Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pedagogika specjalna (filia w Cieszynie), studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie

Pięcioletnie (liczące dziesięć semestrów) studia magisterskie (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) przeznaczone dla osób chcących zdobyć wiedzę naukową oraz umiejętności praktyczne do pracy z osobami z niepełnosprawnościami w różnych instytucjach oświatowych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Studia niestacjonarne są realizowane w czasie zjazdów głównie sobotnio-niedzielnych (zajęcia metodyczne mogą zostać zaplanowane na wybrane piątki).

Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra pedagogiki specjalnej, w zakresie wybranej specjalności: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną lub Surdopedagogika z arteterapią.

Kierunek pedagogika specjalna pozwala nabyć kompetencje specjalizacyjne, oparte na podstawach wiedzy humanistycznej i społecznej oraz elementów wiedzy medycznej, w tym szczególnie z obszarów pedagogiki, psychologii, socjologii, antropologii.

Studia pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej: rozwoju człowieka, przyczyn odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych od normy; typów i stopni niepełnosprawności, społecznych, psychologicznych i pedagogicznych aspektów integracji, inkluzji, a także mechanizmów segregacji i marginalizacji osób z niepełnosprawnościami, metod socjalizowania, wychowania i kształcenia osób z niepełnosprawnością i niedostosowanych społecznie; technik terapii.

Ważną rolę w przygotowaniu do zawodu, odgrywają praktyki wykraczające poza standardowe założenia programowe, szczególnie tutoring z praktyką – gdzie każda osoba studiująca przez cały okres studiów pozostaje pod indywidualną opieką dwóch tutorów (pedagoga specjalnego oraz pracownika placówki), którzy pełnią funkcję opiekuna formalnego oraz swoistego doradcy naukowego i metodycznego. Spotkania z tutorami będą odbywać się na uczelni oraz w placówce prowadzącej działalność w zakresie opieki, wychowania, kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Program zajęć uwzględnia nowatorskie sposoby ekspresji artystycznej z zastosowaniem środków technicznych. Realizowane w ramach studiów efekty uczenia się, wpisujące się w najnowsze rozporządzenia, pozwalają absolwentowi nabyć kwalifikacje i kompetencje oczekiwane przez pracodawców na rynku pracy.

O kierunku O kierunku

Prowadzimy studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku pedagogika specjalna:

 • 5 letnie studia jednolite magisterskie
  10 semestrów = 5 lat

Po ukończeniu studiów uzyskuje się pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciele pedagoga specjalnego w zakresie wybranej specjalności (zgodnie  z standardami wyznaczonymi Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2019 roku, zał. 3 (Standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Studia uprawniają do podjęcia studiów podyplomowych oraz studiów trzeciego stopnia.

Specjalności Specjalności

Na kierunku pedagogika specjalna oferujemy dwie specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Surdopedagogika z arteterapią.

Specjalności wybierane od pierwszego roku studiów.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną:

to specjalność adresowana do osób, które chcą zdobyć interdyscyplinarną wiedzę na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w przyszłości pracować z tą grupą osób w różnych instytucjach wsparcia, opieki, rehabilitacji, terapii i edukacji.

Surdopedagogika z arteterapią to specjalność dedykowana osobom, które chcą zgłębić wiedzę dotyczącą funkcjonowania osób z niepełnosprawnością słuchu oraz nabyć kompetencje niezbędne do pracy z tą grupą osób w różnych instytucjach wsparcia, opieki, rehabilitacji, terapii i edukacji. Dodatkowo specjalność ta przygotowuje studentów do wykorzystywania działań arteterapeutycznych w pracy pedagoga specjalnego.

Karta kierunku – program studiów Karta kierunku – program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz w programie studiów:

studia stacjonarne, jednolite magisterskie

https://informator.us.edu.pl/programmes/list/long/PC/W6-SMPC19.2023/

studia niestacjonarne, jednolite magisterskie

https://informator.us.edu.pl/programmes/list/long/PC/W6-NMPC19.2023/

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Jeśli interesuje Cię wiedza dotycząca funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, chciałbyś nauczyć się diagnozowania, metod terapii, pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami, jesteś osobą empatyczną, kreatywną, wrażliwą i silną, zostań studentem pedagogiki specjalnej. Dzięki studiom na kierunku pedagogika specjalna zdobędziesz poszukiwane na polskim rynku kompetencje, zgodne z najnowszymi standardami przygotowania zawodowego oraz światowymi tendencjami w tym obszarze, a tym samym otworzysz przed sobą ciekawe perspektywy pracy zawodowej.

Atuty kierunku Atuty kierunku

Niekwestionowanym atutem naszego kierunku jest „doświadczanie”. Stwarzamy dużą ilość sytuacji, w których umiejętności i kompetencje nabywane są w sposób praktyczny. Oprócz zajęć teoretycznych z wysoko wykwalifikowaną kadrą akademicką, wśród której znajdziesz naukowców z Polski i zagranicy, praktyków na co dzień pracujących z różnymi grupami osób z niepełnosprawnościami, którzy podzielą się swoją wiedzą oraz bogatym doświadczeniem, będziesz miał okazję realizacji zajęć w placówkach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Mocną stroną naszego kierunku jest możliwość korzystania z dobrze rozwiniętej sieci współpracy z placówkami opieki, wsparcia i edukacji w terenu całego Śląska, zarówno podczas praktyk, ale także w trakcie zajęć metodycznych, a także modułu praktycznego z tutoringiem (praktyki ciągłej polegającej na pracy z konkretnie wybraną osobą z niepełnosprawnością przez kilka semestrów w określonym wymiarze godzin pod opieką tutora z uczelni oraz opiekuna z instytucji odbywania tej praktyki).

Atutem jest także to, że stwarzamy sytuacje pracy z osobami z niepełnosprawnościami zapraszając je do nas na Wydział w ramach warsztatów, konferencji, spotkań, Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnościami, a także regularnych zajęć programowych.

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Dobrze wykwalifikowana kadra specjalistyczna z wszystkich subdyscyplin pedagogiki specjalnej, posiadająca najnowszą wiedzę krajową i ogólnoświatową oraz doświadczenia praktyczne (wielu z naszych pracowników jednocześnie pracuje w placówkach wsparcia, opieki, terapii i edukacji osób z niepełnosprawnościami)
 • Dobrze zorganizowany kampus, w skład którego wchodzą budynki dydaktyczne, akademiki, biblioteka, stołówka, przychodnia, obiekty sportowe (hala, basen, siłownia). Posiadamy specjalistyczne pracownie przygotowania praktycznego do zawodu pedagoga specjalnego, a także pracownie artystyczne, w których studenci realizują moduły związane z arteterapią pod okiem profesjonalnych artystów. Budynki posiadają windy, podjazdy, oznaczenia brajlowskie, co zwiększa dostępność osób o różnych potrzebach.
 • Studenci, którzy są empatyczni, otwarci kreatywni i chętni do pracy z drugim człowiekiem oraz zdobywania wiedzy zarówno podczas zajęć, jak różnych wydarzeń, którymi często są organizatorami oraz wolontariatu.
Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?
 • Właściwego stosunku i profesjonalnego podejścia do pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
 • Praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego pożądanych na rynku pracy.
 • Samodzielnego rozwiązywania problemów, ale także pracy zespołowej, koniecznej w dużych projektach na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 • Projektowania działań diagnostycznych, edukacyjnych, terapeutycznych, edukacyjnych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami
 • Poruszania się pomiędzy instytucjami z różnych resortów w celu podnoszenie jakości życia osób z niepełnosprawnościami.
 • Radzenie sobie z wymagających warunkach pracy, stawiających duże wyzwania oraz przeciwdziałania własnemu wypaleniu zawodowemu.
Praktyki i staże Praktyki i staże

Pedagogika specjalna jako kierunek studiów przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela pedagoga specjalnego zarówno w placówkach specjalnych, integracyjnych jak i ogólnodostępnych, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, a także instytucjach pomocowych, w tym także sektora non profit. Praktyki realizowane są w zgodzie z ze standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego z 25 sierpnia 2019 roku i obejmują:

 • Moduł praktyczny asystencki
 • Moduł praktyczny kierunkowy
 • Moduł praktyczny z tutoringiem
 • Praktyka ciągła (edukacja włączająca
 • Praktyka ciągła (specjalnościowa)
 • Łącznie w trakcie okresu studiów student/ka realizuje 330 godzin praktyk

Ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywają praktyki wykraczające poza standardowe założenia programowe, szczególnie odgrywa moduł praktyczny z tutoringiem– każdy student przez cały okres studiów realizuje praktykę w jednej placówce z jedną wybraną osobą. Pozostaje jednocześnie pod indywidualną opieką dwóch tutorów (pedagoga specjalnego oraz pracownika placówki), którzy pełnią rolę opiekuna formalnego oraz swoistego doradcy naukowego i metodycznego, spotkania z tutorami będą odbywać się na uczelni oraz w placówce prowadzącej działalność w zakresie opieki, wychowania, kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Duża liczba praktyk ma na celu maksymalną ilość doświadczeń w toku studiów, aby móc spróbować swoich sił w różnych placówkach i zdefiniować swoje oczekiwania, co do przyszłego miejsca pracy. Sprawdzenie siebie w różnych instytucjach i w różnych grupach oraz pokazanie siebie potencjalnym pracodawcom ma zwiększyć szanse na znalezienie pracy zgodnej z twoimi preferencjami. Ważnym elementem jest też nabranie pewności siebie w wykonywaniu działań zawodowych, która kształtuje się poprzez aktywności praktyczne.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w salach i pracowniach Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie przy ulicy Bielskiej 62

Kierunek dysponuje trzema pracowniami autorskimi:

Pracownia kształcenia praktycznego, pracownią terapeutyczno-fokusową oraz pracownią polskiego języka migowego, które są wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, np.: powiększalnik pisma dla słabowidzących, systemy FM, audiometry do badania słuchu, Elektroniczne Ucho do metody Tomatisa, lustro Fenickie, sprzęt do badań fokusowych, green screen i oświetlenie do nagrywania tłumaczeń na język migowy, itp.) a także korzysta z wielu innych specjalistycznych pracowni (np. ceramiczna, malarska, sala baletowa itp.).

Zobacz nas na mapie

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Nasi absolwenci są cenionymi pracownikami w różnych instytucjach wsparcia, opieki, diagnozy, terapii i edukacji, w których wymagana jest nie tylko wiedza, ale przede wszystkich praktyczne doświadczenie w pracy na różnych etapach rozwoju człowieka z niepełnosprawnością.

Warto podkreślić, że nasi absolwenci są dobrze przygotowanymi profesjonalistami, którzy poprzez różne sytuacje społeczne angażujące potencjalnych pracodawców z naszym Wydziałem mają szanse zaprezentować swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje kształtowane w toku studiów. Nierzadko to właśnie praktyki (zwłaszcza moduł praktyczny z tutoringiem) przyczyniają się do zatrudnienia naszych studentów jeszcze w trakcie studiów, a zrozumienie ze strony wykładowców sprawia, że mimo stacjonarnego trybu studiów są w stanie pogodzić obowiązki studenckie i zawodowe.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA
ul. Bielska 62
43-450 Cieszyn

agnieszka.kmiotek@us.edu.pl  (33 85 46 112), justyna.staron@us.edu.pl (33 85 46 113)

Jak zacząć? Jak zacząć?
 1. Zapoznaj się z opisem kierunku i kryteriami kwalifikacji na studia stacjonarne
 2. Zapoznaj się z opisem kierunku i kryteriami kwalifikacji na studia niestacjonarne
 3. Załóż konto i zarejestruj się w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) na studia stacjonarne lub niestacjonarne
 4. Po zakwalifikowaniu na studia wydrukuj wskazane w systemie IRK dokumenty i złóż je w Dziekanacie Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, P
return to top