Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ścieżki badawcze

Ścieżki badawcze w INP to nieformalne projekty naukowe i popularyzatorskie, w innowacyjny często sposób podejmujące ważne problemy społeczne i polityczne. Liderzy ścieżek projektują je w kierunku współpracy interdyscyplinarnej, zapraszając do zespołów ekspertów, praktyków, jak również doktorantów czy studentów. Celem jest szerokie spojrzenie na problem, ale także uruchomienie procesów wymiany doświadczeń, wiedzy i kompetencji w ramach intermentoringu, tutoringu czy innych form współpracy.

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI W XXI WIEKU – wyzwania, dylema(...) POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI W XXI WIEKU – wyzwania, dylematy, perspektywy

Opiekun ścieżki badawczej, lider projektu: dr Justyna Łapaj-Kucharska

Wstępne założenia.

W ramach realizacji podcastu organizowane będą spotkania z polskimi i zagranicznymi ekspertami z różnych instytucji i ośrodków badawczych, specjalizującymi się w dziedzinie polityki zagranicznej określonych krajów europejskich i pozaeuropejskich oraz kontaktów tych państw z Polską.

Każdy odcinek poświęcony będzie dyskusji na temat relacji Polski z danym państwem czy regionem w zakresie najważniejszych płaszczyzn stosunków międzynarodowych (m.in. w zakresie relacji: politycznych, gospodarczych, kulturalnych, społecznych, naukowych, wojskowych), zarówno w wymiarze bilateralnym, jak i multilateralnym.

Rozmowy poświęcone będą analizie relacji Polski z danym państwem/regionem z punktu widzenia dylematów i wyzwań stojących przed polską polityką zagraniczną w trzeciej dekadzie XXI wieku, w obliczu zmieniających się uwarunkowań środowiska międzynarodowego Polski (zarówno bliższego – w wymiarze lokalnym i regionalnym, jak i dalszego w wymiarze globalnym), trendów i megatrendów rozwojowych, a także zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego naszego kraju.

Dyskusje z jednej strony koncentrowałyby się na tradycyjnych obszarach i kierunkach polskiej polityki zagranicznej (jak: UE, USA, polityka wschodnia), a z drugiej na drugoplanowych obszarach polityki zagranicznej RP (jak: Ameryka Łacińska, Azja, Afryka), w odniesieniu do których istnieje niewykorzystany potencjał współpracy, a z którymi intensyfikacja relacji w obliczu pojawiających się nowych uwarunkowań i wyzwań środowiska międzynarodowego Polski mogłyby z punktu widzenia różnych wymiarów polskiej polityki zagranicznej, okazać się pożądana i intratna.

Celem rozmów jest:

 • ukazanie ewolucji polskiej polityki zagranicznej po zimnej wojnie,
 • ukazanie pewnych elementów ciągłości i zmiany występujących w owej polityce,
 • wskazanie na wspólne cele i interesy występujące w relacjach z danym państwem/ regionem zarówno w wymiarze bilateralnym jak i multilateralnym,
 • ukazanie potencjalnych obszarów i szans rozwoju współpracy z Polską,
 • wskazanie na główne dylematy, kwestie sporne i rozbieżności występujące w relacjach z danym państwem,
 • przedstawienie czynników ułatwiających i utrudniających rozwój relacji na danym kierunku,
 • wskazanie określonych i pożądanych działań, a także narzędzi i mechanizmów ich realizacji, które przyczyniłyby się do bardziej efektywnej realizacji polityki zagranicznej Polski, adekwatnie do określanych przez polską dyplomację w dokumentach rządowych i oficjalnym dyskursie, deklarowanych celów i interesów,
 • wskazanie na różnorodne korzyści (w wymiarze bilateralnym i multilateralnym) wynikające z intensyfikacji relacji Polski z danym państwem/kierunkiem w określonych obszarach stosunków międzynarodowych,
 • wskazanie na pożądane kierunki i działania, które wzmocniłyby pozycję Polski w wymiarze lokalnym, jako lidera w Europie Środkowej, w wymiarze subregionalnym, na forum UE czy globalnym, korzystnie wpływając nie tylko na rozwój naszego kraju, ale też zwiększenie bezpieczeństwa RP.

Grupa docelowa.

Podcast będzie kierowany do studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką polskiej polityki zagranicznej, kwestią miejsca i znaczenia Polski na arenie międzynarodowej oraz działań polskiej dyplomacji wpływających na pozycję i bezpieczeństwo naszego kraju na arenie międzynarodowe.

Zasięg.

Podcast będzie udostępniany w ramach zewnętrznego hostingu poprzez platformę Soundcloud na popularnych kanałach takich jak: Spotify, YouTube UŚ, iTunes, Google Podcast i Apple Podcast.

Celem podcastu jest także stworzenie platformy wymiany wiedzy, opinii i refleksji, dlatego też słuchacze będą mieli możliwość wysyłania, przed nagraniem rozmowy, swoich pytań do eksperta oraz kwestii, które chcieliby w ramach realizowanej rozmowy poddać pod dyskusję. Dzięki temu studenci i słuchacze będą także mogli współkształtować podcast.

Poszczególne nagrania będą realizowane w ramach spotkań w studiu na WNS UŚ, niektóre rozmowy zostaną zrealizowane w formie nagrań online.

 

Modele reagowania kryzysowego państw europejskich w dobie p(...) Modele reagowania kryzysowego państw europejskich w dobie pandemii COVID-19

Liderzy: dr Agnieszka Miarka, dr Justyna Łapaj-Kucharska

Bez wątpienia pandemia koronawirusa jest obecnie najważniejszym wyzwaniem dla całej społeczności międzynarodowej. Wyjątkowość sytuacji, która generuje wiele trudności dla państw, szczególnie uwidaczniają działania na rzecz reagowania na kryzys COVID-19.

Celem ścieżki badawczej jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy państwom europejskim udało się opracować spójny model reagowania kryzysowego w obliczu nowego wyzwania o charakterze globalnym.

Zespół badawczy skoncentruje swoje wysiłki na rzecz wyjaśnienia przyczyn braku/występowania wspólnego modelu reagowania kryzysowego w wybranych regionach Europy. Próba badawcza będzie składała się z państw, stanowiących reprezentatywne przykłady dla specyfiki poszczególnych części Europy. Aby osiągnąć cel badawczy, zespół naukowców  podda analizie sekwencyjność reakcji wybranych państw przy użyciu metody porównawczej.

Motywacją do podjęcia tak wieloaspektowych badań naukowych jest wyraźny deficyt w literaturze przedmiotu ram teoretycznych reagowania kryzysowego w dobie pandemii. Stworzenie modelu analitycznego umożliwi analizę innych przykładów niż wybrane przez badaczy, tworząc nowy wskaźnik klasyfikowania państw w okresie walki z koronawirusem. Ścieżka badawcza stanowi forum współpracy badaczy z różnych dyscyplin, a wyniki badań będą ważnym głosem w międzynarodowej debacie naukowej odnośnie do efektywności działań zainicjowanych przez państwa w obliczu wspólnego wyzwania.

SALON NAUKOWY Instytutu Nauk Politycznych SALON NAUKOWY Instytutu Nauk Politycznych

Opiekun ścieżki badawczej, lider projektu: dr hab. Marek Migalski, prof. UŚ

Termin: cykliczne spotkania dyskusyjne

Uczestnicy: pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz dydaktyczni, jak również studenci i doktoranci Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Miejsce: Wydział Nauk Społecznych UŚ, ul. Bankowa 11; 40-007 Katowice

Spotkania będą zogniskowane wokół tematów naukowych, ale także bieżących czy kontrowersyjnych. Każde ze spotkań będzie rozpoczynało się krótkim wykładem zaproszonego gościa, który stawiając pytania zaprosi nas do wspólnej dyskusji. Przyjmując interdyscyplinarny punkt widzenia problemów społecznych, jak również chęć integracji środowiska WNS, zaproszeni goście będą podejmowali tematy nie tylko z obszaru nauk politycznych, ale również socjologii, psychologii czy nauk o komunikacji i mediach.

WYDARZENIA – SALON NAUKOWY Instytutu Nauk Politycznych

return to top