Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Sztuce

dr Aneta Borowik

07.11.2019 - 22:41, aktualizacja 04.02.2020 - 15:01
Redakcja: an
Aneta Borowik - zdjęcie profilowe  

 

dr Aneta Borowik
e-mail: aneta.borowik@us.edu.pl

dyżury:
wtorki 13.00-13.45
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 25

Magister historii sztuki (1998), UJ; doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (2008), UJ. Zatrudniona kolejno jako asystent (2008-2009) oraz adiunkt (od 2010) w Zakładzie Historii Sztuki, następnie w Instytucie Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a od 2019 r. – w Instytucie Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej. Stypendystka funduszu Karola Estreichera, laureatka nagrody Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe (2012). W latach 1994-1995 uczestniczyła w akcji dokumentacji kościołów rzymskokatolickich na Ukrainie. Od 2001 do 2002 r. realizowała projekt badawczy „Architektura neobarokowa historycznego obszaru Galicji w XIX i XX w.” finansowany przez Komitet Badań Naukowych, w latach 2014-2018 kierowała projektem badawczym „Architektura i urbanistyka lat 60. i 70. XX w. na terenie Górnego Śląska i Zagłębia. Forma, ideologia, wpływy, waloryzacja” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Brała udział w projekcie badawczym: „Architektura Galicji w XIX wieku” (kierownik prof. Jacek Purchla), obecnie uczestniczy w dwóch projektach badawczych: „Między Centrum a Prowincją. Opracowanie dzieł Lwowskiej Szkoły Architektonicznej” (kierownik prof. Jakub Lewicki) oraz „Twórcy Śląskiej Architektury” (Biblioteka Śląska w Katowicach). Współpracowała z Instytutem Architektury w Krakowie przy katalogu wystawy „Adolf Szyszko-Bohusz reakcyjny modernista” oraz opracowaniu części merytorycznej Krakowskiego szlaku modernizmu. Pełniła funkcję ekspercką w ramach współpracy ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem w Katowicach, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Regionalnym Instytutem Dziedzictwa w Katowicach oraz Komitetem nagrody Europa Nostra. Prowadzi działalność w zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Podejmuje działania na rzecz ochrony zabytków regionu. Członek: Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (członkostwo honorowe), Komisji egzaminacyjnej wojewódzkich eliminacji olimpiady z historii sztuki, Rady Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach (2014-2015), Rady Programowej Fundacji „Napraw sobie miasto” (2012-2014). W latach 2014-2016 kierowała Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków jako Zastępca, a następnie Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach, a w 2019 r. – Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje nad architekturą i urbanistyką Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego oraz Kresów Wschodnich.

Wybrane publikacje:

  • Nowe Katowice: forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic (1945-1980), wyd. Neriton, Warszawa 2019.
  • Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, I wyd.: Katowice 2012, II wyd.: Katowice 2017.
  • Dzieje, architektura oraz twórcy Zakładu Jezuitów w Chyrowie. Twórczość Edgara Kovatsa oraz Antoniego Łuszczkiewicza na tle epoki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2012.
  • Na zakupy do Katowic! Katowickie domy handlowe i sklepy w dobie PRL-u [w:] Życie codzienne na terenach współczesnych Katowic w minionych epokach, red. A. Barciak, Katowice 2019.
  • Sztuka XIX i pierwszej połowy XX wieku [w:] Oświęcim – miasto pogranicza, 1, red. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, Oświęcim 2018, s. 339-358.
  • Innowacyjność urbanistyki i architektury województwa katowickiego w latach 60. i 70. XX wieku [w:] Oblicza sztuki na obszarze obecnego województwa śląskiego w latach 1945-1975. Materiały z sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach w dniach 2-3 czerwca 2016 roku, red. T. Dudek-Bujarek, Katowice 2017, s. 79-89.
  • Architecture of the 1960s in Katowice. Examples, Creators, State of Preservation [in:] 20th Century Architecture until the 1960s and its preservation, ed. M. J. Sołtysik, R. Hirsch, Gdynia 2016, p. 281-284.
  • Pałac Młodzieży w Katowicach [w:] Pałace i zamki na Górnym Śląsku, red. P. Ziegler, Katowice 2014, s. 68-99.
  • Socrealizm w śródmieściu Katowic. Wokół konkursu z 1947 r. oraz koncepcje lat pięćdziesiątych XX w. [w:] Von Moskau lernen? Architektur und Stadtebau des Sozialistischen Realismus. Uczyć się od Moskwy? Architektura i urbanistyka socrealizmu, Berlin 2012, s. 188-196.
  • O jednej z odmian narodowego romantyzmu.Styl wschodnio-małopolski”: geneza, twórcy, przykłady [w:] Sztuka Kresów Wschodnich, red. A. Betlej, A. Markiewicz, Kraków 2012, s. 207-254.
return to top