Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej

Uniwersytet Śląski w europejskiej Koalicji na rzecz doskonalenia systemów oceny nauki

23.11.2022 - 10:18 aktualizacja 29.11.2022 - 10:25
Redakcja: OO

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z uczelni przystępujących do europejskiej Koalicji na rzecz doskonalenia systemów oceny nauki (ang. Coalition for Advancing Research Assessment – CoARA), powołanej z końcem września 2022 roku w celu zmiany systemu ewaluacji badań naukowych.

Koalicja powstała w rezultacie zawartego w lipcu 2022 roku porozumienia, które było odpowiedzią na wcześniejszy raport Komisji Europejskiej dotyczący zmian systemu ewaluacji (Towards reform of the assessment system). Propozycje zostały poparte przez ponad 350 organizacji naukowych i wspierających naukę z ponad 40 krajów, a do zespołu koordynującego prace nad dokumentem należeli przedstawiciele Science Europe, European University Association oraz niezależni badacze.

Koalicja przyjęła zobowiązania uwzględniające otwartą naukę i jej wpływ na jakość badań. W dokumencie podkreślono w szczególności potrzebę zapewnienia powszechnego dostępu do metod i wyników, co ułatwia weryfikację i replikację badań, a także ponowne wykorzystanie rezultatów badań. Otwartość sprzyjać ma nawiązywaniu współpracy zarówno w ramach środowiska naukowego, jak i poza nim, co z kolei przekłada się na innowacje w zakresie technologii oraz większe oddziaływanie nauki na kwestie ekonomiczne, kulturowe i społeczne.

CoARA inicjuje międzynarodową platformę dialogu, którego głównym celem jest poszukiwanie racjonalnych sposobów oceny doskonałości naukowej i dorobku naukowego. Przystąpienie przez Uniwersytet Śląski do koalicji jest kolejnym krokiem uczelni w kierunku zdefiniowania wkładu naukowców, z uwzględnieniem otwartej nauki, różnorodnego wkładu dyscyplin, oceny wpływu badań na społeczeństwo oraz uznania wszelkich realizowanych ról – badacza, nauczyciela akademickiego, mentora i innych. UŚ od 2017 roku dzięki przyznanemu przez Komisję Europejską prestiżowemu wyróżnieniu HR Excellence in Research znajduje się w gronie instytucji badawczych, które zapewniają naukowcom przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia oraz możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery. Wyróżnienie to jest związane europejską strategią HR Strategy for Researchers (HRS4R) promującą Kartę i Kodeks etyczny przy zatrudnianiu naukowców. Najważniejszymi celami wprowadzenia zapisów Karty i Kodeksu są wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności nauki poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy badawczej oraz zapewnienie naukowcom stabilnych warunków pracy na każdym etapie ścieżki zawodowej.

Szczegółowe informacje o CoARA

osoba robiąca notatki

fot. Pexels

return to top