Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Widzialność

Finansowanie otwartego dostępu do publikacji naukowych

Zgodnie ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzone są działania mające na celu zwiększenie widzialności i pozycji uczelni w regionie, Europie i na świecie. Do tego celu prowadzić ma przede wszystkim otwarty dostęp do wyników badań naszych naukowców.

Koncepcja otwartej nauki wpisuje się w założenia Inicjatywy Doskonałości Badawczej, dlatego w jej ramach uruchomiony został konkurs pn. „Otwarty dostęp” umożliwiający upowszechnienie publikacji i wyników badań o wysokim poziomie naukowym, umacniających wpływ aktywności naukowej pracowników na rozwój światowej nauki.

O konferencji

Zapraszamy społeczność akademicką na konferencję sprawozdawczą Priorytetowe Obszary Badawcze (POB) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która odbędzie się 16 listopada 2023 roku w godz. 8.00–16.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. To wyjątkowe wydarzenie, które skupia się na pięciu Priorytetowych Obszarach Badawczych związanych z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi, stanowiącymi fundament działalności naukowej naszej uczelni. W ramach konferencji zostaną podsumowane i upowszechnione dotychczasowe osiągnięcia naukowców, których badania zostały dofinansowane w latach 2020–2023 z budżetu strategicznego programu UŚ pn. „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”.

Tło konferencji

Priorytetowe Obszary Badawcze to obszary działalności naukowców Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uwzględniające aktualną oraz unikatową tematykę badań, które w największym stopniu wpływają na rozwój światowej nauki oraz uwzględniają Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Obszary te umożliwiają w sposób systemowy współpracę badawczą, a zarazem zachęcają naukowców do realizowania interdyscyplinarnych projektów we współpracy ze znakomitymi ośrodkami o światowej renomie. Wyszczególnione zostały następujące obszary:

 • POB 1 – Harmonijny rozwój człowieka – troska o ochronę zdrowia i jakość życia;
 • POB 2 – Nowoczesne materiały i technologie oraz ich społeczno-kulturowe implikacje;
 • POB 3 – Zmiany środowiska i klimatu wraz z towarzyszącymi im wyzwaniami społecznymi;
 • POB 4 – Humanistyka dla przyszłości – interdyscyplinarne badania kultury i cywilizacji;
 • POB 5 – Badanie fundamentalnych właściwości natury.

Formy wystąpień

Zespoły skupione wokół priorytetowych obszarów badawczych

Koordynatorzy POB-ów zaprezentują kluczowe aspekty i efekty uczestnictwa w programie dofinansowania potrzeb badawczych zespołów skoncentrowanych wokół POB w latach 2020–2023. W planie konferencji przewidziane są także referaty naukowców, którzy realizują projekty związane z tematyką danego obszaru badawczego.

Laureaci konkursów realizowanych w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej
(Swoboda badań, Równość i różnorodność w badaniach naukowych, Zielony Horyzont i Horyzont Postcovidowy)

Podczas konferencji odbędzie się sesja posterowa dla laureatów konkursów realizowanych w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, w tym trzech edycji konkursu „Swoboda badań”.

Dla naukowców, których badania wpisują się w tematykę jednego z pięciu priorytetowych obszarów badawczych, konferencja stanowi wyjątkową okazję do podzielenia się swoimi wynikami badań.

Zachęcamy do rejestracji na konferencję za pośrednictwem zamieszczonego na stronie formularza. Pierwsze 30 zgłoszonych propozycji posterów, które uzyska akceptację Rady Naukowej IDB, zostanie włączonych do programu konferencji do sesji posterowej.

Wydruk posterów zostanie sfinansowany z budżetu Inicjatywy Doskonałości Badawczej. Poster powinien być zgodny z wytycznymi podanymi w regulaminie naboru zgłoszeń do sesji posterowej.

Autorzy i autorki wybranych zgłoszeń na sesję posterową zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się na konferencję drogą mailową lub telefoniczną, zgodnie z danymi ujętymi w formularzu zgłoszeniowym. Są wówczas zobowiązani do przesłania opracowanego posteru (format A1) w formie pliku PDF do 10 listopada 2023 roku na adres mailowy: idb@us.edu.pl, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w regulaminie.

Informujemy, że zaktualizowano regulamin naboru i wydłużono termin zgłaszania propozycji posterów do 9 listopada 2023 roku.

zdjęcia promujące Priorytetowe Obszary Badawcze UŚ

Konkurs pn. „Widzialność Centrów Badawczych” – II edycja, organizowany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej, został rozstrzygnięty. Dzięki decyzji o zwiększeniu puli środków na sfinansowanie przedsięwzięcia, podjętej w celu dywersyfikacji realizowanych inicjatyw, w II edycji konkursu na działalność badawczo-rozwojową centrów przeznaczono ponad 442 tys. zł, przy czym maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku wynosi do 100 tys. zł.

Dofinansowanie działań badawczo-rozwojowych uzyskało pięć jednostek:

 • Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną,
 • Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab,
 • Centre for Biomass Energy Research and Education,
 • Śląskie Centrum Wody,
 • Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr.

Wszystkie zwycięskie centra osiągnęły wynik powyżej 80% punktów możliwych do uzyskania.

Ocena merytoryczna wniosków opierała się m.in. na analizie potencjału rozwojowego centrum badawczego, wpływu centrum na otoczenie społeczno-gospodarcze i międzynarodowe, poziomu naukowego prowadzonych badań, a także analizie wpływu deklarowanych rezultatów na wzmocnienie współpracy międzynarodowej oraz zwiększenie widzialności centrum badawczego w regionie, Europie i na świecie. Zgodnie z regulaminem konkursu wszystkie te założenia są spójne z profilami i celami badawczymi centrów oraz wpisują się w strategię Uniwersytetu Śląskiego.

Wśród najważniejszych zadeklarowanych efektów dofinansowanych działań znajdują się m.in.: znaczące publikacje naukowe, seminaria, debaty, warsztaty popularnonaukowe, międzynarodowe konferencje naukowe, podcasty, a także udział w targach branżowych.

DOTYCZY

dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową centrów badawczych

NABÓR

od 12.05.2022 do 13.06.2022 [nabór zakończony]

BENEFICJENCI

centra badawcze UŚ

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA JEDNEGO WNIOSKU

100 000 zł

Konkursu pn. „Widzialność Centrów Badawczych”, zorganizowany w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, został rozstrzygnięty. Na podstawie rekomendacji Zespołu ds. ewaluacji IDB rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek przyznał dofinansowanie: Centrum Studiów Polarnych, Polsko-Chińskiemu Centrum Badań Środowiskowych, Centrum Badawczemu Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych oraz Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.us.edu.pl/idb.

DOTYCZY

dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową centrów badawczych

NABÓR

od 8.04.2021 do 7.05.2021 [zakończony]

BENEFICJENCI

centra badawcze UŚ funkcjonujące co najmniej 6 miesięcy

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA

100 000 zł

7 grudnia 2020 roku zakończył się nabór wniosków w konkursie pn. „Otwarty dostęp”, którego celem jest wzmocnienie widzialności wyników badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach poprzez publikowanie ich w trybie Open Access w otwartych czasopismach naukowych. Do konkursu przystąpiło 14 instytutów, zgłoszone zostały propozycje artykułów przeznaczonych do publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych o dużym zasięgu. Dyrektorzy instytutów wnioskowali o dofinansowanie o łącznej kwocie blisko 900 000 zł.

DOTYCZY

dofinansowania publikacji typu Open Access

NABÓR

od 09.11.2020 do 07.12.2020 [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA

ustalana z wnioskodawcą

Młoda kobieta w kapeluszu stoi przy półce z książkami
fot. Szymon Nawrat

return to top