Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Badania

Finansowanie badań naukowych o międzynarodowym znaczeniu

Budując swoją pozycję jako uczelni badawczej, Uniwersytet Śląski w Katowicach szczególnie docenia starania badaczy dbających o najwyższą jakość swojego dorobku naukowego. W związku z tym w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej finansowane są różne inicjatywy przyczyniające się do rozwoju zawodowego naukowców i podnoszenia jakości ich badań. Finansowanie obejmie również projekty związane z przełomowymi badaniami o dużym wpływie społecznym oraz zasięgu międzynarodowym.

Konkursy

Konkurs „Swoboda badań | w Mieście Nauki”

Konkurs „Swoboda badań” jest inicjatywą, która od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. W poprzednich edycjach wyłoniono łącznie 430 laureatów.

12 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków w konkursie „Swoboda badań | w Mieście Nauki” i potrwa do 6 maja. Nowy konkurs stanowi ważny element działań strategicznych realizowanych w ramach zadań Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.

W ramach konkursu można ubiegać się o przyznanie wsparcia na różnorodne działanie badawcze.

Dofinansowanie mogą otrzymać pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach posiadający numer ORCID, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz upoważnili uczelnię do wykazania swoich osiągnięć na potrzeby ewaluacji. Ponadto ich dorobek publikacyjny lub artystyczny jest afiliowany do Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w bieżącej ocenie ewaluacyjnej (warunek ten nie dotyczy nowo zatrudnionych pracowników – do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia).

Osoby, które były beneficjentami w IV edycji konkursu „Swoboda badań” nie mogą wnioskować o finansowanie badań w ramach konkursu „Swoboda badań | w Mieście Nauki”.

Cel konkursu

Do celów konkursu „Swoboda badań | w Mieście Nauki” należą między innymi udoskonalenie warunków rozwoju naukowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aktywizacja naukowa i budowanie wysokiej jakości dorobku naukowego. Ponadto uzyskane wsparcie umożliwi eksplorację nowej tematyki badawczej, upowszechnianie i komercjalizację wyników badań, co w efekcie zwiększy wpływ działalności naukowej uczelni na rozwój nauki w kraju i za granicą. Poprzednie edycje konkursu wpłynęły również na rozwój międzynarodowej współpracy badawczej, w tym z partnerami z sojuszu Transform4Europe.

Zakres dofinansowania

Na sfinansowanie działań badawczych przeznaczono w sumie kwotę 700 000 zł. Naukowcy mogą uzyskać dofinansowanie na takie działania, jak: wyjazdy badawcze i konsultacyjne, kwerendy, badania terenowe, zakup materiałów i odczynników niezbędnych do prowadzenia badań własnych, opracowanie dzieł muzycznych i artystycznych. Dofinansowanie obejmuje ponadto koszty tłumaczeń i korekt tekstów przeznaczonych do publikacji w wysoko punktowanych czasopismach.

Naukowcy mogą wnioskować o dofinansowanie działań badawczych w kwocie do 10 000 zł, a w przypadku podjęcia współpracy międzynarodowej – wsparcie może wynosić maksymalnie 20 000 zł. Okres realizacji działań badawczych wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Jednak wydatkowanie środków finansowych przyznanych w ramach konkursu będzie możliwe wyłącznie do 31 grudnia 2024 roku, z zachowaniem zasad wydatkowania ujętych w regulaminie.

DOTYCZY

działań naukowo-badawczych

NABÓR

od 12.04.2024 r. do 6.05.2024 r.

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni | pracownicy badawczo-techniczni

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

10 000 zł | 20 000 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW

12 miesięcy

WYDATKOWANIE

do 31 grudnia 2024 r.

Celem konkursu „Horyzont twórczy | w Mieście Nauki” jest przede wszystkim udoskonalenie warunków rozwoju artystycznego pracowniczek i pracowników uczelni oraz budowanie wysokiej jakości dorobku artystycznego. Dla uniwersytetu kluczowa jest realizacja interdyscyplinarnych działań, eksploracja nowych obszarów sztuki, upowszechnianie wyników działań artystycznych, a w konsekwencji zwiększenie wpływu działalności artystycznej uczelni na rozwój sztuki w kraju i za granicą, rozwój międzynarodowej współpracy artystycznej, w szczególności z partnerami sojuszu Transform4Europe. Na sfinansowanie konkursu przeznacza się do 450 tys. zł, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania projektu artystycznego wynosi do 60 tys. zł.

W ramach konkursu „Horyzont twórczy | w Mieście Nauki” można wnioskować o sfinansowanie kosztów niezbędnych do stworzenia różnorodnych dzieł artystycznych, w tym opracowania kompozycji muzycznych oraz dzieł plastycznych, takich jak obrazy, rzeźby, murale, kolaże oraz instalacje artystyczne. Dodatkowo koszty związane z opracowaniem tekstów literackich, powieści, cykli wierszy oraz scenariuszy filmowych, wideoklipów, animacji, gier wideo i planszowych również podlegają wsparciu finansowemu. W ramach konkursu planowane jest również sfinansowanie realizacji wydarzeń artystycznych lub cyklu takich wydarzeń, oraz promocja działań artystycznych. Spis przykładowych działań, podlegających finansowaniu zamieszczono w regulaminie konkursu. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania projektu artystycznego jest złożenie wniosku dostępnego online na stronie internetowej poświęconej konkursowi. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania minimum jednego wybitnego osiągnięcia artystycznego, które zamierza uzyskać dzięki przyznanemu wsparciu. Dodatkowo premiowane jest zadeklarowanie podjęcia możliwej do udokumentowania współpracy międzynarodowej.

Okres realizacji projektów artystycznych wynosi maksymalnie 18 miesięcy od momentu przekazania wnioskodawcy informacji o przyznaniu dofinansowania.

DOTYCZY

projektów artystycznych

NABÓR

od 09.04.2024 do 30.04.2024 r.

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

60 000 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW

18 miesięcy od daty przyznania dofinansowania

Rusza nabór wniosków w czwartej edycji konkursu „Swoboda badań”. Konkurs jest w szczególności adresowany do młodych naukowców, badaczy, którzy po dłuższej przerwie wracają do prowadzenia badań, a także naukowców, którzy nie kierowali dotąd projektami badawczymi. Konkurs ma na celu promowanie aktywności naukowej oraz zdobywanie doświadczenia w realizacji projektów. W poprzednich edycjach „Swobody badań” swoje wnioski zgłosili przedstawiciele wszystkich dyscyplin naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim. Zachęcamy zatem do aplikowania reprezentantów wszystkich wydziałów naszej uczelni.

Cel konkursu

Celem tegorocznego konkursu „Swoboda badań”, organizowanego w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, jest aktywizacja naukowa, doskonalenie warunków rozwoju naukowego pracowników, budowanie wysokiej jakości dorobku naukowego, upowszechnianie i komercjalizacja wiedzy, a w konsekwencji zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki. Konkurs przyczynia się ponadto do nawiązania lub zintensyfikowania współpracy międzynarodowej, w szczególności z partnerami sojuszu Transform4Europe (T4EU).

Zakres dofinansowania z Inicjatywy Doskonałości Badawczej

Na sfinansowanie działań badawczych w czwartej edycji konkursu przeznaczono w sumie kwotę do 1 000 000 zł. Naukowcy mogą uzyskać dofinansowanie na takie działania, jak: wyjazdy badawcze i konsultacyjne, kwerendy, badania terenowe, zakup materiałów i odczynników niezbędnych do prowadzenia badań własnych, opracowanie dzieł muzycznych i artystycznych. Dofinansowanie obejmuje ponadto koszty tłumaczeń i korekt tekstów przeznaczonych do publikacji w wysoko punktowanych czasopismach.

Naukowcy mogą wnioskować o dofinansowanie działań badawczych w kwocie do 10 000 zł, a w przypadku podjęcia współpracy międzynarodowej – wsparcie może wynosić maksymalnie 20 000 zł. Okres realizacji działań badawczych wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Wydatkowanie środków finansowych przyznanych w ramach konkursu będzie możliwe do 31 grudnia 2024 roku, z zachowaniem zasad wydatkowania ujętych w regulaminie.

DOTYCZY

działań naukowo-badawczych

NABÓR

od 27.11.2023 r. do 01.01.2024 r.

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni | badawczo-techniczni,
którzy nie korzystali dotąd z dofinansowania działań badawczych w konkursach wymienionych w regulaminie

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

10 000 zł | 20 000 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW

12 miesięcy

Pracownicy, którzy byli beneficjentami poprzednich edycji konkursu „Swoboda badań” lub innych konkursów dofinansowanych z budżetu Inicjatywy Doskonałości Badawczej ( „Zielony Horyzont”, „Horyzont Postcovidowy”, „Mobilność I Nauka”), nie mogą aplikować o wsparcie działań badawczych w ramach IV edycji konkursu „Swoboda badań”.

Konkurs „Równość i różnorodność w badaniach naukowych” stanowi jedno z działań wdrażających przyjęty w 2021 roku Plan Równości Płci w Uniwersytecie Śląskim.

Celem konkursu „Równość i różnorodność w badaniach naukowych”, organizowanego w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, jest eksploracja problematyki oraz rozwój badań prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach dotyczących kwestii równości i różnorodności społecznej. Konkurs przyczyni się zatem do promowania tematu równości i różnorodności w badaniach naukowych, upowszechniania wyników takich badań oraz rozwoju międzynarodowej współpracy badawczej w tym zakresie.

Pracowniczki i pracownicy oraz doktorantki i doktoranci mogą w ramach konkursu uzyskać dofinansowanie na takie działania, jak: realizacja badań własnych, kwerendy, tłumaczenie lub korekta tekstu, udział w międzynarodowej konferencji naukowej, wyjazd konsultacyjny i studyjny oraz staże naukowe, a także inne działania przyczyniające się do osiągnięcia celów konkursu oraz zgodne z unijną Strategią Równości Płci na lata 2020–2025, w szczególności w zakresie zwiększenia znaczenia i widzialności Uniwersytetu, zwłaszcza w programie Horyzont Europa.

Naukowczynie i naukowcy mogą wnioskować o dofinansowanie działań badawczych w kwocie do 10 000 zł. Okres realizacji działań badawczych wynosi maksymalnie 12 miesięcy.

Informujemy, że nabór wniosków w konkursie został przedłużony do 27 listopada 2023 roku.

DOTYCZY

działań naukowo-badawczych

NABÓR

od 30.10.2023 do 27.11.2023 [nabór zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni |doktoranci

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

10 000 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW

do 31.12.2024

Konkurs „Równość i różnorodność w badaniach naukowych” stanowi jedno z działań wdrażających przyjęty w 2021 roku Plan Równości Płci w Uniwersytecie Śląskim.

Celem konkursu „Równość i różnorodność w badaniach naukowych”, organizowanego w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, jest eksploracja tematyki badawczej i rozwój badań prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach dotyczących kwestii równości i różnorodności społecznej. Konkurs przyczyni się zatem do promowania tematu równości i różnorodności w badaniach naukowych, upowszechniania wyników takich badań oraz rozwoju międzynarodowej współpracy badawczej w zakresie tej problematyki badań.

Pracowniczki i pracownicy oraz doktorantki i doktoranci mogą uzyskać dofinansowanie na takie działania jak: realizacja badań własnych, kwerendy, tłumaczenie lub korekta tekstu, udział w międzynarodowej konferencji naukowej, wyjazd konsultacyjny i studyjny oraz staże naukowe, a także inne działania przyczyniające się do osiągnięcia celów konkursu i będące istotnie zgodnymi z punktu widzenia unijnej Strategii Równości Płci na lata 2020–2025, w szczególności zwiększenia znaczenia i widzialności Uniwersytetu, zwłaszcza w programie Horyzont Europa.

Naukowczynie i naukowcy mogą wnioskować o dofinansowanie działań badawczych w kwocie do 10 000 zł. Okres realizacji działań badawczych wynosi maksymalnie 12 miesięcy.

DOTYCZY

działań naukowo-badawczych

NABÓR

od 01.01.2023 do 15.02.2023 [nabór zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni | doktoranci

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

10 000 zł

OKRES REALIZACJI

12 miesięcy

Celem przedsięwzięcia organizowanego w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej jest doskonalenie warunków rozwoju naukowego pracowników, budowanie wysokiej jakości dorobku naukowego, upowszechnianie i komercjalizacja wiedzy, a w konsekwencji zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki. Konkurs przyczynia się ponadto do nawiązania lub zintensyfikowania współpracy międzynarodowej, w szczególności z partnerami sojuszu Transform4Europe (T4EU). Na sfinansowanie działań badawczych w III edycji konkursu przeznaczono w sumie kwotę do 1 000 000 zł.

Naukowcy mogą uzyskać dofinansowanie na takie działania, jak: wyjazdy badawcze i konsultacyjne, kwerendy, badania terenowe, zakup materiałów i odczynników niezbędnych do prowadzenia badań własnych, opracowanie dzieł muzycznych i artystycznych. Dofinansowanie obejmuje ponadto koszty tłumaczeń i korekt tekstów przeznaczonych do publikacji w wysoko punktowanych czasopismach. Naukowcy mogą wnioskować o dofinansowanie działań badawczych w kwocie do 10 000 zł, a w przypadku podjęcia współpracy międzynarodowej – wsparcie może wynosić do 20 000 zł. Okres realizacji działań badawczych wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Wydatkowanie środków finansowych przyznanych w ramach konkursu będzie możliwe do 30 listopada 2023 roku.

W dwóch pierwszych edycjach „Swobody badań” swoje wnioski zgłosili naukowcy reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe realizowane na Uniwersytecie Śląskim. W pierwszym konkursie wzięło udział 160 naukowców, a 125 otrzymało dofinansowanie swojej działalności badawczej na łączną kwotę ponad 1 mln zł, natomiast do II edycji przystąpiło 210 badaczy, z których 118 zostało laureatami, otrzymując wsparcie w łącznej kwocie przekraczającej 1 230 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać również laureaci jednej z poprzednich edycji konkursu, którzy zakończyli już swoje projekty i przesłali sprawozdania potwierdzające uzyskanie rezultatów publikacyjnych lub artystycznych. Pracownicy, którzy byli beneficjentami łącznie w dwóch poprzednich edycjach konkursu „Swoboda badań” nie mogą przystąpić do III edycji konkursu.

DOTYCZY

działań naukowo-badawczych

NABÓR

od 28.12.2022 roku do 29.01.2023 roku [nabór zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni | pracownicy badawczo-techniczni

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

10 000 zł | 20 000 zł

OKRES REALIZACJI

12 miesięcy

Celem konkursu Swoboda badań – II edycja, organizowanego w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, jest doskonalenie warunków rozwoju naukowego pracowników, budowanie wysokiej jakości dorobku naukowego, upowszechnianie i komercjalizacja wiedzy, a w konsekwencji zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki. Konkurs przyczyni się ponadto do nawiązania lub zintensyfikowania współpracy międzynarodowej, w szczególności z partnerami sojuszu Transform4Europe. Na sfinansowanie działań badawczych w konkursie przeznaczono w sumie kwotę do 1 200 000 zł.

Naukowcy w II edycji konkursu mogli uzyskać dofinansowanie na takie działania, jak: wyjazdy badawcze i konsultacyjne, kwerendy, badania terenowe, zakup materiałów i odczynników niezbędnych do prowadzenia badań własnych, opracowanie dzieł muzycznych i artystycznych. Dofinansowanie obejmowało ponadto koszty tłumaczeń i korekt tekstów przeznaczonych do publikacji w wysoko punktowanych czasopismach. Naukowcy mogli wnioskować o dofinansowanie działań badawczych w kwocie do 10 000 zł, a w przypadku podjęcia współpracy międzynarodowej – wsparcie mogło wynosić maksymalnie 20 000 zł. Okres realizacji działań badawczych wynosić będzie maksymalnie 12 miesięcy. Nabór wniosków zakończył się 10.01.2022 roku.

Wnioski o dofinansowanie mogli składać również laureaci I edycji konkursu, którzy przesłali sprawozdania potwierdzające uzyskanie deklarowanych rezultatów i rozliczające projekty.

Przypominamy, że w I edycji Swobody badań swoje wnioski zgłosili naukowcy reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe realizowane na Uniwersytecie Śląskim. W konkursie wzięło udział 160 naukowców, a 125 otrzymało dofinansowanie swojej działalności badawczej na łączną kwotę ponad 1 mln zł.

DOTYCZY

działań naukowo-badawczych

NABÓR

od 26.11.2021 do 10.01.2022 [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni | badawczo-techniczni

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

realizacja działań badawczych – do 10 000 zł, a w przypadku spełnienia warunku nawiązania współpracy międzynarodowej – do 20 000 zł

OKRES REALIZACJI

12 miesięcy

Konkurs pn. „Zielony Horyzont” został uruchomiony w związku z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami ekologicznymi i klimatycznymi oraz strategią na rzecz zielonego ładu w regionie, Europie oraz na świecie. Dotyczy on dofinansowania działań badawczych podejmujących tematykę transformacji środowiskowej i proekologiczną. Celem konkursu jest wsparcie interdyscyplinarnej działalności badawczej pracowników Uniwersytetu Śląskiego we współpracy międzynarodowej, przyczyniającej się do zwiększenia realnego wpływu działalności naukowej uczelni na jej otoczenie zewnętrzne.

W konkursie mogły brać udział interdyscyplinarne zespoły projektowe, w skład których wchodzą również naukowcy spoza Uniwersytetu Śląskiego, a w szczególności badacze reprezentujący uznane zagraniczne instytucje naukowe. W ramach konkursu zespół projektowy będzie miał do dyspozycji pulę środków na działania, których efektem będzie zawarcie partnerstwa międzynarodowego oraz przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu badawczego do programu Horyzont Europa.

Konkurs pn. „Zielony Horyzont” finansowany jest w ramach programu pn. Inicjatywa Doskonałości Badawczej oraz ze środków projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”.

Wniosek o dofinansowanie działań badawczych składał lider zespołu projektowego za pośrednictwem formularza online.


Finansowanie uzyskały wnioski projektowe, które otrzymały więcej niż 60% możliwych do zdobycia punktów.

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

DOTYCZY

interdyscyplinarnych działań badawczych

NABÓR

od 08.06.2021 do 31.08.2021 [nabór zakończony]

 

BENEFICJENCI

interdyscyplinarne zespoły projektowe działające w ramach Uniwersytetu lub nowe interdyscyplinarne zespoły projektowe utworzone na potrzeby niniejszego konkursu

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

120 000 zł

OKRES TRWANIA PROJEKTU

do 30.06.2023

NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY PROJEKTU

znacząca publikacja, złożenie wniosku projektowego
w międzynarodowym programie Horyzont Europa do 30.06.2023

W związku z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami w obliczu pandemii koronawirusa oraz koniecznością adaptacji społeczeństwa do nowych warunków został uruchomiony konkurs pn. „Horyzont Postcovidowy”, który dotyczy dofinansowania działań badawczych mających istotny wpływ na funkcjonowanie i rozwój cywilizacyjny społeczeństwa. Celem konkursu jest wsparcie interdyscyplinarnej działalności badawczej pracowników Uniwersytetu Śląskiego, podejmujących działania na rzecz badań konsekwencji pandemii COVID-19 na różnorodnych płaszczyznach jej oddziaływania, w tym wielowymiarowego wsparcia psychologicznego, społecznego lub technologicznego, a także skutecznego przeciwdziałania skutkom pandemii wywołanej koronawirusem.

W konkursie mogły brać udział interdyscyplinarne zespoły projektowe, w skład których wchodzą również naukowcy spoza Uniwersytetu Śląskiego, a w szczególności badacze reprezentujący uznane zagraniczne instytucje naukowe. W ramach konkursu zespół projektowy będzie miał do dyspozycji pulę środków na działania, których efektem będzie zawarcie partnerstwa międzynarodowego oraz przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu badawczego do programu Horyzont Europa.

Konkurs pn. „Horyzont Postcovidowy” finansowany jest w ramach programu pn. Inicjatywa Doskonałości Badawczej oraz ze środków projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”.

Wniosek o dofinansowanie działań badawczych składał lider zespołu projektowego za pośrednictwem formularza online.


Finansowanie uzyskały wnioski projektowe, które otrzymały więcej niż 60% możliwych do zdobycia punktów.

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

DOTYCZY

interdyscyplinarnych działań badawczych

NABÓR


od 08.06.2021 do 31.08.2021 [nabór zakończony]

BENEFICJENCI

interdyscyplinarne zespoły projektowe działające w ramach Uniwersytetu lub nowe interdyscyplinarne zespoły projektowe utworzone na potrzeby niniejszego konkursu

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

120,000 zł

OKRES TRWANIA PROJEKTU

do 30.06.2023

NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY PROJEKTU

znacząca publikacja, złożenie wniosku projektowego
w międzynarodowym programie Horyzont Europa do 30.06.2023

Zakończył się nabór wniosków w pierwszym konkursie pn. „Swoboda badań” w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, który spotkał się z dużym zainteresowaniem naszych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych. Do konkursu zgłosiło się 160 naukowców, przy czym w ostatnim dniu naboru wpłynęło ponad 50 aplikacji. Otrzymano wnioski na działania badawcze realizowane we wszystkich dyscyplinach reprezentowanych w Uniwersytecie Śląskim.

Inicjatywa wzbudziła największe zainteresowanie wśród naukowców prowadzących badania w takich dyscyplinach, jak: psychologia (13% wszystkich zgłoszeń), inżynieria materiałowa (również 13% wszystkich zgłoszeń) czy nauki biologiczne (8% wszystkich aplikacji). Ponad 10% wnioskodawców stanowią naukowcy reprezentujący różne dyscypliny sztuki.

W pierwszej edycji konkursu „Swoboda badań” wnioskowana kwota wyniosła 1 819 927,04 zł.

Cel konkursu

Rozwój naukowy pracowników, budowanie wysoko punktowanego dorobku naukowego oraz upowszechnianie i komercjalizacja wiedzy to główne założenia konkursu pn. „Swoboda badań”. W ramach niego można otrzymać finansowanie w każdej dyscyplinie – i to nie tylko na badania na dowolny temat, lecz również korekty językowe, tłumaczenia, wyjazdy, kwerendy czy konferencje.

Warunkami uczestnictwa są: przedstawienie jednego osiągnięcia ewaluacyjnego z ostatnich 3 lat oraz zadeklarowanie opublikowania wyników badań związanych z przyznanym finansowaniem. Naukowcy będą mogli otrzymać do 20 000 zł, aż do wyczerpania puli.

FAQ

Can a publication declared in the application have more than one author (the applicant)?

Yes, publications with several authors as a result are permitted.

  Can an application be submitted by a research team?

Application in the call is submitted by a single scientist. However, research activities can be carried out by a research team.

Can I apply for the funding of scientific research whose subject is the same as in another grant?

Yes, you can apply for such funding, with the reservation that the requested costs cannot be covered under a different grant, so as to avoid double funding.

How can the result declared in an application be settled?

After obtaining the journal’s decision on accepting the article declared in the application for printing, the beneficiary shall immediately notify Science Department about this fact via the online reporting form available on the website of the initiative.

In the case of funding above PLN 10,000, the situation is analogous. Settlement is carried out by providing information about achieving the declared additional result to the Science Department. The beneficiary will be informed that the research activity has been settled by e-mail.

What will happen in the case when a journal has rejected the publication declared in the application?

In the case of any problems with publishing an article/monograph, every effort should be made to release the publication in a different journal/publishing house with the same number of Ministry of Science and Higher Education points as declared in the funding application.

DOTYCZY

pojedynczego działania badawczego

NABÓR

od 02.11.2020 do 30.11.2020 [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

20 000 zł

Kilkoro naukowców na Spitsbergenie ubranych w czerwone i czarne kombinezony, na skuterach śnieżnych
fot. archiwum Dariusza Ignatiuka | Centrum Studiów Polarnych

return to top