Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Młode talenty

Rozwój studentów i doktorantów

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów i doktorantów, zaplanowano działania mające na celu rozwój ich kariery naukowej i wspieranie talentów. Realizowany jest program projakościowy dla doktorantów szkół doktorskich. Zakupiona została licencja programu Grammarly. Aplikacja pomaga doktorantom oraz studentom UŚ w udoskonalaniu ich umiejętności językowych, wspiera w bieżącej komunikacji oraz w pisaniu różnorodnych tekstów w języku angielskim. Przygotowane zostaną również programy umożliwiające budowanie i podnoszenie kompetencji badawczych młodych ludzi stojących na początku swej badawczej drogi.

Narzędzia dla studentów i doktorantów

Aplikacja Grammarly

100 nowych kont dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Grafika przedstawiająca cztery postaci, dwie pracują na laptopie, jedna czyta książkę, jedna patrzy na monitor, na którym jest wielki napis HELLO. W tle napisy: Inicjatywa Doskonałości Badawczej, aplikacja Grammarly

Zakończone nabory

646 nauczycieli akademickich i doktorantów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zgłosiło chęć uzyskania bezpłatnego dostępu do aplikacji Grammarly służącej profesjonalnej korekcie pisowni w języku angielskim. Limit miejsc został wyczerpany przed upływem tygodnia od daty opublikowania formularza rejestracyjnego. W związku z dużym zainteresowaniem i w trosce o komfort pracy nauczycieli akademickich i doktorantów podjęta została decyzja o przyznaniu bezpłatnych kont wszystkim osobom, które przesłały poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny.

NABÓR

od 17.11.2020 do 7.12.2020 [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni | pracownicy dydaktyczni
doktoranci

Uniwersytet Śląski w Katowicach pragnie wspierać społeczność akademicką na wielu płaszczyznach. Mając na względzie komfort pracy naukowców i doktorantów, w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej zakupiono praktyczne narzędzie do korekty tekstów tworzonych w języku angielskim.

Ze względu na duże zainteresowanie programem zorganizowana została II edycja udostępniania kont Grammarly.

Beneficjentami byli: pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, badawczo-techniczni oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udostępnionych zostało kolejnych 800 kont, w tym 600 dla pracowników oraz 200 dla doktorantów UŚ – decydowała kolejność zgłoszeń. Nabór trwał do 31 grudnia 2020 roku.

Wykupiona licencja pozwoli użytkownikom korzystać z aplikacji doskonalącej sprawność językową, skutecznie wspierającej w bieżącej komunikacji i tworzeniu tekstów w języku angielskim. Grammarly to internetowy korektor pisowni, sugerujący poprawki i dający wskazówki w czasie rzeczywistym, wskazujący błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne i interpunkcyjne. Posiada funkcję wykrywającą charakter tekstu, ton i cel wiadomości. Wśród dodatkowych opcji aplikacji znajduje się funkcja sprawdzania tekstu pod kątem plagiatu.

Podczas rejestracji wymagane jest podanie służbowego adresu poczty elektronicznej – w domenie us.edu.pl. Zasady udostępniania i użytkowania kont Grammarly określa załączony regulamin.

NABÓR

od 14. 12. 2020 r. do 31. 12. 2020 r. [rejestracja zakończona]

BENEFICJENCI

pracownicy: badawczy | badawczo-dydaktyczni | dydaktyczni | badawczo-techniczni
doktoranci

Zakończyła się trzecia edycja udostępniania kont korektora językowego Grammarly w wersji premium. Korzystanie z aplikacji umożliwi pracownikom oraz doktorantom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach doskonalenie umiejętności językowych.

Grammarly poprawia na bieżąco każdy napisany tekst w języku angielskim, dbając o poprawność ortograficzną, stylistyczną, gramatyczną, a nawet interpunkcyjną. Narzędzie będzie zatem skutecznie wspierać użytkowników w bieżącej komunikacji oraz w pisaniu tekstów naukowych w języku angielskim.

W tej edycji konkursu konto Grammarly mogli uzyskać: pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, badawczo-techniczni (w sumie 400 kont), pracownicy administracyjni (100 kont) oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (100 kont). Decydowała kolejność zgłoszeń.

Zasady udostępniania i użytkowania kont Grammarly określa załączony regulamin. Zakup licencji jest finansowany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej.

NABÓR

od 12. 01. 2021 r. do 31. 01. 2021 r. [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy: badawczy | badawczo-dydaktyczni |
dydaktyczni | badawczo-techniczni | administracyjni
doktoranci

Wsparcie doktorantów

2 listopada 2023 roku dziekan Szkoły Doktorskiej ogłosił konkurs na zwiększenie stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkół Doktorskich w ramach Inicjatywy Doskonałości Naukowej, na rok akademicki 2023/2024.

Celem konkursu jest wyłonienie 10 procent najlepszych doktorantów drugiego, trzeciego i czwartego roku kształcenia, w poszczególnych obszarach kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej.

Osoby składające wniosek zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich w UŚ w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej i kryteriami stanowiącymi załączniki do regulaminu: us.edu.pl/szkola-doktorska/zwiekszenie-stypendium-doktoranckiego-reguly-2023-2024.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków potrwa do 20 listopada 2023 roku do godziny 14.00.

Wnioski w formie papierowej należy składać w biurze szkoły doktorskiej, w której doktorant odbywa kształcenie, w godzinach pracy biura. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków o przyznanie stypendium projakościowego znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej (w języku polskim i angielskim): us.edu.pl/szkola-doktorska/stypendium-doktoranckie-w-szkole-doktorskiej/ogloszenie-konkursu-na-zwiekszenie-stypendium-doktoranckiego-2023-2024/.

Kontakt

Jednym z programów realizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej jest coroczny konkurs na zwiększenie stypendium doktoranckiego. O powiększone stypendia projakościowe mogli się starać doktoranci i doktorantki drugiego, trzeciego i czwartego roku kształcenia w roku akademickim 2022/2023 Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych UŚ. Komisja konkursowa po rozpatrzeniu wszystkich wniosków zadecydowała o przyznaniu 35 stypendiów. Wysokość zwiększenia stypendium jest określona zarządzeniem rektora.

Stypendium projakościowe dla doktorantów szkół doktorskich jest finansowane w ramach programu IDB, ze środków pozyskanych w związku z udziałem Uniwersytetu Śląskiego w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i otrzymaniem z Ministerstwa Edukacji i Nauki 2% zwiększenia subwencji na okres 2020–2025.

Wyniki konkursu

W Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim oraz Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zakończył się konkurs na zwiększenie stypendium doktoranckiego za rok akademicki 2020/2021. Konkurs był skierowany do doktorantek i doktorantów drugiego i trzeciego roku. Jego celem jest motywowanie oraz wspieranie rozwoju i kariery młodych talentów.

Przy ocenie wniosków Komisja konkursowa brała pod uwagę osiągnięcia naukowe w zależności od reprezentowanych obszarów, w tym między innymi: publikacje, kierowanie i udział w projektach badawczych, realizację doktoratu z jednostką zagraniczną, osiągnięcia artystyczne, w tym zdobyte nagrody i wyróżnienia w konkursach lub przeglądach artystycznych.

Stypendium projakościowe dla doktorantów szkół doktorskich UŚ jest finansowane w ramach programu UŚ pn. Inicjatywa Doskonałości Badawczej.

Lista laureatów

Regulamin

Rozstrzygnięto konkurs na dodatkowe stypendium projakościowe za szczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne dla doktorantów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W konkursie wyłonionych zostało jedenaścioro laureatów reprezentujących obszary: nauk społecznych, ścisłych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych oraz humanistycznych. Komisja konkursowa brała pod uwagę takie kryteria, jak: publikacje, projekty badawcze, nagrody i wyróżnienia w konkursach lub przeglądach artystycznych, realizacja doktoratu we współpracy z jednostką zagraniczną.

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, która wspiera m.in. rozwój i karierę młodych naukowców.

Lista laureatów została opublikowana w serwisie Doktorant.

Dwie studentki i napis: Inicjatywa Doskonałości Badawczej

Szczegółowe informacje

Motywowanie oraz wspieranie rozwoju i kariery naukowej młodych talentów jest jednym z celów Inicjatywy Doskonałości Badawczej. W ramach programu przeznaczyliśmy 250 tys. zł na dodatkowe stypendium projakościowe dla doktorantów drugiego, trzeciego i czwartego roku szkół doktorskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Aby przystąpić do konkursu, doktorant był zobowiązany złożyć wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego. Termin nadsyłania wniosków upłynął 6 września 2021 roku, kryteria ich oceny były zależne od reprezentowanego przez doktoranta obszaru nauk:

  • humanistycznych, teologicznych i sztuki,
  • społecznych,
  • ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych.

Komisja konkursowa, oceniając wnioski, brała pod uwagę: osiągnięcia naukowe, w tym m.in. publikacje, kierowanie i udział w projektach badawczych, zdobyte nagrody i wyróżnienia w konkursach lub przeglądach artystycznych, realizację doktoratu we współpracy z jednostką zagraniczną.

NABÓR

do 6. 09. 2021 roku [zakończony]

BENEFICJENCI

doktoranci

W Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zorganizowany został konkurs dla doktorantów, który miał służyć dofinansowaniu ich różnej działalności naukowo-badawczej, w tym związanej z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Laureaci otrzymali dofinansowanie ze środków Szkoły Doktorskiej oraz z programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej, której celem jest wspieranie badaczy na wszystkich etapach ich naukowego rozwoju. Młodzi naukowcy wnioskowali m.in. o dofinansowanie zakupu odczynników chemicznych i innych materiałów do prowadzenia badań, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz przyrządów niezbędnych do pozyskania materiału badawczego. Pokryte zostały również koszty tłumaczenia publikacji, tzw. proofreadingu, opłat konferencyjnych oraz warsztatów naukowych. Z programu IDB przeznaczono na ten cel 72 319 zł.

 

Pięć kobiet w auli
fot. materiały Uniwersytetu Śląskiego

Dziewczyna trzymająca w ręku modliszkę
fot. Szymon Nawrat

return to top