Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Sztuce
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Ewa Gębicka, prof. UŚ

07.11.2019 - 23:01, aktualizacja 04.05.2021 - 10:13
Redakcja: am

dr hab. Ewa Gębicka, prof. UŚ
e-mail: ewa.gebicka@us.edu.pl

Ukończyła studia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku ekonometria (1976) oraz Podyplomowe Studium Organizacji Produkcji Telewizyjno-Filmowej w PWSFTViT w Łodzi (1978) W 1992 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych nadany przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego po przedstawieniu rozprawy doktorskiej Kino w Polsce w latach 1944-1965. Polityka kulturalna. Ekonomia. Repertuar. W 2008 roku uzyskała stopień naukowy dr habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce nadany przez Radę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1978 roku związana pracą naukowo-dydaktyczną z Wydziałem Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Prowadzi także wykłady na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTViT w Łodzi. Od 2019 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk o Sztuce Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach. W latach 1998-2002 ekspert Przewodniczącego Komitetu Kinematografii ds. Analizy i Ocen Projektów Filmów Fabularnych; członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej; współautor programów nauczania na kierunku organizacja produkcji filmowej i tv. Promotor kilkuset prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) studentów kierunku organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej.

Zajmuje się historią i współczesnością polskiej oraz europejskiej kinematografii jako instytucji życia społecznego, a zarazem przemysłu kultury. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych są między innymi artystyczne, organizacyjne i finansowe aspekty funkcjonowania kina w kontekście postępu technologicznego i przemian gospodarczo-politycznych; zagadnienia filmowego rynku, w tym dystrybucji i promocji filmów. Prowadzi od lat pionierskie badania archiwalne w zakresie początków polskiej powojennej kinematografii prowadzących do mającej się ukazać antologii najważniejszych dokumentów wyznaczających jej losy i kierunki rozwoju. Wykłada zagadnienia związane między innymi z historią gospodarczą kinematografii, organizacją i ekonomiką produkcji filmowej, procesami zarządzania w procesie realizacji filmów oraz marketingiem filmowym.

Wybrane publikacje:

 • Sieć kin i rozpowszechnianie filmów (w:) Encyklopedia kultury polskiej. Film. Kinematografia, Red. E. Zajicek, Warszawa 1994.
 • Obcinanie kantów, czyli polityka PZPR i państwa wobec kinematografii lat sześćdziesiątych (w:) Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych, red. T. Miczka, A. Madej, Katowice 1994.
 • Między Nysą a Zawierciem. Meandry kinofikacji 1944-1947 (w:) Nie tylko filmy, nie same kina. Z dziejów X Muzy na Górnym Sląsku i w Zagłębiu, red. A. Gwózdz, Katowice 1996.
 • Partia i państwo a kino. Przypadek „szkoły polskiej”. O ideologicznym stylu odbioru filmów i jego konsekwencjach (w:) „Szkoła polska” – Powroty, red. E. Nurczyńska-Fidelska i B. Stolarska. Łódź 1998.
 • Społeczeństwo informacyjne a kierunki przekształceń współczesnej kultury audiowizualnej (w:) Społeczeństwo informacyjne – wyzwania dla gospodarki, polityki, kultury, red. K. Doktorowicz, Katowice 2002.
 • Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej, Katowice 2006.
 • Problemy i działania Unii Europejskiej i Rady Europy a problem tożsamości europejskiego kina w kontekście globalizacji i amerykanizacji kultury audiowizualnej (w:) Przestrzenie tożsamości we współczesnym kinie europejskim, red. B. Kita, Kraków 2006.
 • Państwowe Studia Filmowe w kontekście reformy kinematografii po 1989 roku (w:) Idea zespołu filmowego. Historia i nowe wyzwania, red. T. Szczepański, A. Pachnicka, Łódź 2013.
 • Problemy tożsamości polskiego kina w dobie globalizacji i konkurencji na rynku filmowym (w:) Tożsamość wieku informacji. Media. Internet. Kino, red. K. Doktorowicz, Katowice 2015.
 • Wykorzystanie nowych mediów w strategiach promocyjnych filmów (w:) Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, red. M. Adamczak, K. Klejsa, łódź 2015.
 • Media społecznościowe w procesie promocji filmów i seriali telewizyjnych w: Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni, tom. 2, red. K. Doktorowicz, Katowice 2017.

Ewa Gębicka, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Arts Studies
Faculty of Humanities

ewa.gebicka@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9709-2188

https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Gebicka

https://scholar.google.pl/citations?view_op=search_authors&mauthors=Ewa+Gebicka&hl=pl&oi=ao

 

Research interests:

the past and present of the Polish and European cinema as an institution of social life and cultural industry; artistic, organizational and financial aspects of cinema functioning in the context of technological progress and political-economic transformations; film market, archive research into the beginning of the Polish post-war cinema

Selected publications (5):

 1. Ewa Gębicka: Film radziecki w Polsce w latach 1948-1955. Władze partyjno-państwowe, pracownicy kin, widzowie [Soviet film in Poland in the years 1948-1955. Party and state authorities, cinema workers, and the audience], “Kwartalnik Filmowy” 2019 no. 108, pp. 16-29.
 2. Ewa Gębicka: Rodzaje i korzyści badań rynkowych w procesie produkcji i dystrybucji filmów [Market research (its types and advantages) in the process of film production and distribution], (in:) Kultura produkcji filmowej: teorie, badania, praktyki, A. Majer, T. Szczepański (ed.). Łódź 2019, pp. 49-73.
 3. Ewa Gębicka: Media społecznościowe w procesie promocji filmów i seriali telewizyjnych [Social media in the process of film and TV series promotion], (in:) Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni, vol. 2, K. Doktorowicz (ed.), Katowice: WUŚ 2017, pp. 13-45.
 4. Ewa Gębicka: Wykorzystanie nowych mediów w strategiach promocyjnych filmów [The use of new media in film promotion strategies], (in:) Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, M. Adamczak, K. Klejsa (eds.), Łódź 2015, pp. 204-225.
 5. Ewa Gębicka: Państwowe studia filmowe w kontekście reformy kinematografii po 1989 roku [The state-owned film studios in the context of the cinema reform after 1989], (in:) Idea zespołu filmowego. Historia i nowe wyzwania, T. Szczepański, A. Pachnicka (eds.), Łódź 2013, pp. 197-211.

 

Ewa Gębicka - zdjęcie profilowe

return to top