Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 8 (3/2022)

Konkurs przeprowadzony został na podstawie Regulaminu wydatkowania środków na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej wprowadzonego zarządzeniem nr 1/2022 Dziekana Szkoły Doktorskiej. W dniu 24 października 2022 roku komisja konkursowa powołana przez Panią Dziekan Szkoły Doktorskiej ustaliła podział środków w konkursie.

W ustalonym terminie wpłynęło 128 wniosków, w tym 13 wniosków wycofanych przez wnioskodawców (wnioski złożone podwójnie) i 6 wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej (2 z powodu przekroczenia łącznej wnioskowanej kwoty 5000 zł, 3 z powodu braku złożonego sprawozdania z wydatkowania środków w konkursie nr 1 i 2/2022 i 1 z powodu braku potwierdzenia przez promotora).

Komisja oceniała 114 wniosków. W toku oceny komisja zdecydowała o odrzuceniu z przyczyn merytorycznych 17 wniosków, w tym 16 z uwagi na niemożliwość realizacji projektu (m.in. działania zaplanowane na rok 2023, wydatki niemożliwe do zrealizowania do końca 2022 roku) i 1 z przyczyn niskiego poziomu naukowego (bardzo słabego opisu merytorycznego).

 • Złożono wnioski na łączną sumę: 323 418,23 zł.
 • Środki przeznaczone do podziału: 95 000 zł.
 • Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków komisja zdecydowała się przyznać środki na łączną kwotę 96 013,41 zł.

Na podstawie ocen członków komisji i po analizie kosztów przedstawionych we wnioskach komisja zdecydowała o finansowaniu 62 wniosków, niektórych w całości, a niektórych w części. W związku z brakiem wystarczających środków nie będą finansowane 22 wnioski, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną, ale uzyskały zbyt mało punktów. Zgodnie z postanowieniami ww. regulaminu Szkoła Doktorska publikuje informacje o przyznanych środkach.

Osoby, które nie otrzymały finansowania, otrzymają informację o przyczynie w oddzielnym mailu w ciągu dwóch tygodni o rozstrzygnięcia konkursu. Osoby, którym przyznano część środków mogą uzyskać informację o zakresie przyznania środków w biurze Szkoły Doktorskiej (szkola.doktorska@us.edu.pl).

Ogłoszenie konkursu nr 8 (3/2022)

Dziekan Szkoły Doktorskiej informuje o otwarciu konkursu na finansowanie działalności naukowej, artystycznej i rozwojowej ze środków budżetu Szkoły Doktorskiej.

Podstawowe informacje:

 • Termin zamknięcia formularza aplikacyjnego: 14 października 2022 r. (piątek) godz. 23:55 (odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków udzielane są tego dnia tylko do godziny 12:00).
 • Termin potwierdzenia przez promotora: 17 października 2022 r. (poniedziałek) godz. 12:00 (na adres szkola.doktorska@us.edu.pl)
 • Link do formularza: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3461
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 21 października (może ulec zmianie) na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej.

Procedura aplikacyjna:

 1. Doktorant wypełnia i wysyła formularz SRW, a następnie potwierdza złożenie wniosku, klikając na link wysłany przez system. Termin zamknięcia systemu: 14 października (piątek) godz. 23:55.
 2. Doktorant przekazuje wypełniony formularz w wersji elektronicznej lub papierowej, tożsamy z formularzem złożonym w systemie informatycznym Szkoły, promotorowi do akceptacji.
 3. Promotor informuje Szkołę Doktorską o zaakceptowaniu formularza, wysyłając email na adres szkola.doktorska@us.edu.pl ze swojego konta służbowego w domenie @us.edu.pl. Drobne zmiany mogą być zaznaczone w emailu. Termin potwierdzenia przez promotora: 17 października 2022 r. (poniedziałek) godz. 12:00.
 4. W przypadku doktorantów I roku, którzy nie mają jeszcze powołanych promotorów rolę tę spełnia osoba, która była opiekunem podczas rekrutacji.
 5. Wprowadzenie istotnych zmian we wniosku przez promotora skutkuje obowiązkiem powtórzenia opisanej wyżej procedury przez doktoranta. Nie jest to możliwe po zamknięciu systemu.
 6. Wnioski niepotwierdzone przez promotora nie będą rozpatrywane.

Dalsze postępowanie po rozstrzygnięciu: środki w dyspozycji doktorantów (informacja w trakcie aktualizacji)

Dodatkowe warunki konkursu, nie uwzględnione w Regulaminie:

 1. Na jednego doktoranta nie będą przyznawane środki w wysokości większej niż 5000 PLN.
 2. Doktorant powinien złożyć kilka wniosków, jeżeli chce się ubiegać o finansowanie różnych projektów (na łączną kwotę nie przekraczającą 5000 PLN).
 3. W konkursie mogą być finansowe wyłącznie środki do wydania w roku kalendarzowym 2022. Wnioski, których realizacje komisja uzna za niemożliwą będą odrzucane.
 4. Doktorant, który złożył indywidualny plan badawczy powinien wnioskować o środki zaplanowane w budżecie IPB. Inne działania będą finansowane tylko w przypadku pozostania wolnych środków po sfinansowaniu wszystkich działań zawartych w IPB (zasada ta nie dotyczy doktorantów I roku).
 5. Doktoranci, którzy uzyskali finansowanie w poprzednich konkursach (nr 6 z lutego 2022 i 7 z maja 2022) muszą złożyć sprawozdanie z wykorzystania tamtych środków, jeżeli chcą wziąć udział w tym konkursie. Szczegółowe informacje zostały wysłane do wszystkich doktorantów, którzy otrzymali finansowanie.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 7 (2/2022)

Konkurs przeprowadzony został na podstawie Regulaminu wydatkowania środków na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej wprowadzonego zarządzeniem nr 1/2022 Dziekana Szkoły Doktorskiej. W dniu 24 maja 2022 roku komisja konkursowa powołana przez Panią Dziekan Szkoły Doktorskiej ustaliła podział środków w konkursie.

W ustalonym terminie wpłynęło 135 wniosków, wszystkie prawidłowo potwierdzone przez promotorów. 13 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych (5 z powodu przekroczenia łącznej wnioskowanej kwoty 5000 zł, 8 z powodu braku złożonego sprawozdania lub ankiety z wydatkowania środków w konkursie nr 1/2022).

 • Złożono wnioski na łączną sumę: 380 106,34 zł.
 • Środki przeznaczone do podziału: 90 000 zł.
 • Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków komisja zdecydowała się przyznać środki na łączną kwotę 99 997,87 zł.

Po ocenie komisji 8 wniosków zostały odrzuconych w oparciu o ocenę merytoryczną (nie uzyskały wystarczająco dużo punktów w kategoriach, w których określona była minimalna liczba punktów).

Na podstawie ocen członków komisji i po analizie kosztów przedstawionych we wnioskach komisja zdecydowała o finansowaniu 41 wniosków, niektórych w całości, a niektórych w części. W związku z brakiem wystarczających środków nie będą finansowane 73 wnioski, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną, ale uzyskały zbyt mało punktów. Zgodnie z postanowieniami ww. regulaminu Szkoła Doktorska publikuje informacje o przyznanych środkach.

Osoby, które nie otrzymały finansowania, otrzymają informację o przyczynie w oddzielnym mailu. Osoby, którym przyznano część środków mogą uzyskać informację o zakresie przyznania środków w biurze Szkoły Doktorskiej (szkola.doktorska@us.edu.pl).

Ogłoszenie konkursu nr 7 (2/2022)

Dziekan Szkoły Doktorskiej informuje o otwarciu konkursu na finansowanie działalności naukowej, artystycznej i rozwojowej ze środków budżetu Szkoły Doktorskiej.

Podstawowe informacje:

 • Termin zamknięcia formularza aplikacyjnego: 13 maja 2022 r. (piątek) godz. 15:00
 • Termin potwierdzenia przez promotora: 16 maja 2022 r. (poniedziałek) godz. 12:00 (na adres szkola.doktorska@us.edu.pl)
 • Pula środków: 90 000 PLN (z możliwością zwiększenia – decyzja dziekana)
 • Link do formularza: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3136
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 20 maja (może ulec zmianie) na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej.

Procedura aplikacyjna:

 1. Doktorant wypełnia i wysyła formularz SRW, a następnie potwierdza złożenie wniosku, klikając na link wysłany przez system. Termin zamknięcia systemu: 13 maja (piątek) godz. 15:00.
 2. Doktorant przekazuje wypełniony formularz w wersji elektronicznej lub papierowej, tożsamy z formularzem złożonym w systemie informatycznym Szkoły, promotorowi do akceptacji.
 3. Promotor informuje Szkołę Doktorską o zaakceptowaniu formularza, wysyłając email na adres szkola.doktorska@us.edu.pl ze swojego konta służbowego w domenie @us.edu.pl. Drobne zmiany mogą być zaznaczone w emailu.
 4. Wprowadzenie istotnych zmian we wniosku przez promotora skutkuje obowiązkiem powtórzenia opisanej wyżej procedury przez doktoranta.
 5. Wnioski niepotwierdzone przez promotora nie będą rozpatrywane.

Dalsze postępowanie po rozstrzygnięciu: środki w dyspozycji doktorantów (informacja w trakcie aktualizacji)

Dodatkowe warunki konkursu, nie uwzględnione w Regulaminie:

 1. Na jednego doktoranta nie będą przyznawane środki w wysokości większej niż 5000 PLN.
 2. Doktorant powinien złożyć kilka wniosków, jeżeli chce się ubiegać o finansowanie różnych projektów (na łączną kwotę nie przekraczającą 5000 PLN).
 3. W konkursie mogą być finansowe wyłącznie środki do wydania w roku kalendarzowym 2022.
 4. Doktorant, który złożył indywidualny plan badawczy powinien wnioskować o środki zaplanowane w budżecie IPB. Inne działania będą finansowane tylko w przypadku pozostania wolnych środków po sfinansowaniu wszystkich działań zawartych w IPB (zasada ta nie dotyczy doktorantów I roku).
 5. Doktoranci, którzy uzyskali finansowanie w poprzednim konkursie (nr 6 z lutego 2022) muszą złożyć sprawozdanie z wykorzystania tamtych środków, jeżeli chcą wziąć udział w tym konkursie. Szczegółowe informacje zostały wysłane do wszystkich doktorantów, którzy otrzymali finansowanie.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 6 (1/2022)

Konkurs przeprowadzony został na podstawie Regulaminu wydatkowania środków na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej wprowadzonego zarządzeniem nr 1/2022 Dziekana Szkoły Doktorskiej. W dniu 11 lutego 2022 roku komisja konkursowa powołana przez Panią Dziekan Szkoły Doktorskiej ustaliła podział środków w konkursie.

W ustalonym terminie wpłynęło 100 wniosków, z czego 99 zostało potwierdzone przez promotora, a cztery zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

 • Złożono wnioski na łączną sumę: 277 224,47 zł.
 • Środki przeznaczone do podziału: 180 000 zł.
 • Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków komisja wnioskowała do Pani Dziekan Szkoły Doktorskiej o finansowanie wniosków w łączne wysokości 192 510,49 zł. Pani Dziekan wyraziła na to zgodę.

Po ocenie komisji 10 wniosków zostały odrzuconych w oparciu o ocenę merytoryczną (nie uzyskały wystarczająco dużo punktów w kategoriach, w których określona była minimalna liczba punktów).

Na podstawie ocen członków komisji i po analizie kosztów przedstawionych we wnioskach komisja zdecydowała o finansowaniu 81 wniosków, niektórych w całości, a niektórych w części. W związku z brakiem wystarczających środków nie będą finansowane 4 wnioski, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną, ale uzyskały zbyt mało punktów i znalazły się na ostatnich miejscach na liście rankingowej. Zgodnie z postanowieniami ww. regulaminu Szkoła Doktorska publikuje informacje o przyznanych środkach.

Osoby, które nie otrzymały finansowania, otrzymają informację o przyczynie w oddzielnym mailu. Osoby, którym przyznano część lub całość środków otrzymają w oddzielnym mailu informację o szczegółach finansowania.

Ogłoszenie konkursu nr 6 (1/2022)

Dziekan Szkoły Doktorskiej informuje o otwarciu konkursu na finansowanie działalności naukowej, artystycznej i rozwojowej ze środków budżetu Szkoły Doktorskiej.

Podstawowe informacje:

 • Termin składania wniosków: 3 lutego 2022 r. (czwartek) godz. 23:55 (termin na potwierdzenie przez promotora)
 • Termin zamknięcia formularza aplikacyjnego: 3 lutego 2022 r. (czwartek) godz. 15:00
 • Pula środków: 180 000 PLN (z możliwością zwiększenia – decyzja dziekana)
 • Link do formularza: https://formularze.us.edu.pl/form/index/2870
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 11 lutego (może ulec zmianie) na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej.

Procedura aplikacyjna:

 1. Doktorant wypełnia i wysyła formularz SRW, a następnie potwierdza złożenie wniosku, klikając na link wysłany przez system. Termin zamknięcia systemu: 3 lutego (czwartek) godz. 15:00.
 2. Doktorant przekazuje wypełniony formularz w wersji elektronicznej lub papierowej, tożsamy z formularzem złożonym w systemie informatycznym Szkoły, promotorowi do akceptacji.
 3. Promotor informuje Szkołę Doktorską o zaakceptowaniu formularza, wysyłając email na adres szkola.doktorska@us.edu.pl ze swojego konta służbowego w domenie @us.edu.pl lub podpisując formularz, który następnie doktorant lub inna osoba składa w biurze Szkoły Doktorskiej. Termin: 3 lutego (czwartek) do godz. 23:59. Drobne zmiany mogą być zaznaczone w emailu lub naniesione na papierową wersję wniosku.
 4. Wprowadzenie istotnych zmian we wniosku przez promotora skutkuje obowiązkiem powtórzenia opisanej wyżej procedury przez doktoranta.
 5. Wnioski niepotwierdzone przez promotora nie będą rozpatrywane.

Dalsze postępowanie po rozstrzygnięciu: środki w dyspozycji doktorantów (informacja w trakcie aktualizacji)

Dodatkowe warunki konkursu, nie uwzględnione w Regulaminie:

 1. Na jednego doktoranta nie będą przyznawane środki w wysokości większej niż 5000 PLN.
 2. Doktorant może złożyć kilka wniosków, jeżeli chce się ubiegać o finansowanie różnych projektów (na łączną kwotę nie przekraczającą 5000 PLN).
 3. W konkursie mogą być finansowe wyłącznie środki do wydania w roku kalendarzowym 2022.
 4. Doktorant, który złożył indywidualny plan badawczy powinien wnioskować o środki zaplanowane w budżecie IPB. Inne działania będą finansowane tylko w przypadku pozostania wolnych środków po sfinansowaniu wszystkich działań zawartych w IPB (zasada ta nie dotyczy doktorantów I roku).
 5. Ze względu na to, że równolegle otwarty jest konkurs w ramach programu PROM na krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne, tego typu wydatki powinny być w pierwszej kolejności kierowane do tego konkursu. Każdy taki wydatek zaplanowany do finansowania w niniejszym konkursie, powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego nie może być finansowany z PROM.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków.

return to top