Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Serie Wydawnicze i Czasopisma

W Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji ukazują się systematycznie następujące serie wydawnicze i czasopisma:

Czasopismo "Studia Etnologiczne i Antropologiczne" Czasopismo "Studia Etnologiczne i Antropologiczne"

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” to specjalistyczne czasopismo naukowe o profilu etnologicznym i zarazem antropologicznym, które stanowi forum prezentowania najnowszych materiałów z badań nad zjawiskami i procesami kulturowymi zachodzącymi zarówno lokalnie, regionalnie, ale i globalnie ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej.
„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” ukazują się od 1997 roku. Czasopismo – wydawane w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – jest rocznikiem. Na łamach „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” publikowane są rozprawy naukowe oraz doniesienia z badań, wpisujące się w obszar zainteresowań nauk o kulturze. Profil czasopisma wynika ze specyfiki cieszyńskiego ośrodka etnologicznego, który od momentu powstania intensywnie współpracuje ze słowackimi i czeskimi ośrodkami naukowymi.

Na stronie  czasopisma (www.seia.us.edu.pl) można bezpłatnie pobrać spisy treści, wstępy oraz abstrakty tekstów opublikowanych w pierwszych dziewięciu tomach oraz pełnotekstowe wersje numerów „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych”, które ukazały się po 2010 roku.

Zobacz również na stronie: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA

”Studia Etnologiczne i Antropologiczne” is a scientific journal with an ethnological and antropological profile which is a forum for presenting the recent scientific research that concern phenomena and cultural processes taking place locally, regionally as well as globally with particular reference to Central and Eastern Europe and Eastern Europe. This journal has been published since 1997. ”Studia Etnologiczne i Antropologiczne” is published every year at the Silesia University in Katowice. ”Studia Etnologiczne i Antropologiczne” publishes scientific research as well as reports about the research that concern to the science of culture and religion. Journal’s profile results directly from specificity of scientific centre in Cieszyn that since its beginning has been cooperates with Slovak and Czech research centres.

Czasopismo „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacj(...) Czasopismo „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”
Czasopismo „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (PERSON) jest czasopismem zarejestrowanym w 2014 r., przekształconym z serii wydawniczej o tym samym tytule przewodnim. Redaktorem Naczelnym jest prof. dr hab. Zenon Gajdzica.
Wydawnictwo ukazuje się nieprzerwanie od 2007 r. i cieszy się wśród Czytelników dużym zainteresowaniem z uwagi na współczesną tematykę, renomowanych Autorów oraz cykliczność publikacji.
Podejmowana tematyka obejmuje rozprawy naukowe oraz doniesienia z badań, a także rekomendacje dobrych praktyk i recenzję polecanych książek, ściśle związanych z zagadnieniami edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych.
Celem czasopisma jest zbiór i  integracja wiedzy o niepełnosprawności oraz prezentacja badań nad rozwojem i dynamiką zmian w zakresie rehabilitacji, edukacji i funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych, z różnych dyscyplin naukowych (między innymi: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, fizjoterapii, socjologii, polityki społecznej, medycyny, prawa, etyki).
Pierwotną (preferencyjną) wersją czasopisma jest wersja papierowa.
Szczegółowe informacje o czasopiśmie, wskazówki dla autorów, zasady recenzowania oraz archiwum tomów znajduje się na stronie internetowej: www.problemy.edukacji.us.edu.pl.
Czasopismo „Cieszyński Almanach Pedagogiczny” Czasopismo „Cieszyński Almanach Pedagogiczny”

Czasopismo „Cieszyński Almanach Pedagogiczny” nawiązuje do tradycji polskich czasopism pedagogicznych, ukazujących się na Śląsku Cieszyńskim od drugiej połowy XIX wieku. Stanowi forum naukowe, sprzyjające rozwijaniu nauk pedagogicznych i upowszechnianiu kultury pedagogiki, umożliwiając tym samym – przedstawicielom wielu specjalności pedagogicznych – dzielenie się swymi osiągnięciami oraz nawiązanie szerokiej współpracy i wymiany doświadczeń. Redaktor naczelny czasopisma – dr hab. Urszula Szuścik. W 2015 roku ukazał się 3 numer czasopisma.

Seria „Edukacja małego dziecka” Seria „Edukacja małego dziecka”

Seria „Edukacja małego dziecka” – poświęcona jest kształceniu i wychowaniu małego dziecka w Polsce i na świecie. Intencją redaktorów naukowych serii – dr hab. Ewy Ogrodzkiej-Mazur prof. UŚ i dr hab. Urszuli Szuścik jest zwrócenie uwagi na kwestie dotyczące m.in.: społecznych i kulturowych kontekstów współczesnych przemian edukacyjnych w wychowaniu i kształceniu dziecka; teoretycznych i praktycznych problemów wychowania przedszkolnego i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy motywów poznawania świata i uczenia się dziecka; perspektyw rozwoju i wychowania dziecka w XXI wieku. Dotychczas ukazało się 9 tomów. Pełny wykaz w załączniku.

Seria „Dialog bez granic” Seria „Dialog bez granic”

Seria „Dialog bez granic – międzynarodowa seria wydawnicza poświęcona różnym wymiarom współbycia „ponadgranicami” – rodzinnego, religijnego czy wspólnocie dziedzictwa kulturowego – redaktor naukowy serii: dr hab. Andrzej Murzyn prof. UŚ. Pełny wykaz w załączniku.

Seria „Filozofia i Pedagogika” Seria „Filozofia i Pedagogika”

Seria „Filozofia i Pedagogika” – celem serii jest przede wszystkim ukazanie wkładu wniesionego przez rożne osoby do historii myśli edukacyjnej. Zadaniem autorów tekstów składających się na kolejne tomy serii jest odkrycie i rzetelna analiza tych elementów twórczości wybranych myślicieli, które w szczególny sposób pokazują wzajemne przenikanie się filozofii i pedagogiki. Redaktor naukowy serii: dr hab. Andrzej Murzyn prof. UŚ.  W roku 2011 ukazał się pierwszy tom: Paideia starożytnej Grecji i Rzymu.

Seria„Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa: wsp(...) Seria„Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa: wspólne obszary badań”

SeriaPedagogika a etnologia i antropologia kulturowa: wspólne obszary badań” – jej celem jest systematyczna prezentacja zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych zagadnień edukacyjnych w odczytaniach właściwych pedagogice oraz etnologii i antropologii kulturowej. Dotychczas ukazały się 3 tomy, poświęcone m.in. problematyce wychowania oraz współczesnego ojcostwa w kontekście kulturowym, pedagogicznym  i prawnym. Redaktorzy naukowi serii: dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur i dr Grzegorz Błahut. Pełny wykaz w załączniku.

Seria „Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie” Seria „Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie”

Seria „Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie” obejmuje swą tematyką obszar nauk społecznych i humanistycznych. Publikacje przygotowywane przez studentów stwarzają pole do namysłu nad współczesnymi zjawiskami edukacyjnymi, społecznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i politologicznymi, a także pozwalają podejmować i rozpoznawać nowe tropy kulturowe, budować krytyczny ogląd i perspektywę obrazu świata i życia społecznego. Redaktor naukowy serii – dr hab. Alina Szczurek-Boruta. W 2015 roku ukazał się 1 tom serii.

Seria „Pedagogika społeczna” Seria „Pedagogika społeczna”

Seria „Pedagogika społeczna”  –wyraźnie eksponuje powiązania pedagogiki społecznej (zagadnień edukacji międzykulturowej) z wiedzą gromadzoną na gruncie pedagogiki porównawczej, specjalnej, psychologii, socjologii, antropologii, polityki społecznej i innych nauk. Podejmuje próbę integracji subdyscyplin pedagogicznych i różnych dziedzin nauki w celu zbudowania więzi terminologicznych. Płaszczyznami integracji są m.in. kategorie: wychowania, tożsamości, aktywności, wsparcia, środowiska, ogniskujące rzeczywiste wyzwania stojące przed edukacją w jej różnych postaciach w kreującym się demokratycznym społeczeństwie obywatelskim. Seria oddaje szerokie zainteresowanie człowiekiem w różnych fazach jego życia i środowiskiem jego życia, wykracza poza typowe pola rozważań nauk pedagogicznych. Teksty zawarte w poszczególnych tomach prezentują różne perspektywy: filozoficzna, aksjologiczna, psychologiczna, socjologiczna, pokazują różne uwarunkowania współczesnych procesów socjalizacji, wychowania i kształcenia. Seria przygotowywana przez pracowników Zakładu Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej. Redaktor naukowy serii – dr hab. Alina Szczurek-Boruta. Dotychczas ukazały się 3 tomy serii. Pełny wykaz w załączniku.

Seria „Edukacja Międzykulturowa” Seria „Edukacja Międzykulturowa”

Seria „Edukacja Międzykulturowa, przygotowywana przez pracowników Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań oraz Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. T. Lewowickiego. Uwagę badaczy – współautorów kolejnych tomów – skupiają środowiska wychowawcze (rodzina, szkoła, społeczności lokalne, kościoły różnych wyznań), problemy polityki społecznej i oświatowej, socjalizacji i kształtowania tożsamości, pracy nauczyciela w warunkach wielokulturowości oraz socjopatologii pogranicza. Badaniom i studiom o charakterze metodologicznym towarzyszy namysł i próby ulepszania metodologii badań międzykulturowych. Seria obejmuje aktualnie 80 tomów.  Pełny wykaz w załączniku.

Seria „Edukacja Międzykulturowa

Seria „Bibliotheca Etnologiae Europae Centralis” Seria „Bibliotheca Etnologiae Europae Centralis”

Seria „Bibliotheca Etnologiae Europae Centralis” powstała w 2010 roku, stanowiąc szerszą formę wypowiedzi dla naukowców podejmujących środkowoeuropejską problematykę etnologiczną i antropologiczną. Serię utworzono jako towarzyszącą międzynarodowemu czasopismu „Ethnologia Europae Centralis”, wydawanego w latach 1992-2018 przez polskich, czeskich i słowackich badaczy. Redaktor naukowy serii – dr hab. Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ (do 2018 roku: dr hab. Zygmunt Kłodnicki, prof. UŚ i PhDr. Jiří Langer, CSc.). W skład Rady serii wchodzą: Zygmunt Kłodnicki, Jíři Langer oraz Mgr. Taťána Součková, PhD.. Dotychczas ukazało się 5 tomów serii (pełny wykaz w załączniku).

Wykaz publikacji w serii „Bibliotheca Etnologiae Europae Centralis”

Seria „Biblioteka Polskiego Atlasu Etnograficznego” Seria „Biblioteka Polskiego Atlasu Etnograficznego”

Seria „Biblioteka Polskiego Atlasu Etnograficznego” powstała w 2017 roku, stanowiąc platformę dalszych działań wydawniczych związanych z funkcjonowaniem Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie i związaną z tym realizacją kolejnych projektów digitalizacyjnych pracowni atlasowej. Redaktor naukowy serii – dr hab. Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ. W skład Rady wydawniczej wchodzą: dr hab. Kamila Baraniecka-Olszewska, dr hab. prof. IAE PAN; dr hab. Anna Drożdż, prof. UŚ; dr hab. Anna Weronika Brzezińska, prof. UAM; dr hab. Zygmunt Kłodnicki, prof. UŚ; dr hab. Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ; prof. dr hab. Marian Pokropek;  assoc. prof. Katarína Slobodová Nováková, PhD.; Rastislava Stolična Prof. PhDr., DrSc.; PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. Dotychczas ukazał się jeden tom serii (pełny wykaz w załączniku).

Wykaz publikacji w serii „Biblioteka Polskiego Atlasu Etnograficznego”

Załączniki Załączniki
return to top