Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Informatyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty

Ogólnie o wystawie

Razem z kampanią społeczną Not_Stand.Art prezentujemy wystawę „Aliaż sztuki i technologii” która jest technologicznym spojrzeniem na świat malarstwa. Wystawa poświęcona jest pokazaniu możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w tworzeniu dzieł sztuki. Jest to niezwykłe spotkanie dwóch z pozoru obcych sobie światów, które jak się okazuje, potrafią łączyć się harmonijnie tworząc tak zwaną sztukę generatywną.  Prezentujemy więc prace wygenerowane algorytmicznie przez studentów i pracowników Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, inspirowane twórczością Van Gogha, M.C. Echera a także Wassilego Kandinskiego, ale co najważniejsze matematyką. Każda praca posiada swój unikalny opis w postaci algorytmu ewolucyjnego lub języka matematycznego, odwołującego się do spirali, podziałów przestrzeni czy geometrii fraktalnej.

Autorzy prac:

  • dr hab. Krzysztof Gdawiec, prof. UŚ
  • prof. dr hab. Urszula Boryczka
  • Krzysztof Para, student kierunku Informatyka
  • Michał Ryngier, student kierunku Informatyka

Cykl wystaw:

Seminarium i wystawa prac graficznych inspirowanych twórczością M.C. Eschera w Instytucie Informatyki

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych

Aliaż sztuki i technologii podczas Śląskiego Festiwalu Nauki 2023

Aliaż sztuki i technologii podczas dni otwartych w Liceum In Altum w Katowicach

Aliaż sztuki i technologii w Instytucie Informatyki

Aliaż sztuki i technologii w galerii Katowickiej

Prezentowane dzieła:

Publikacje:

Mariaż sztuki i technologii informatycznych

  • GdawiecK., & BałaA. (2023). The Union of Art and Information Technology. No Limits, (2(8), 18-21. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/no_limits/article/view/16258
  • Link do artykułu

Projekty badawcze

Tytuł projektu: Przetwarzanie danych w hierarchicznych wielorozdzielczych automatach komórkowych
Kierownik projektu: Bartłomiej Płaczek
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Nazwa konkursu: Miniatura 1
Nr grantu: 2017/01/X/ST6/00335
Okres realizacji projektu: od 20.09.2017 do 19.09.2018
Przyznane środki: 6 860.00 PLN
Opis projektu: Celem projektu było zaproponowanie modelu umożliwiającego spójną symulację rozproszonego sterowania sygnalizacją świetlną w sieci drogowej. Opracowany model, bazujący na hierarchicznym automacie komórkowym, odwzorowuje dynamikę ruchu pojazdów, adaptację sygnalizacji świetlnej do bieżącej sytuacji na skrzyżowaniu, jak również koordynację pomiędzy sygnalizacjami świetlnymi na sąsiednich skrzyżowaniach.
Zaproponowany hierarchiczny automat komórkowy zawiera trzy poziomy komórek, które opisują ruch poszczególnych pojazdów, zajętość pasów ruchu oraz fazy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. Reguła aktualizacji hybrydowego automatu komórkowego została określona w taki sposób, aby minimalizować opóźnienia pojazdów zatrzymywanych na skrzyżowaniach. Reguła ta uwzględnia stany komórek na różnych poziomach hierarchii, które odwzorowują sąsiadujące pasy ruchu i skrzyżowania.
Eksperymenty symulacyjne z użyciem zaproponowanego automatu komórkowego zostały przeprowadzone dla szerokiego zakresu warunków ruchu w dwóch scenariuszach uwzględniających siatkę dróg typu Manhattan oraz arterię z ciągiem skrzyżowań. Wyniki symulacji wykazały, że zaproponowana strategia sterowania ruchem drogowym, bazująca na hierarchicznym automacie komórkowym, pozwala osiągnąć wyższą efektywność sterowania w porównaniu do dostępnego w literaturze algorytmu back pressure.
Potencjalne zastosowania opracowanego modelu obejmują ocenę i optymalizację istniejących algorytmów sterowania sygnalizacją świetlną oraz rozwój nowych rozwiązań w zakresie adaptacyjnego sterowania ruchem drogowym.

Projekty dydaktyczne

W październiku 2023 roku Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych) wraz z Instytutem Informatyki Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa) w ramach projektu T4E Stronger Together finansowanego przez NAWA, zaoferował studentom kierunku informatyka moduł „Data Science” związany z zaawansowanymi metodami analizy danych. Założeniem projektu była współpraca międzynarodowa obu ośrodków naukowych, realizujących proces kształcenia studentów z branży IT, wspólnie, tworząc zajęcia na poziomie międzynarodowym. Zajęcia zaplanowana na dwa tygodnie intensywnej nauki: w pierwszym tygodniu na Litwie, zaś w drugim, w Polsce. Grupa 16 studentów (8 studentów z Uniwersytetu w Kownie, oraz 8 studentów Uniwersytetu Śląskiego) wzięło udział we wspólnych zajęciach. W ramach zajęć studenci realizowali projekty związane z analizą danych rzeczywistych, w grupach międzynarodowych. Na ostatnich zajęciach przedstawiali efekty swojej pracy w formie prezentacji i dyskusji po prezentacji każdej pracy.

Zdaniem prowadzących zajęcia tak intensywny kurs pozwolił im zdobyć nie tylko tzw. twarde kwalifikacje, dotyczące dyscypliny informatyki i zaanwansowanej analizy danych ale także tzw. umiejętności miękkie wymagające współpracy w zespole, prezentacji pracy na forum, podejmowania dyskusji dotyczących realizowanego projektu a także poprawili swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim.

Pozytywne opinie samych uczestników kursu po jego realizacji potwierdzają, że tego typu projekty mają niekwestionowane wartości edukacyjne.

Koordynatorzy z Uniwersytetu Śląskiego: Beata Zielosko, dr hab., Prof. UŚ & Agnieszka Nowak – Brzezińska, dr hab., Prof. UŚ

Koordynatorzy z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie: Daiva Vitkutė-Adžgauskienė, prof. dr. Ričardas Krikštolaitis, prof. dr. Tomas Krilavičius, prof. dr.

Mistrzowie dydaktyki

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. Zajęcia obejmują zarówno zagadnienia teoretyczne z zakresu różnych metod nauczania, jak i wiedzę praktyczną z zakresu przygotowania prowadzonych zajęć z wykorzystaniem aktywności studentów, ich wzajemnej oceny, a także z zakresu argumentacji ocen wystawianych studentom. Projekt obejmuje zagraniczne wizyty studyjne pracowników naukowo-dydaktycznych w celu udziału w szkoleniu dot. metody tutoringu. Wizyty w wymiarze 2-3 tygodni odbywać się będą na wybranych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (m.in. Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet Aarhus, University College London).

Jest to program mający na celu zapoznanie nauczycieli akademickich z najnowszymi, innowacyjnymi i aktywizującymi studentów metodami prowadzenia zajęć.

Nauczyciele akademicy Instytutu Informatyki biorą aktywny udział w tym projekcie, co bezpośrednio przekłada się na innowacyjność i jakość prowadzonych zajęć na kierunku Informatyka.

Krótki opis wyjazdu do Aarhus University w Danii, który miał miejsce we wrześniu 2021 roku został zamieszczony poniżej.

Miasteczko Aarhus jest uroczym miasteczkiem nadbałtyckim liczącym trochę ponad 300 tys. mieszkańców. Aarhus University jest drugim najstarszym uniwersytetem w Danii. Główne metody pracy ze studentami na tym uniwersytecie to case-based learning, team-based learning i blended learning. Co oznacza, że studenci rzadziej uczestniczą w tradycyjnych wykładach, natomiast bardzo często rozwiązują problemy praktyczne pracując w grupach.

Budynki uniwersyteckie są zlokalizowane w malowniczych miejscach między innymi koło portu morskiego. Studenci dojeżdżają na uczelnię głównie rowerami. Ogrom rowerów przed uczelnią wywiera niesamowite wrażenie.  Jeśli ktoś chce się spotkać z wikingami to najlepszym miejscem będzie Moesgaard Museum, które współprowadzone jest przez Instytut Archeologii Uniwersytetu w Aarhus. W głównym budynku uczelni jest wspaniała biblioteka, pośrodku której zasadzony został mini las. Dodatkowo na dole w tym budynku zostały przygotowane miejsca relaksu dla studentów z fotelami do masażu.

Taki wyjazd to okazja do zaobserwowania modelu uczenia stosowanego w Danii. Cechuje go ogromne zaangażowanie i samodzielność studentów oraz skupienie się na rozwiązywaniu problemów praktycznych.

Śląska Szkoła Ćwiczeń

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Liderem projektu jest Miasto Katowice, natomiast Uniwersytet Śląski w Katowicach jest partnerem.

Opiekunem naukowym grupy informatyka jest dr hab. Małgorzata Przybyła-Kasperek, prof. UŚ. W ramach projektu realizowane są konsultacje prowadzone przez opiekuna naukowego z nauczycielami szkół śląskich jak również wykłady z zakresu dydaktyki przedmiotu, które zrealizowali dr inż. Przemysław Kudłacik, dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska, prof. UŚ., dr Magdalena Tkacz. Organizowane są również wykłady z niekonwencjonalnego wykorzystania ITC w zakres kształcenia dzieci oraz młodzieży. Nauczyciele mają szansę poznać nowinki naukowe oraz zobaczyć jakie prace realizowane są w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Śląskiego.

Tutoring

Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie modelu pracy opartej na zasadach tutoringu w Uniwersytecie Śląskim. Tutoring to forma edukacji spersonalizowanej dającej możliwość pogłębiania wiedzy i poszerzania horyzontów. Opiera się na indywidualnej pracy studenta z nauczycielem akademickim.

Projekt umożliwia najlepszym studentom realizację dodatkowych, indywidualnych projektów dydaktycznych, pod opieką pracowników UŚ, dzięki czemu będą mogli zyskać nowe kompetencje, uświadomić sobie swoje własne talenty oraz zdobyć doświadczenie w zakresie planowania i kształtowania ścieżki swojego rozwoju naukowego.

Do grupy docelowej, na podstawie wyników osiągniętych przez nich w czasie rekrutacji na studia, zostaną wybrani studenci wybitnie uzdolnieni, w tym przede wszystkim osoby, które uzyskały wysokie średnie ocen ale także laureaci olimpiad przedmiotowych/branżowych, laureaci programu „Diamentowy Grant” oraz osoby wyróżniające się dotychczasowym dorobkiem naukowym/osiągnięciami.

W pierwszej edycji projektu (2019/20) zajęcia prowadziła dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska, prof. UŚ (tematyka zajęć to sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe). Realizacja aktualnej edycji projektu rozpoczęła się w poprzednim roku akademickim (2020/21). Aktualnie zajęcia w ramach projektu prowadzone są przez dr hab. Małgorzatę Przybyłę-Kasperek, prof. UŚ oraz dr hab. Beatę Zielosko, prof. UŚ. W najbliższych dniach ruszy nowa rekrutacja na bieżący rok akademicki (2021/22).

Do projektu kwalifikowani są studenci pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia, którzy spełniają jeden z warunków:

– laureaci olimpiad przedmiotowych/branżowych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym

– laureaci programu „Diamentowy Grant”

– posiadający wysoką średnią ocen

– wyróżniający się dotychczasowym dorobkiem naukowym/osiągnięciami.

Program tutoringu realizowany jest przez 3 pierwsze semestry studiów, począwszy od semestru zimowego 2021/22.

W ramach tutoringu realizowane są ciekawe projekty. W trakcie realizacji są:

Zastosowanie zagadnień sztucznej inteligencji w aplikacji mającej na celu efektywne gospodarowanie zapasami żywieniowymi. Moduł wnioskowania, na podstawie preferencji oraz faktów zebranych od użytkownika, zaproponuje listę rankingową przepisów dań obiadowych najlepiej dopasowanych do zgromadzonych zapasów żywieniowych i preferencji użytkowników.

Zastosowanie zagadnień sztucznej inteligencji w kontekście wspomagania wyboru spektaklu teatralnego najbardziej dopasowanego do preferencji użytkownika. Wykorzystane zostaną zagadnienia sztucznej inteligencji w celu dobrania jak najbardziej odpowiedniej sztuki do preferencji użytkownika.

Projekt dotyczący problematyki związanej z konstruowaniem reguł decyzyjnych z drzew decyzyjnych. W ramach projektu zostaną zaimplementowane algorytmy dotyczące konstruowania reguł decyzyjnych z drzew decyzyjnych oraz przeprowadzone badania mające na celu porównanie tych algorytmów. Założonym wynikiem końcowym tych prac jest publikacja.

return to top