Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kszt(...) GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko-słowackim


Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 315 478,20 EUR

Dofinansowanie ze środków EFRR (85%): 268 156,47 EUR

Koordynator: dr Justyna Stefańczyk

Lider Projektu: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji www.us.edu.pl

Partner: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií www.uniza.sk

Okres realizacji: od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.

Opis projektu: Projekt zakłada opracowanie, publikację i upublicznienie zaleceń metodyczno-dydaktycznych do realizacji warsztatów typu GAME JAM na kierunkach związanych projektowaniem gier i multimediami. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby edukacji związane z szybkim tempem zmian technologicznych, a także niedostosowaniem metod dydaktycznych do aktualnych wymagań rynku pracy. GAME JAM stanowi metodę umożliwiającą tworzenie symulacji i prototypów gier video, które wpisują się w portfolio przyszłych absolwentów. Wprowadzenie metody przyczyni się do uzyskania efektów kształcenia istotnych na rynku pracy i podniesienia jakości kształcenia specjalistycznego w obszarze pogranicza.

Cel projektu: Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej w obszarze pogranicza polsko-słowackiego poprzez opracowanie opisu i zaleceń metodyczno-dydaktycznych dla warsztatów typu GAME JAM jako metody dydaktycznej.

FITPED - Work-based Learning in Future IT Professionals Educ(...) FITPED - Work-based Learning in Future IT Professionals Education
Projekt International Visegrad Fund Projekt International Visegrad Fund

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z Uniwersytetem Borysa Grinczenki w Kijowie, Ukraina, jako liderem i Partnerami z Czech, Uniwersytet Ostrawski i Słowacji Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy uzyskał pozytywną decyzję Rady Ambasadorów i zakwalifikowanie do realizacji oraz finansowanie przez Internationa Visegrad Fund dla projektu: High school teacher competence in change, pod nuemrem 21720008.

Okres realizacji projektu to: 01.01.2018 – 31.12.2018

http://visegradfund.org/news/2017/visegrad-grants-062017-results/

informacja o liście projektów zakwalifikowanych do finansowania

[current-page:title] - obraz          logo rijksoverheid

logo US     Logo UMB     logo OUlogo KUBG

Akcent@net Akcent@net

Edukacja międzykulturowa, podnoszenie kompetencji nauczycieli szkół podstawowych na pograniczu polsko-czeskim.

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001070, realizowany w ramach programu Interreg  Polska-Czechy 2014-2020

Kierownik/Koordynator projektu

dr hab. Anna Szafrańska

Okres trwania projektu

01.02.2018-31.01.2021

PIKUŚ PIKUŚ

Pierwszy Instytut Kreatywności Uniwersytetu Śląskiego (PIKUŚ)

Zajęcia kreatywne dla dzieci szkół podstawowych

POWR.03.01.00-00-U198/17, , realizowanego przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Kierownik/Koordynator projektu

mgr Tadeusz Stoszek

Okres trwania projektu

01.10.2018-30.06.2020

Zawód nauczyciel Zawód nauczyciel

Zawód nauczyciel – opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

POWR.03.01.00-00-KN33/18, realizowanego przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Kierownik/Koordynator projektu

prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Okres trwania projektu

01.02.2019-30.11.2023

MOOC dla nauk o edukacji MOOC dla nauk o edukacji

Szkolenia e-learningowe z zakresu edukacji.

Projekt “MOOC dla nauk o edukacji” umowa nr POWR.03.01.00-00-W027/18-00, realizowany przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kierownik/Koordynator projektu:

dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska

Okres trwania projektu:

01.10.2019-30.09.2021

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie zaprasza do udziału w kursach e-learningowych z zakresu edukacji, umieszczonych na platformie Navoica.pl :

1. Współczesne narzędzia ICT i innowacyjne metody kreatywnej edukacji
Dzięki kursowi można poznać i poszerzyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności na temat współczesnych narzędzi do opracowania różnych typów infografiki, map wiedzy, prezentacji, wideo, digital storytellingu. Można poznać zasady efektywnego wykorzystania grywalizacji w edukacji, metody odwróconej klasy, e-komunikacji i e-kolaboracji, tutoringu online.

2. Jak stawiać przecinki, aby zdania miały sens? Przyjaźnie o polskiej interpunkcji
Celem kursu “Jak stawiać przecinki, aby zdania miały sens? Przyjaźnie o polskiej interpunkcji” jest praktyczne doskonalenie umiejętności interpunkcyjnych. W kursie poznasz wybrane zasady przestankowania, a dzięki ćwiczeniom udoskonalisz swoją sprawność w stosowaniu znaków interpunkcyjnych (głównie przecinków). Udoskonalisz też umiejętność rozpoznawania i korygowania błędów interpunkcyjnych. Jeżeli dostrzegasz potrzebę doskonalenia swojej biegłości w pisaniu po polsku, to jesteś we właściwym miejscu. Zapraszam, rozgość się!

3. Przedsiębiorczość dla najmłodszych uczniów
Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do pracy pedagogicznej z uczniami klas I-III szkoły podstawowej lub uzupełniających swoje kwalifikacje w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć dotyczących wychowania do przedsiębiorczości najmłodszych uczniów. Treści zawarte w kursie mogą zainspirować również rodziców i opiekunów zainteresowanych edukacją (dla) przedsiębiorczości.

4. Myślenie komputacyjne. Rozwijanie kompetencji kluczowych związanych z wykorzystaniem technologii
Kurs jest głównie skierowany do uczniów szkół średnich oraz do studentów I i II roku. Jednak docelowo może być wykorzystany przez każde środowisko odbiorców w ramach wprowadzenia do pracy projektowej i warsztatowej. Kurs zawiera wiele praktycznych wskazówek do tego jak wykorzystać komputer w zakresie optymalizacji swojej pracy. Żyjemy w dobie Internetu oraz szybko rozwijających się technologii, posiadamy telefony o dużej mocy obliczeniowej i o jeszcze większej mocy komputery stacjonarne, laptopy – często niestety są one wykorzystywane jako “maszyny do pisania”. Umiejętne wyszukiwanie informacji i wykorzystywanie technologii do rozwiązywania problemów, optymalizacja działań stają się nieodłącznymi aspektami rozwoju każdego człowieka, dosłownie każdego.

5. Źródła informacji naukowej w środowisku internetowym
Celem kursu jest poznanie i poszerzenie wiedzy na temat różnego typu źródeł informacji naukowej w Internecie, które przydatne będą w pracy naukowej i studiowaniu. Przedstawione będą różne zasoby i narzędzia wykorzystywane w wyszukiwaniu informacji w Internecie. Uczestnicy kursu zapoznają się ze specyfiką tych narzędzi oraz możliwościami wykorzystania ich w pracy naukowej. Szczególnie ważne będzie ukazanie sposobów dotarcia do tych źródeł w Internecie i wyszukiwania ich z poszanowaniem regulacji prawnych obowiązujących w Polsce. Uczestnikom kursu zapoznają się także z założeniami ruchu Open Access i jego wpływem na źródła informacji naukowej, dostępne w Internecie.

Kursy dostępne w II edycjach. Terminy:
– I edycja
1. rekrutacja: od dnia 23.11.2020 r. do dnia 10.01.2021r.
2. czas trwania: od dnia 23.11.2020 r. do dnia 15.02.2021 r.

– II edycja
1. rekrutacja: od dnia 01.04.2021 r. do dnia 20.06.2021 r.
2. czas trwania: od dnia 01.04.2021 r. do dnia 31.07.2021 r.,

Kursy dostępne również w angielskiej wersji językowej.

Regulamin rejestracji i uczestnictwa w projekcie MOOC dla nauk o edukacji

Zał_nr 1_Oświadczenie uczestnika projektu MOOC dla nauk o edukacji

Zał_nr 2_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

MOOC Art ! MOOC Art !

Szkolenia e-learningowe z zakresu sztuki.

Projekt “MOOC ART!” nr umowy POWR.03.01.00-00-W006/18-00, realizowany przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Kierownik/Koordynator projektu:

dr hab. Krzysztof Bąk

Okres trwania projektu:

01.10.2019-30.09.2021

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie zaprasza do udziału w kursach e-learningowych z zakresu sztuki, umieszczonych na platformie Navoica.pl :

1. Digital art. Ekslibris sztuka spersonalizowana
Kurs edukacyjny „MOOC ART – Digital art. Ekslibris sztuka spersonalizowana” na poziomie podstawowym skierowany jest do studentów kierunków artystycznych i pokrewnych (lub teorii sztuki) i wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu sztuki cyfrowej oraz ekslibrisu.
Kurs zawiera 2 moduły (10 lekcji) do zrealizowania w tempie własnym. Kurs zawiera krótkie filmy, prezentacje oraz bogaty materiał ilustracyjny.

Kurs dostępny również w angielskiej wersji językowej/Course also available in English version:

Digital art. Exlibris personalized art.
MOOC ART educational course – “Digital art. Exlibris personalized art” at the primary level is aimed at students of arts and related fields (or art theory) and anyone interested in expanding their digital art and bookplate knowledge.
The course includes: 2 modules (10 lessons) to be delivered at your own pace. The course includes short films, presentations, and rich illustrative material.

2. Sztuka w przestrzeni cyfrowej i wystawiennictwie
Kurs edukacyjny „Sztuka w przestrzeni cyfrowej i wystawiennictwie” skierowany jest przede wszystkim do studentów, jak i innych osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Składa się z 4 modułów, z których każdy zakończony jest testem sprawdzającym wiedzę. Kurs dotyczy zastosowań wybranych zagadnień sztuki przede wszystkim w miejscach handlu i w świecie cyfrowym. Porusza zagadnienia projektowania witryn sklepowych, stoisk targowych, elementów graficznych w sklepach i hipermarketach.
Kurs kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia.

Kurs dostępny również w angielskiej wersji językowej/Course also available in English version:

Art in digital space and the art of exhibiting
The educational course “Art in digital space and the art of exhibiting” is directed mainly to students as well as others who want to improve their qualifications. It contains 4 modules, each of which is ended with a knowledge test. The course is focused on art related to commercial areas and the digital world. It introduces the design of store windows, trade fair stands, graphic elements in stores and hypermarkets.
The course ends with a certificate.

3. Animacja poklatkowa
„Animacja poklatkowa” to stosunkowo proste i niezwykle wdzięczne medium, pozwalające na realizację zamierzeń artystycznych i użytkowych. Pomimo zastosowania cyfrowych metod rejestracji i konwersji obrazu, animacja zachowuje swój niepowtarzalny manualny charakter, który stanowi o jej sile. W dzisiejszych czasach, jest znakomitą, wyróżniającą się alternatywą dla konwencjonalnych metod tworzenia filmów i wizualizacji 3D.
Podczas tego kursu uzyskasz niezbędne umiejętności, wiedzę oraz narzędzia do pracy z animacją poklatkową. Otrzymasz skondensowaną dawkę wiedzy, którą na każdym etapie kursu, będziesz mógł zastosować podczas praktycznych ćwiczeń. W połowie kursu rozpoczniesz pracę nad autorską animacją, która będzie jego najważniejszym efektem.
Krok po kroku, za pośrednictwem materiałów dydaktycznych, ćwiczeń oraz zadań, przejdziemy wspólnie przez cały proces tworzenia animacji. Uzyskasz kompetencje, które będziesz mógł wykorzystać w pracy z animacją oraz w innych, pokrewnych obszarach swojej aktywności.

Kurs dostępny również w angielskiej wersji językowej/Course also available in English version:

Stop Motion
“Stop motion” is a relatively simple and extremely graceful medium that allows you to achieve artistic and functional purposes. Despite using digital recording and image conversion methods, the animation retains its unique manual character, which is its strength. Nowadays, it is an excellent, outstanding alternative to conventional methods of creating films and 3D visualization.
You will gain the necessary skills, knowledge, and tools for working with stop motion during this course. You will receive a condensed dose of knowledge that you will be able to apply at each stage of the course during practical exercises. You will start working on your own animation in the middle of the course, which will be its most significant effect.
Step by step, through didactic materials, exercises and tasks, we will go through the entire process of creating the animation. You will gain competencies that you can use to work with animation and other related areas of your activity.

Kursy dostępne w II edycjach. Terminy:
– I edycja
1. rekrutacja: od dnia 20.11.2020 r. do dnia 04.01.2021r.
2. czas trwania: od dnia 20.11.2020 r. do dnia 01.02.2021 r.

– II edycja
1. rekrutacja: od dnia 01.04.2021 r. do dnia 20.06.2021 r.
2. czas trwania: od dnia 01.04.2021 r. do dnia 31.07.2021 r.

Regulamin rejestracji i uczestnictwa w projekcie MOOC ART

Zał_nr 1_Oświadczenie uczestnika projektu MOOC ART

Zał_nr 2_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

GAME LAB GAME LAB

GAME LAB – International Laboratory for Game Studies and Design,

realizowany przy współfinansowaniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Kierownik/Koordynator projektu

prof. dr hab. Małgorzata Łuszczak

Okres trwania projektu

01.10.2019-30.09.2021

Polski Atlas Etnograficzny Polski Atlas Etnograficzny

Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II (11 H 18 0068 87)

finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, moduł: Dziedzictwo narodowe II/2018.

Kierownik projektu

dr hab. Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ.

Okres trwania projektu

2020-2025

Opis projektu

To kolejna edycja długofalowego projektu, którego efekty można już śledzić na platformie cyfrowej “Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego” (www.archiwumpae.us.edu.pl). Na stronie znajduje się blisko 13 200 obiektów, tworząc trzy unikatowe elektroniczne katalogi danych: ponad 470 ankiet dotyczących zbieractwa roślin dziko rosnących w celach pokarmowych i leczniczych (lata 1947–1953); 12 181 niepublikowanych fotografii (1954–1971) oraz 770 opublikowanych map atlasowych (1958–2013).

W drugiej edycji planuje się między innymi digitalizację i opracowanie naukowe dalszych niepublikowanych kolekcji etnograficznych z końca lat 60. XX wieku poświęconych obrzędowości urodzinowej i pogrzebowej.

return to top