab_30.04.201911

sklad_komisji_habilitacyjnej_w_postepowaniu_habilitacyjnym_dr_urszuli_klajmon_0

autoreferat

wniosek

Uchwała nadania stopnia dr hab 30.04.2019-Urszula Klajmon-Lech

Postępowanie habilitacyjne dr Urszula Klajmon-Lech

return to top