Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej

Badania

Finansowanie badań naukowych o międzynarodowym znaczeniu

Budując swoją pozycję jako uczelni badawczej, Uniwersytet Śląski w Katowicach szczególnie docenia starania badaczy dbających o najwyższą jakość swojego dorobku naukowego. W związku z tym w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej finansowane będą różne inicjatywy przyczyniające się do rozwoju zawodowego naukowców i podnoszenia jakości ich badań.

Finansowanie obejmie również projekty związane z przełomowymi badaniami o dużym wpływie społecznym oraz zasięgu międzynarodowym. W obszar ten wpisuje się ponadto finansowanie centrów badawczych, które stanowią wizytówkę oraz motor napędowy transdyscyplinarnej działalności badawczej naszej uczelni.

Konkursy

Celem konkursu Swoboda badań – II edycja, organizowanego w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, jest doskonalenie warunków rozwoju naukowego pracowników, budowanie wysokiej jakości dorobku naukowego, upowszechnianie i komercjalizacja wiedzy, a w konsekwencji zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki. Konkurs przyczyni się ponadto do nawiązania lub zintensyfikowania współpracy międzynarodowej, w szczególności z partnerami sojuszu Transform4Europe. Na sfinansowanie działań badawczych w konkursie przeznaczono w sumie kwotę do 1 200 000 zł.

Naukowcy w II edycji konkursu mogli uzyskać dofinansowanie na takie działania, jak: wyjazdy badawcze i konsultacyjne, kwerendy, badania terenowe, zakup materiałów i odczynników niezbędnych do prowadzenia badań własnych, opracowanie dzieł muzycznych i artystycznych. Dofinansowanie obejmowało ponadto koszty tłumaczeń i korekt tekstów przeznaczonych do publikacji w wysoko punktowanych czasopismach. Naukowcy mogli wnioskować o dofinansowanie działań badawczych w kwocie do 10 000 zł, a w przypadku podjęcia współpracy międzynarodowej – wsparcie mogło wynosić maksymalnie 20 000 zł. Okres realizacji działań badawczych wynosić będzie maksymalnie 12 miesięcy. Nabór wniosków zakończył się 10.01.2022 roku.

Wnioski o dofinansowanie mogli składać również laureaci I edycji konkursu, którzy przesłali sprawozdania potwierdzające uzyskanie deklarowanych rezultatów i rozliczające projekty.

Przypominamy, że w I edycji Swobody badań swoje wnioski zgłosili naukowcy reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe realizowane na Uniwersytecie Śląskim. W konkursie wzięło udział 160 naukowców, a 125 otrzymało dofinansowanie swojej działalności badawczej na łączną kwotę ponad 1 mln zł.

DOTYCZY

działań naukowo-badawczych

NABÓR

od 26.11.2021 do 10.01.2022 [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni | badawczo-techniczni

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

realizacja działań badawczych – do 10 000 zł, a w przypadku spełnienia warunku nawiązania współpracy międzynarodowej – do 20 000 zł

OKRES REALIZACJI

12 miesięcy

Konkurs pn. „Zielony Horyzont” został uruchomiony w związku z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami ekologicznymi i klimatycznymi oraz strategią na rzecz zielonego ładu w regionie, Europie oraz na świecie. Dotyczy on dofinansowania działań badawczych podejmujących tematykę transformacji środowiskowej i proekologiczną. Celem konkursu jest wsparcie interdyscyplinarnej działalności badawczej pracowników Uniwersytetu Śląskiego we współpracy międzynarodowej, przyczyniającej się do zwiększenia realnego wpływu działalności naukowej uczelni na jej otoczenie zewnętrzne.

W konkursie mogły brać udział interdyscyplinarne zespoły projektowe, w skład których wchodzą również naukowcy spoza Uniwersytetu Śląskiego, a w szczególności badacze reprezentujący uznane zagraniczne instytucje naukowe. W ramach konkursu zespół projektowy będzie miał do dyspozycji pulę środków na działania, których efektem będzie zawarcie partnerstwa międzynarodowego oraz przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu badawczego do programu Horyzont Europa.

Konkurs pn. „Zielony Horyzont” finansowany jest w ramach programu pn. Inicjatywa Doskonałości Badawczej oraz ze środków projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”.

Wniosek o dofinansowanie działań badawczych składał lider zespołu projektowego za pośrednictwem formularza online.


Finansowanie uzyskały wnioski projektowe, które otrzymały więcej niż 60% możliwych do zdobycia punktów.

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

DOTYCZY

interdyscyplinarnych działań badawczych

NABÓR

od 08.06.2021 do 31.08.2021 [nabór zakończony]

 

BENEFICJENCI

interdyscyplinarne zespoły projektowe działające w ramach Uniwersytetu lub nowe interdyscyplinarne zespoły projektowe utworzone na potrzeby niniejszego konkursu

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

120 000 zł

OKRES TRWANIA PROJEKTU

do 30.06.2023

NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY PROJEKTU

znacząca publikacja, złożenie wniosku projektowego
w międzynarodowym programie Horyzont Europa do 30.06.2023

W związku z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami w obliczu pandemii koronawirusa oraz koniecznością adaptacji społeczeństwa do nowych warunków został uruchomiony konkurs pn. „Horyzont Postcovidowy”, który dotyczy dofinansowania działań badawczych mających istotny wpływ na funkcjonowanie i rozwój cywilizacyjny społeczeństwa. Celem konkursu jest wsparcie interdyscyplinarnej działalności badawczej pracowników Uniwersytetu Śląskiego, podejmujących działania na rzecz badań konsekwencji pandemii COVID-19 na różnorodnych płaszczyznach jej oddziaływania, w tym wielowymiarowego wsparcia psychologicznego, społecznego lub technologicznego, a także skutecznego przeciwdziałania skutkom pandemii wywołanej koronawirusem.

W konkursie mogły brać udział interdyscyplinarne zespoły projektowe, w skład których wchodzą również naukowcy spoza Uniwersytetu Śląskiego, a w szczególności badacze reprezentujący uznane zagraniczne instytucje naukowe. W ramach konkursu zespół projektowy będzie miał do dyspozycji pulę środków na działania, których efektem będzie zawarcie partnerstwa międzynarodowego oraz przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu badawczego do programu Horyzont Europa.

Konkurs pn. „Horyzont Postcovidowy” finansowany jest w ramach programu pn. Inicjatywa Doskonałości Badawczej oraz ze środków projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”.

Wniosek o dofinansowanie działań badawczych składał lider zespołu projektowego za pośrednictwem formularza online.


Finansowanie uzyskały wnioski projektowe, które otrzymały więcej niż 60% możliwych do zdobycia punktów.

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

DOTYCZY

interdyscyplinarnych działań badawczych

NABÓR


od 08.06.2021 do 31.08.2021 [nabór zakończony]

BENEFICJENCI

interdyscyplinarne zespoły projektowe działające w ramach Uniwersytetu lub nowe interdyscyplinarne zespoły projektowe utworzone na potrzeby niniejszego konkursu

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

120,000 zł

OKRES TRWANIA PROJEKTU

do 30.06.2023

NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY PROJEKTU

znacząca publikacja, złożenie wniosku projektowego
w międzynarodowym programie Horyzont Europa do 30.06.2023

Zakończył się nabór wniosków w pierwszym konkursie pn. „Swoboda badań” w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, który spotkał się z dużym zainteresowaniem naszych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych. Do konkursu zgłosiło się 160 naukowców, przy czym w ostatnim dniu naboru wpłynęło ponad 50 aplikacji. Otrzymano wnioski na działania badawcze realizowane we wszystkich dyscyplinach reprezentowanych w Uniwersytecie Śląskim.

Inicjatywa wzbudziła największe zainteresowanie wśród naukowców prowadzących badania w takich dyscyplinach, jak: psychologia (13% wszystkich zgłoszeń), inżynieria materiałowa (również 13% wszystkich zgłoszeń) czy nauki biologiczne (8% wszystkich aplikacji). Ponad 10% wnioskodawców stanowią naukowcy reprezentujący różne dyscypliny sztuki.

W pierwszej edycji konkursu „Swoboda badań” wnioskowana kwota wyniosła 1 819 927,04 zł.

Cel konkursu

Rozwój naukowy pracowników, budowanie wysoko punktowanego dorobku naukowego oraz upowszechnianie i komercjalizacja wiedzy to główne założenia konkursu pn. „Swoboda badań”. W ramach niego można otrzymać finansowanie w każdej dyscyplinie – i to nie tylko na badania na dowolny temat, lecz również korekty językowe, tłumaczenia, wyjazdy, kwerendy czy konferencje.

Warunkami uczestnictwa są: przedstawienie jednego osiągnięcia ewaluacyjnego z ostatnich 3 lat oraz zadeklarowanie opublikowania wyników badań związanych z przyznanym finansowaniem. Naukowcy będą mogli otrzymać do 20 000 zł, aż do wyczerpania puli.

FAQ

Can a publication declared in the application have more than one author (the applicant)?

Yes, publications with several authors as a result are permitted.

  Can an application be submitted by a research team?

Application in the call is submitted by a single scientist. However, research activities can be carried out by a research team.

Can I apply for the funding of scientific research whose subject is the same as in another grant?

Yes, you can apply for such funding, with the reservation that the requested costs cannot be covered under a different grant, so as to avoid double funding.

How can the result declared in an application be settled?

After obtaining the journal’s decision on accepting the article declared in the application for printing, the beneficiary shall immediately notify Science Department about this fact via the online reporting form available on the website of the initiative.

In the case of funding above PLN 10,000, the situation is analogous. Settlement is carried out by providing information about achieving the declared additional result to the Science Department. The beneficiary will be informed that the research activity has been settled by e-mail.

What will happen in the case when a journal has rejected the publication declared in the application?

In the case of any problems with publishing an article/monograph, every effort should be made to release the publication in a different journal/publishing house with the same number of Ministry of Science and Higher Education points as declared in the funding application.

DOTYCZY

pojedynczego działania badawczego

NABÓR

od 02.11.2020 do 30.11.2020 [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

20 000 zł

Kilkoro naukowców na Spitsbergenie ubranych w czerwone i czarne kombinezony, na skuterach śnieżnych
fot. archiwum Dariusza Ignatiuka | Centrum Studiów Polarnych

return to top