Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Sztuce

dr hab. Ewa Gębicka, prof. UŚ

07.11.2019 - 23:01, aktualizacja 03.02.2020 - 23:50
Redakcja: an
Ewa Gębicka - zdjęcie profilowe  

 

 

 

 

 

dr hab. Ewa Gębicka, prof. UŚ
e-mail: ewa.gebicka@us.edu.pl

Ukończyła studia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku ekonometria (1976) oraz Podyplomowe Studium Organizacji Produkcji Telewizyjno-Filmowej w PWSFTViT w Łodzi (1978) W 1992 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych nadany przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego po przedstawieniu rozprawy doktorskiej Kino w Polsce w latach 1944-1965. Polityka kulturalna. Ekonomia. Repertuar. W 2008 roku uzyskała stopień naukowy dr habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce nadany przez Radę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1978 roku związana pracą naukowo-dydaktyczną z Wydziałem Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Prowadzi także wykłady na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTViT w Łodzi. Od 2019 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk o Sztuce Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach. W latach 1998-2002 ekspert Przewodniczącego Komitetu Kinematografii ds. Analizy i Ocen Projektów Filmów Fabularnych; członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej; współautor programów nauczania na kierunku organizacja produkcji filmowej i tv. Promotor kilkuset prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) studentów kierunku organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej.

Zajmuje się historią i współczesnością polskiej oraz europejskiej kinematografii jako instytucji życia społecznego, a zarazem przemysłu kultury. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych są między innymi artystyczne, organizacyjne i finansowe aspekty funkcjonowania kina w kontekście postępu technologicznego i przemian gospodarczo-politycznych; zagadnienia filmowego rynku, w tym dystrybucji i promocji filmów. Prowadzi od lat pionierskie badania archiwalne w zakresie początków polskiej powojennej kinematografii prowadzących do mającej się ukazać antologii najważniejszych dokumentów wyznaczających jej losy i kierunki rozwoju. Wykłada zagadnienia związane między innymi z historią gospodarczą kinematografii, organizacją i ekonomiką produkcji filmowej, procesami zarządzania w procesie realizacji filmów oraz marketingiem filmowym.

Wybrane publikacje:

 • Sieć kin i rozpowszechnianie filmów (w:) Encyklopedia kultury polskiej. Film. Kinematografia, Red. E. Zajicek, Warszawa 1994.
 • Obcinanie kantów, czyli polityka PZPR i państwa wobec kinematografii lat sześćdziesiątych (w:) Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych, red. T. Miczka, A. Madej, Katowice 1994.
 • Między Nysą a Zawierciem. Meandry kinofikacji 1944-1947 (w:) Nie tylko filmy, nie same kina. Z dziejów X Muzy na Górnym Sląsku i w Zagłębiu, red. A. Gwózdz, Katowice 1996.
 • Partia i państwo a kino. Przypadek „szkoły polskiej”. O ideologicznym stylu odbioru filmów i jego konsekwencjach (w:) „Szkoła polska” – Powroty, red. E. Nurczyńska-Fidelska i B. Stolarska. Łódź 1998.
 • Społeczeństwo informacyjne a kierunki przekształceń współczesnej kultury audiowizualnej (w:) Społeczeństwo informacyjne – wyzwania dla gospodarki, polityki, kultury, red. K. Doktorowicz, Katowice 2002.
 • Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej, Katowice 2006.
 • Problemy i działania Unii Europejskiej i Rady Europy a problem tożsamości europejskiego kina w kontekście globalizacji i amerykanizacji kultury audiowizualnej (w:) Przestrzenie tożsamości we współczesnym kinie europejskim, red. B. Kita, Kraków 2006.
 • Państwowe Studia Filmowe w kontekście reformy kinematografii po 1989 roku (w:) Idea zespołu filmowego. Historia i nowe wyzwania, red. T. Szczepański, A. Pachnicka, Łódź 2013.
 • Problemy tożsamości polskiego kina w dobie globalizacji i konkurencji na rynku filmowym (w:) Tożsamość wieku informacji. Media. Internet. Kino, red. K. Doktorowicz, Katowice 2015.
 • Wykorzystanie nowych mediów w strategiach promocyjnych filmów (w:) Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, red. M. Adamczak, K. Klejsa, łódź 2015.
 • Media społecznościowe w procesie promocji filmów i seriali telewizyjnych w: Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni, tom. 2, red. K. Doktorowicz, Katowice 2017.

 

return to top