Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Strategia Instytutu

Strategia Rozwoju Instytutu Nauk Politycznych (INP) zgodna jest z Misją Uniwersytetu Śląskiego przedstawioną w dokumencie przyjętym przez Senat UŚ w dniu 20 maja 1997 roku oraz przywołaną w Statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 maja 2019 roku, jak również ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020-2025.

Punktem wyjścia Strategii INP jest analiza SWOT zasobów INP, która ukazała jego mocne i słabe strony. Na tej podstawie podjęliśmy działania, które mają wyrównać zdiagnozowane deficyty, wzmocnić jego pozytywne strony. Generalnie strategię ukierunkowaną na 2025 rok będziemy realizowali priorytetowo w pięciu obszarach, które stanowią system wzajemnie połączony: KADRA, NAUKA, WIDZIALNOŚĆ, WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM, UMIĘDZYNARODOWIENIE. W każdym z tych obszarów zostały podjęte działania mające wzmocnić potencjał Instytutu i wesprzeć jego konkurencyjną pozycję krajową i międzynarodową. Cele strategii zostały podzielone na krótkoterminowe (2021) oraz długoterminowe (2025). Pierwsze ukierunkowane są na wypełnienie kryteriów ewaluacyjnych za lata 2017-2020. Drugie związane są w większej mierze z usieciowieniem Instytutu w otoczeniu zewnętrznym i środowisku międzynarodowym oraz wzmocnieniem jego naukowego rdzenia. Realizacja celów krótko- i długoterminowych będzie wspierana przez powoływane od stycznia 2020 zespoły badawcze, w których aktywność będą włączane osoby spoza INP oraz Uniwersytetu Śląskiego – eksperci z otoczenia zewnętrznego, badacze, przedstawiciele innych dyscyplin.

W ramach KADRY stworzono profil pracownika na stanowisku naukowo-dydaktycznym, który w największej mierze odpowiada postawionym celom. Profil został zestawiony z obecną kadrą INP, a podjęte działania mają służyć wyrównywaniu deficytów. Został uruchomiony system wsparcia i motywacji, adekwatny do potrzeb pracowników. W obszarze NAUKI zostały wskazane obszary, które będą priorytetowo rozwijane w INP. W ich ramach badania prowadzi większość pracowników. Należą do nich: zachowania polityczne, cyberbezpieczeństwo, systemy polityczne i partyjne, korupcja i patologie polityki, depopulacja i migracje, polityki publiczne. Obszary te mieszczą się bezpośrednio w ramach 3 Priorytetowych Obszarów Badawczych określonych w strategii UŚ: POB 1: Harmonijny rozwój człowieka – troska o ochronę zdrowia i jakość życia; POB 2: Nowoczesne materiały i technologie oraz ich społeczno-kulturowe implikacje; POB 3: Zmiany środowiska i klimatu wraz z towarzyszącymi im wyzwaniami społecznymi. W ramach WIDZIALNOŚCI podjęliśmy działania ukierunkowane na promocję badań pracowników INP. M.in. przygotowaliśmy projekt Centrum Medialnego, które w znacznej mierze będzie wspierało tę grupę celów. WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM ma na celu uaktywnienie działalności rady biznesowo-programowej, w której zasiadają przedstawiciele najważniejszych instytucji otoczenia zewnętrznego INP. Stworzyliśmy również ofertę współpracy w obszarze komercjalizacji badań naukowych. W obszarze UMIĘDZYNARODOWIENIA celem jest zwiększenie widoczności pracowników INP oraz wyników ich badań w płaszczyźnie pozakrajowej. Wiąże się to ze wspieraniem obecności badaczy na najważniejszych w naukach o polityce kongresach i konferencjach (APSA, IPSA, ECPR), sformalizowaniem wielu obszarów współpracy międzynarodowej poprzez umowy bilateralne czy aplikowanie o granty w zespołach międzynarodowych.

Celem strategicznym INP jest zdobycie kategorii B+ w najbliższej ewaluacji (2021) oraz kategorii A w kolejnej. Strategia, która jest przedstawiana ukierunkowana jest nie tylko na wzrost wskaźników ewaluowanych, ale przede wszystkim na działania głębokie, ukierunkowane na zmianę kulturową, zaszczepienie w zespole adekwatnego systemu wartości, który wzbudzi motywację i wewnętrzną chęć działania na rzecz dobra i rozwoju jednostki.

return to top