Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rozwój

Szkolenia i narzędzia dla pracowników

Budowanie potencjału i podnoszenie kompetencji odbywa się dzięki takim formom wsparcia, jak: szkolenia, kursy i seminaria oraz udostępnianie narzędzi zapewniających komfort pracy.

Wymienione inicjatywy mają pomóc w pozytywnych zmianach organizacyjnych na uczelni poprzez stworzenie warunków do rozwoju zawodowego społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego – w szczególności poprzez:

  • podnoszenie kompetencji badawczych kadry naukowej, w tym młodych naukowców,
  • rozwijanie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej,
  • rozwijanie kompetencji zarządczych i organizacyjnych kadry kierowniczej i administracyjnej.

Programy motywacyjne w dydaktyce akademickiej

W ramach systemu motywacyjnego w dydaktyce akademickiej (SMoDA) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przewidziano nagrody finansowe przyznawane przez rektora UŚ dla nauczycieli i nauczycielek akademickich za doskonałą dydaktykę w roku akademickim 2022/2023. Zasady przyznawania nagród oraz kryteria oceny zawarto w załączniku do zarządzenia nr 175 rektora UŚ z dnia 3 listopada 2023 r.

Programy motywacyjne w dydaktyce akademickiej zostaną sfinansowane ze środków Inicjatywy Doskonałości Badawczej, która zakłada m.in. stworzenie najlepszych warunków do rozwoju zawodowego pracowników UŚ, w tym budowanie i podnoszenie kompetencji badawczych oraz dydaktycznych kadry naukowej.

Nagrody dla nauczycielek i nauczycieli akademickich

Konkurs pn. „Wyróżnienia JM Rektora UŚ za doskonałą dydaktykę w roku akademickim 2022/2023 organizowanego w ramach systemu motywacyjnego w dydaktyce akademickiej (SMoDA) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, finansowany z programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej, ma charakter indywidualny i kierowany jest do tych osób, które w roku akademickim 2022/2023 opracowały lub zrealizowały elementy programu kształcenia w obrębie kierunku, odznaczające się najwyższą jakością realizacji w skali wydziału. Decyzję o wyróżnieniu nauczyciela lub nauczycielki akademickiej i przyznaniu dodatku zadaniowego podejmuje rektor.

Nagroda przyznawana jest w następujących czterech kategoriach:

  • praca ze studentami lub doktorantami,
  • innowacje dydaktyczne,
  • współpraca w ramach dydaktyki,
  • wybitny nauczyciel.

Formularz zgłoszeniowy, zawierający listę osób rekomendowanych z danej jednostki do wyróżnienia rektora za doskonałą dydaktykę, dziekan albo dyrektor jednostki przesyła do prorektora ds. kształcenia i studentów za pośrednictwem Biura Jakości Kształcenia na adres mailowy: smoda@us.edu.pl.

Kontakt: smoda@us.edu.pl, tel. 32 359 16 17

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: aktyprawne.us.edu.pl.

DOTYCZY

dofinansowania na działalność dydaktyczną

NABÓR

od 3.11.2023 do 22.11.2023

BENEFICJENCI

kadra akademicka prowadząca dydaktykę

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA JEDNEGO WNIOSKU

2 000 zł brutto
(komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu podziału środków)

W ramach systemu motywacyjnego w dydaktyce akademickiej (SMoDA) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przewidziano nagrody finansowe przyznawane przez rektora UŚ dla nauczycieli i nauczycielek akademickich za doskonałą dydaktykę w roku akademickim 2021/2022, a także nagrody dla rad dydaktycznych kierunków studiów, które spełniły określone warunki i uzyskały certyfikat „Doskonałego kierunku”. Zasady przyznawania nagród oraz kryteria oceny zawarto w załącznikach do zarządzenia nr 140 oraz 141 rektora UŚ z 6 października 2022 r.

Wymienione programy motywacyjne w dydaktyce akademickiej zostały sfinansowane ze środków Inicjatywy Doskonałości Badawczej, która zakłada m.in. stworzenie najlepszych warunków do rozwoju zawodowego pracowników UŚ, w tym budowanie i podnoszenie kompetencji badawczych oraz dydaktycznych kadry naukowej.

Wyniki konkursu pn. „Listy gratulacyjne…”

Wyniki konkursu pn. „Doskonały kierunek…”

Nagrody dla nauczycielek i nauczycieli akademickich

Konkurs pn. „Listy gratulacyjne JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla nauczycieli/nauczycielek akademickich za doskonałą dydaktykę w roku akademickim 2021/2022 organizowany w ramach systemu motywacyjnego w dydaktyce akademickiej (SMoDA) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, finansowany z programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej” ma charakter indywidualny i kierowany jest do tych osób, które w roku akademickim 2021/2022 opracowały lub zrealizowały elementy programu kształcenia w obrębie kierunku, odznaczające się najwyższą jakością realizacji w skali wydziału. Decyzję o wyróżnieniu nauczyciela lub nauczycielki akademickiej listem gratulacyjnym i przyznaniu dodatku zadaniowego podejmuje rektor.

W zależności od kategorii przyznawania nagród formularze zgłoszeniowe dostępne są pod następującymi adresami:

Kontakt: smoda@us.edu.pl, tel. 32 359 1617

Regulamin konkursu

Nagrody dla rad dydaktycznych kierunków studiów

Adresatami konkursu pn. „Doskonały kierunek (zgodnie z założeniami nowej koncepcji studiów), dla rad dydaktycznych kierunków studiów w ramach systemu motywacyjnego w dydaktyce akademickiej (SMoDA) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, finansowanego z programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej” są dyrekcje kierunków studiów wraz z radami dydaktycznymi. Celem konkursu jest nagrodzenie certyfikatem „Doskonały kierunek” i nagrodą finansową tych kierunków studiów, które przeprowadzą i przedstawią diagnozę, inspirowaną założeniami nowej koncepcji studiów, dotyczącą uwarunkowań społeczno-gospodarczych konkretnego kierunku, a także zakładanych kompetencji zarówno kandydata na studia, jak i absolwenta zgłaszanego w konkursie kierunku.

Formularz rejestracyjny (wypełniony formularz należy przesłać na adres: smoda@us.edu.pl)

Kontakt: smoda@us.edu.pl, tel. 32 359 1617

Regulamin konkursu

DOTYCZY

dofinansowania na działalność dydaktyczną

NABÓR

I konkurs – od 10.10.2022 do 15.11.2022 [nabór zakończony]

II konkurs – od 10.10.2022 do 20.11.2022 [nabór zakończony]

BENEFICJENCI

I konkurs – kadra akademicka prowadząca dydaktykę

II konkurs – dyrekcje kierunków studiów

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA JEDNEGO WNIOSKU

I konkurs – 729 zł brutto

II konkurs – 7 000 zł brutto

(komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu podziału środków)

Program pn. „Data Steward – zarządzanie danymi badawczymi”

Cykl specjalistycznych szkoleń zwiększających kompetencje data stewardów wspierających naukowców i zespoły badawcze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Najnowsze tendencje w nauce europejskiej i światowej zmierzają ku uczynieniu jej otwartą i dostępną dla wszystkich w równym stopniu. Myślenie o nauce jako dobru publicznym zapoczątkowało nową kulturę prowadzenia badań. Otwartość i transparentność w nauce przynoszą wymierne korzyści nie tylko środowisku akademickiemu, ale także społeczeństwu obywatelskiemu i władzom publicznym, na poziomie lokalnym i globalnym. Na kanwie tych założeń stworzono prawo polskie i europejskie, które reguluje otwarty dostęp do danych, jak również politykę wdrażaną przez krajowe i zagraniczne agencje finansujące badania naukowe.

Założenia te towarzyszą także działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach wdrażanej na uczelni od kilku lat instytucjonalnej polityki otwartego dostępu, w 2023 roku uruchomiono pionierski program „Data Steward – zarządzanie danymi badawczymi”. Jego celem jest utworzenie zespołu dziedzinowych data stewardów, przed którymi stoją zadania związane z fachowym wspieraniem naukowców i zespołów badawczych UŚ w zakresie zarządzania danymi badawczymi. Uczelnia w ramach programu zapewnia możliwość rozwoju zawodowego w postaci m.in. specjalistycznych szkoleń dla pracowników pełniących rolę data stewardów. Finansowanie działań na rzecz utworzenia i wyszkolenia zespołu odbywa się w ramach budżetu Inicjatywy Doskonałości Badawczej, czyli strategicznego badawczo-rozwojowego programu uczelni, ze środków finansowych pozyskanych w związku z udziałem uniwersytetu w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i otrzymaniem z Ministerstwa Edukacji i Nauki 2% zwiększenia subwencji na okres 2020–2025.

W grudniu 2023 roku laureatów i aplikantów programu „Data Steward – zarządzanie danymi badawczymi” zaproszono do udziału w cyklu eksperckich wykładów i warsztatów w formule Data Steward School. Uczestnicy brali udział w intensywnym, 10-dniowym kursie z dziedzinowego zarządzania danymi badawczymi. Celem Data Steward School na Uniwersytecie Śląskim było uzupełnienie wiedzy i zdobycie kompetencji niezbędnych do pełnienia roli data stewarda w konkretnej dziedzinie/dyscyplinie naukowej. Uczestnicy poznali kluczowe zagadnienia i nabyli kompetencje związane z gromadzeniem, archiwizowaniem i otwieraniem danych badawczych, z uwzględnieniem standardu FAIR,  kwestii ochrony prawnej i bezpieczeństwa technicznego danych. Ponadto omówiona została przyszłość zarządzania danymi badawczymi w ramach Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (ang. European Open Science Cloud, EOSC).  Inicjatywa została sfinansowana ze środków projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Do realizacji szkoleń podczas Data Steward School zaproszono najwybitniejszych polskich ekspertów i praktyków reprezentujących krajowe instytucje zaangażowane we wdrażanie rozwiązań w obszarze otwartej nauki. W skład zespołu eksperckiego weszli: Maciej Melon z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Tomasz Parkoła z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Cezary Rosiński, Bartosz Szleszyński, Magdalena Wnuk i Tomasz Umerle z Instytutu Badań Literackich PAN, Magdalena Szuflita-Żurawska z Politechniki Gdańskiej, Marcin Wichorowski z Instytutu Oceanologii PAN, Jan Wieczorek i Marcin Oleksy z Politechniki Wrocławskiej/CLARIN-PL, Roksana Wilk z Cyfronet AGH oraz Jakub Wyczik z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Data Steward School ukończyło 15 pracowników naszej uczelni.

Listę pracowników wspierających naukowców i zespoły badawcze UŚ w Katowicach w zakresie zarządzania danymi badawczymi znajdują się na stronie: us.edu.pl/data_stewardzi_na_us . Funkcję koordynatora ds. otwartego dostępu pełni pracownik Działu Nauki – dr Maciej Bisaga.

Konkurs „Data Steward – zarządzanie danymi badawczymi”, inaugurujący działania programu o tej samej nazwie, wyłonił ośmiu przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którzy podejmą się zadań związanych z zarządzaniem danymi badawczymi. Program, którego celem jest stworzenie wykwalifikowanego zespołu data stewardów, jest finansowany z budżetu Inicjatywy Doskonałości Badawczej.

Założeniem programu jest przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje pracowników w zakresie zarządzania danymi badawczymi zgodnie z międzynarodowymi standardami i polityką otwartego dostępu UŚ. Otwarta nauka oznacza nową kulturę prowadzenia badań, której fundamentalną wartością jest równy i nieograniczony dostęp do wiedzy naukowej – jako dobra publicznego. Założenie to stało się podstawą prawa polskiego i europejskiego, regulującego otwarty dostęp do danych, jak również polityki wdrażanej przez krajowe i europejskie agencje finansujące badania naukowe. Jednym z działań UŚ na rzecz efektywnego wdrażania polityki otwartego dostępu jest stworzenie programu obejmującego wykwalifikowanie kadry gotowej do podjęcia się profesjonalnego zarządzania danymi badawczymi na światowym poziomie.

Do podstawowych zadań data stewardów będzie należeć m.in. wsparcie naukowców uczelni w przygotowaniu Planu Zarządzania Danymi (PZD), jego wdrażanie i monitorowanie oraz przygotowanie raportu z realizacji, dostosowanie instrumentu PZD do potrzeb wydziałów oraz dyscyplin i jego bieżąca aktualizacja, a także przeszkolenie naukowców na wydziałach w zakresie zarządzania danymi oraz przygotowania i wdrażania PZD.

Program „Data Steward – zarządzanie danymi badawczymi” przewiduje pokrycie kosztów szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie zarządzania danymi badawczymi zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz dodatków zadaniowych z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych. Realizacja programu jest przewidziana przez maksymalnie 18 miesięcy. Na sfinansowanie programu uczelnia przeznacza łącznie do 300 tys. zł. Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia w programie było złożenie wniosku konkursowego wraz ze zgodą bezpośredniego przełożonego na udział pracownika w programie.

Spośród 26 kandydatów, którzy zgłosili się do udziału w programie, 16 osób z największą liczbą punktów w pierwszym etapie oceny zostało zaproszonych do kolejnego etapu i rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa obejmowała takie zagadnienia, jak: motywacje kandydatów do udziału w programie, dotychczasowe doświadczenie w zarządzaniu danymi, a także przewidywana dostępność w perspektywie zwiększenia obowiązków służbowych związanych z pełnieniem roli data stewarda. Zespół ds. ewaluacji utworzony przy Radzie Naukowej IDB w wyniku końcowej oceny wyłonił ośmiu laureatów, którzy uzyskali najwyższe noty. Zespół data stewardów, biorących udział w programie składa się z dwóch pracowników administracji centralnej, po dwóch pracowników Wydziału Nauk Przyrodniczych i Wydziału Humanistycznego oraz po jednym przedstawicielu Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych.

Wyniki konkursu

DOTYCZY

poszerzania wiedzy pracowników, rozwijania ich kompetencji i umiejętności niezbędnych do stworzenia na UŚ
wykwalifikowanego zespołu data stewardów

NABÓR

od 25.11.2022 do 8.01.2023 [nabór zamknięty]

BENEFICJENCI

pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wybrani w drodze konkursu

Program pn. „Tech | Kadra”

Zakończył się nabór wniosków w nowym programie pn. „Tech | Kadra” realizowanym w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej. Program jest adresowany do pracowników inżynieryjno-technicznych oraz badawczo-technicznych i ma na celu doskonalenie ich kompetencji badawczych związanych z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej.

Złożone wnioski zostaną poddane dwuetapowej ocenie formalno-merytorycznej dokonywanej przez zespół ds. ewaluacji składający się z członków Rady Naukowej IDB oraz przedstawicieli Rady Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej UŚ. Ocena merytoryczna opiera się na analizie planu rozwoju kompetencji wnioskodawców pod kątem doświadczenia pozwalającego na obsługę oraz utrzymanie sprawności aparatury naukowo-badawczej, a także umiejętności przeprowadzania pomiarów i badań z jej wykorzystaniem. Ocenie podlega także opis efektów, które wnioskodawca zamierza uzyskać dzięki przyznanemu wsparciu. Autorzy najwyżej ocenionych wniosków zostaną zaproszeni na rozmowę, w której szczegółowo omówią swój plan rozwojowy.

Przedmiotem finansowania będą m.in. koszty specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz dodatków zadaniowych z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych. Do wniosku zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę na korzystanie z infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej wymienionej we wniosku konkursowym. Na sfinansowanie programu przeznacza się kwotę łącznie 200 000 zł.

Beneficjenci programu będą zobowiązani m.in. do udziału w specjalistycznych szkoleniach, zwiększenia aktywności w zakresie obsługi sprzętu IBDA wymienionego we wniosku konkursowym, zwiększenia liczby wykonywanych badań dla zespołów spoza własnego instytutu, a także zwiększania widzialności obsługiwanej aparatury. Szczegóły programu znajdują się w regulaminie.

DOTYCZY

doskonalenia kompetencji badawczych związanych z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej

NABÓR

od 6.10.2022 do 1.11.2022 [nabór zamknięty]

BENEFICJENCI

pracownicy inżynieryjno-techniczni i badawczo-techniczni

Szkolenia dla doskonałości naukowej

Badanie potrzeb szkoleniowych

W ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej opracowany został specjalny kwestionariusz ankiety badający potrzeby naukowców Uniwersytetu Śląskiego w zakresie podnoszenia kompetencji w pisaniu projektów oraz aplikowaniu w konkursach na dofinasowanie działań naukowo-badawczych. Jeśli chcieliby Państwo zaproponować inne szkolenia doskonalące warsztat naukowy, nieujęte w niniejszym formularzu, prosimy o uwzględnienie ich w odpowiednim miejscu w kwestionariuszu.

Zachęcamy do wypełnienia formularza za pośrednictwem strony: https://formularze.us.edu.pl/site/index/477.

Wyniki badania pozwolą dopasować ofertę szkoleń do Państwa potrzeb, a także rozszerzyć ją o nowe zagadnienia. Celem niniejszej inicjatywy jest stworzenie warunków do rozwoju naukowego pracowników UŚ, wspieranie ich na wszystkich etapach kariery, w szczególności budowanie i podnoszenie kompetencji w zakresie tworzenia wniosków i aplikowania o granty zewnętrzne.

W serwisie Pracownik opublikowana została informacja na temat spotkań sieciujących oraz szkoleń z zakresu m.in. opracowywania i składnia projektów międzynarodowych. Konkursy w ramach programu Horyzont Europa, granty ERC, konkursy krajowe, zasady składania wniosków, kryteria formalne, jak i rady praktyczne – to przykładowe tematy proponowanych szkoleń. Doświadczeniami dzielą się zarówno realizatorzy projektów, jak również eksperci zaangażowani w ocenę wniosków. Zachęcamy Państwa do podnoszenia swoich kompetencji w zakresie aplikowania w konkursach na dofinasowanie działań naukowo-badawczych.

Lista szkoleń

Narzędzia dla pracowników

Grammarly – usługa sprawdzania pisowni i gramatyki języka angielskiego

Informujemy, że przedłużona została licencja na korzystanie z programu Grammarly, korektora tekstów pisanych w języku angielskim, który na bieżąco wskazuje różnorodne błędy i proponuje poprawki, a także dostosuje się do stylu pisanego tekstu. Na mocy aktualnie obowiązującej umowy z Grammarly Uniwersytet Śląski w Katowicach korzysta z 1000 kont aplikacji. W celu ułatwienia korzystania z programu aktywnym użytkownikom – zarejestrowanym na wcześniejszych etapach udostępniania kont – licencje zostały przedłużone automatycznie. Zgodnie z zapisem regulaminu konkursu konta nieaktywne przez ponad 3 miesiące są usuwane, co umożliwia zarejestrowanie się nowym użytkownikom. Umowa pozwala uczelni na korzystanie z licencji do 14 października 2024 r.

Korektor służy pracownikom, doktorantom i studentom uczelni w poprawnym pisaniu, redagowaniu artykułów oraz prac naukowych i zaliczeniowych w języku angielskim. Sugeruje korekty i wskazówki w czasie rzeczywistym, wskazuje błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne i interpunkcyjne. Posiada funkcję wykrywającą charakter tekstu, ton i cel wiadomości. Wśród dodatkowych opcji aplikacji znajduje się m.in. funkcja sprawdzania tekstu pod kątem plagiatu.

Aplikacja Grammarly

Zachęcamy do rejestracji, bezpłatną licencję mogą uzyskać doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Dostępnych jest 130 darmowych licencji, decyduje kolejność zgłoszeń.

Grafika przedstawiająca cztery postaci, dwie pracują na laptopie, jedna czyta książkę, jedna patrzy na monitor, na którym jest wielki napis HELLO. W tle napisy: Inicjatywa Doskonałości Badawczej, aplikacja Grammarly

Zakończone nabory

646 nauczycieli akademickich i doktorantów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zgłosiło chęć uzyskania bezpłatnego dostępu do aplikacji Grammarly służącej profesjonalnej korekcie pisowni w języku angielskim. Limit miejsc został wyczerpany przed upływem tygodnia od daty opublikowania formularza rejestracyjnego. W związku z dużym zainteresowaniem i w trosce o komfort pracy nauczycieli akademickich i doktorantów podjęta została decyzja o przyznaniu bezpłatnych kont wszystkim osobom, które przesłały poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny.

NABÓR

od 17.11.2020 do 7.12.2020 [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni | pracownicy dydaktyczni
doktoranci

Uniwersytet Śląski w Katowicach pragnie wspierać społeczność akademicką na wielu płaszczyznach. Mając na względzie komfort pracy naukowców i doktorantów, w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej zakupiono praktyczne narzędzie do korekty tekstów tworzonych w języku angielskim.

Ze względu na duże zainteresowanie programem zorganizowana została II edycja udostępniania kont Grammarly.

Beneficjentami byli: pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, badawczo-techniczni oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udostępnionych zostało kolejnych 800 kont, w tym 600 dla pracowników oraz 200 dla doktorantów UŚ – decydowała kolejność zgłoszeń. Nabór trwał do 31 grudnia 2020 roku.

Wykupiona licencja pozwoli użytkownikom korzystać z aplikacji doskonalącej sprawność językową, skutecznie wspierającej w bieżącej komunikacji i tworzeniu tekstów w języku angielskim. Grammarly to internetowy korektor pisowni, sugerujący poprawki i dający wskazówki w czasie rzeczywistym, wskazujący błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne i interpunkcyjne. Posiada funkcję wykrywającą charakter tekstu, ton i cel wiadomości. Wśród dodatkowych opcji aplikacji znajduje się funkcja sprawdzania tekstu pod kątem plagiatu.

Podczas rejestracji wymagane jest podanie służbowego adresu poczty elektronicznej – w domenie us.edu.pl. Zasady udostępniania i użytkowania kont Grammarly określa załączony regulamin.

NABÓR

od 14. 12. 2020 r. do 31. 12. 2020 r. [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy: badawczy | badawczo-dydaktyczni | dydaktyczni | badawczo-techniczni
doktoranci

Zakończyła się trzecia edycja udostępniania kont korektora językowego Grammarly w wersji premium. Korzystanie z aplikacji umożliwi pracownikom oraz doktorantom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach doskonalenie umiejętności językowych.

Grammarly poprawia na bieżąco każdy napisany tekst w języku angielskim, dbając o poprawność ortograficzną, stylistyczną, gramatyczną, a nawet interpunkcyjną. Narzędzie będzie zatem skutecznie wspierać użytkowników w bieżącej komunikacji oraz w pisaniu tekstów naukowych w języku angielskim.

W tej edycji konkursu konto Grammarly mogli uzyskać: pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, badawczo-techniczni (w sumie 400 kont), pracownicy administracyjni (100 kont) oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (100 kont). Decydowała kolejność zgłoszeń.

Zasady udostępniania i użytkowania kont Grammarly określa załączony regulamin. Zakup licencji jest finansowany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej.

NABÓR

od 12. 01. 2021 r. do 31. 01. 2021 r. [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy: badawczy | badawczo-dydaktyczni |
dydaktyczni | badawczo-techniczni | administracyjni |
doktoranci

Kobieta stająca z czerwoną kartką przy tablicy, na której poprzypinanych jest wiele innych kartek
fot. Julia Agnieszka Szymala

return to top