Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kszt(...) GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko-słowackim


Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 315 478,20 EUR

Dofinansowanie ze środków EFRR (85%): 268 156,47 EUR

Koordynator: dr Justyna Stefańczyk

Lider Projektu: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji www.us.edu.pl

Partner: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií www.uniza.sk

Okres realizacji: od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.

Opis projektu: Projekt zakłada opracowanie, publikację i upublicznienie zaleceń metodyczno-dydaktycznych do realizacji warsztatów typu GAME JAM na kierunkach związanych projektowaniem gier i multimediami. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby edukacji związane z szybkim tempem zmian technologicznych, a także niedostosowaniem metod dydaktycznych do aktualnych wymagań rynku pracy. GAME JAM stanowi metodę umożliwiającą tworzenie symulacji i prototypów gier video, które wpisują się w portfolio przyszłych absolwentów. Wprowadzenie metody przyczyni się do uzyskania efektów kształcenia istotnych na rynku pracy i podniesienia jakości kształcenia specjalistycznego w obszarze pogranicza.

Cel projektu: Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej w obszarze pogranicza polsko-słowackiego poprzez opracowanie opisu i zaleceń metodyczno-dydaktycznych dla warsztatów typu GAME JAM jako metody dydaktycznej.

FITPED - Work-based Learning in Future IT Professionals Educ(...) FITPED - Work-based Learning in Future IT Professionals Education
Projekt International Visegrad Fund Projekt International Visegrad Fund

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z Uniwersytetem Borysa Grinczenki w Kijowie, Ukraina, jako liderem i Partnerami z Czech, Uniwersytet Ostrawski i Słowacji Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy uzyskał pozytywną decyzję Rady Ambasadorów i zakwalifikowanie do realizacji oraz finansowanie przez Internationa Visegrad Fund dla projektu: High school teacher competence in change, pod nuemrem 21720008.

Okres realizacji projektu to: 01.01.2018 – 31.12.2018

http://visegradfund.org/news/2017/visegrad-grants-062017-results/

informacja o liście projektów zakwalifikowanych do finansowania

[current-page:title] - obraz          logo rijksoverheid

logo US     Logo UMB     logo OUlogo KUBG

Akcent@net Akcent@net

Edukacja międzykulturowa, podnoszenie kompetencji nauczycieli szkół podstawowych na pograniczu polsko-czeskim.

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001070, realizowany w ramach programu Interreg  Polska-Czechy 2014-2020

Kierownik/Koordynator projektu

dr hab. Anna Szafrańska

Okres trwania projektu

01.02.2018-31.01.2021

PIKUŚ PIKUŚ

Pierwszy Instytut Kreatywności Uniwersytetu Śląskiego (PIKUŚ)

Zajęcia kreatywne dla dzieci szkół podstawowych

POWR.03.01.00-00-U198/17, , realizowanego przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Kierownik/Koordynator projektu

mgr Tadeusz Stoszek

Okres trwania projektu

01.10.2018-30.06.2020

Zawód nauczyciel Zawód nauczyciel

Zawód nauczyciel – opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

POWR.03.01.00-00-KN33/18, realizowanego przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Kierownik/Koordynator projektu

prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Okres trwania projektu

01.02.2019-30.11.2023

MOOC dla nauk o edukacji MOOC dla nauk o edukacji

MOOC dla nauk o edukacji

Szkolenia e-learningowe z zakresu edukacji.

POWR.03.01.00-00-W027/18-00, realizowanego przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Kierownik/Koordynator projektu

dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska

Okres trwania projektu

01.10.2019-30.09.2021

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt MOOC dla Nauk o Edukacji

Dokumenty do pobrania

MOOC EDU zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy

MOOC EDU zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy

MOOC EDU zalacznik_nr_2_deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie

MOOC EDU zalacznik_nr_2_deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie

MOOC EDU zalacznik_nr_3_formularz_danych_osobowych_uczestnika_projektu

MOOC EDU zalacznik_nr_3_formularz_danych_osobowych_uczestnika_projektu

MOOC EDU zalacznik_nr_4_oswiadczenie_uczestnika_projektu

MOOC EDU zalacznik_nr_4_oswiadczenie_uczestnika_projektu

MOOC EDU zalacznik_nr_5_rezygnacja_z_uczestnictwa_w_projekcie

MOOC EDU zalacznik_nr_5_rezygnacja_z_uczestnictwa_w_projekcie

MOOC Art ! MOOC Art !

MOOC Art !

Szkolenia e-learningowe z zakresu sztuki.

POWR.03.01.00-00-W006/18-00, realizowanego przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Kierownik/Koordynator projektu

dr hab. Krzysztof Bąk

Okres trwania projektu

01.10.2019-30.09.2021

MOOC ART REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Dokumenty do pobrania

MOOC ART Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

MOOC ART Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

MOOC ART Załącznik nr 2 – DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

MOOC ART Załącznik nr 2 – DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

MOOC ART Załącznik nr 3 – FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU

MOOC ART Załącznik nr 3 – FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU

MOOC ART Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

MOOC ART Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

MOOC ART Załącznik nr 5 – REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

MOOC ART Załącznik nr 5 – REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

GAME LAB GAME LAB

GAME LAB – International Laboratory for Game Studies and Design,

realizowany przy współfinansowaniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Kierownik/Koordynator projektu

prof. dr hab. Małgorzata Łuszczak

Okres trwania projektu

01.10.2019-30.09.2021

Polski Atlas Etnograficzny Polski Atlas Etnograficzny

Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II (11 H 18 0068 87)

finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, moduł: Dziedzictwo narodowe II/2018.

Kierownik projektu

dr hab. Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ.

Okres trwania projektu

2020-2025

Opis projektu

To kolejna edycja długofalowego projektu, którego efekty można już śledzić na platformie cyfrowej “Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego” (www.archiwumpae.us.edu.pl). Na stronie znajduje się blisko 13 200 obiektów, tworząc trzy unikatowe elektroniczne katalogi danych: ponad 470 ankiet dotyczących zbieractwa roślin dziko rosnących w celach pokarmowych i leczniczych (lata 1947–1953); 12 181 niepublikowanych fotografii (1954–1971) oraz 770 opublikowanych map atlasowych (1958–2013).

W drugiej edycji planuje się między innymi digitalizację i opracowanie naukowe dalszych niepublikowanych kolekcji etnograficznych z końca lat 60. XX wieku poświęconych obrzędowości urodzinowej i pogrzebowej.

return to top