Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Cele IDB

Chcemy kształtować przyszłość naszej uczelni w taki sposób, aby już wkrótce dorównała najlepszym uniwersytetom krajowym i bardzo dobrym uniwersytetom europejskim. Będziemy dążyć do tego celu wspólnie poprzez wzrost jakości badań naukowych i kształcenia. Zgodziliśmy się także na przekształcanie śląskiej Alma Mater w uczelnię badawczą, a szczegółowe działania zostały zapisane m.in. w Strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025.

Uruchamiamy Inicjatywę Doskonałości Badawczej – otwieramy tym samym ścieżki finansowania między innymi: badań naukowych, publikacji, szkoleń i kursów, oprogramowania, wyjazdów, staży i zakupu kluczowej infrastruktury naukowo-dydaktyczno-badawczej. Przygotowaliśmy także specjalną ofertę dla studentów i doktorantów.

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego wiosną, wokół pięknie kwitnące drzewa z różowymi kwiatami

Cele Inicjatywy Doskonałości Badawczej są następujące:

podnoszenie jakości badań naukowych realizowanych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
wzmocnienie współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej,
w tym z uczelniami zrzeszonymi w sieci „Transform4Europe – T4E”, z rozpoznawalnymi naukowcami,
a także zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki

stworzenie warunków do rozwoju zawodowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
wspieranie uczonych na wszystkich etapach ich naukowego rozwoju,
w szczególności budowanie i podnoszenie kompetencji badawczych
oraz dydaktycznych kadry naukowej, w tym młodych naukowców,
rozwijanie potencjału naukowców do dokonywania znaczących odkryć naukowych,
tworzenia zespołów badawczych i kierowania nimi

zarządzanie talentami poprzez aktywne włączanie studentów i doktorantów w proces naukowo-badawczy,
ich udział w projektach badawczych i innych inicjatywach,
służących rozwojowi naukowemu, budowaniu dorobku naukowego
oraz upowszechnianiu i komercjalizacji wiedzy,
a w konsekwencji podniesieniu jakości ich kształcenia

wzmocnienie widzialności i pozycji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w regionie, Europie i na świecie,
przy wsparciu pracowników prowadzących wszechstronne działania popularyzatorskie
i przeprowadzających interdyscyplinarne analizy

finansowanie kluczowej infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej,
umożliwiającej prowadzenie intensywnej działalności naukowo-badawczej,
w szczególności w Priorytetowych Obszarach Badawczych

return to top