Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Introduction to Research Projects

Instytut Nauk Politycznych UŚ wyróżnia nie tylko dbałość o wysoką jakość badań prowadzonych przez pracowników, ale także praca nad przygotowywaniem studentów do przyszłej pracy naukowej i projektowej. Realizacji tego celu służy prowadzenie przez dr hab. prof. UŚ Małgorzatę Myśliwiec zajęć konwersatoryjnych, oferowanych zarówno studentom polskim, jak i obcokrajowcom, pod nazwą Introduction to Research Projects. Cykl kształcenia w tym zakresie obejmuje pięć etapów. W pierwszym z nich studenci są zapoznawani z ogólnymi zasadami przygotowywania projektów oraz zaletami tworzenia zespołów badawczych (ze szczególnym uwzględnieniem zespołów międzynarodowych). W drugim tworzą oni grupy, w których pracują do końca semestru. Warunkiem utworzenia grupy jest włączenie w jej skład zarówno studentów polskich, jak i przynajmniej jednego cudzoziemca. Etap trzeci wiąże się z pracą koncepcyjną nad zaproponowaniem wspólnego i oryginalnego tematu badawczego oraz podziałem zadań w grupie. Etap czwarty zakłada przedstawienie przez każdą grupę głównych założeń badawczych (uzasadnienie wyboru tematu, prezentacja postawionych pytań i hipotez, charakterystyka dotychczasowego stanu badań oraz metodologii) wszystkim uczestnikom konwersatorium. Po prezentacji następuje tura pytań oraz dyskusja nad przedstawioną propozycją. Etap piąty polega na przygotowaniu wspólnego artykułu przez każdą z grup. Jego przedłożenie osobie prowadzącej zajęcia jest warunkiem uzyskania zaliczenia.
Uczestnictwo w zajęciach Introduction to Research Projects wiąże się z nabyciem i udoskonaleniem przez studentów następujących umiejętności:

  • praca koncepcyjna nad projektem,
  • praca w zespole międzynarodowym,
  • komunikowanie w języku angielskim oraz w innych językach obcych,
  • wspólne opracowywanie tekstu naukowego w języku angielskim.

Ponadto studenci uczestniczący w zajęciach są włączani w życie naukowe uczelni poprzez aktywny udział w organizowanych konferencjach i seminariach tematycznych.

fotorelacja

return to top