Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Sztuce
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

   

Instytut Nauk o Sztuce powstał 1 października 2019 r. w wyniku reformy struktury organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzonej w oparciu o Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0). W jego skład weszli pracownicy Uniwersytetu – historycy sztuki, muzykolodzy, kulturoznawcy i filmoznawcy – którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny nauki o sztuce. Na stanowisko dyrektora Instytutu została powołana dr hab. Bogumiła Mika.

Instytut Nauk o Sztuce wiąże swój rozwój przede wszystkim z badaniami nad specyficznymi dla Górnego Śląska zjawiskami sztuki i kultury wizualnej z okresu od XIX wieku do czasów współczesnych. Determinantami profilu badań są dwa procesy, które w tym regionie zaznaczyły się ze szczególną siłą: industrializacja oraz rywalizacja nacjonalizmów niemieckiego i polskiego, a także związanych z nimi kultur pamięci. Taka tematyka sprzyja włączeniu perspektyw badawczych związanych z memory studies, analizą dyskursu i heritologią. Obecnie INoS zabiega o stworzenie na UŚ interdyscyplinarnego centrum badań nad dziedzictwem przemysłowym, które, wychodząc od Górnego Śląska, docelowo obejmie zakresem studiów całą Polskę i Europę Środkową.

Instytut Nauk o Sztuce podejmuje współpracę z instytucjami kultury, szkołami średnimi, centrami badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi uniwersytetami. Partnerstwo ma na celu wzajemne wspieranie aktywności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym, poprzez organizację wydarzeń kulturalnych oraz akademickich. W celu nawiązania współpracy z Instytutem Nauk o Sztuce UŚ prosimy o kontakt mailowy: inos.wh@us.edu.pl

return to top