Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk Politycznych

Rada Naukowa Instytutu Nauk Politycznych

Statut uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
w dniu 28 maja 2019 r.:
(…)
§36
1.
Rada naukowa instytutu wspiera dyrektora instytutu w opracowaniu i wdrażaniu polityki naukowej instytutu oraz organizacji działalności badawczej w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej  w sposób zapewniający realizację strategii.
2.
Rada naukowa instytutu w zakresie swojej właściwości współdziała z wydziałową komisją do spraw kształcenia i studentów, z dyrektorami kierunków studiów oraz z organami samorządu studenckiego.
3.
W dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w której Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych rada naukowa instytutu jest organem właściwym do przeprowadzania postępowań w sprawie nadawania tych stopni, z zastrzeżeniem § 38.
4.
Rada naukowa instytutu uwzględniając wytyczne komisji nauki określa zasady organizacji  i funkcjonowania, a także finansowania indywidualnej działalności badawczej pracowników oraz zespołów badawczych, mając na uwadze realizowane przez nie projekty badawcze.

Skład osobowy Rady Naukowej:

dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ – przewodnicząca

dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ

prof. dr hab. Sylwester Wróbel

prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk

prof. dr hab. Marek Barański

dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ

dr hab. Miron Lakomy, prof. UŚ

dr hab. Rafał Glajcar, prof. UŚ

dr hab. Anna Czyż, prof. UŚ

dr hab. Sebastian Kubas, prof. UŚ

dr Katarzyna Czornik, prof. UŚ

dr Paweł Grzywna

return to top