Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej

Rozwój

Szkolenia i narzędzia dla pracowników

Budowanie potencjału i podnoszenie kompetencji odbywa się dzięki takim formom wsparcia, jak: szkolenia, kursy i seminaria oraz udostępnianie narzędzi zapewniających komfort pracy.

Wymienione inicjatywy mają pomóc w pozytywnych zmianach organizacyjnych na uczelni poprzez stworzenie warunków do rozwoju zawodowego społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego – w szczególności poprzez:

  • podnoszenie kompetencji badawczych kadry naukowej, w tym młodych naukowców,
  • rozwijanie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej,
  • rozwijanie kompetencji zarządczych i organizacyjnych kadry kierowniczej i administracyjnej.

Program pn. „Data Steward – zarządzanie danymi badawczymi”

„Data Steward – zarządzanie danymi badawczymi” to nowy konkurs organizowany w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, którego celem jest podnoszenie kompetencji kadry uczelni poprzez powołanie wykwalifikowanego zespołu data stewardów zgodnie z polityką otwartego dostępu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Program zakłada pokrycie kosztów szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie zarządzania danymi badawczymi zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz dodatków zadaniowych z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych. Realizacja programu jest przewidziana przez maksymalnie 18 miesięcy. Na sfinansowanie programu uczelnia przeznacza łącznie do 300 tys. zł. Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia w programie jest złożenie wniosku konkursowego dostępnego w formie formularza online. Do wniosku należy dołączyć zgodę bezpośredniego przełożonego na udział pracownika w programie.

Wysokość dodatku zadaniowego dla uczestników programu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych wynosi 1000 zł brutto miesięcznie w okresie pierwszych 6 miesięcy, 1500 zł brutto miesięcznie w okresie kolejnych 6 miesięcy oraz 2000 zł brutto miesięcznie w okresie ostatnich 6 miesięcy.

Do podstawowych zadań data stewardów należą m.in. wsparcie naukowców uczelni w przygotowaniu Planu Zarządzania Danymi (PZD), jego wdrażanie i monitorowanie oraz przygotowanie raportu z realizacji, dostosowanie instrumentu PZD do potrzeb wydziałów oraz dyscyplin i jego bieżąca aktualizacja, a także przeszkolenie naukowców na wydziałach w zakresie zarządzania danymi oraz przygotowania i wdrażania PZD.

Szczegółowe informacje na temat programu zostały zawarte w regulaminie.

DOTYCZY

poszerzania wiedzy pracowników, rozwijania ich kompetencji i umiejętności niezbędnych do stworzenia na UŚ
wykwalifikowanego zespołu data stewardów

NABÓR

od 25.11.2022 do 8.01.2023

BENEFICJENCI

pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wybrani w drodze konkursu

Program pn. „Tech | Kadra”

Zakończył się nabór wniosków w nowym programie pn. „Tech | Kadra” realizowanym w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej. Program jest adresowany do pracowników inżynieryjno-technicznych oraz badawczo-technicznych i ma na celu doskonalenie ich kompetencji badawczych związanych z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej.

Złożone wnioski zostaną poddane dwuetapowej ocenie formalno-merytorycznej dokonywanej przez zespół ds. ewaluacji składający się z członków Rady Naukowej IDB oraz przedstawicieli Rady Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej UŚ. Ocena merytoryczna opiera się na analizie planu rozwoju kompetencji wnioskodawców pod kątem doświadczenia pozwalającego na obsługę oraz utrzymanie sprawności aparatury naukowo-badawczej, a także umiejętności przeprowadzania pomiarów i badań z jej wykorzystaniem. Ocenie podlega także opis efektów, które wnioskodawca zamierza uzyskać dzięki przyznanemu wsparciu. Autorzy najwyżej ocenionych wniosków zostaną zaproszeni na rozmowę, w której szczegółowo omówią swój plan rozwojowy.

Przedmiotem finansowania będą m.in. koszty specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz dodatków zadaniowych z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych. Do wniosku zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę na korzystanie z infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej wymienionej we wniosku konkursowym. Na sfinansowanie programu przeznacza się kwotę łącznie 200 000 zł.

Beneficjenci programu będą zobowiązani m.in. do udziału w specjalistycznych szkoleniach, zwiększenia aktywności w zakresie obsługi sprzętu IBDA wymienionego we wniosku konkursowym, zwiększenia liczby wykonywanych badań dla zespołów spoza własnego instytutu, a także zwiększania widzialności obsługiwanej aparatury. Szczegóły programu znajdują się w regulaminie.

DOTYCZY

doskonalenia kompetencji badawczych związanych z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej

NABÓR

od 6.10.2022 do 1.11.2022 [nabór zamknięty]

BENEFICJENCI

pracownicy inżynieryjno-techniczni i badawczo-techniczni

Szkolenia dla doskonałości naukowej

Badanie potrzeb szkoleniowych

W ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej opracowany został specjalny kwestionariusz ankiety badający potrzeby naukowców Uniwersytetu Śląskiego w zakresie podnoszenia kompetencji w pisaniu projektów oraz aplikowaniu w konkursach na dofinasowanie działań naukowo-badawczych. Jeśli chcieliby Państwo zaproponować inne szkolenia doskonalące warsztat naukowy, nieujęte w niniejszym formularzu, prosimy o uwzględnienie ich w odpowiednim miejscu w kwestionariuszu.

Zachęcamy do wypełnienia formularza za pośrednictwem strony: https://formularze.us.edu.pl/site/index/477.

Wyniki badania pozwolą dopasować ofertę szkoleń do Państwa potrzeb, a także rozszerzyć ją o nowe zagadnienia. Celem niniejszej inicjatywy jest stworzenie warunków do rozwoju naukowego pracowników UŚ, wspieranie ich na wszystkich etapach kariery, w szczególności budowanie i podnoszenie kompetencji w zakresie tworzenia wniosków i aplikowania o granty zewnętrzne.

W serwisie Pracownik opublikowana została informacja na temat spotkań sieciujących oraz szkoleń z zakresu m.in. opracowywania i składnia projektów międzynarodowych. Konkursy w ramach programu Horyzont Europa, granty ERC, konkursy krajowe, zasady składania wniosków, kryteria formalne, jak i rady praktyczne – to przykładowe tematy proponowanych szkoleń. Doświadczeniami dzielą się zarówno realizatorzy projektów, jak również eksperci zaangażowani w ocenę wniosków. Zachęcamy Państwa do podnoszenia swoich kompetencji w zakresie aplikowania w konkursach na dofinasowanie działań naukowo-badawczych.

Lista szkoleń

Narzędzia dla pracowników

Grammarly – usługa sprawdzania pisowni i gramatyki języka angielskiego

Informujemy, że przedłużona została licencja na korzystanie z programu Grammarly, korektora tekstów pisanych w języku angielskim, który na bieżąco wskazuje różnorodne błędy i proponuje poprawki, a także dostosuje się do stylu pisanego tekstu. Na mocy aktualnie obowiązującej umowy z Grammarly Uniwersytet Śląski w Katowicach korzysta z 1000 kont aplikacji. W celu ułatwienia korzystania z programu aktywnym użytkownikom – zarejestrowanym na wcześniejszych etapach udostępniania kont – licencje zostały przedłużone automatycznie. Zgodnie z zapisem regulaminu konkursu konta nieaktywne przez ponad 3 miesiące są usuwane, co umożliwia zarejestrowanie się nowym użytkownikom. Umowa pozwala uczelni na korzystanie z licencji do 14 października 2023 r.

Korektor służy pracownikom, doktorantom i studentom uczelni w poprawnym pisaniu, redagowaniu artykułów oraz prac naukowych i zaliczeniowych w języku angielskim. Sugeruje korekty i wskazówki w czasie rzeczywistym, wskazuje błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne i interpunkcyjne. Posiada funkcję wykrywającą charakter tekstu, ton i cel wiadomości. Wśród dodatkowych opcji aplikacji znajduje się m.in. funkcja sprawdzania tekstu pod kątem plagiatu.

Aplikacja Grammarly

Zachęcamy do rejestracji, bezpłatną licencję mogą uzyskać doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Dostępnych jest 50 darmowych licencji, decyduje kolejność zgłoszeń.

Grafika przedstawiająca cztery postaci, dwie pracują na laptopie, jedna czyta książkę, jedna patrzy na monitor, na którym jest wielki napis HELLO. W tle napisy: Inicjatywa Doskonałości Badawczej, aplikacja Grammarly

Zakończone nabory

646 nauczycieli akademickich i doktorantów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zgłosiło chęć uzyskania bezpłatnego dostępu do aplikacji Grammarly służącej profesjonalnej korekcie pisowni w języku angielskim. Limit miejsc został wyczerpany przed upływem tygodnia od daty opublikowania formularza rejestracyjnego. W związku z dużym zainteresowaniem i w trosce o komfort pracy nauczycieli akademickich i doktorantów podjęta została decyzja o przyznaniu bezpłatnych kont wszystkim osobom, które przesłały poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny.

NABÓR

od 17.11.2020 do 7.12.2020 [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni | pracownicy dydaktyczni
doktoranci

Uniwersytet Śląski w Katowicach pragnie wspierać społeczność akademicką na wielu płaszczyznach. Mając na względzie komfort pracy naukowców i doktorantów, w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej zakupiono praktyczne narzędzie do korekty tekstów tworzonych w języku angielskim.

Ze względu na duże zainteresowanie programem zorganizowana została II edycja udostępniania kont Grammarly.

Beneficjentami byli: pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, badawczo-techniczni oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udostępnionych zostało kolejnych 800 kont, w tym 600 dla pracowników oraz 200 dla doktorantów UŚ – decydowała kolejność zgłoszeń. Nabór trwał do 31 grudnia 2020 roku.

Wykupiona licencja pozwoli użytkownikom korzystać z aplikacji doskonalącej sprawność językową, skutecznie wspierającej w bieżącej komunikacji i tworzeniu tekstów w języku angielskim. Grammarly to internetowy korektor pisowni, sugerujący poprawki i dający wskazówki w czasie rzeczywistym, wskazujący błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne i interpunkcyjne. Posiada funkcję wykrywającą charakter tekstu, ton i cel wiadomości. Wśród dodatkowych opcji aplikacji znajduje się funkcja sprawdzania tekstu pod kątem plagiatu.

Podczas rejestracji wymagane jest podanie służbowego adresu poczty elektronicznej – w domenie us.edu.pl. Zasady udostępniania i użytkowania kont Grammarly określa załączony regulamin.

NABÓR

od 14. 12. 2020 r. do 31. 12. 2020 r. [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy: badawczy | badawczo-dydaktyczni | dydaktyczni | badawczo-techniczni
doktoranci

Zakończyła się trzecia edycja udostępniania kont korektora językowego Grammarly w wersji premium. Korzystanie z aplikacji umożliwi pracownikom oraz doktorantom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach doskonalenie umiejętności językowych.

Grammarly poprawia na bieżąco każdy napisany tekst w języku angielskim, dbając o poprawność ortograficzną, stylistyczną, gramatyczną, a nawet interpunkcyjną. Narzędzie będzie zatem skutecznie wspierać użytkowników w bieżącej komunikacji oraz w pisaniu tekstów naukowych w języku angielskim.

W tej edycji konkursu konto Grammarly mogli uzyskać: pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, badawczo-techniczni (w sumie 400 kont), pracownicy administracyjni (100 kont) oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (100 kont). Decydowała kolejność zgłoszeń.

Zasady udostępniania i użytkowania kont Grammarly określa załączony regulamin. Zakup licencji jest finansowany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej.

NABÓR

od 12. 01. 2021 r. do 31. 01. 2021 r. [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy: badawczy | badawczo-dydaktyczni |
dydaktyczni | badawczo-techniczni | administracyjni |
doktoranci

Kobieta stająca z czerwoną kartką przy tablicy, na której poprzypinanych jest wiele innych kartek
fot. Julia Agnieszka Szymala

return to top