Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Współpraca

Idea funkcjonowania uniwersytetu, która decyduje o jego wartości, zasadza się nie tylko na jego działalności edukacyjnej i naukowej, ale w równym stopniu na jego roli kulturotwórczej i aktywizującej społeczność pozauniwersytecką.

Niezwykle istotną częścią obecności ośrodków uniwersyteckich jest budowanie kapitału społecznego, zwłaszcza w małych ośrodkach miejskich. Dlatego, cieszyński Wydział wśród wielu podejmowanych zadań, realizuje również te, które skierowane są na szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz innymi podmiotami z Polski i zagranicy. Aktywność, o której mowa, odbywa się zarówno w ramach cyklicznej współpracy, jak i okazjonalnie, a działania ukierunkowane są na zagadnienia bezpośrednio związane z naszym regionem, ale i na te, które dotyczą szerszych kwestii społecznych i kulturowych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Wśród najliczniejszej grupy partnerów Wydziału znajdują się placówki edukacyjne na wszystkich szczeblach nauczania. Realizacja współpracyna tym poziomie umożliwia pełniejszy rozwój dzieci, ale również pogłębianie wiedzy i kompetencji zawodowych naszych studentów oraz pracowników naukowych. Współdziałanie środowiska akademickiego i szkolnictwa niższych typów obejmuje także organizowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych (udział w konferencjach i sesjach naukowych, przygotowywanie wykładów otwartych dla młodzieży szkolnej). W ramach naszych wspólnych działań nauczyciele szkolni uzyskują możliwość wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w realizacji programów kształcenia. Natomiast pracownicy akademiccy zyskują możliwość prowadzenia zajęć obserwacyjnych oraz badań na potrzeby prac naukowych. Studenci mają możliwość prowadzenia praktyk ciągłych i śródrocznych.

Szczególny patronat Wydział prowadzi nad Zespołem Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie oraz nad mieszczącym się na kampusie Przedszkolu Terapeutycznym „Słoneczna Kraina”.

Współpraca Uniwersytetu z Instytucjami społeczno-kulturalnymi przekłada się na wymianę doświadczeń pracowników z obu stron oraz współdziałanie przy realizacji przedsięwzięć dydaktycznych. W ramach współpracy możliwe jest tworzenie wspólnych projektów edukacyjnych, konferencji, szkoleń i warsztatów mających na celu rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych wszystkich jej beneficjentów.

Niezwykle istotna w procesie kształcenia studentów na kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej (kierunek o profilu praktycznym) jest współpraca z biznesem.

Obecnie Wydział realizuje współpracę z blisko 100 podmiotami w ramach podpisanych porozumień. Są to: 12 szkół ponadpodstawowych w woj. śląskim i małopolskim, kilkadziesiąt szkół podstawowych i przedszkoli, liczne stowarzyszenia, biblioteki, kilka poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodki kultury, muzea oraz Zakład Karny w Cieszynie.

Porozumienia_przedszkola_i_szkoły_podstawowe_01_2021

Porozumienia_instytucje_01_2021

Porozumienia_szkoły_ponadpodstawowe_01_2021

dr Dorota Prysak
Wydziałowy Koordynator do współpracy z szkołami i interesariuszami
e-mail: dorota.prysak@us.edu.pl

return to top