Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej

Widzialność

Finansowanie otwartego dostępu do publikacji naukowych

Zgodnie ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzone są działania mające na celu zwiększenie widzialności i pozycji uczelni w regionie, Europie i na świecie. Do tego celu prowadzić ma przede wszystkim otwarty dostęp do wyników badań naszych naukowców.

Koncepcja otwartej nauki wpisuje się w założenia Inicjatywy Doskonałości Badawczej, dlatego w jej ramach uruchomiony został konkurs pn. „Otwarty dostęp” umożliwiający upowszechnienie publikacji i wyników badań o wysokim poziomie naukowym, umacniających wpływ aktywności naukowej pracowników na rozwój światowej nauki.

Konkurs pn. „Widzialność Centrów Badawczych” – II edycja, organizowany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej, został rozstrzygnięty. Dzięki decyzji o zwiększeniu puli środków na sfinansowanie przedsięwzięcia, podjętej w celu dywersyfikacji realizowanych inicjatyw, w II edycji konkursu na działalność badawczo-rozwojową centrów przeznaczono ponad 442 tys. zł, przy czym maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku wynosi do 100 tys. zł.

Dofinansowanie działań badawczo-rozwojowych uzyskało pięć jednostek:

  • Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną,
  • Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab,
  • Centre for Biomass Energy Research and Education,
  • Śląskie Centrum Wody,
  • Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr.

Wszystkie zwycięskie centra osiągnęły wynik powyżej 80% punktów możliwych do uzyskania.

Ocena merytoryczna wniosków opierała się m.in. na analizie potencjału rozwojowego centrum badawczego, wpływu centrum na otoczenie społeczno-gospodarcze i międzynarodowe, poziomu naukowego prowadzonych badań, a także analizie wpływu deklarowanych rezultatów na wzmocnienie współpracy międzynarodowej oraz zwiększenie widzialności centrum badawczego w regionie, Europie i na świecie. Zgodnie z regulaminem konkursu wszystkie te założenia są spójne z profilami i celami badawczymi centrów oraz wpisują się w strategię Uniwersytetu Śląskiego.

Wśród najważniejszych zadeklarowanych efektów dofinansowanych działań znajdują się m.in.: znaczące publikacje naukowe, seminaria, debaty, warsztaty popularnonaukowe, międzynarodowe konferencje naukowe, podcasty, a także udział w targach branżowych.

DOTYCZY

dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową centrów badawczych

NABÓR

od 12.05.2022 do 13.06.2022 [nabór zakończony]

BENEFICJENCI

centra badawcze UŚ

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA JEDNEGO WNIOSKU

100 000 zł

Konkursu pn. „Widzialność Centrów Badawczych”, zorganizowany w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, został rozstrzygnięty. Na podstawie rekomendacji Zespołu ds. ewaluacji IDB rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek przyznał dofinansowanie: Centrum Studiów Polarnych, Polsko-Chińskiemu Centrum Badań Środowiskowych, Centrum Badawczemu Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych oraz Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.us.edu.pl/idb.

DOTYCZY

dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową centrów badawczych

NABÓR

od 8.04.2021 do 7.05.2021 [zakończony]

BENEFICJENCI

centra badawcze UŚ funkcjonujące co najmniej 6 miesięcy

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA

100 000 zł

7 grudnia 2020 roku zakończył się nabór wniosków w konkursie pn. „Otwarty dostęp”, którego celem jest wzmocnienie widzialności wyników badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach poprzez publikowanie ich w trybie Open Access w otwartych czasopismach naukowych. Do konkursu przystąpiło 14 instytutów, zgłoszone zostały propozycje artykułów przeznaczonych do publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych o dużym zasięgu. Dyrektorzy instytutów wnioskowali o dofinansowanie o łącznej kwocie blisko 900 000 zł.

DOTYCZY

dofinansowania publikacji typu Open Access

NABÓR

od 09.11.2020 do 07.12.2020 [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA

ustalana z wnioskodawcą

Młoda kobieta w kapeluszu stoi przy półce z książkami
fot. Szymon Nawrat

return to top