Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. UŚ dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. UŚ
left img

Geograf, klimatolog.

Zainteresowania naukowe:

 • cyrkulacja atmosfery w różnych skalach czasowych i przestrzennych
 • meteorologia i klimatologia synoptyczna
 • poznawanie natury groźnych zjawisk konwekcyjnych

Propozycje tutoriali:

 • rola chmur w środowisku przyrodniczym
 • cyklony tropikalne jako element cyrkulacji atmosfery
 • wyjątkowe zdarzenia meteorologiczne w XXI wieku
dr Marta Chmielewska dr Marta Chmielewska
left img

Geograf, badacz przestrzeni miejskiej i jej przeobrażeń.

Zainteresowania badawcze:

 • morfologia miast
 • przeobrażenia przestrzeni miejskiej
 • rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
 • rozwój miast w Arktyce

Propozycje tutoriali:

 • analiza archiwalnych map w praktyce
 • studium morfologiczne wybranego miasta lub jego fragmentu
 • rola rewitalizacji w kształtowaniu przestrzeni miejskiej – studium przypadku
 • arktyczne miasto – geneza, rozwój, przyszłość
dr hab. Renata Dulias, prof. UŚ dr hab. Renata Dulias, prof. UŚ
left img

Geograf, geomorfolog.

Obszar zainteresowań naukowych:

 • wpływ działalności człowieka na rzeźbę terenu
 • dynamika procesów rzeźbotwórczych na obszarach górniczych
 • antropogenicznie uwarunkowane procesy eoliczne
 • problemy środowiskowe i społeczne Afryki

Propozycje tutoriali:

 • Wykorzystanie różnowiekowych fotografii w badaniach zmian w krajobrazie
 • Hałda – chciane czy niechciane sąsiedztwo
 • Małoletni górnicy w Afryce – skala problemu
dr hab. Maria Fajer, prof. UŚ dr hab. Maria Fajer, prof. UŚ
left img

Geograf, geomorfolog.

Zainteresowania naukowe:

 • geomorfologia fluwialna
 • antropogeniczne zmiany rzeźby terenu ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych
 • paleogeografia czwartorzędu
 • geoarcheologia

Propozycje tutoriali:

 • skutki historycznej i współczesnej zabudowy hydrotechnicznej rzek
 • pracujące rzeki – od koła wodnego do małej elektrowni wodnej
dr Krzysztof Gaidzik dr Krzysztof Gaidzik
left img

Geolog, tektonik, geomorfolog.

Zainteresowania naukowe:

 • wpływ aktywności tektonicznej na rzeźbę terenu
 • procesy tektoniczne w strefach subdukcji
 • geologia i geomorfologia planetarna

 

Propozycje tutoriali:

 • trzęsienia ziemi w meksykańskiej strefie subdukcji
 • aktywność wulkaniczna i sejsmiczna w peruwiańskiej strefie subdukcji
 • analiza rzeźby terenu jako narządzie w badaniach aktywności tektonicznej
dr Sabina Jakóbczyk-Karpierz dr Sabina Jakóbczyk-Karpierz
left img

Geolog, hydrogeolog.

Zainteresowania naukowe:

 • hydrogeochemia
 • modelowanie geochemiczne
 • identyfikacja zanieczyszczeń i ochrona wód podziemnych
 • wykorzystanie znaczników środowiskowych w badaniach hydrogeologicznych

 

Propozycje tutoriali:

 • badania izotopowe w identyfikacji źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych
 • interpretacja przeszłości wody na podstawie jej składu chemicznego
dr Wojciech Krawczyński dr Wojciech Krawczyński
left img

Geolog – paleontolog.

Zainteresowania naukowe:

 • taksonomia i paleoekologia ślimaków i małży paleozoicznych
 • fauna karbońskich formacji węglonośnych

Propozycje tutoriali:

 • wychodnie skał górnokarbońskich na terenie Zagłębia Dąbrowskiego
 • fauna lądowa karbońskiej „dżungli”
 • filogeneza mięczaków
 • lub temat zaproponowany przez studenta z zakresu paleontologii bezkręgowców
dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ
left img

Geograf.

Zainteresowania naukowe:

 • ewolucja krajobrazów kulturowych – analiza zmian krajobrazów w obrazie kartograficznym i w źródłach geohistorycznych
 • identyfikacja,  ocena, typologia krajobrazów – aspekty metodologiczne
 • antropopresja turystyczna w obszarach o wysokiej wrażliwości ekologicznej i kulturowej

Propozycje tutoriali:

 • „Ten obcy”  – o roli turysty i turystyki w transformacji krajobrazu i kultur lokalnych
 • krajobraz turystyczny jako autentyk, makieta, hybryda
 • rewitalizacja miast – nowe trendy, wyzwania, trudności i oczekiwania
dr Jolanta Pełka-Gościniak dr Jolanta Pełka-Gościniak
left img

Geograf fizyczny.

Zainteresowania naukowe:

 • efekty działalności wiatru
 • litodynamika osadów piaszczystych
 • przekształcenia rzeźby pod wpływem działalności człowieka

Propozycje tutoriali:

 • monitoring środowiska przyrodniczego
 • jak powstawała rzeźba Polski?
 • litodynamika osadów piaszczystych
dr Agnieszka Piechota dr Agnieszka Piechota
left img

Geograf.

Zainteresowania badawcze:

 • glacjologia
 • numeryczne modelowanie w badaniach drenażu subglacjalnego lodowców i lądolodów
 • wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w dydaktyce i badaniach naukowych

Propozycje tutoriali:

 • GIS „na wysokim poziomie” – mapa zimowych aktywności w Polskich Tatrach Wysokich (wspinaczki oraz zjazdy narciarskie)
 • GIS „na wysokim poziomie” – mapa letnich wspinaczek w Polskich Tatrach Wysokich
 • „Żabi Kraj” – ścieżka dydaktyczna dla nauczycieli przyrody i geografii z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi GPS i GIS
dr Sławomir Sitek dr Sławomir Sitek
left img

Hydrogeolog.

Zainteresowania naukowe:

 • zastosowanie modelowania hydrogeologicznego i hydrologicznego w ocenie ilości i jakości wód
 • hydrogeologia obszarów zurbanizowanych
 • warunki krążenia wód podziemnych w skałach węglanowych triasu śląsko-krakowskiego

Propozycje tutoriali:

 • modelowanie wód podziemnych w obszarach występowania kopalń odkrywkowych
 • woda podziemna w Arktyce? Doświadczenia na modelach numerycznych
 • „Inne” własne pomysły na zagadnienia związane z modelowaniem numerycznym w hydrogeologii lub hydrologii
dr Piotr Siwek dr Piotr Siwek
left img

Hydrogeolog.

Zainteresowania badawcze:

 • wody podziemne ze szczególnym uwzględnieniem wód w Karpatach
 • ujmowanie i eksploatacja wód podziemnych
 • ochrona wód podziemnych
 • wody butelkowane – skład chemiczny, właściwości, produkcja
 • kartografia hydrogeologiczna

Propozycje tutoriali:

 • skąd się bierze woda w moim kranie?
 • każdy inny „wodny” tutorial według pomysłu studenta
dr Marek Sołtysiak dr Marek Sołtysiak

Zainteresowania badawcze:

 • badania wymywalności zanieczyszczeń
 • hydrogeologia środowiskowa
 • monitoring i ochrona środowiska

Propozycje tutoriali:

 • jak kompleksowo ocenić skutki rekultywacji terenu na środowisko wodne
 • ocena jakości gruntów – praktyka i uwarunkowania formalno-prawne
dr Katarzyna Sutkowska dr Katarzyna Sutkowska
left img

Geolog.

Zainteresowania badawcze:

 • stan środowiska naturalnego w rejonie zakładów górniczych i przeróbczych
 • geologia i ekonomika złóż surowców metalicznych
 • odnawialne źródła energii

Propozycje tutoriali:

 • zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi w rejonach dawnej i współczesnej eksploatacji oraz przeróbki rud metali,
 • zasoby surowców krytycznych na świecie
dr hab. Iwona Stan-Kłeczek, prof. UŚ dr hab. Iwona Stan-Kłeczek, prof. UŚ
left img

Zainteresowania naukowe:

 • metody geofizyczne jako narzędzie do rozpoznania płytkiej budowy geologicznej
 • właściwości fizyczne skał wyznaczane metodami laboratoryjnymi i terenowymi
 • wykorzystanie metod statystycznych w geofizyce

Propozycje tutoriali:

 • katastrofy lotnicze a metody geofizyczne
 • czy metody geofizyczne są przydatne do rozpoznania terenu przeznaczonego pod inwestycję?
 • czy metody geofizyczne znajdują zastosowanie w kryminalistyce?
dr Joanna E. Szafraniec dr Joanna E. Szafraniec
left img

Geograf.

Zainteresowania badawcze:

 • geomorfologia ­– rzeźba stref marginalnych lodowców współczesnych i plejstoceńskich
 • glacjologia – procesy i zjawiska o charakterze ekstremalnym (powodzie lodowcowe, szarża lodowcowa)
 • wykorzystanie metod ilościowych w analizach rzeźby terenu w oparciu o otwarte oprogramowanie geoinformacyjne (QGIS, SAGA GIS, GRASS GIS)
 • geometria obiektów przestrzeni geograficznej oraz wizualizacja kartograficzna (mapy)

Propozycja tutoriali – zakres (tematy szczegółowe do ustalenia ze studentami):

 • mapa jako sposób dokumentacji obiektów/zjawisk/procesów
 • analiza rzeźby wybranego obszaru z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych – formy, relacje przestrzenne, morfometria
 • mile widziane własne pomysły/tematy. Tutoriale mogą być elementem prac dyplomowych.
return to top