Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rada Naukowa Instytutu Nauk Politycznych

Statut uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
w dniu 28 maja 2019 r.:
(…)
§36
1.
Rada naukowa instytutu wspiera dyrektora instytutu w opracowaniu i wdrażaniu polityki naukowej instytutu oraz organizacji działalności badawczej w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej  w sposób zapewniający realizację strategii.
2.
Rada naukowa instytutu w zakresie swojej właściwości współdziała z wydziałową komisją do spraw kształcenia i studentów, z dyrektorami kierunków studiów oraz z organami samorządu studenckiego.
3.
W dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w której Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych rada naukowa instytutu jest organem właściwym do przeprowadzania postępowań w sprawie nadawania tych stopni, z zastrzeżeniem § 38.
4.
Rada naukowa instytutu uwzględniając wytyczne komisji nauki określa zasady organizacji  i funkcjonowania, a także finansowania indywidualnej działalności badawczej pracowników oraz zespołów badawczych, mając na uwadze realizowane przez nie projekty badawcze.

Skład osobowy Rady Naukowej:

dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ – przewodnicząca

prof. dr hab. Waldemar Wojtasik

prof. dr hab. Miron Lakomy

dr hab. Rafał Glajcar, prof. UŚ

dr Agnieszka Miarka, prof. UŚ

dr Anna Muś, prof. UŚ

dr Agnieszka Turoń-Kowalska

prof. dr hab. Sylwester Wróbel

dr Agata Olszanecka-Marmola

dr Maciej Marmola

dr Mateusz Wajzer

return to top