Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej

Rozwój

Szkolenia i narzędzia dla pracowników

Budowanie potencjału i podnoszenie kompetencji odbywa się dzięki takim formom wsparcia, jak: szkolenia, kursy i seminaria oraz udostępnianie narzędzi zapewniających komfort pracy.

Wymienione inicjatywy mają pomóc w pozytywnych zmianach organizacyjnych na uczelni poprzez stworzenie warunków do rozwoju zawodowego społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego – w szczególności poprzez:

  • podnoszenie kompetencji badawczych kadry naukowej, w tym młodych naukowców,
  • rozwijanie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej,
  • rozwijanie kompetencji zarządczych i organizacyjnych kadry kierowniczej i administracyjnej.

Szkolenia dla doskonałości naukowej

Badanie potrzeb szkoleniowych

W ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej opracowany został specjalny kwestionariusz ankiety badający potrzeby naukowców Uniwersytetu Śląskiego w zakresie podnoszenia kompetencji w pisaniu projektów oraz aplikowaniu w konkursach na dofinasowanie działań naukowo-badawczych. Jeśli chcieliby Państwo zaproponować inne szkolenia doskonalące warsztat naukowy, nieujęte w niniejszym formularzu, prosimy o uwzględnienie ich w odpowiednim miejscu w kwestionariuszu.

Zachęcamy do wypełnienia formularza za pośrednictwem strony: https://formularze.us.edu.pl/site/index/477.

Wyniki badania pozwolą dopasować ofertę szkoleń do Państwa potrzeb, a także rozszerzyć ją o nowe zagadnienia. Celem niniejszej inicjatywy jest stworzenie warunków do rozwoju naukowego pracowników UŚ, wspieranie ich na wszystkich etapach kariery, w szczególności budowanie i podnoszenie kompetencji w zakresie tworzenia wniosków i aplikowania o granty zewnętrzne.

W serwisie Pracownik opublikowana została informacja na temat spotkań sieciujących oraz szkoleń z zakresu m.in. opracowywania i składnia projektów międzynarodowych. Konkursy w ramach programu Horyzont Europa, granty ERC, konkursy krajowe, zasady składania wniosków, kryteria formalne, jak i rady praktyczne – to przykładowe tematy proponowanych szkoleń. Doświadczeniami dzielą się zarówno realizatorzy projektów, jak również eksperci zaangażowani w ocenę wniosków. Zachęcamy Państwa do podnoszenia swoich kompetencji w zakresie aplikowania w konkursach na dofinasowanie działań naukowo-badawczych.

Lista szkoleń

Narzędzia dla pracowników

Grammarly – usługa sprawdzania pisowni i gramatyki języka angielskiego

Uniwersytet Śląski pragnie wspierać społeczność akademicką na wielu płaszczyznach. Mając na względzie komfort Państwa pracy, rozpoczęliśmy udostępnianie kont w aplikacji internetowej Grammarly pracownikom oraz doktorantom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Grammarly to  praktyczne narzędzie służące profesjonalnej korekcie pisowni w języku angielskim, które, dzięki wbudowanym funkcjom, w czasie rzeczywistym wskazuje błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne i interpunkcyjne oraz sugeruje poprawną wersję analizowanego tekstu. Aplikacja jest ponadto wyposażona w funkcję sprawdzania treści pod kątem plagiatu.

Aplikacja Grammarly

Zachęcamy do rejestracji, bezpłatną licencję mogą uzyskać studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Grafika przedstawiająca cztery postaci, dwie pracują na laptopie, jedna czyta książkę, jedna patrzy na monitor, na którym jest wielki napis HELLO. W tle napisy: Inicjatywa Doskonałości Badawczej, aplikacja Grammarly

Zakończone nabory

646 nauczycieli akademickich i doktorantów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zgłosiło chęć uzyskania bezpłatnego dostępu do aplikacji Grammarly służącej profesjonalnej korekcie pisowni w języku angielskim. Limit miejsc został wyczerpany przed upływem tygodnia od daty opublikowania formularza rejestracyjnego. W związku z dużym zainteresowaniem i w trosce o komfort pracy nauczycieli akademickich i doktorantów podjęta została decyzja o przyznaniu bezpłatnych kont wszystkim osobom, które przesłały poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny.

NABÓR

od 17.11.2020 do 7.12.2020 [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni | pracownicy dydaktyczni
doktoranci

Uniwersytet Śląski w Katowicach pragnie wspierać społeczność akademicką na wielu płaszczyznach. Mając na względzie komfort pracy naukowców i doktorantów, w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej zakupiono praktyczne narzędzie do korekty tekstów tworzonych w języku angielskim.

Ze względu na duże zainteresowanie programem zorganizowana została II edycja udostępniania kont Grammarly.

Beneficjentami byli: pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, badawczo-techniczni oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udostępnionych zostało kolejnych 800 kont, w tym 600 dla pracowników oraz 200 dla doktorantów UŚ – decydowała kolejność zgłoszeń. Nabór trwał do 31 grudnia 2020 roku.

Wykupiona licencja pozwoli użytkownikom korzystać z aplikacji doskonalącej sprawność językową, skutecznie wspierającej w bieżącej komunikacji i tworzeniu tekstów w języku angielskim. Grammarly to internetowy korektor pisowni, sugerujący poprawki i dający wskazówki w czasie rzeczywistym, wskazujący błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne i interpunkcyjne. Posiada funkcję wykrywającą charakter tekstu, ton i cel wiadomości. Wśród dodatkowych opcji aplikacji znajduje się funkcja sprawdzania tekstu pod kątem plagiatu.

Podczas rejestracji wymagane jest podanie służbowego adresu poczty elektronicznej – w domenie us.edu.pl. Zasady udostępniania i użytkowania kont Grammarly określa załączony regulamin.

NABÓR

od 14. 12. 2020 r. do 31. 12. 2020 r. [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy: badawczy | badawczo-dydaktyczni | dydaktyczni | badawczo-techniczni
doktoranci

Zakończyła się trzecia edycja udostępniania kont korektora językowego Grammarly w wersji premium. Korzystanie z aplikacji umożliwi pracownikom oraz doktorantom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach doskonalenie umiejętności językowych.

Grammarly poprawia na bieżąco każdy napisany tekst w języku angielskim, dbając o poprawność ortograficzną, stylistyczną, gramatyczną, a nawet interpunkcyjną. Narzędzie będzie zatem skutecznie wspierać użytkowników w bieżącej komunikacji oraz w pisaniu tekstów naukowych w języku angielskim.

W tej edycji konkursu konto Grammarly mogli uzyskać: pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, badawczo-techniczni (w sumie 400 kont), pracownicy administracyjni (100 kont) oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (100 kont). Decydowała kolejność zgłoszeń.

Zasady udostępniania i użytkowania kont Grammarly określa załączony regulamin. Zakup licencji jest finansowany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej.

NABÓR

od 12. 01. 2021 r. do 31. 01. 2021 r. [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy: badawczy | badawczo-dydaktyczni |
dydaktyczni | badawczo-techniczni | administracyjni |
doktoranci

Kobieta stająca z czerwoną kartką przy tablicy, na której poprzypinanych jest wiele innych kartek
fot. Julia Agnieszka Szymala

return to top