Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wspomnienie o Profesorze Marianie Gieruli…

Pracę na Uniwersytecie Śląskim rozpoczął w roku 1980, od początku włączając się w badania nad mediami, szczególnie w ich lokalnym i regionalnym wymiarze, szybko stając się jednym z głównych inicjatorów i koordynatorów badań medioznawczych na Śląsku. Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń dziennikarzy i badaczy komunikowania. Jako Kierownik Zakładu Dziennikarstwa doprowadził, wraz z zespołem, do uruchomienia studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, od lat zabiegał o utworzenie Instytutu Dziennikarstwa, co ostatecznie zrealizowało się już w czasie Jego choroby.

Szczególne miejsce w Jego sercu i pracy zawodowej zajmowała Rosja. Współpracował z największymi uniwersytetami Federacji Rosyjskiej, był zapraszany na konferencje, prelekcje, opublikował liczne prace w języku rosyjskim. W Polsce znany jako badacz komunikowania lokalnego, transformacji polskiego systemu medialnego i systemów państw byłego Związku Radzieckiego, ale przede wszystkim jako Kierownik Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, koordynator jego prac, inicjator ważnych badań, redaktor ważnych publikacji.

Przez wiele lat był Kierownikiem Zakładu Dziennikarstwa. Pod Jego kierownictwem wykształciło się wielu badaczy mediów, sam Zakład rozwinął się i wyspecjalizował, ostatecznie dzieląc się na mniejsze, ukierunkowane na badanie poszczególnych aspektów komunikowania, zespoły. Mimo utworzenia odrębnych Zakładów: Komunikacji Społecznej oraz Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych, Profesor Marian Gierula pozostał osobą, która nadzorowała i koordynowała prace badawcze podejmowane we wszystkich kierunkach a przede wszystkim Mentorem, osobą, z którą konsultowano niemal wszystkie podejmowane kierunki badań.

Przez studentów, absolwentów i współpracowników zostanie zapamiętamy jako osoba niezwykle energiczna, pełna pasji. Interesował się nie tylko własnymi badaniami, ale również aktywnie włączał się w poszukiwania naukowe innych badaczy, dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz posiadaną literaturą. Był uważny i pomocny, nie przechodził obojętnie obok potrzeb swoich pracowników, z których każdy mógł liczyć na wsparcie, dobre słowo i realną pomoc w podejmowanych działaniach. Kochał i rozumiał ludzi, był stanowczym i dobrze zorganizowanym przełożonym, ale także empatycznym i dobrym człowiekiem, wrażliwym na potrzeby i problemy innych. Jak nikt inny potrafił się cieszyć sukcesami swoich współpracowników i wychowanków, wspierając ich w rozwoju i pozwalając na dużą samodzielność. Dzielił się chętnie nie tylko wiedzą, ale również możliwościami rozwoju, promując dorobek swoich współpracowników na zewnątrz, zapraszając wiele osób do wspólnych projektów, również wyjazdów zagranicznych i konferencji.

Profesor kochał i szanował ludzi. Mimo licznych obowiązków, każdy mógł liczyć na rozmowę, uwagę i dobre słowo. Znajdował czas nie tylko na konsultowanie ważnych projektów, ale również na zwykłe rozmowy przy kawie – o nauce, o życiu, o wszystkim, co w danym momencie zajmowało Jego współpracowników. Był realnie obecny w ich życiu, znając ich radości i problemy, wspierając również w osobistych wydarzeniach. Nawet w czasie swojej choroby troszczył się o pracowników i sprawy organizacyjne Zakładu a później nowo powstałego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej.

Profesor Marian Gierula był, jest i pozostanie dla nas Szefem, Mentorem i Przyjacielem.

DOROBEK NAUKOWY PROFESORA MARIANA GIERULI

Książki i katalogi:

 • Katalog Prasy-Radia-Telewizji ’91 województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego, opolskiego. Rocznik 1991. Katowice 1991, ss. 128. (wraz M. Jachimowskim)
 • Katalog Prasy-Radia-Telewizji ’93 województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego, opolskiego. Rocznik 1992/93. Katowice 1993, ss. 188. (wraz M. Jachimowskim i B. Grzonką)
 • Katalog Prasy-Radia-Telewizji ’94 województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego, polskiego. Rocznik 1994. Katowice 1994, ss. 258.( wraz M. Jachimowskim i B. Grzonką)
 • Śląski Przegląd Medioznawczy. Katalog Prasy-Radia-Telewizji ’96 województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego, opolskiego. Rocznik 1995/96. Katowice 1996, ss.284. (wraz M. Jachimowskim i B. Grzonką)
 • Местная периодическая печать Польши 1990-х гг.: типология, современное состояние и перспективы развити. Ростов-на-Дону2001.CC. 160.
 • Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie. Katowice 2005, ss. 264.

Artykuły:

 • Obraz życia społeczności lokalnej na łamach pisma lokalnego(na przykładzie „Kroniki Beskidzkiej”), [w:] Mikrosystemy społeczno-polityczne, Pod redakcją P. Dobrowolskiego i J.P. Gieorgicy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Katowicach nr 534, Katowice 1982, s. 83-90.
 • Struktura tematyczno-przestrzenna tygodników lokalnych PZPR, [w:] Tygodniki lokalne. Red. E. Kurzawa. Kraków-Katowice 1984, s. 118-130.
 • Przestrzenne rozmieszczenie zawartości wybranych tygodników lokalnych, [w:] Społeczne funkcje tygodników lokalnych Śląskiego Wydawnictwa Prasowego. Red. J. Mądry. Katowice 1985, s. 137-147.
 • Polska prasa lokalna po II wojnie światowej, [w:] Prasa lokalna jako czynnik kształtowania się więzi lokalnych. Red. J. Mikułowski Pomorski. Rzeszów 1990, s. 39-68. (razem z M .Jachimowskim)
 • Zawartość tygodników lokalnych PZPR, [w:] Prasa lokalna jako czynnik kształtowania się więzi lokalnych. Red. J. Mikułowski Pomorski. Rzeszów 1990, s. 115-167.
 • Modieliriealizacii miestnych jeżieniedielnikow, [w:] Tipołogiamiestnoj priessy. Ot. red. J. A. Korniłow. Rostow na Donu. 1991. s.73-82.
 • Prasa lokalna w latach 1989-1991 (na przykładzie województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego). „Zeszyty Prasoznawcze” 1992, nr 1-2, s. 121127. (razem z B. Grzonką)
 • Transformacja prasy na Śląsku (1989-1992), [w:] Transformacja prasy polskiej (19891992). Red. A. Słomkowska. Warszawa 1992, s. 158-169. (razem z M. Jachimowskim)
 • Kontrowersje wokół rynku prasowego, [w:] Dylematy transformacji prasy polskiej (19891993). Red. A. Słomkowska. Warszawa 1994, s. 224-232. (razem z M. Jachimowskim)
 • Media na Śląsku Górnym i Opolskim w latach 1989-1993. „Zeszyty Prasoznawcze” 1994, nr 1-2, s. 93-109. (razem z M. Jachimowskim)
 • Społeczny odbiór mediów w województwach śląskich w okresie transformacji, [w:] Pięciolecie transformacji mediów (1989-1994). Red. A. Słomkowska przy współpracy E. Ciborskiej. Warszawa 1995, s. 316-326.
 • Kształtowanie się lokalno-regionalnego rynku radiowego w województwach śląskich w okresie transformacji na tle zjawisk ogólnopolskich, [w:] Transformacja radia w Polsce i na świecie (1990-1995). Red. J. Kantyka, M. Jachimowski. Katowice 1996, s. 250-257.
 • Telewizja w województwach śląskich w okresie transformacji, [w:] Transformacja telewizji w Polsce. Red. W. Dudek. Katowice 1996, s. 82-94. (razem z M. Jachimowskim)
 • Zmiany mediów i dziennikarstwa lokalnego w Polsce (prasa, radio, telewizja), [w:] Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995. Red. G.G. Kopper, I. Rutkiewicz, K. Schliep. Kraków 1996, s. 89-100. (razem z M. Jachimowskim)
 • Etyka mediów w Polsce w okresie transformacji, [w:] Rady Prasowe i etyka dziennikarska, Bratysława 1997, s. 41-47.
 • Możliwości i ograniczenia w kształtowaniu się mediów lokalnych w okresie transformacji. Wybrane aspekty problemu, [w:] Media regionalne i lokalne a demokracja na szczeblu lokalnym. Red. W. Furman, K. Wolny. Rzeszów 1998, s. 17-39. (razem z M. Jachimowskim)
 • Stosunek społeczeństwa do kapitału zagranicznego w mediach. Przykład Śląska. „Zeszyty Prasoznawcze” 1998, nr 1-2, s. 78-92. (razem z M. Jachimowskim)
 • Medientransformation und Journalismus in Polen 1989-1996, [w:] Verwänderungen in den lokalen Medien und Lokaljournalismus nach 1989. Hrsg. G.G. Kopper, I. Rutkiewicz, K. Schliep. Berlin 1999, s. 199-212. (razem z M. Jachimowskim)
 • „Kurier Miejski” i Radio Rezonans na tle rozwoju mediów lokalnych. „Rocznik Sosnowiecki”. Tom VII. Red. K. Gołosz. Sosnowiec 1999, s.128-141.
 • Transformacja prasy lokalnej na Śląsku w latach 1989-1996, [w:] Regionalna prasa polska na Górnym Śląsku w latach 1845-1996. Red. J. Gołębiowska, M. Kaganiec. Katowice 1999, s. 178-191.
 • Społeczny odbiór i funkcjonowanie mediów na Śląsku w okresie transformacji społecznoustrojowej 1989-1999, [w:] Polityka: przedmiot badań i formy jej przejawiania się. Red. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk. Katowice 2000, s. 295-311. (razem z M. Jachimowskim)
 • Radio na Śląsku – wolny rynek czy monopol, [w:] Radio i telewizja. Informacja, kultura, polityka. Red. W. Dudek. Katowice 2000, s. 99-107.
 • Społeczny odbiór mediów na Śląsku w okresie transformacji – wybrane zagadnienia, [w:] Środki masowej informacji w Polsce po likwidacji instytucji cenzury (1990-2000). Red. J. Adamowski. Warszawa 2000, s. 269-280.
 • Tendencji razwitia polskich sriedstw massowoj informacii 90- ch.gg. u progatrietiewotysjaczielietia. „Fiłołogiczieskij Wiestnik RGU” 2000, nr 3, s. 52-56.
 • Local press and society organization at the local level, [w:] The role of local and regional media in the democratization of the Eastern and Central European societies. Edited by Janusz Adamowski, Marek Jabłonowski. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Warszawa 2001, s. 191200.
 • Perspektywy rozwoju prasy lokalnej w Polsce w kontekście funkcjonowania dzienników regionalnych, [w:] Polskie media u progu XXI wieku. Pod red. naukową J. Adamowskiego, M. Jabłonowskiego. Warszawa 2001, s. 109-121.
 • Społeczny odbiór i funkcjonowanie mediów w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie transformacji (1989-1999), [w:] Zagłębie Dąbrowskie. W poszukiwaniu tożsamości regionalnej. Red. Marek Barański. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1977. Katowice 2001, s. 387- 402.
 • Typologiczny rozwój prasy lokalnej w Polsce w nowych warunkach społeczno-politycznych i ekonomicznych. „Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza”. Nr 3. Kielce 2003, s. 9-24.
 • Sosnowiec jako przestrzeń komunikacyjna mediów periodycznych, „Rocznik Sosnowiecki 2003”. Tom XII. Kulturowy obraz miasta, pod red. Jacka Wodza. Sosnowiec 2004, s. 61-70.
 • Этическое регулирование в польских СМИ, [w:] Средствамассовой информации в современноммире. Санкт-Петербург 2006. С. 23-30.
 • Обучение журналистов в Польше, [w:] Преподаем журналистику: взгляды и опыт. Санкт-Петербург 2006. С. 90-100.
 • Антимонопольное регулирование в системе СМИ в Польше, [w:] Средствамассовой коммуникации в изменяющемся мире. Ростов-на-Дону 2007. С. 36-47.
 • Периодика местново самоуправления в Польше, [w:] Журналистика и медиаобразование – 2007. Белгород 2007. С. 198-208.
 • Monopolizacja lokalno-regionalnej przestrzeni komunikacyjnej w Polsce, [w:] Prasa lokalna Dolnego Śląska. Teoria, tradycja, współczesność. Pod redakcją naukową Jerzego Jarowieckiego i Grzegorza Niecia, Wrocław 2007, s. 47-59.
 • Пространство как парадигма Катовицкой школы исследований периодической медиакомм уникации, [w:] Медийные стратегии современного мира: Материалы Международной научно-практической конференции (Сочи, 31 октября – 2 ноября 2007). – Краснодар, КубГУ; Институт медиаисследований, 2007. С.27-36. (wspólnie z M. Jachimowskim)
 • Обучениежурналистов – польскийпример „Вестник Гуманитарного института ТГУ”, Тольятти 2007, №2. С. 220-227. – Современная система местной прессы Польши „Известия Уральского ГУ” Екатеринбург 2007, № 52. Серия 1 Проблемы обрвзования, науки и культуры. Выпуск 22. С.150-164.
 • Prasa lokalna w Rosji, [w:] regionalne i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy. Red. Naukowa Janusz W. Adamowski, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Warszawa 2007, s. 193-210.
 • Проблемы журналистсково образования в Польше, „Ростовская электронная газета”. № 16 (161) 15.11.2007. WWW. relga. Ru .
 • Местните и регионалните СМИ в Полша и процес и тена демократизация, [w:] Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС. 2008, № 1. Available from: [www.mediajournal.info] – Bułgaria.
 • Возможности и опасностиразвитя информации в современномо бшестве, [w:] Журналистика и медиаобразование – 2008. Белгород 2008. С. 22-31.
 • Местно-региональные коммуникационное пространство и демократизационное процессе, [w:] Актуальные проблемы в условиях глобализации информационного пространства. Челябинск 2008. С.58-67.
 • Польские дилеммы информационного общества „Известия ЮФУ. Филологические науки”, Ростов-на-Дону 2008. № 4. С.118 – 128.
 • Интернет в политической коммуникации в польских предвыборных кампаниях, [w:] Коммуникация в современноммире. Часть 2. Под общей редакцей В.В. Тулупова. Воронеж 2009. С. 47-49.
 • Современная система местной прессы Польши. „Известия Уральского ГУ” Екатеринбург 2009, № 3(67). Серия 1 Проблемыобрвзования, науки и культуры.С.87-92.
 • Основные тенденции развитясистемы СМИ Польши в контексте глобвлизвции. „Акценты” 2009. Воронеж. Выпуск 3-4 (82-83). С. 7-13.
 • Политическая коммуникация в Интернете. Польскийпример, [w:] Европейские массмедиа: глобальные и региональеые аспекты, отв.ред. Ю.В.Лучинский. Краснодар- Катовице, 2009. С.22-33.
 • PR в средствах массовой информации – угрозадляпотрибителя, [w:] Журналистика: история и современность / Под. Ред. А.В. Кузнецовой. – Ростов н/Д. 2009.С. 79-89.
 • Коммуникационные стратегии президентских выборов в Польше после 1989 года, [w:] Медийные стратегии современного мира. Краснодар 2009. С. 19 -26.
 • Marketing polityczny w wyborach prezydenckich w Rosji, [w:] red. M. Kolczyński, M. Mazur, St. Michalczyk, Mediatyzacja kampanii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 413-423.
 • Media lokalno-regionalne w Polsce – 20 lat zmian, [w:] M. Gierula (red.) Przemiany systemu medialnego. Polsko-rosyjskie spojrzenie, Sosnowiec-Krasnodar-Sankt-Petersburg 2011, Wydawnictwo „Humanitas”, s. 106-119.
 • Обучение журналистов в Польше: специфика и проблемы, [w:] Профессоинальная культура журналиста: актуальные проблемы образования, ред. В.Ф. Олешко, Екатеринбург. Издательство Уральского университета. 2011. C. 212-219.
 • Медиа-система Польши на современном этапе, [w:] Современные зарубежные СМИ в условиях глобализации, науч.ред. А.Ю. Быков, Санкт-Петербург. Арт-Экспресс. 2011. C. 96-109.
 • Трансформация масс-медиа в Польше и на Украине: компаративный подход, [w:] Сборниктрудов Международной научнапрактической конференции Журналистика постсоветских республик: 20 летспустя». Под. Ред. А.П. Короченского и М.Ю. Казак. Белгород Константа. 2012. C. 12-24.
 • Odbiorca w perspektywie konwergujących się mediów masowych, [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa. Tom 1. Red. Zbigniew Oniszczuk, Mirosława Wielopolska-Szymura. Katowice. Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach 2012, s. 29-46.
 • Telewizja Katowice – zarys historyczny, [w:] Pod redakcją Antoniego Barciaka, Ewy Chojeckiej, Sylwestra Fertacza, Katowice. Środowiska, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Tom 2. Katowice, Muzeum Historii Katowic 2012, s.272- 279.
 • Radio Katowice- historia i współczesność, [w:] Pod redakcją Antoniego Barciaka, Ewy Chojeckiej, Sylwestra Fertacza, Katowice. Środowiska, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Tom 2. Katowice, Muzeum Historii Katowic 2012, s. 260-271.
 • Политическая система и систeма СМИ в Польше: взаимозависимост, „Гуманитарный Вектор” Чита. 2012/2[30]. C. 247-254.
 • Массмедиа и государственные органы: опытвзаи модействия (напримере Польшы, „Научные труды северно-западного Института РАНХ и ГС”. Санкт-Петербург 2012. Том 3. Выпуск 1. C. 384-392.
 • Медийная политика в Польше, [w:] Медийные стратегии современного мира. Том 1.Редакционная коллегия. Краснодар. Кубанский государственный университет. Факультет журналистики. Институт медиаисследований.2013.C. 34-52.
 • Региональные ежедневные газеты в период трансформации. Силезский пример, [w:] Подред. Галины. С. Белолипской, Развитерегиональной журналистики: отпервой газеты до Интернета. Астрахань. АГУ, Издательскийдом «Астраханский университет» 2013. C. 103-115.
 • Współczesna prasa religijna w Rosji. Próba typologii, „Rocznik Prasoznawczy” 2012. Tom VI, s. 59-74.
 • Коммуникционные стратегии медийных учреждений и ихобщественные наследствия, [w:] Медийные стратегии современного мира. Том 1.Редакционная коллегия. Краснодар. Кубанский государственный университет. Факультет журналистики. Институт медиаисследований 2013.C. 36-49.
 • Влияниесистемной трансформации на состояние журналистской среды в Польше, [w:] Редакционная коллегия, Ученыезаписки. Том 23. Современные социальные коммуникации в системе цивилизации и культуры, Санкт Петербург. ИВЭСЭП,Знание, 2014. C. 351-363.
 • Новые СМИ в деятельности польских политических партий, [w:] Отв. Редакторы: О.ИЛепилкина,С.В. Серебрякова, Медия – и межкультурная коммуникация в европейском контексте. Ставрополь. Изд-во СКФУ, 2014. C. 15-21.
 • Prasa mniejszości narodowych w Rosji. Próba zarysowania problemu, [w:] Pod red. Małgorzaty Adamik-Szysiak i Ewy Godlewskiej, Media mniejszości. Mniejszości w mediach. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2014, s. 271-287.
 • Początki dziennikarstwa internetowego w Rosji, [w:] Pod red. naukową Mariana Gieruli i Marka Jachimowskiego, Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”. Sosnowiec 2014, s. 39-50.
 • Przekształcenia regionalno-lokalnej prasy współczesnej Rosji, [w:] Redakcja naukowa Wojciech Furman i Paweł Kuca, Przemiany mediów regionalnych i lokalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2015, s. 187-200.
 • Общественные последствия трансформации локально-региональных СМИ: между традиционной и виртуальной моделями, [w:] Журналистика сообществ: опыт и научные исследовантя в России, США, Северной Европе. Отв. редактор С.Г. Корконосенко, Санкт-Петербургсктй Государственный Университет. Санкт-Петербург 2015. С. 13-27.
 • Środki masowego komunikowania w internetowej przestrzeni Kazachstanu, [w:] Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian. Pod red. Z. Oniszczuka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 85-99.
 • Кому нужен образованный журналист? Об оьучении журналистов в Польше, „Век Информации” Санкт-Петербург2016, nr 3, s. 33-41.
 • Skutki społeczne zmiany przestrzeni lokalno-regionalnych mediów periodycznych. Między tradycyjnym a wirtualnym modelem. Przypadek Śląska, [w:] Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych, pod redakcją Alicji Jaskierni, Katarzyny Gajlewicz-Korab, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2016, s. 111- 122.
 • Historia i współczesność kazachskiego radia i telewizji, „Rocznik Prasoznawczy” 2017, nr 11, s. 99-116. (z J. Gierulą)
 • Zawartość rosyjskiej prasy lokalnej w świetle badań empirycznych, „Rocznik Prasoznawczy” 2017, nr 11, s. 223-224.
 • Wpływ Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie na kształtowanie się środowiska medioznawczego w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 1, s. 57-69. (z M. Jachimowskim)
 • Media masowe jako narzędzie kreowania obrazu otaczającej rzeczywistości, [w:] Między ideą, pasją a działaniem : księga jubileuszowa dedykowana dr. hab. Marianowi Mitrędze, pod red. P. Grzywny, J. Lustig, N. Stępień-Lampy, B. Zasępy, Katowice 2017, s. 747-757.
 • Совет национальных СМИ как инструмент отменения публичных СМИ в Польше [w:] Медийные Стратегии Современного Мира : Материалы Одиннасатой Международной научно-практической конференции (Сочи, 1-4 ноября 2017 г.), Кубанский государственный университет, Краснодар 2017, s. 16-23.
 • Силезская метрополия как коммуникационное пространство массмедиа, „Век информации”, 2017, nr 3, s. 103-111.
 • Społeczne aspekty funkcjonowania prasy lokalnej w Rosji, [w:] Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Markowi Barańskiemu, pod red. A. Czyż, S. Kubasa, Katowice 2018, s. 690-700.
 • Koncentracja mediów w Rosji. Próba zarysowania problemu, „Rocznik Prasoznawczy” 2018, nr 12, s. 81-94.
 • Prasa regionalna w Rosji – wybrane problemy, [w:] Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 1, Problemy teoretyczno-praktyczne, pod red. S. Michalczyka i K. Brzozy, Katowice 2018, s. 225-236.
 • Состояние и перспективы местной прессы в Польше, „Век информации”, 2018, nr 3, s. 42-49 (z J. Gierulą).
 • Publiczna radiofonia i telewizja w Polsce na rozdrożu, [w:] Granice wyobraźni politologicznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Sylwestrowi Wróblowi, Katowice 2019.
 • Телевидение в Польше, [w:] Современные СМИ и медиарынок : Сборник научных трудов в честь профессора Е.Е. Корниловой Современные СМИ и медиарынок: Сборник научных трудов в честь профессора Е.Е. Корниловой (Sovremennye SMI i mediarynok : sbornik naucnyh trydov v cest’ profesora E.E. Kornilovoj), Под. Ред. A. Krivonosov, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург 2019, s. 40-51. (z P. Szostok-Nowacką)

Redakcja druków zwartych:

 • Współczesny dziennikarz i nadawca. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Sosnowiec 2006, ss. 198
 • Władza. Media. Polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2006, ss. 350. (przy współpracy M. Wielopolskiej- Szymury)
 • Środki masowego komunikowania a społeczeństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2006, ss.340 ( przy współpracy M. Wielopolskiej-Szymury).
 • Mało znane systemy medialne, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”. Sosnowiec 2007, ss. 202. (wspólnie z Z. Oniszczukiem)
 • Systemy medialne krajów bałkańskich, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”. Sosnowiec 2009, ss. 192. (wspólnie z Z. Oniszczukiem)
 • Przemiany systemu medialnego. Polsko-rosyjskie spojrzenie, Sosnowiec-Krasnodar-Sankt Petersburg 2011, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, ss. 212.
 • Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa. Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ss. 440. (wspólnie z P. Szostok)
 • Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”. Sosnowiec 2014, ss. ss.138. (wspólnie z M. Jachimowskim).

Członkostwo we władzach organizacji, towarzystwach i instytucjach oraz działalność ekspercka:

 • Działalność ekspercka w latach 1989-2002 dla następujących instytucji i firm: Polskie Radio Katowice; Polskie Radio Opole; Telewizja Katowice; „Dziennik Zachodni”; „Trybuna Śląska”, „Nowa Trybuna Opolska”; „Gość Niedzielny”; Radio Flash; Radio Delta; Radio Bielsko; Radio TOP, Radio Rezonans; Radio Park, Radio ProKolor; Radio Ole; Radio Fama; Furnell International; Vedeograf ; Spedpol; Bank Handlowy-oddział Opole; Bank Handlowy-oddział Katowice; Urząd Miejski – Siemianowice Śląskie; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 • Ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie polityki medialnej dotyczącej prasy lokalnej i kulturalnej w Polsce, 1997.
 • Ekspert do opracowania standardu nauczania dla kierunku studiów: „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”. Powołany przez Ministra Edukacji i Sportu, 2005.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, 2007.
 • Członek Komisji Prasoznawczej PAN, Oddział w Krakowie, 2008.
 • Członek Rady Redakcyjnej „Naukowych Wiadomości Bełgoradzkiego Państwowego Uniwersytetu – Humanistyczne Nauki”; Bełgorad, Rosja, 2010.
 • Członek Rady Redakcyjnej „Rocznika Historii Prasy Polskiej”, Kraków, 2010.
 • Redaktor naczelny „Rocznika Prasoznawczego” Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec, 2011.
 • Członek Rady Naukowej „Zeszytów Prasoznawczych”, Kraków, 2012.
 • Członek Rady Redakcyjnej „Вестник ВГУ. Филология. Журналистика”, Wydział Dziennikarstwa Państwowego Uniwersytetu w Woroneżu, Woroneż, Rosja, 2013.
 • Recenzent czasopisma, „Rocznik Bibliograficzno-Prasoznawczy”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 2011.
 • Recenzent czasopisma, „Век Информации”, Wydział Dziennikarstwa, Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet, Rosja, 2014.
 • Recenzent czasopisma, „Вестник СПбГУ. Серия 9: Филология. Журналистика”, Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet, Sankt-Petersburg, Rosja, 2015.

Nagradzany nagrodą Rektora Uniwersytety Śląskiego za osiągnięcia naukowe oraz nagrodą Dyrektora Śląskiego Wydawnictwa Prasowego w Katowicach.

Dorobek w zakresie kształcenie kadr naukowych:

Pełnienie funkcji promotora osób, które uzyskały stopień doktora: 7.

Pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich: 10.

Zagraniczne recenzje wspomagające w przewodach doktorskich: 4.

Pełnienie funkcji recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego: 2.

Udział w kształceniu kadr w ramach studiów doktoranckich, ze wskazaniem nazwy jednostki, tematu wykładu lub seminarium oraz roku akademickiego: Seminarium doktorskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego od 2004.


Historia mediów i studenci nie zapomną Znakomitości naszego Instytutu, niedawno zmarłego dr hab. Mariana Gieruli, prof. UŚ.
Studenci pierwszego roku dziennikarstwa w ramach przedmiotu „Historia mediów” prowadzonego m.in. przez mgr Karolinę Polińską, napisali eseje na temat Pana Profesora.
Wybór najlepszych był bardzo trudny, ale udało się wyłonić zwycięzców.
Julia Walczak (1),
Nina Duda (2)
i Jakub Bajkowski (3) opowiedzieli o tej wspaniałej postaci w sposób niebanalny i nieszablonowy. Na wyróżnienie zasłużyli także Laura Wolny, Matylda Dziechcińska i Tomasz Stankiewicz. Za pomoc w wyborze prac dziękujemy mgr Janinie Gieruli i mgr Joannie Gieruli.
Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy!
Eseje:
Julii Walczak
Niny Dudy
Jakuba Bajowskiego
return to top