Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Młode talenty

Rozwój studentów i doktorantów

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów i doktorantów, zaplanowaliśmy działania mające na celu rozwój ich kariery naukowej i wspieranie talentów.

Przygotowane zostaną programy umożliwiające budowanie i podnoszenie kompetencji badawczych młodych ludzi stojących na początku swej badawczej drogi.

Część inicjatyw będzie adresowana do kół naukowych.

Zakupiona została między innymi licencja programu Grammarly. Aplikacja pomoże doktorantom oraz studentom UŚ w udoskonalaniu ich umiejętności językowych, wesprze w bieżącej komunikacji oraz w pisaniu różnorodnych tekstów w języku angielskim.

Narzędzia dla studentów i doktorantów

Aplikacja Grammarly

100 nowych kont dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Grafika przedstawiająca cztery postaci, dwie pracują na laptopie, jedna czyta książkę, jedna patrzy na monitor, na którym jest wielki napis HELLO. W tle napisy: Inicjatywa Doskonałości Badawczej, aplikacja Grammarly

Zakończone nabory

646 nauczycieli akademickich i doktorantów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zgłosiło chęć uzyskania bezpłatnego dostępu do aplikacji Grammarly służącej profesjonalnej korekcie pisowni w języku angielskim. Limit miejsc został wyczerpany przed upływem tygodnia od daty opublikowania formularza rejestracyjnego. W związku z dużym zainteresowaniem i w trosce o komfort pracy nauczycieli akademickich i doktorantów podjęta została decyzja o przyznaniu bezpłatnych kont wszystkim osobom, które przesłały poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny.

NABÓR

od 17.11.2020 do 7.12.2020 [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni | pracownicy dydaktyczni
doktoranci

Uniwersytet Śląski w Katowicach pragnie wspierać społeczność akademicką na wielu płaszczyznach. Mając na względzie komfort pracy naukowców i doktorantów, w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej zakupiono praktyczne narzędzie do korekty tekstów tworzonych w języku angielskim.

Ze względu na duże zainteresowanie programem zorganizowana została II edycja udostępniania kont Grammarly.

Beneficjentami byli: pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, badawczo-techniczni oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udostępnionych zostało kolejnych 800 kont, w tym 600 dla pracowników oraz 200 dla doktorantów UŚ – decydowała kolejność zgłoszeń. Nabór trwał do 31 grudnia 2020 roku.

Wykupiona licencja pozwoli użytkownikom korzystać z aplikacji doskonalącej sprawność językową, skutecznie wspierającej w bieżącej komunikacji i tworzeniu tekstów w języku angielskim. Grammarly to internetowy korektor pisowni, sugerujący poprawki i dający wskazówki w czasie rzeczywistym, wskazujący błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne i interpunkcyjne. Posiada funkcję wykrywającą charakter tekstu, ton i cel wiadomości. Wśród dodatkowych opcji aplikacji znajduje się funkcja sprawdzania tekstu pod kątem plagiatu.

Podczas rejestracji wymagane jest podanie służbowego adresu poczty elektronicznej – w domenie us.edu.pl. Zasady udostępniania i użytkowania kont Grammarly określa załączony regulamin.

NABÓR

od 14. 12. 2020 r. do 31. 12. 2020 r. [rejestracja zakończona]

BENEFICJENCI

pracownicy: badawczy | badawczo-dydaktyczni | dydaktyczni | badawczo-techniczni
doktoranci

Zakończyła się trzecia edycja udostępniania kont korektora językowego Grammarly w wersji premium. Korzystanie z aplikacji umożliwi pracownikom oraz doktorantom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach doskonalenie umiejętności językowych.

Grammarly poprawia na bieżąco każdy napisany tekst w języku angielskim, dbając o poprawność ortograficzną, stylistyczną, gramatyczną, a nawet interpunkcyjną. Narzędzie będzie zatem skutecznie wspierać użytkowników w bieżącej komunikacji oraz w pisaniu tekstów naukowych w języku angielskim.

W tej edycji konkursu konto Grammarly mogli uzyskać: pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, badawczo-techniczni (w sumie 400 kont), pracownicy administracyjni (100 kont) oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (100 kont). Decydowała kolejność zgłoszeń.

Zasady udostępniania i użytkowania kont Grammarly określa załączony regulamin. Zakup licencji jest finansowany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej.

NABÓR

od 12. 01. 2021 r. do 31. 01. 2021 r. [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy: badawczy | badawczo-dydaktyczni |
dydaktyczni | badawczo-techniczni | administracyjni
doktoranci

Wsparcie doktorantów

2 listopada 2023 roku dziekan Szkoły Doktorskiej ogłosił konkurs na zwiększenie stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkół Doktorskich w ramach Inicjatywy Doskonałości Naukowej, na rok akademicki 2023/2024.

Celem konkursu jest wyłonienie 10 procent najlepszych doktorantów drugiego, trzeciego i czwartego roku kształcenia, w poszczególnych obszarach kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej.

Osoby składające wniosek zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich w UŚ w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej i kryteriami stanowiącymi załączniki do regulaminu: us.edu.pl/szkola-doktorska/zwiekszenie-stypendium-doktoranckiego-reguly-2023-2024.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków potrwa do 20 listopada 2023 roku do godziny 14.00.

Wnioski w formie papierowej należy składać w biurze szkoły doktorskiej, w której doktorant odbywa kształcenie, w godzinach pracy biura. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków o przyznanie stypendium projakościowego znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej (w języku polskim i angielskim): us.edu.pl/szkola-doktorska/stypendium-doktoranckie-w-szkole-doktorskiej/ogloszenie-konkursu-na-zwiekszenie-stypendium-doktoranckiego-2023-2024/.

Kontakt

Jednym z programów realizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej jest coroczny konkurs na zwiększenie stypendium doktoranckiego. O powiększone stypendia projakościowe mogli się starać doktoranci i doktorantki drugiego, trzeciego i czwartego roku kształcenia w roku akademickim 2022/2023 Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych UŚ. Komisja konkursowa po rozpatrzeniu wszystkich wniosków zadecydowała o przyznaniu 35 stypendiów. Wysokość zwiększenia stypendium jest określona zarządzeniem rektora.

Stypendium projakościowe dla doktorantów szkół doktorskich jest finansowane w ramach programu IDB, ze środków pozyskanych w związku z udziałem Uniwersytetu Śląskiego w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i otrzymaniem z Ministerstwa Edukacji i Nauki 2% zwiększenia subwencji na okres 2020–2025.

Wyniki konkursu

W Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim oraz Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zakończył się konkurs na zwiększenie stypendium doktoranckiego za rok akademicki 2020/2021. Konkurs był skierowany do doktorantek i doktorantów drugiego i trzeciego roku. Jego celem jest motywowanie oraz wspieranie rozwoju i kariery młodych talentów.

Przy ocenie wniosków Komisja konkursowa brała pod uwagę osiągnięcia naukowe w zależności od reprezentowanych obszarów, w tym między innymi: publikacje, kierowanie i udział w projektach badawczych, realizację doktoratu z jednostką zagraniczną, osiągnięcia artystyczne, w tym zdobyte nagrody i wyróżnienia w konkursach lub przeglądach artystycznych.

Stypendium projakościowe dla doktorantów szkół doktorskich UŚ jest finansowane w ramach programu UŚ pn. Inicjatywa Doskonałości Badawczej.

Lista laureatów

Regulamin

Rozstrzygnięto konkurs na dodatkowe stypendium projakościowe za szczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne dla doktorantów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W konkursie wyłonionych zostało jedenaścioro laureatów reprezentujących obszary: nauk społecznych, ścisłych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych oraz humanistycznych. Komisja konkursowa brała pod uwagę takie kryteria, jak: publikacje, projekty badawcze, nagrody i wyróżnienia w konkursach lub przeglądach artystycznych, realizacja doktoratu we współpracy z jednostką zagraniczną.

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, która wspiera m.in. rozwój i karierę młodych naukowców.

Lista laureatów została opublikowana w serwisie Doktorant.

Dwie studentki i napis: Inicjatywa Doskonałości Badawczej

Szczegółowe informacje

Motywowanie oraz wspieranie rozwoju i kariery naukowej młodych talentów jest jednym z celów Inicjatywy Doskonałości Badawczej. W ramach programu przeznaczyliśmy 250 tys. zł na dodatkowe stypendium projakościowe dla doktorantów drugiego, trzeciego i czwartego roku szkół doktorskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Aby przystąpić do konkursu, doktorant był zobowiązany złożyć wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego. Termin nadsyłania wniosków upłynął 6 września 2021 roku, kryteria ich oceny były zależne od reprezentowanego przez doktoranta obszaru nauk:

  • humanistycznych, teologicznych i sztuki,
  • społecznych,
  • ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych.

Komisja konkursowa, oceniając wnioski, brała pod uwagę: osiągnięcia naukowe, w tym m.in. publikacje, kierowanie i udział w projektach badawczych, zdobyte nagrody i wyróżnienia w konkursach lub przeglądach artystycznych, realizację doktoratu we współpracy z jednostką zagraniczną.

NABÓR

do 6. 09. 2021 roku [zakończony]

BENEFICJENCI

doktoranci

W Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zorganizowany został konkurs dla doktorantów, który miał służyć dofinansowaniu ich różnej działalności naukowo-badawczej, w tym związanej z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Laureaci otrzymali dofinansowanie ze środków Szkoły Doktorskiej oraz z programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej, której celem jest wspieranie badaczy na wszystkich etapach ich naukowego rozwoju. Młodzi naukowcy wnioskowali m.in. o dofinansowanie zakupu odczynników chemicznych i innych materiałów do prowadzenia badań, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz przyrządów niezbędnych do pozyskania materiału badawczego. Pokryte zostały również koszty tłumaczenia publikacji, tzw. proofreadingu, opłat konferencyjnych oraz warsztatów naukowych. Z programu IDB przeznaczono na ten cel 72 319 zł.

 

Pięć kobiet w auli
fot. materiały Uniwersytetu Śląskiego

Dziewczyna trzymająca w ręku modliszkę
fot. Szymon Nawrat

return to top