Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pedagogika w Cieszynie III stopnia stacjonarne

Opis
Studia trwają cztery lata i są prowadzone według nowoczesnego programu studiów zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacyjnymi w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Studia doktoranckie prowadzone są zgodnie z programem kształcenia, który pozwala na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia w dziedzinie nauk społecznych i w dyscyplinie pedagogika, w zakresie której są prowadzone studia doktoranckie. Program kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie pedagogika przygotowuje do pracy o charakterze badawczym i badawczo-rozwojowym, co prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie:

 • wiedzy na zaawansowanym poziomie związanej z obszarem badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia pedagogiki,
 • umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych oraz umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć,
 • kompetencji społecznych związanych z rolą uczonego a wynikających z jego działalności naukowo-badawczej i społecznej.

Realizacja programu studiów doktoranckich wyposaża w umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego i pozwala na osiągnięcie efektów kształcenia w obszarze umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych, m.in. z wykorzystaniem nowych technologii w kształceniu studentów.
Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje kwalifikacje trzeciego stopnia w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie obowiązujących przepisów.
Kandydat na studia zobowiązany jest do samodzielnego wyboru opiekuna naukowego, którego należy wybrać w okresie poprzedzającym postępowanie kwalifikacyjne.
Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki lub pokrewnej dyscypliny naukowej, aktywny naukowo, posiadający aktualny dorobek naukowy z ostatnich 5 lat, który jest pracownikiem wydziału prowadzącego studia doktoranckie.

Kryteria kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje rozmowę kwalifikacyjną oraz ocenę dostarczonych dokumentów.
Do postępowania kwalifikacyjnego kandydaci dostarczają:

 • podanie — ankietę osobową — o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata,
 • życiorys,
 • poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego z podanym ostatecznym wynikiem studiów lub dokument potwierdzający posiadanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”,
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego wraz z pisemną zgodą na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego,
 • opis zainteresowań naukowych i projekt pracy doktorskiej,
 • wykaz osiągnieć naukowych wraz z kopią najważniejszych prac (publikacje naukowe, wydruk pracy magisterskiej, dokumentacja potwierdzająca udział w konferencjach i innych formach prezentacji badań naukowych), wskazanie na doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć, prac organizacyjnych i innych form pracy, działalności i zainteresowań.

Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatów biorąc pod uwagę:
1. Rozmowę kwalifikacyjną, ocenianą w skali od 1 do 10 punktów.
Tematem rozmowy jest:

 • orientacja kandydata w dyscyplinie pedagogika, której dotyczy koncepcja pracy doktorskiej;
 • orientacja kandydata w metodologii badań społecznych i humanistycznych;
 • nowatorstwo i oryginalność koncepcji pracy doktorskiej;
 • umiejętność prezentacji koncepcji, komunikatywność, logika wypowiedzi, stawianie pytań, uogólnianie, wnioskowanie.

2. Ocenę na dyplomie ukończenia studiów w skali od 1 do 5 punktów.
Ocenom na dyplomie przypisuje się następujące punkty:

 • celujący – 5 punktów;
 • bardzo dobry (5,0) – 5 punktów;
 • dobry plus (4,5) – 4 punkty;
 • dobry (4,0) – 3 punkty;
 • dostateczny plus (3,5) − 2 punkty;
 • dostateczny (3,0) – 1 punkt.

3. Ocenę życiorysu naukowego, osiągnięć naukowych, pedagogicznych i artystycznych, np.: w formie publikacji, wydruku pracy magisterskiej i innych prac w skali od 0 do 5 punktów.
4. Opis zamierzeń badawczych — ocena w skali od 0 do 5 punktów.
5. Ocena dodatkowych kwalifikacji — ocena w skali od 0 do 5 punktów.
O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego w skali od 0 do 30 punktów.

Kierownik  dr hab. Urszula Szuścik
tel. 338546112/219,  e-mail: urszula.szuscik@us.edu.pl, pok. nr 228
sekretariat: mgr Agnieszka Kmiotek
tel. 338546112, e-mail: agnieszk.kmiotek@us.edu.pl, pok. nr 7a
dziekanat: lic. Katarzyna Kazimor
e-mail – katarzyna.kazimor@us.edu.pl
Kierownik – mgr Patrycja Dudek-Trombik – 33 8546380
e-mail – patrycja.dudek@us.edu.pl
pokój 1a

3_st_dr_wniosek_dotyczacy_odbycia_praktyk_poza_uczelnia

st_dr_cn_powolanie_opiekuna_naukowego_0

st_dr_formularz_praktyki_doktorant_weinoe

st_dr_korekta_zasady_punktacji_dorobku_naukowego_stypendium_projakosciowe_1_1

st_dr_korekta_zasady_punktacji_dorobkunaukowego_stypendium_doktoranckie_2

st_dr_stypendium_rektora_weinoe_3

st_dr_wzor_sprawozdania_doktoranta_weinoe_

st_dr_wzor_sprawozdania_doktoranta_weinoe_1

wniosek_o_przyznanie_stypendium_doktoranckiego_0

wniosek_o_przyznanie_zwiekszenia_stypendium_doktoranckiego_0

moduly_ksztalcenia

program_studiow

ramowy_plan_studiow

strategia_rozwoju

plan_studiow

formularze_wnioskow

lista_pracownikow_samodzielnych

uchwala_232_2018

regulamin_studiow_doktoranckich

pomoc_materialna-stypendia_doktoranci

decyzja_rektora_o_powolaniu_st_dr

 

zaproszenie_na_konferencje (archiwum)

Zasady oceniania osiągnięć doktorantów do stypendium rektora

Konferencje - Aktualności

V TYFLOKONFERECJA, „Zobaczyć Niewidzialne”, Cieszyn, 13 listopada 2020

PROGRAM-Tyflokonferencji 13.11.2020

PROGRAM-Tyflokonferencji 13.11.2020

 

zaproszenie_na_konferencje

return to top