Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Komunikat w sprawie korzystania ze stanowisk komputerowych

10.06.2020 - 13:00 aktualizacja 10.06.2020 - 13:18
Redakcja: andrzejzczurek

­

KOMUNIKAT
DZIEKANA WYDZIAŁU SZTUKI I NAUK O EDUKACJI
W SPRAWIE KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH
W SPRAWIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

W trosce u umożliwienie wszystkim studentom, doktorantom i pracownikom odbycia sesji egzaminacyjnej w niezakłócony sposób, na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego powstały stanowiska komputerowe do pracy indywidualnej. Stanowiska znajdują się w budynku głównym Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie ul. Bielska 62.

Zainteresowani skorzystaniem ze stanowiska komputerowego proszeni są o kontakt:

e-mail: dziekanat.wsne@us.edu.pl oraz pod numerami telefonów: 33 8546380, 33 8546100

Stanowiska komputerowe  wyposażone są w sprzęt umożliwiający odbycie zajęć i egzaminów w formie zdalnej.  Liczba stanowisk będzie zwiększana w miarę potrzeb.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi zasadami korzystania ze stanowisk oraz zgłaszania z wyprzedzeniem prośby o rezerwacje stanowiska. Stanowiska w pierwszej kolejności będą służyły do odbywania egzaminów i zaliczeń w przypadku braku takiej możliwości z użyciem własnego sprzętu.

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA STANOWISK KOMPUTEROWYCH DO CELÓW ZDALNEGO KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

 • Student, doktorant oraz pracownik zgłasza prośbę o rezerwację stanowiska komputerowego do celów związanych z kształceniem pod właściwy adres e-mail (odrębny dla każdego wydziału) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, do godz. 14.00. Możliwe jest skorzystanie ze stanowiska bez wcześniejszej rezerwacji, pod warunkiem dostępności stanowisk komputerowych oraz uzasadnienia konieczności nagłego skorzystania ze sprzętu. W zgłoszeniu mailowym należy określić cel korzystania ze stanowiska (np. egzamin, pisanie pracy, zajęcia zdalne).
 • Przy odbiorze stanowiska osoba odpowiedzialna za sprzęt może poprosić o okazanie w komórce maila z informacją potwierdzającą rezerwację.
 • Przy odbiorze stanowiska użytkownik może być proszony o podpisanie karty stanowiska, na której znajdują się informacje o wypożyczanym sprzęcie. Użytkownik może być proszony o złożenie oświadczenia, że zapoznał się z ogólnymi zasadami użytkowania stanowiska oraz o pozostawienie niezbędnych danych kontaktowych.
 • Stanowisko komputerowe może być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z uzyskiwaniem efektów kształcenia, w tym na potrzeby sesji egzaminacyjnej, egzaminów dyplomowych oraz pracy własnej.
 • Ze stanowisk można korzystać w godzinach, w których planowane są egzaminy, zaliczenia oraz w standardowych godzinach pracy administracji wydziału. Korzystanie ze stanowisk w innych godzinach będzie możliwe tylko po wcześniejszych ustaleniach.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem do celów związanych z kształceniem, zachowując względy bezpieczeństwa pracy w sieci.
 • Użytkownik korzysta wyłącznie z tego sprzętu komputerowego znajdującego się w danym pomieszczeniu, który został mu wypożyczony oraz pozostawia wszelki sprzęt komputerowy znajdujący się w danym pomieszczeniu w stanie kompletnym i niepogorszonym.
 • O wszelkich wadach sprzętu (w tym powstałych z własnej winy) użytkownik informuje osobę odpowiedzialną za sprzęt na wydziale.
 • Stanowisko komputerowe jest dezynfekowane po każdym użytkowaniu.
 • Zaleca się, aby użytkownicy korzystali ze sprzętu mając założone maseczki oraz rękawiczki.
  Uwaga: wydział nie oferuje możliwość korzystania z zestawów słuchawkowych, zaleca się używanie własnego zestawu.

Ogólne zasady użytkowania stanowisk komputerowych do celów zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Śląskim oraz Klauzula RODO oraz informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych : https://us.edu.pl/student/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/Og%C3%B3lne-zasady-u%C5%BCytkowania-stanowisk-komputerowych-4.pdf

 

Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji

dr hab. Krzysztof Marek Bąk prof. UŚ

Komunikat Dziekana WSNE dotyczacy korzystania ze stanowisk komputerowych

return to top